Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

and Jesus Christ, whom thou hast sent, CHAP. I.-VER. 1.

John xvii. 3. For God, who comΣΥΜΕΩΝ Πέτρος, δούλος και απόστολος | manded the light to shine out of darkΙησού Χριστού, τοϊς ισότιμον ημίν λα- ness, hath shined in our hearts, to χούσι πίστιν εν δικαιοσύνη του Θεού ημών, | give the light of the knowledge of the και σωτήρος Ιησού Χριστού .

glory of God in the face of Jesus a . Simon Peter, ba servant and can

Christ, 2 Cor. iv. 6. And we know apostle of Jesus Christ, a to them that that the Son of God is come, and hath have obtained like precious faith with us

given us an understanding, that we through the righteousness of God and may know him that is true, and we &our Saviour Jesus Christ:

are in him that is true, even in his

Son Jesus Christ, 1 John v. 20. * Or, Symeon.

See on Luke ii. ver. 11. clause 3. Gr. of our God i and Saviour.

VER. 3. a Simeon hath declared how God at

Ως πάντα ήμΐν της θείας δυνάμεως the first did visit the Gentiles, to take | αυτού τα προς ζωής και ευσέβειαν δεδωρηout of them a people for his name, μένης, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος Acts xv. 14.

ημάς διά δόξης και αρετής: See on Rom. i. ver. 1. clause 2. See on Matt. iv. ver. 18. clause 2. a According as his divine power hath

d And God, which knoweth the given unto is all things that pertain hearts, bare them witness, giving unto life and godliness, b through the them the Holy Ghost, even as he did knowledge of him that hath called us unto us ; And put no difference be- to glory and virtue: tween us and them, purifying their hearts by faith, Acts xv. 8, 9. e See on Rom. i. ver. 17. clause 1.

* See on Matt. vi. ver. 33. clause 4. See on John i. ver. 1. clause 4.

b See on ver. 2. clause 2. See on Matt. i. ver. 21. clause 3.

c See on Rom.i. ver. 6. clause 2. VER. 2.

VER. 4. Χάρις υμϊν και ειρήνη πληθυνθείη εν

Δι' ών τα μέγιστα ημϊν και τίμια επιγνώσει του Θεού, και 'Ιησού του Κυρίου | επαγγέλματα δεδώρηται, ίνα διά τούτων nuar "

γένησθε θείας κοινωνοί φύσεως, αποφυγόνa Grace and peace be multiplied unto

τες της εν κόσμω εν επιθυμία φθοράς. you b through the knowledge of God, a Whereby are given unto us exceedand of Jesus Cour Lord,

ing great and precious promises: that by a See on Rom. i. ver. 7. clauses these ye might be bpartakers of the divine 4,5.

nature, chaving escaped the corruption And this is life eternal, that they that is in the world through lust. might know thee the only true God, * See on Matt. i. ver. 21. clause 3. VOL. III.

2 E

Or, by.

A. D. 66.

2 per. 1.4–11.

A. D. 66.

b See on John i. ver. 13. clause 5. a And to godliness brotherly kindness; See on Matt. vi. ver. 13. clause 2. band to brotherly kindness charity.

a See on Mark ix. ver. 50. clause 3. VER. 5.

b See on Matt. v. ver. 42. Και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρεισενέγκαντες, επιχορηγήσατε εν τη πίσ

VER. 8. τει υμών την αρετήν, εν δε τη αρετή την

Ταύτα γάρ υμίν υπάρχοντα, και πλεογνώσιν, ,

νάζοντα, ουκ αργούς ουδε ακάρπους καθίσ. a And beside this giving all diligence, τησιν εις την του Κυρίου ημών Ιησού Χρισ- badd to your faith virtue ; cand to vir- Toũ éviyyədir. tue knowledge ;

a For if these things be in yori, and a See on Matt. xj. ver. 12.

abound, ihey make you that ye shall neib Finally, brethren, whatsoever things ther be * barren nor unfruitful b in the are true, whatsoever things ure honest, knowledge of our Lord Jesus Christ. whatsoever things are just, whatso

• Or, idle. ever things are pure, whatsoever things

a See on Matt. vii. ver. 17. clause 1. are lovely, whatsoever things are of

b See on ver. 2. clause 2. good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on

VER. 9. these things, Phil. iv. 8. c And this I pray, that your love may

γαρ μη πάρεστι ταύτα, τυφλός abound yet more and more in know. έστι, μυασάζων, λήθην λαβών του καθαledge and in all judgment, Phil. i. 9. ρισμού των πάλαι αυτου αμαρτιών. .

