Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

CHAP. Ι.-VER. 1.

VER. 5, “Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ εκλεκτή κυρία, και Και νύν έρωτώ σε, κυρία, ούχ ως επαλήν τοίς τέκνοις αυτής, οδς εγώ αγαπώ έν αλη- γράφω σοι καινών, αλλά ήν είχαμε απ' Θεία, και ουκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες | αρχής, ένα αγαπώμεν αλλήλους. οι έγνωκότες την αλήθειαν,

And now I beseech thee, lady, a not as a The elder unto the elect lady and her though I wrote a new commandment children, whom I love in the truth ; and unto thee, but that which we had from not I only, but ulso all they that have the beginning, b that we love one anknown the truth;

other. a See 1 Pet. v. 1. and 3 John 1. * Brethren, I write no new comb See on John viii. ver. 32. clause 1. mandment unto you, but an old com

mandment which ye bad from the VER. 2.

beginning. The old commandment is Δια την αλήθειαν την μένουσαν εν ημίν, the word which ye have heard from και μεθ' ημών έσται εις τον αιώνα. the beginning, 1 John i. 7. For this

For the truth's sake, & which dwelleth is the message that ye heard from the in us, and shall be with us for ever.

beginning, that we should love one

another, iii. 11. a See on John xv. ver. 7. clause 1.

b See on Mark ix. ver. 50. clause S. VER. 3.

VER. 6. "Εσται μεθ' ημών χάρις, έλεος, ειρήνη Και αύτη εστίν και αγάπη, ένα περισαπαρά Θεού πατρός, και παρά Κυρίου τώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αύτη 'Ιησού Χριστού του υιού του πατρός, έν έστιν ή εντολή, καθώς ηκούσατε απ' αρχής, αληθεία και αγάπη.

ένα εν αυτή περιπατητες * Grace be with you, mercy, and

a And this is love, that we walk after peace, from God the Father, and from his .commandments. This is the comthe Lord Jesus Christ, b the Son of the mandment, That, as ye have heard from Father, in truth and love.

the beginning, ye should walk in it. • Gr. shall be.

a See on 1 John v. ver. 3. a See on Rom. i. ver. 7. clauses

VER, 7. b See on Matt. xiv. ver. 33. clause 3. "Οτι πολλοί πλάνου εισήλθον εις τον

κόσμον, οι μη ομολογούντες Ιησούν ΧρισVER. 4.

τον ερχόμενον εν σαρκί ούτός έστιν ο σλά'Εχάρην λίαν ότι εύρηκα εκ των τέκνων | νος και ο αντίχριστος. σου περιπατούντας εν αληθεία, καθώς έν

• For many deceivers are entered into τολήν ελάβομεν παρά του πατρός.

the world, b who confess not that Jesus al rejoiced greatly that I found of Christ is come in the flesh. This is a thy children walking in truth, as we deceiver and an antichrist. have received a commandment from the

a See on Matt. xxiv. ver. 5. Father.

Hereby know ye the Spirit of * See on ? Cor. i. ver. 14.

God: Every spirit that confesseth

After A. D. 90.
2 JOHN 7-13.

After A. D. 90. that Jesus Christ is come in the flesh, him, and we will come unto him, and is of God: And every spirit that con- make our abode with him, John xiv. fesseth not that Jesus Christ is come 23. That which we have seen and in the flesh, is not of God: and this heard declare we unto you, that ye is that spirit of antichrist, whereof ye also may have fellowship with us : have heard that it should come ; and and truly our fellowship is with the even now already is it in the world, Father, and with his Son Jesus Christ, 1 John iv. 2, 3.

1 John i. 3.

VER. 10.
VER. 8.

Εί τις έρχεται προς υμάς, και ταύτην Βλέσετι εαυτούς, ίνα μή απολέσωμεν την διδαχήν ου φέρει μη λαμβάνετε αυτόν είργασάμεθα, αλλά μισθόν πλήρη απο- | εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μή λέγετε λάβωμεν. .

a If there come any unto you, and a Look to yourselves, that we lose not bring not this doctrine, receive him not those things which we have * wrought, into your house, neither bid him God but that we receive a full reward.

speed :

a See on Gal. i, ver. 8, 9. Or, gained. Some copies read, which ye have gained, but that ye re

VER. 11. ceive, &c.

“Ο γάρ λέγων αυτώ χαίρειν, κοινωνεί τους . See on Heb. ii. ver. 1.

