Page images
PDF
EPUB

Α. D. 96.

REν. ΧVΙΙ. 7--13.

Α. D. 96.

σου.

shalt no more be called tender and delicate, Isa. xlvii. 1. And thon

VER. 9. saidst, I shall be a lady for ever: so Και κλαύσονται αυτήν, και κόψονται that thou didst not lay these things to | επ' αυτή οι βασιλείς της γής, οι μετ' αυτής thy heart, neither didst remember the | πορνεύσαντες και στρινιάσαντες, όταν βλέlatter end of it. Therefore hear now

πωσι τον καπνόν της πυρώσεως αυτής: this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly; that sayest

R And the kings of the earth, who have in thine heart, I am, and none else committed fornication and lived deliciousbeside me; I shall not sit as a widow, ly with her, shall bewail her, and lament neither shall I know the loss of chil for her, when they shall see the smoke of dren: But these two things shall come

her burning. to thee in a moment, in one day, the a See ver. 9. 7. See also on chap. loss of children, and widowhood : xiv. ver. 8. they shall come upon thee in their perfection for the multitude of thy

VER. 10. sorceries, and for the great abundance 'Από μακρόθεν έστηκότες, δια τον φόβον of thine enchantments, 7-9. This του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ούαι, is the rejoicing city that dwelt care ουαι η πόλις η μεγάλη Βαβυλών, ή πόλις lessly; that said in her heart, I am, και ισχυρά, ότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις and there is none beside me: how is she become a desolation, a place for beasts to lie down in! every one that torment, saying, Alas, alas that great

Standing afur of' for the fear of her passeth by her shall hiss, and wag his city Babylon, that mighty city! for in hand, Zeph. ii. 15.

one hour is thy judgment come. VER. 8. Διά τούτο εν μια ημέρα ήξουσιν αι

VER. 11. πληγαι αυτής, θάνατος και πένθος και

Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και λιμός και εν πυρί κατακαυθήσεται, ότι η πενθούσιν επ' αυτή, ότι τον γόμων αυτών ισχυρός Κύριος ο Θεός και κρίνων αυτήν.

ουδείς αγοράζει ουκ έτι, Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, and fa: weep and mourn over her ; for no man

And the merchants of the earth shall mine ; a and she shall be utterly burned buyeth their merchandise any more. with fire: b for strong is the Lord God who judgeth her.

VER. 19. - See on chap. xvii. ver. 16. clause 4.

Γόμον χρυσού, και αργυρού, και λίθου BIf I speak of strength, Io, he is | τιμίου, και μαργαρίτου, και βύσσου, και strong: and if of judgment, who shall | πορφύρας, και σηρικού, και κοκκίνου και set me a time to plead? Job ix. 19. πάν ξύλον θύϊνον, και πάν σκεύος ελεφάνGod bath spoken once; twice have I τινον, και σαν σκεύος εκ ξύλου τιμιωheard this, that power belongeth unto | τάτου, και χαλκού, και σιδήρου, και μαρGod, Psal. Ixii. 11. In that day the μάρου. LORD, with his sore, and great, and strong sword, shall punish leviathan The merchandise of gold, and silver, the piercing serpent, even leviathan and precious stones, and of pearls, and that crooked serpent; and he shall fine linen, and purple, and silk, and slay the dragon that is in the sea, scarlet, and all thyine wood, and all Isa. xxvii. 1. Bebold, I am against manner vessels of ivory, and all manner thee, O thou most proud, saith the vessels of most precious wood, and of Lord God of bosts : for thy day is brass, and iron, and marble, come, the time that I will visit thee,

• Or, sweet. Jer. I. 31. Their Redeemer is strong; The LORD of hosts is his name; he

VER. 13. shall throughly plead their cause, that Και κινάμωνον, και θυμιάματα, και he may give rest to the land, and dis- μύρον, και λίβανον, και οίνον, και έλαιον, quiet the inhabitants of Babylon, 34. και σεμίδαλιν, και σίτον, και κτήνη, και Do we provoke the Lord to jealousy ? πρόβατα και ίππων, και ρεδών, και σα2re we stronger than he ? 1 Cor. x. 22. 1 μάτων, και ψυχάς ανθρώπων.