But he that lacketh these things a is VER. 6.

blind, and cannot see afar off, band hath 'Εν δε τη γνώσει την έγκράτειαν, εν δε forgotten that he was purged from his τη έγκρατεία την υπομονήν, εν δε τη υπο- old sins. μονή την ευσέβειαν, ,

a See on Matt. xiij. ver. 13. a And to knowledge temperance; band b The like figure whereunto bapto temperance patience; Cand to patience tism doth also now save us, (not the godliness;

putting away of the filth of the flesh, * See on Acts xxiv. ver. 25. clause 2. toward God,) by the resurrection of

but the answer of a good conscience bSee on Luke xxi. ver. 19. • That we may lead a quiet and Jesus Christ, 1 Pet. iii. 21. peaceable life in all godliness and

VER. 10. honesty, 1 Tim. ii. 2. But(which becometh women professing godliness) | Gαίαν υμών την κλήσιν και εκλογήν ποιείσ

Διο μάλλον, αδελφοί σπουδάσατε βεwith good works, 10. profane and old wives' fables, and | θαι ταύτα γας ποιoύντες ου μη φταίσητε exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little ; Wherefore the rather, brethren, a give but godliness is profitable unto all diligence to make your calling and electhings, having promise of the life that tion

sure: bfor if ye do these things, ye now is, and of that which is to come, shall never fall : iv. 7, 8. But godliness with con.

a See on Matt. xi. ver. 12. tentment is great gain, vi. 6. Having

• See on Heb. ii. ver. 14. clause 2. a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away,

VER. 11. 2 Tim. iii. 5. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, ac- υμϊν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν

“Ουται γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσεται cording to the faith of God's elect; to Kupiou speãy xai owrñgos ’ins sū Xpes and the acknovledging of the truth

του. which is after godliness, Tit. i. 1.

a For so an entrance shall be ministerVER. 7.

ed unto you abundantly into b the ever’Ex dè rõ ruosteia thy Diraden qiar, šv lasting kingdom of C our Lord d and Suδε τη φιλαδελφία την αγάπην. .

riour Jesus Christ.

TOTE

Α. D. 66.

2 PET. 1. 11–19.

Α. D. 66.

a See on Matt. xxiv. ver. 46.

thee whither thou wouldest not. This • Of the increase of his government spake he, signifying by what death he and peace there shall be no end, upon should glorify God. And when he the throne of David, and upon his had spoken this, he saith unto him, kingdom, to order it, and to establish Follow me, John xxi. 18, 19. it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The

VER. 15. zeal of the Lord of hosts will per

Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν υμάς form this, Isa. ix. 7. And there was | μετά την εμήν έξοδον, την τούτων μνήμην given him dominion, and glory, and a

ποιείσθαι: kingdom, that all people, nations, and Moreover I will endeavour that ye languages, should serve him: his da- may be able after my decease to have minion is an everlasting dominion, these things always in remembrance. which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be de

VER. 16. stroyed, Dan. vii. 14. And the king.

Ου γαρ σεσοφισμένους μύθους εξακολουdom and dominion, and the greatness θήσαντες εγνωρίσαμεν υμίν τήν του Κυρίου of the kingdom under the whole hea- ημών Ιησού Χριστού δύναμιν και παρουven, shall be given to the people of | σίαν, αλλ' επόπται γενηθέντες της εκείνου the saints of the most High, whose | μεγαλειότητος. kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and

For we have not followed cunning deobey him, 27.

vised fables, when we made known unto c See on Luke ii. ver. 11. clause 3. you & the power and coming of our Lord See on Matt. i. ver. 21. clause 3.

Jesus Christ, b but were eyewitnesses of

his majesty. VER. 12.

& See on Matt. xxvüi. ver. 18. Διο ουκ αμελήσω υμάς αει υπομιμνή. b See on Matt. xvii. ver. 2-4. σκειν περί τούτων, καίπερ ειδότας, και έστηριγμένους εν τη παρούση αληθεία.

VER. 17. a Wherefore I will not be negligent to

Λαβών γαρ παρά Θεού πατρός τιμήν put you always in remembrance of these και δόξαν, φωνής ενεχθείσης αυτώ τοιάστε things, though ye know them, and be υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης: ούτός established in the present truth.

έστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εις αν εγώ

ευδόκησα. a See on Rom. xv. ver. 15. clause 1.

