Page images
PDF
EPUB

A. D. 59.

I COR. XII. 28–31.-XII). 1-5,

A. D. 59.

. Or, powers.

teachers, after that miracles, then gifts body to be burned, and have not charity, of healings, helps, governments, * diver. it profiteth me nothing. sities of tongues. * Or, kinds.

VER. 4.

“Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται και VER. 29.

αγάπη ου ζηλοΐ' η αγάπη ου σερσερεύεΜη πάντες απόστολοι ; μή πάντες | ται, ου φυσιούται, προφήται και μη πάντες διδάσκαλοι και μη a Charity suffereth long, band is kind; πάντες δυνάμεις; ;

c charity envieth not ; charity * vaunteth Are all apostles? are all prophets? not itself, is not puffed up, are all teachers ? are all * workers of mi

• Or, is not rash. Tacles?

a Hatred stirreth up strifes: but love

covereth all sins, Prov. x. 12. And VER. 30.

above all things have fervent charity Μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμά- among yourselves ; for charity shall Teor; res Tártes grácrans damomori meni cover the multitude of sins, 1 Pet. iv.8. σάντες διερμηνεύουσι ; ;

b Be

ye kind one to another, tenderHave all the gifts of healing? do all

hearted, forgiving one another, even

as God for Christ's sake bath forgiven speak with tongues? do all interpret?

you, Eph. iv. 32. Put on therefore, as

the elect of God, holy and beloved, VER. 31.

bowels of mercies, kindness, humbleΖηλοϋτε δε τα, χαρίσματα τα κρείτ

ness of mind, meekness, long-sufferTova' zai éto nab' imepboano odor ipio deixo ing; Forbearing one another, and forrupit.

giving one another, if any man have But covet earnestly the best gifts: and a quarrel against any: even as Christ yet shew I unto you u more excellent forgave you, so also do ye, Col. iii. 12, way.

13. Hereby perceive we the love of CHAP. XIII.-VER. 1. God, because he laid down his life Εάν ταϊς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ | for us : and we ought to lay down our και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέ- lives for the brethren. But whoso hath yoru xahxos ixão, s xúpe banov åranázor. this world's good, and seeth bis broThough I speak with the tongues of bowels of compassion from him, how

ther have need, and shutteth up his men and of angels, and have not charity, dwelleth the love of God in him? My I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

little children, let us not love in word,

neither in tongue; but in deed and VER. 2.

in truth, 1 John iii. 16-18. Και εάν έχω προφητείαν, και ειδώ τα

cSee on Rom. xiii. ver. 13. clause 4. μυστήρια πάντα, και πάσαν την γνώσιν

VER. 5. και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη κεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν

Ουκ άσχημονεϊ, ου ζητεί τα εαυτής, ου biur.

παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, And though I have the gift of pro

· Doth not behave itself unseemly, phecy, and understand all mysteries, and seeketh not her own, e is not easily pro all knowledge; and though I have all voked, thinketh no evil; faith, so that I could remove mountains, a Now we command you, brethren, and have not charity, I am nothing. in the name of our Lord Jesus Christ, VER. 3.

that ye withdraw yourselves from Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά and not after the tradition which the

every brother that walketh disorderly, μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ένα received of us. For yourselves know nav nomas, ayáronu dè pon ixe, video how ye ought to follow us : for we beωφελούμαι. .

haved not ourselves disorderly among And though I bestow all my goods to you, 2 Thess. iii. 6,7. feed the poor, and though i give my b See on Rom. xiv. ver. 19.

A. D. 59.

1 Cor. xii. 5-12.

A. D. 59.

away.

c Wherefore, my beloved brethren, a For we know in part, and we prolet every man be swift to hear, slow phesy in part. to speak, slow to wrath: For the wrath of man worketh not the righ-God; and it doth not yet appear

a Beloved, now are we the sons of

what teousness of God, Jam. i. 19, 20.

we shall be: but we know that, when VER. 6.

he sball appear, we shall be like him;

for we shall see him as he is, 1 John ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε | iii. 2. τη αληθεία

VER. 10. a Rejoiceth not in iniquity, 6 but re “Οταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εν joiceth * in the truth ;

μέρους καταργηθήσεται. . * Or, with.

a But when that which is perfect is a Rivers of waters run down mine come, then that which is in part shall be

done eyes, because they keep not thy law, Psal. cxix. 136. Fools make a mock a And I saw no temple therein : for at sin : but among the righteous there the Lord God Almighty, and the is favour, Prov. xiv. 9. And when he Lamb, are the temple of it. And the was come near, he beheld the city, city had no need of the sun, neither and wept over it, Luke xix. 41. of the moon, to shine in it: for the