Α. D. 96.

REV. XVII. 13-21,

Α. D. 96.

And cinnamon, and odours, and oint And cried when they saw the smoke ments, und frankincense, and fine, and of her burning, saying, a What city is oil, and fine flour, and wheat, and beasts, like unto this great city! and sheep, and horses, and chariots, a and

a And all that handle the oar, the * slaves, and souls of men.

mariners, and all the pilots of the sea, * Or, bodies.

shall come down from their ships, a Javan, Tubal, and Meshech, they they shall stand upon the land; And were thy merchants: they traded the shall cause their voice to be heard persons of men and vessels of brass against thee, and shall cry bitterly, in thy market, Ezek. xxvii. 13. and shall cast up dust upon their

heads; they shall wallow themselves VER. 14.

in the ashes : And they shall make Και η οπώρα της επιθυμίας της ψυχής | themselves utterly bald for thee, and σου απηλθεν από σου, και πάντα τα λι- I gird them with sackcloth; and they παρά και τα λαμπρά απήλθεν από σου, shall weep for thee with bitterness of και ουκ έτι ου μη εύρήσης αυτά.

heart and bitter wailing. And in their And the fruits that thy soul lusted wailing they shall take up a lamenta. after are departed from ihee, and all tion for thee, and lament over thee, things which were dainty and goodly are saying, What city is like Tyrus, like departed from thee, and thou shalt find the destroyed in the midst of the sea?

Ezek. xxvii. 99--52. them no more at all. VEIR. 15.

VER. 19. Οι έμποροι τούτων οι πλουτήσαντες απ'

Και έβαλον χούν επί τας κεφαλάς αυαυτής, από μακρόθεν στήσονται, δια τον τών, και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, φόβον του βασανισμού αυτής, κλαίοντες λέγοντες, Ούαι, ουαι, ή πόλις και μεγάλη, εν και πενθούντες,

και έπλούτησαν πάντες οι έχοντες πλοία εν The merchants of these things, which meira õpą spopeádn.

τη θαλάσση, εκ της τιμιότητας αυτής, ότι were made rich by her, shall stand afar of" for the fear of her torment, weeping

And they cast dust on their heads, and wailing,

and cried, weeping and wailing, saying,

Alas, alus that great city, wherein vere VER. 16.

mude rich all thut had ships in the sea Και λέγοντες· Ούαι, ουαι, ή πόλις ή | by reason of her costlines! far in one μεγάλη, και περιβεβλημένη βύσσινον και 1 hour is she made desolate. πορφυρούν και κόκκικoν, και κεχρυσωμένη εν χρυσώ και λίθω τιμία και μαργαρίταις

VER. 90. ότι μια ώρα ήρημώθη ο τοσούτος πλούτος.

Ευφραίνου επ' αυτήν, ουρανέ, και οι άγιοι And saying, * Alas, alas that great | απόστολοι και οι προφήται, ότι έκρινεν και city, that was clothed in fine linen, and | Θεός το κρίμα υμών εξ αυτής. purple, and scarlet, and decked with

a Rejoice over her, thou heaven, and gold, und precious stones, and peurls !

ye holy apostles and prophets; b for God a See on chap. xiv. ver. 8.

hath avenged you on her. VER. 17.

a See on chap. xii. ver. 12. clause 1. Και πάς κυβερνήτης, και πάς επί των

b See on Luke xviii. ver. 7. clause 2. πλοίων ο όμιλος, και ταύται, και όσοι την

VER. 91. θάλασσαν εργάζονται, από μακρόθεν έστη.

Και ήρεν εις άγγελος ισχυρός λίθου ως For in one hour so great riches is come

μύλον μέγαν, και έβαλεν εις την θάλασto nought. And every shipmaster, und

σαν, λέγαν: Ούτως ορμήματι βληθήσεται all the company in ships, and sailors, and | Βαβυλών και μεγάλη πόλις, και ου μη ευρεθς as many as trade by sea, stood afar off,

a And a mighty angel took up a slove VER. 18.

like a great millstone, and cast it into Και έκραζον, ορώντες τον καπνόν της | the sca, saying, Thus with tilence shall πυρώσεως αυτής, λέγοντες· Τίς ομοία τη that great city Babylon be throun down, πόλει τη μεγάλη και

and shall be found no more at all.