For he received from God the Father VER. 13.

honour und glory, when there came such Δίκαιον δε ηγούμαι, εφ' όσον είμι εν This is my beloved Son, in whom I am

a voice to him from the excellent glory, τούτω τώ σκηνώματι, διεγείρειν υμάς εν

well pleased : υπομνήσει» Yea, I think it meet, as long as I am

VER. 18. in this tubernacle, to stir you up by put- Και ταύτην την φωνήν ήμεϊς ηκούσαμεν ing you in remembrance ;

εξ ουρανού ενεχθείσαν, συν αυτώ όντες εν

τω όρει το αγίου. VER. 14.

And this voice which came from heaΕιδώς ότι ταχινή εστιν ή άπόθεσις του

ven we heard, when we were with him σκηνώματός μου, καθώς και ο κύριος ημών in the holy mount. 'Ιησούς Χριστός εδήλωσέ μοι. a Knowing that shortly I must put off

VER. 19. this my tabernacle, even as our Lord Και έχομεν βεβαιότερου τον προφητικών Jesus Christ hath shewed me.

λόγον, και καλώς ποιείτε προσέχοντες, ώς a Verily, verily, I say unto thee, λύχνω φαίνοντι εν αυχμηρών τόπω, έως oύ When thou wast young, thou girdedst ημέρα διαυγάση, και φωσφόρος ανατείλη thyself, and walkedst whither thou | εν ταις καρδίαις υμών, wouldest: but when thou shalt be a We have also a more sure word of old, thou sbalt stretch forth thy hands, prophecy; whereunto ye do well that ye and another shall gird thée, and carry take heed, bas into a light that shineth

A. D. 66,
2 per. 1. 19-21.-11.1-4.

A. D. 66. in a dark place, until the day dawn, d Take heed therefore unto yourand the day-star arise in your hearts : selves, and to all the flock, over the

which the Holy Ghost hath made a See on John v. ver. 39. clause 1. ” Thy word is a lamp unto my feet, God, which he hath purchased with

you overseers, to feed the church of and a light unto my path, Psal. cxix. his own blood, Acts xx. 28. See also 105. For the commandment is a

on Matt. xx. ver. 28. clauses 3, 4. lamp; and the law is light; and re

e See on Matt. iii. ver. 12. clause 5. proofs of instruction are the way of life, Prov. vi. 23.

VER. 2. c See on John i. ver. 4. clause 2.

Και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών VER. 20.

ταϊς απωλείαις, δι' ους η οδός της αληθείας Τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι πάσα

βλασφημηθήσεται. . προφητεία γραφής, ιδίας επιλύσεως του a And many shall follow their perγίνεται.

nicious ways; b by reason of whom the Knowing this first, a thut no prophecy way of truth shall be evil spoken of. of the Scripture is of any private inter- • Or, lascivious, as some copies read. pretation.

a See on Matt. xxiv. ver. 5. a Having then gifts, differing ac

b See on Rom. ii. ver. 24. cording to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy

VER. 3. according to the proportion of faith, Και εν πλεονεξία πλαστούς λόγους εμάς Rom. xii. 6.

εμπορεύσονται: οίς το κρίμα έκπαλαι ουκ

αργεί, και η απώλεια αυτών του συστά. VER. 21.

SEL. Ου γας θελήματι ανθρώπου ήνέχθε ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος αγίου | bwith feigned words make merchandise

a And through covetousness shall they Depópeva énáans av oi äysos Ecī äv@potros. of you

: e whose judgment now of a long a For the prophecy came not * in old time lingereth not, and their damnation time by the will of man: but holy men slumbereth not. of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

a Woe unto them! for they have

gone in the way of Cain, and ran *Or, at any time.

greedily after the error of Balaam for a See on Luke i. ver. 70.

reward, and perished in the gainsay.

ing of Core, Jude 11. CHAP. II.-VER. 1.

b For they that are such serve not

our Lord Jesus Christ, but their own 'εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκα | belly; and by good words and fair λοι, οίτινες παρεισέξουσιν αιρέσεις απο | speeches deceive the hearts of the

simple, Rom. xvi. 18. λείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπό

c See on Matt, xviii. ver. 7. clause 3. την αρνούμενοι, επάγοντες εαυτούς ταχινών απώλειαν. .