6 And Jethro rejoiced for all the glory of God did lighten it, and the goodness which the LORD had done to Lamb is the light thereof, Rev. xxi. Israel, whom he had delivered out of 22, 23. And they shall see his face; the hand of the Egyptians, Exod. xviii. and his name shall be in their fore9. What then ! notwithstanding every heads. And there shall be no night way, whether in pretence or in truth, there ; and they need no candle, neiChrist is preached; and I therein do ther light of the sun ; for the Lord rejoice, yea, and will rejoice, Phil. i. God giveth them light: and they 18. I rejoiced greatly that I found of shall reign for ever and ever, xxii. thy children walking in truth, as we 4, 5. have received a commandment from

VER. 11. the Father, 2 John 4. I have no οτε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως greater joy than to hear that τηy chil- νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος έλογιζόμην. ότε dren walk in truth, 3 John 4.

δε γέγονα ανής, κατήργηκα τα του νηπίου.

When I was a child, I spake as a VER. 7.

child, I understood as a child, I thought Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα

as a child: but when I became a man, I ελπίζει, πάντα υπομένει.

put away childish things. a Beareth all things, believeth all things,

* Or, reasoned. hopeth all things, b endureth all things. a See on Rom. xy. ver. 1, 2.

VER. 12. b See on Matt. v. ver. 12. clause 1. Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν

αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωVER. 8.

πον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιΗ αγάπη ουδέποτε έκπίπτει. Είτε δε | γνώσομαι καθώς και εσεγνώσθην. προφητείαι, καταργηθήσονται είτε γλώσ

a For now we see through a glass, cal, waúbortai kite pãous, ratapgmøń- darkly ; b but then face to face: now

I know in part; but then shall I know Charity never faileth : but whether even as also I am known. there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall

* Or, in a riddle. cease; whether there be knowledge, it a But we all, with open face beshall vanish away.

holding as in a glass the glory of the

Lord, are changed into the same VER. 9.

image from glory to glory, even as by 'En peépous yèp yováo ropeEV, kai és pé- the Spirit of the Lord, 2 Cor. ii. 18. ρους προφητεύομεν»

b See on ver. 10.

[ocr errors]

A. D, 59.

1 coR. XII. 13.-ΧΙν. 1-9.

Α. D. 59.

peace, Rom.

VER. 13.

VER. 4. Νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, “ο λαλών γλώσση, εαυτόν οικοδομεί και τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων και αγάπη. | δε προφητεύων, εκκλησίαν οικοδομεί. And now abideth faith, hope, charity,

He that speaketh in an unknown these three ; but a the greatest of these is longụe edifieth himself; but he that charity. .

prophesieth edifieth the church. a See verses 1-4. And above all

VER. 5. these things put on charity, which is Θέλω δε πάντας υμάς λαλείν γλώσthe bond of perfectness, Col. iii. 14.

σαις, μάλλον δε ένα προφητεύητε· μείζων

γας και προφητεύων ή ο λαλών γλώσσαις, CHAP. XIV.-VER. 1. εκτός ει μή διερμηνεύη, ίνα και εκκλησία Διώκετε την αγάπην, ζηλοτε δε τα οικοδομήν λάβη. πνευματικά μάλλον δε ένα προφητεύετε:

I would that ye all spake with tongues; a Follow after charity, and desire but rather that ye prophesied : for greater b spiritual gifts, C but rather that ye muy is he that prophesieth thun he that speakprophesy.

eth with tongues, except he interpret,

thut the church may receive edifying. a He that followeth after righteousness and mercy, findeth life, righ

VER. 6. teousness, and honour, Prov. xxi. 21. Let us therefore follow after the γλώσσαις λαλών, τί υμάς ωφελήσω, εάν

Νυνίι δε, αδελφοί, εάν έλθω προς υμάς things which make for κιν. 19. But thou, O man of God, γνώσει, ή εν προφητεία, και εν διδαχή και

μη υμίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει, ή εν flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love,

Now, brethren, if I come unto you patience, meekness, 1 Tim. vi. 11. speaking with tongues, what shall I proFollow peace with all men, and holi- fit you, except I shall speak to you either ness, without which no man shall see by revelation, or by knowledge, or by the Lord, Heb. xii. 14. Let him seek prophesying, or by doctrine ? peace, and ensue it, 1 Pet. iii. 11..

VER. 7. See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2. • See ver. 3. and 39. Having then

Ομως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε gifts difering according to the grace | φθόγγοις μη δα, πώς γνωσθήσεται το at is given to us, whether prophecy, αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον και

αυλός, είτε κιθάρα, εάν διαστολήν τοίς let us prophesy according to the proportion of faith, Rom. xii. 6.