έργοις αυτού τους πονηρούς. . VER. 9.

a For he that biddeth him God speed πάς ο παραβαίνων, και μη μένων εν τη

is partaker of his evil deeds. διδαχή του Χριστού, Θεόν ούκ έχει και μένων

a When thou sawest a thief, then šy tb ddaxs toũ XplotoŰ, ONTOS sai tev thou consentedst with him, and hast πατέρα και τον υιόν έχει

been partaker with adulterers, Psal, a Whosoever transgresseth, and abideth | the unfruitful works of darkness, but

1. 18. And have no fellowship with not in the doctrine of Christ, hath not rather reprove them, Eph. v. 11. Lay God. He that abideth in the doctrine hands suddenly on no man, neither of Christ, che hath both the Father and be partaker of other men's sins : keep the Son.

thyself pure, 1 Tim. v. 22. a Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is anti

VER. 12. cbrist, that denieth the Father and Πολλά έχων υμϊν γράφειν, ουκ ήβουλήthe Son. Whosoever denieth the Son, Θαν διά χάρτου και μέλανος, αλλά ελπίζω the same hath not the Father: [butj| ελθείν προς υμάς, και στόμα προς στόμα he that acknowledgeth the Son hall the λαλήσαι, ίνα και χαρά ήμών και πεπληρωFather also. Let that therefore abide mém. in you, which ye have heard from the Having many things to write unto beginning. If that which ye have you, I would not write with paper und heard from the beginning shall re- ink: but I trust to come unto you, and main in you, ye also shall continue speak face to face, that tour joy may in the Son, and in the Father, 1 John be full. ii. 22-24.

* Gr. mouth to mouth, b For we are made partakers of + Or, your. Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end,

VER. 13. Heb. iii. 14.

'Ασπάζεται σε τα τέκνα της αδελφής c Jesus answered and said unto σου της έκλεκτής. Αμήν. him, If a man love me, he will keep The children of thy elect sister greet my words : and my Father will love I thee. Amen.

END OF ST. JOHN'S SECOND EPISTLE

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

* Or, pray:

CHAP. Ι.-VER. 1.

VER. 6. “Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίω τα αγαπητώ, δν οι εμαρτύρησάν σου

τη αγάπη ενώπιον εγώ αγαπώ εν αληθεία.

εκκλησίας ούς καλώς ποιήσεις προσέμψας a The elder unto the well-beloved a[iws to @scū• Gaius, whom I love * in the truth. Which have borne witness of thy chari• Or, truly.

ty before the Church: whom if thou bring

forward on their journey after a goda See on 2 John 1.

ly sort, thou shalt do well: VER. 2.

* Gr. worthy of God. "Αγαπητέ, περί πάντων εύχομαι σε εύοδούσθαι και υγιαίνειν, καθώς ευοδούται σου

VER. 7. ή ψυχή.

Υπέρ γάρ του ονόματος εξήλθον, μηδέν Beloved, I * wish above all things that

λαμβάνοντες άσο των εθνών. thou mayest prosper and be in health, Because that for his name's sake they even as thy soul prospereth.

went forth, taking nothing of the Gen-
tiles.

VER. 8.
VER. 3.

Ημείς ούν οφείλομεν απολαμβάνειν τους 'Εχάρην γαρ λίαν έρχομένων αδελφών, τοιούτους, ένα συνεργοί γινώμεθα τη αληκαι μαρτυρούντων σου τη αληθεία, καθώς θεία. συ εν αληθεία περιπατείς.

a We therefore ought to receive such, a For I rejoiced greatly when the that we might be fellow-helpers to the brethren came and testified of the truth truth. that is in thee, even as thou walkest in

a See on Matt. x. ver. 11, and ver. the truth.

14. clause 1. a See on 2 Cor. i. ver. 14.

VER. 9.
VER. 4.

"Έγραψα τη εκκλησία· αλλ' ο φιλοπρωΜειζοτέραν τούτων ουκ έχω χαράν, ένα τεύων αυτών Διοτρεφής ουκ επιδέχεται ακούω τα έμα τέκνα έν αληθεία

ημάς.

περιπατούντα.

I wrote unto the Church: but DioI have no greater joy than to hear trephes, a who loveth to have the prethat my children walk in truth.

eminence among them, receiveth us not. VER.

a But all their works they do for to 'Αγαπητή, πιστόν πορείς και εάν εργάση | their phylacteries, and enlarge the

be seen of men: they make broad εις τους αδελφούς και εις τους ξένους, Beloved, a thou doest faithfully what the uppermost rooms at feasts, and

borders of their garments, And love soever thou doest to the brethren, and to

the chief seats in the synagogues, strangers;

And greetings in the markets,

and to a See on Matt. xxiv.ver. 45. clause 1. I be called of men, Rabbi, Rabbi. But

After A. D. 90.
3 JOHN 9-14.

After A., D. 90. be not ye called Rabbi : for one is i manifested, that he might destroy your master, even Christ; and all ye the works of the devil. Whosoever are brethren, Matt. xxiii. 5-8. is born of God doth not commit sin;

for his seed remaineth in him : and VER. 10.

he cannot sin, because he is born of Διά τούτο, εάν έλθω, υπομνήσω αυτού | God, 1 John iii. 6-9. τα έργα και ποιεϊ, λόγους πονηροίς φλυαρών ημάς και μη αρκούμενος επί τούτοις, ούτε

VER. 19. αυτός επιδέχεται τους αδελφούς, και τους Δημητρίο μεμαρτύρηται υπό πάντων, βουλομένους κωλύει, και εκ της εκκλησίας και υπ' αυτής της αληθείας και ημείς δε εκβάλλει.