VER. 4. a But there were false prophets also

Ει γάς ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων among

the people, beven as there shall be | ούκ εφείσατο, αλλά σειραϊς ζόφου ταςfalse teachers among you, who privily | ταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τετηρημέshall bring in damnable heresies, even o denying the Lord d that bought them, e and bring upon themselves swift des

a For if God spared not the angels truction.

that sinned, b but cast them down to

hell, and delivered them into chains of a See on Matt. vii. ver. 15. clause 1. darkness, cto be reserved unto judgb See on Matt. xxiv. ver. 5.

ment; c Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: [but] he

a And the angels which kept not that acknowledgeth the Son hath the Fatheir first estate, but left their own her also, 1 John ii. 23.

habitation, he hath reserved in ever

νους"

A. D. 66.

2 Pet. I. 4-6.

A. D. 66.

lasting chains, under darkness, unto dom and upon Gomorrah brimstone the judgment of the great day, Jude 6. and fire from the LORD out of hea

b And, behold, they cried out, say- ven : And he overthrew those cities, ing, What have, we to do with thee, and all the plain, and all the inbaJesus, thou Son of God ? art thou bitants of the cities, and that which come hither to torment us before the grew upon the ground, Gen. ix. 24, time! Matt. viii. 29. Then shall he 25. And he looked toward Sodom say also unto them on the left hand, and Gomorrah, and toward all the Depart from me, ye cursed, into ever- land of the plain, and beheld, and, lasting fire, prepared for the devil and lo, the smoke of the country went up his angels, xxv. 41. And there was as the smoke of a furnace, 28. And war in heaven: Michael and his that the whole land thereof is brimangels fought against the dragon ; stone, and salt, and burning, that it is and the dragon fought and his angels, not sown, nor beareth, nor any grass And prevailed not: neither was their groweth therein, like the overthrow of place found any more in heaven. And | Sodom and Gomorrah, Admah and the great dragon was cast out, that Zeboim, which the Lord overthrew old serpent, called the Devil, and in his anger, and in his wrath, Deut. Satan, which deceiveth the whole xxix. 23. And Babylon, the glory of world : he was cast out into the kingdoms, the beauty of the Chalearth, and his angels were cast out dees' excellency, shall be as when with him, Rev. xii. 7-9. And the God overthrew Sodom and Gomor. devil that deceived them was cast rah, Isa. xiii. 19. As God overthrew into the lake of fire and brimstone, Sodom and Gomorrah, and the neighwhere the beast and the false pro- bour cities thereof, saith the LORD; phet are, and shall be tormented day so shall no man abide'there, neither and night for ever and ever, xx. 10. shall any son of man dwell therein,

cSee ver. 9. That the wicked is Jer. 1. 4o. Behold, this was the inireserved to the day of destruction ? quity of thy sister Sodom, pride, fulthey shall be brought forth to the day ness of bread, and abundance of idleof wrath, Job xxi. 30. Raging waves ness was in her and in her daughof the sea, foaming out their own ters, neither did she strengthen the shame; wandering stars, to whom hand of the poor and needy. And is reserved the blackness of darkness they were haughty, and committed for ever, Jude 13.

abomination before me : therefore I

took them away as I saw good, Ezek. VER. 5.

xvi. 49, 50. I have overthrown some Και αρχαίου κόσμου ουκ εφείσατο, of you, as God overthrew Sodom and &xx' 798007 Nãs doxalocúrns xópura épú- Gomorrah, and ye were as a fireλαξε, κατακλυσμόν κόσμο ασεβών εσά- | brand plucked out of the burning: gas:

yet bave ye not returned unto me, a And spared not the old world, but the same day that Lot went out of

saith the LORD, Amos iv. 11. But saved Noah the eighth person, a preacher Sodom it rained fire and brimstone of righteousness,

bringing in the flood from heaven, and destroyed them all, upon the world of the ungodly ;

Luke xvii. 29. Even as Sodom and a See on 1 Pet, ii. ver. 20.

Gomorrha, and the cities about them,

in like manner, giving themselves VER. 6.

over to fornication, and going after Kal Tbeis Eodów nal l'oubộaş Taopas- strange flesh, are set forth for an exσας καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγμα | ample, suffering the vengeance of μελλόντων ασεβείν τεθεικώς:

eternal fire, Jude 7. a And turning the cities of Sodom and unto them for ensamples: and they

b Now all these things happened Gomorrha into ushes condemned them are written for our admonition, upon with an overthrow, b making them an

whom the ends of the world are come. ensample unto those that after should Wherefore, let him that thinketh he live ungodly;

standeth take heed lest he fall, 1 Cor. a Then the LORD rained upon So- x. 11, 12.

« PreviousContinue »