And even things without life giving

sound, whether pipe or harp, except they VER, 2.

give a distinction in the sounds, how “ο γαρ λαλών γλώσση, ουκ ανθρώπους | shall it be known what is piped or harped? λαλεί, αλλά τω Θεώ ουδείς γαρ ακούει,

* Or, tunes. πνεύματι δε λαλεί μυστήρια:

VER. 8. For he that speaketh in an unknown Και γάρ έαν άδηλον φωνήν σάλπιγξ δω, tongue speaketh not unto men, but unto τις παρασκευάσεται εις πόλεμον και God: for no man * understandeth him ; howbeit in the spirit he speaketh mys- sound, who shall prepare himself to the

For if the trumpet give an uncertain teries.

battle?
• Gr, heareth.

VER. 9,
VER. 5.

Ούτω και υμείς διά της γλώσσης εαν μη ο δε προφητεύων, ανθρώποις λαλεί εύσημον λόγον δώσε, πώς γνωσθήσεται το οικοδομών και παράκλησιν και παραμυ

λαλούμενον; έσεσθε γάς είς αέρα λαλούνBiay.

So likewise ye, except ye utter by the But he that prophesietha speaketh unto

tongue words men to edification, and exhortation, and shall it be known what is spoken? for ye

easy to be understood, how comfort.

shall speak into the air, c See on Rom, xiv, per. 19. clause 2.

* Gr. significant VOL. III.

E

τες.

Α. D. 59.

1cOR. XIV. 10-21.

Α. D. 59.

Else when thou shalt bless with the VER. 10.

spirit, how shall he that occupieth the Τοσαύτα, ει τύχοι, γένη φωνών έστιν εν room of the unlearned say Amen at thy κόσμω, και ουδέν αυτών άφωνον.

giving of thanks, seeing he understandeth There are, it may be, so many kinds not what thou sayest ? of voices in the world, and none of them is without signification.

VER. 17.

Συ μεν γαρ καλώς ευχαριστείς, αλλ' και VER. 11,

έτερος ουκ οικοδομείται. 'Εάν ούν μή ειδώ την δύναμιν της φωνής, έσομαι τώ λαλούντι βάρβαρος και ο λα

For thou verily givest thanks well, but

the other is not edified. λών, εν εμοι βάρβαρος: Therefore if I know not the meaning

VER. 18. of the voice, I shall be unto him that speaketh a a barbarian, and he that speak

Ευχαριστώ τω Θεώ μουσάντων υμών eth shall be a barbarian unto me.

μάλλον γλώσσαις λαλών: a See on Rom. i. ver. 14. clause 2.

I thank my God, I speak with tongues

more than ye all : VER. 12.

VER. 19. ούτω και υμείς, έπει ζηλωται έστε

'Αλλ' εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους πνευμάτων, προς την οικοδομής της εκκλη- δια του νοός μου λαλήσαι, ίνα και άλλους σίας ζητείτε ένα περισσεύητε.

κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Even so ye, forasmuch as ye are seal

Yet in the church I had rather speak ous of spiritual gifts, a seek that ye may excel to the edifying of the church. five words with my understanding, that * Gr. spirits.

by my voice I might teach others also,

than ten thousand words in an unknown a See on Rom. xiv. ver. 19. clause 2. tongue.

VER. 20.
VER. 13.

'Αδελφοί, μη παιδία γίνεσθε ταϊς φρεΔιόπερ ο λαλών γλώσση, προσευχέσθω | σίν» αλλά τη κακία νηπιάζετε, ταϊς δε να διερμηνεύη.

φρεσι τέλειοι γίνεσθε. Wherefore let him that speaketh in an a Brethren, be not children in underunknown tongue pray that he may in- stunding: howbeit in malice be ye chilterpret.

dren, but in understanding be * men. VER. 14.

* Gr. perfect, or, of a ripe age. 'Εαν γαρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμά μου προσεύχεται, ο δε νους μου ακαρ a But yet I would have you wise πός έστι:

unto that which is good, and simple For if I pray in an unknown tongue,

concerning evil, Rom. xvi. 19. my spirit prayeth, but my understanding

VER. 21. is unfruitful.

'Εν τω νόμω γέγραπται: "Οτι εν έτεροVER. 15.