μαρτυρούμεν, και οίδατε ότι η μαρτυρία 2 Wherefore, if I come, I will re- | ημών αληθής έστι. member his deeds which he doeth, prat Demetrius hath good report of all ing against us with malicious words: men, and of the truth itself : yea, a and and not content therewith, neither doth we also bear record; and

ye

know that he himself receive the brethren, and for- our record is true. biddeth them that would, and casteth them out of the Church.

a See on John xix. ver. $5. 2 See on 2 Cor. Χ. ver. 11.

VER. 13.
VER. 11.

Πολλά είχαν γράφειν, άλλ' ου θέλω δια

μέλανος και καλάμου σου γράψαι: 'Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. ο άγαθοποιών, εκ του Θεού . I had many things to write, but I έστιν· ο δε κακοποιών, ούχ εώρακε τον will not with ink and pen write unto Θεόν.

Beloved, a follow not that which is a See 2 John 12. evil, but that which is good. b He that doeth good is of God: but he that doeth

VER. 14. evil hath not seen God.

'Ελπίζω δε ευθέως ιδείν σε, και στόμα a See on John x. ver 4. clause 2.

προς στόμα λαλήσομεν.

15. Ειρήνη σοι· 'Ασπάζονται σε οι φίλοι. b See on John iii. ver. 6.

'Ασπάζουν τους φίλους κατ' όνομα. c Whosoever abideth in him sipneth not: whosoever sinneth, hath not a But I trust I shall shortly see thee, and seen him, neither known him. Little we shall speak * face to face. b Peace children, let no man deceive you: he be to thee. Our friends salute thee. that doeth righteousness, is righteous Greet the friends by name. even as he is righteous. He that com

• Gr. mouth to mouth. mitteth sin, is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For a See 2 John 12. this purpose the Son of God was b See on Rom. i. ver. 7. clause 5.

there: :

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

a For there are certain men crept in CHAP. Ι.-VER. 1. unawares who were before of old or. ΙΟΥΔΑΣ Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε | dained to this condemnation; ungadly "Ιακώβου, τοίς εν Θεώ πατρί ηγιασμένους, men, turning the grace of our God into και Ιησού Χριστώ τετηρημένους κλητοίς:

lasciviousness, dand denying the only a Jude, b the servant of Jesus Christ, Lord God, eand our Lord Jesus Christ. and brother of James, Cto them that are a See on Matt. xiii. ver. 25. clause 2. sanctified by God the Father, d and pre- and Acts xv. ver. 24. served in Jesus Christ, e and called : b See on 1 Pet. ii. ver. 8. clause 2.

cSee Rom. vi. ver. 19. clause 3. a See on Matt. x. ver. 3. clause 5.

d See on Matt. xxi. ver 30. b See on Rom. i. ver. 1. clause 2. c See on Luke i. ver. 75.

e See on Luke ii. ver. 11. clause 3. d See on John X. ver. 28.

VER. 5. e See on Rom. i. ver. 6. clause 2.

Υπομνήσαι δε υμάς βούλομαι, ειδότες VER. 2.

υμάς άπαξ τούτο, ότι ο Κύριος λαόν εκ *Ελεος υμίν και ειρήνη και αγάπη πλη- γης Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον τους μη θυνθείη.

πιστεύσαντας απώλέσεν. a Mercy unto you, and peace, and : I will therefore put you in rememlove, be multiplied.

brance, though ye once knew this, bhow . See on Rom. i. ver. 7. clauses that the Lord, having saved the people 4, 5.

out of the lund of Egypt, afterward deVER. 3.

stroyed them that believed not. 'Αγαπητοί, πάσαν σπουδών ποιούμενος • See on Rom. Χν. ver. 15. clause1. γράφειν υμίν περί της κοινής σωτηρίας, • See on 1 Cor. Χ. ver. 5. 7. 9ανάγκην έσχον γράψαι υμίν, παρακαλών | 11. επαγωνίζεσθαι τη άπαξ παραδοθείση τους

VER. 6. αγίοις πίστει.

'Αγγέλους τε τους μη τηρήσαντας την Beloved, when I gave all diligence to | εαυτών αρχών, αλλά απολιπόντας το ίδιον αυrite unto you of a the common salva- | οικητήριον, εις κρίσιν μεγάλης ημέρας, δισ. tion, it wus needful for me to write unto uois åīdios inè Cópor Tethpaney. you, and exhort you b that ye should earnestly contend for the faith which • first estate, but left their own habita

a And the angels which kept not their was once delivered unto the saints.

tion, he hath reserved in everlasting a See on Acts xüi. ver. 26. clause 2. chains under darkness unto the judgment b See on Phil. i. ver. 27. clause 4.

of the great day. VER. 4.

* Or, principality. Παρεισέδυσαν γάρ τινες άνθρωποι οι a See on 2 Pet. ii. ver.4. πάλαι προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα, ασεβείς, την του Θεού ημών χάριν μετα

VER. 7. τιθέντες εις ασέλγειαν, και τον μόνον δεσπό Ως Σόδομα και Γόμορρα, και οι περί την Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν αυτάς πόλεις τον όμοιον τούτοις τρόπου αρνούμενοι.

εκπορνεύσασαι, και απελθούσει οπίσω

« PreviousContinue »