σαν,

[merged small][merged small][ocr errors]

a And it shall be, when thou hast a And in her was found the blood af made an end of reading this book, prophets, and of saints, and of all that that thou shalt bind a stone to it, and were slain upon the earth. cast it into the midst of Euphrates : And thou shalt say, Thus shall Ba

a See on chap. xvii. ver. 6. bylon sink, and shall not rise from CHAP. XIX.-VER. 1. the evil that I will bring upon her, Και μετά ταύτα ήκουσα φωνήν όχλου and they shall be weary. Thus far πολλού μεγάλην εν τω ουρανώ, λέγοντας: are the words of Jeremiah, Jer. i. 'Αλληλούϊα: η σωτηρία και η δόξα και η : 63, 64.

τιμή και η δύναμις Κυρίω τω Θεώ ημών: VER. 92. Και φωνή κιθαρωδών και μουσικών και

And after these things a I heard a αυλητών και σαλπιστών ου μή ακουσθή | great voice of much people in heaven, , έν σοι έτι και σας τεχνίτης πάσης τέχνης | and honour, and power, unto the Lord

saying, Alleluia ; b Salvation, and glory, ου μη ευρεθή εν σοι έτι· και φωνή μύλου ου

our God: μη ακουσθή εν σοι έτι. a And the voice of harpers, and musici

a See on chap. v. ver. 9. clause 1. ans, and of pipers, and trumpeters, shall

b See on chap. vii. ver. 10, be heard no more at all in thee; and no

VER. 2. craftsman, of whatsoever craft he be, shall be found any more in thee; and | αυτού ότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην,

Οτι αληθιναι και δίκαιαι αι κρίσεις the sound of a milestone shall be heard ήτις έφθειρε την γήν εν τη πορνεία αυτής. na more at all in thee; 8 The mirth of tabrets ceaseth, the έκ της χειρός αυτής.

και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth. They shall a For true and righteous are his judgnot drink wine with a song; strong ments: bfor he hath judged the great drink shall be bitter to them that whore, which did corrupt the earth drink it. The city of confusion is with her fornication, dand hath avenged broken down; every house is shut up, the blood of his servants at her hand. that no man may come in, Isa. xxiv. a See on Rom. ii. ver. 2. 8-10. Moreover, I will take from

b See on chap. xiv. ver. 8. them the voice of mirth, and the voice

See on chap. xvii. ver. 1. clause 2. of gladness, the voice of the bride

a See on Luke xviii. ver. 7. clause 2. groom, and the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light

VER. 3. of the candle, Jer. xxv. 10. And I Και δεύτερον είρηκαν: 'Αλληλούϊα. Και will cause the noise of thy songs to | ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας cease; and the sound of thy harps | των αιώνων. shall be no more heard, Ezek. xxvi. 13.

And ugain they said, Alleluia. & And VER. 93.

her smoke rose up for ever and ever. Και φώς λύχνου ου μη φανή εν σοι έτι: a See on chap. xvii. ver. 16. clause 4. και φωνή νυμφίου και νύμφης ου μή άκουσθή εν σοι έτι· ότι οι έμποροι σου ήσαν

VER. 4. οι μεγιστάνες της γης, ότι εν τη φαρμακεία Και έπεσον οι πρεσβύτεροι οι είκοσι και σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη,

τέσσαρες, και τα τέσσαρα ζώα, και προσεAnd the light of a candle shall shine | κύνησαν τω Θεώ τω καθημένου επί του no more at all in thee; and the voice of θρόνου, λέγοντες: Αμήν. 'Αλληλούϊα. the bridegroom and of the bride shall be

a And the four and twenty elders and heard no more at all in thee: for thy the four beasts fell down and worshipmerchants were the great men of the ped God that sat on the throne, saying, earth ; for by thy sorceries were all na- | Amen; Alleluia. tions deceived.

a See on chap. iv. ver. 4. clause 1. VER. 24. Και εν αυτή αίμα προφητών και αγίων

VER. 5. ευρέθη, και πάντων των εσφαγμένων επί Και φωνή εκ του θρόνου εξήλθε, λέγουσα της γης.

Αινείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυ

[ocr errors]

A. D. 90.
REV. XIX. 5-1).

A. D. 96. του, και οι φοβούμενοι αυτόν, και οι μικροί | unto me, These are the true sayings of και οι μεγάλοι. .

God. And a voice came out of the throne, a See on chap. i. ver. 11. clause 2. saying, a Praise our Gol, all ye his • See on Matt. xxii. ver. 2-4. servants, and ye that fear him, both small

VER. 10. and great.

Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού a Praise

ye

the LORD. Praise ye | προσκυνήσαι αυτών και λέγει μου: “Ορα the name of the LORD; praise tim, Ομή: σύνδουλός σου είμι και των αδελφών ye servants of the LORD, Psalcxxxy. 1. σου των εχόνταν την μαρτυρίαν του Ιησού

τω Θεώ προσκύνησαν· ή γάρ μαρτυρία του VER. 6.

Ιησού έστι το πνεύμα της προφητείας. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και à And I fell at his feet to worship dis parany idétour wortão, sai és porno him. And he said unto me, See thou do Bportão is xupão, Régortas "Anankovia it not: b I am thy fellowservant, and of ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός και παντοκρά- | thy brethren that have the testimong της.

of Jesus: d worship God : for the tesAnd I heard as it were the voice of a timony of Jesus is the spirit of prophecy. great multitude, a and as the voice of * See on Acts x. ver. 26. many waters, and as the voice of mighty

See on Heb. i. ver. 7. thunderings, saying, Alleluia : "for the € See on chap. i. ver. 9. clause 3. Lord God omnipotent reigneth.

Saying with a loud voice, Fear

God, and give glory to him ; for the a See on chap. i. ver. 15. clause 2.

hour of his judgment is come: and b See on chap. xi. ver. 15.

worship him that made heaven, and

earth, and the sea, and the fountains VER. 7.

of waters, chap. xiv. 7. For thou Χαίρωμεν και αγαλλιώμεθα, και δώμεν shalt worship no other god: for the Thy dozav avtą. To haber o vános Toữ LORD, whose name is Jealous, is a ápriov, xai a guin avtoữ nocidadey lauthv. jealous God, Exod. xxxiv. 14. But

Let us be glad and rejoice, and give the Lord, who brought you op out of honour to him : for the marriage of the the land of Egypt with great power, Lamb is come, and his wife hath made and a stretched-out arm, him shall ye herself ready.

fear, and him shall ye worship, and

to him shall ye do sacrifice, 2 Kings a See on John iii. ver. 29.

xvii. 56. So shall the King greatly

desire thy beauty: for he is thy LORD, VER. 8.

and worship thou him, Psal. xlv. 11. Kal 1869n airn ivce tegicáantas Búc- Then saith Jesus unto him, Get thee Girly salapor xai aap spór tó vào lúo. hence, Satan : for it is written, Thou

τα δικαιώματά έστι των αγίων. . shalt worship the Lord thy God, and And to her was granted that she should him only shalt thou serve, Matt. ir. be arrayed a in fine linen, clean and 10. Ye worship ye know not wbat: • white : b for the fine linen is the righ-vation is of the Jews. But the hour

we know what we worship : for salteousness of saints.

cometh, and now is, when the true * Or, bright.

worshippers shall worship the Father a See on Matt. xxii. ver. 11. clause 2. in spirit and in truth: for the Father b See on Matt. v. ver. 20.

seeketh such to worship him. God

is a Spirit: and they that worship him VER. 9.

must worship him in spirit and in Kad aéyes scot, Spá for. Menápio oi eis truth, John iv. 22–24. το δείπνον του γάμου του αρνίου κεκλη

e See on Matt. xi. ver. S,

μένοι. Και λέγει μοι· ούτοι οι λόγοι αλη

VER. 11. ινοί είσι του Θεού. .