γλώσσους, και εν χείλεσιν ετέρας λαλήσω Τί ούν έστι και προσεύξομαι το πνεύματι, τω λαώ τούτω, και ουδ' ούτως εισακούσονπροσεύξομαι δε και τα νοt. ψαλώ τω πνεύ- ταί μου, λέγει Κύριος. ματι, ψαλώ δε και τα νοί

a In the law it is written, With men What is it then? I will pray with the of other tongues and other lips will I spirit, and I will pray with the under-speak unto this people, and yet for all standing also: I will sing with the spirit, that will they not hear me, saith the and I will sing with the understanding

Lord. also.

a The LORD shall bring a nation VER. 16.

against thee from far, from the end of 'Εσει εάν ευλογήσης το πνεύματι, ο | the earth, as swift as the eagle dieth; a αναπληρών τον τόπον του ιδιώτου, πώς έρεϊ | nation whose tongue thou shalt not το αμήν έπι τη ση ευχαριστία; επειδή τί | understand, Deut. Χανίii. 49. For with λέγεις ουκ οίδε ;

stammering lips, and another tongue,

Α. D. 59.
1cOR. Χιν. 21-33.

Α. Β. 59. will be speak to this people, Isa. How is it then, brethren? when ye xxviii. 11. Lo, I will bring a nation come together, every one of you hathu upon you from far, 0 house of Israel, psalm, hath a doctrine, hath a tongue, saith the LORD: it is a mighty nation, hath 4 revelation, hath an interpretait is an ancient nation, a nation whose tion. a Let all things be done unto edilanguage thou knowest not, neither fying. understandest what they say, Jer. v. a See on Rom. xiv, ver. 19. clause 2. 15. VER. 29.

VER. 97. "Ωστε αι γλώσσαι εις σημεϊόν είσιν, ου Είτε γλώσσα τις λαλεί, κατά δύο, και το τοίς πιστεύουσιν, αλλά τους απίστοις η πλείστον τρείς, και ένα μέρος και είς διερδε προφητεία, ου τοϊς απίστους, αλλά τους μηνευέτω. πιστεύουσιν.

If any man speak in an unknown a Wherefore tongues are for a sign, tongue, let it be by two, or at the most not to them that believe, but to them that by three, and that by course; and let one believe not : b but prophesying serveth interpret. not for them that believe not, but for

VER. 28. them which believe.

Εάν δε μή και διερμηνευτής, σιγάτω έν 2 See on Acts ii. ver. 4. clause 2. εκκλησία εαυτώ δε λαλείτο και τω Θεώ.

b But he that prophesieth speaketh But if there be no interpreter, let him unto men to edification, and exhorta- keep silence in the church; and let him tion, and comfort, ver. 3.

speuk to himself, and to God. VER. 23.

VER. 29. Εάν ούν συνέλθη η εκκλησία όλη επί το Προφήται δε δύο ή τρείς λαλείτωσαν, αυτό, και πάντες γλώσσαις λαλώσιν, εισέλ- και οι άλλοι διακρινέτωσαν. θωσι δε ιδιώτα, ή άπιστοι, ουκ έρoύσιν ότι

Let the prophets speak two or three, μείνεσθε;

and let the other judge. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with

VER. 30. tongues, and there corne in those that 'Εαν δε άλλο αποκαλυφθή καθημένα, και are unlearned, or unbelievers, will they agātos oriyátu. not say that ye are mad ?

If any thing be revealed to another

that sitteth by, let the first hold his peace. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε

VER. 31. τις άπιστος, ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάν Δύνασθε γας καθ' ένα πάντες προφήτων, ανακρίνεται υπό πάντων

τεύειν, ίνα πάντες μανθάνωσι, και πάντες But if all prophecy, and there come in παρακαλώνται. one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all: that all may learn, und all may be com

For ye may all prophesy one by one,

forted. . VER. 25.

VER. 32. Και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται και ούτω πεσών επί πρό- υποτάσσεται.

Και πνεύματα προφητών προφήταις σωπον, προσκυνήσει τώ Θεώ, απαγγέλλων ότι ο Θεός όντως εν υμίν έστι.

a And the spirits of the prophets are And thus are the secrets of his heart subject to the prophets. made manifest; and so falling down on

a Beloved, believe not every spirit, his face he will worship God, und report but try the spirits whether they are that God is in you of a truth.

of God; because many false prophets

are gone out into the world, 1 Jobn VER. 26.

iv. 1. Τί ούν έστιν, αδελφοί και όταν συνέρχησθε,

VER. 33. έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, Ου γάρ έστιν ακαταστασίας και Θεός, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει ερμηνείαν αλλ' ειρήνης, ώς εν πάσαις ταϊς εκκλησίαις έχει πάντα προς οικοδομών γενέσθω. των αγίω.

E

VER. 244

« PreviousContinue »