Και είδον τον ουρανόν ανεργμένου, και a And he saith unto me, Write, b Blessed idoù intos Asvuds, rai ó nadhuevos éx'auare they which are called unto the mar- Tòv, na nobjevcg FICTÒs zal karSards, xz! riage supper of the Lamb. And he saith | εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί.

[ocr errors]

A. D. 96.

REV. XIX. 11-17.

A. D. 96,

And I saw heaven opened, & and be And the armies which were in hea. hold a white horse ; band he that sat ten followed him upon white horses, upon him was called Faithful cand a clothed in fine linen, white and clean. True, d and in righteousness he doth

a See ver. 8. judge and make war. a And I saw, and behold a white

VER. 15. horse; and he that sat on him had a Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται bow ; and a crown was given unto | ρομφαία οξεία, ίνα εν αυτή πατάσση τα him : and he went forth conquering, έθνη και αυτός ποιμανεί αυτούς έν ράβδω and to conquer, chap. vi. 2.

σιδηρά και αυτός πατεί την ληνόν του See on chap. i. ver. 5. clause 1. οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του c See on John xiv. ver. 6. clause 2. παντοκράτορος. . See on chap. vi. ver. 2. clause 5. a And out of his mouth goeth a sharp VER. 12.

sword, that with it he should smite the

nations : : band he shall rule them with a oi dè és Jargoà aŭtou dis pada caugos, rod of iron : Cand he treadeth the wineκαι επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχων όνομα γεγραμμένον, και ουδείς | press 4f the fierceness and wrath of Alοίδεν ει μη αυτός.

mighty God. .

. See on chap.i. ver. 16. clause 2. a His eyes were as a flame of fire, band on his head were many crowns ;

Ib See on chap. ji. ver. 27. clause 1.

c And another angel came out of cand he had a name written, that no man knew, but he himself.

the temple which is in heaven, he

also having a sharp sickle. And ana See on chap. i. ver. 14. clause 2. other angel came out from the altar, • See on chap. vi. ver. 2. clause 3. which had power over fire : and cried c And I will

write upon him my new with a loud cry to bim that had the name, chap. iii. 12.

sharp sickle, saying, Thrust in thy

sharp sickle, and gather the clusters VER. 13.

of the vine of the earth ; for her grapes Και περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμέ- | are fully ripe. And the angel thrust you aivati. xai xaneitai tò ovoja aitoữ in his sickle into the earth, and gaΟ λόγος του Θεού.

thered the vine of the earth, and cast a And he was clothed with a vesture it into the great wine-press of the dipped in blood: and his name is called wrath of God. And the wine.press b The Woril of God.

was trodden without the city, and

blood came out of the wine-press, a Who is this that cometh from

even unto the horse-bridles, by the Edom, with dyed garments from Boz

space of a thousand and six hundred rah? this that is glorious in his apo furlongs, chap. xiv. 17—20. See also parel, travelling in the greatness of

on ver. 13. clause 1. his strength ? I that speak in righteousness, mighty to save. Wherefore

VER. 16. urt thou red in thine apparel, and thy

Και έχει επί το ιμάτιον και έτσι τον garments like him that treadeth in μηρόν αυτού το όνομα γεγραμμένος: Βα. the wine-fat? I have todden the | σιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. wine-press alone ; and of the people there was none with me: for I will

a And he hath on his vesture and on tread them in mine anger, and trample his thigh a name written, KING OF them in my fury; and their blood KINGS, AND LORD OF LORDS. shall be sprinkled upon my garments,

b See on 1 Tim. vi. ver. 15. clause 2. and I will stain all my raiment, Isa. Ixiii. 1-3.

VER. 17.

Και είδον ένα άγγελον εστώτα εν τω b See on John i. ver. 1. clause 2.

ηλίω» και έκραξε φωνή μεγάλη, λέγων VER. 14.

πάσι τοις έρνέoις τοϊς πεταμένοις εν μεΚαι τα στρατεύματα εν τω ουρανώ ήκο- σουρανήματι Δεύτε και συνάγεσθε εις το

δείπνον του μεγάλου Θεού. λούθει αυτώ εφ' ίππους λευκούς, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκών και καθαρόν. .

a And I saw an angel standing in the

« PreviousContinue »