Page images
PDF
EPUB

Α. D. 60.
2 cOR. VΙΙ. 1-10.

Α. D. 60.

Nevertheless a God, that comforteth CHAP. VII.-VER. 1.

those that are cast down, bcomforted us Ταύτας ούν έχοντες τας επαγγελίας, by the coming of Titus ; αγαπητοί, καθαρίσωμεν εαυτούς από παν

a See on Kom. xv. ver. 5. clause 2. τος μολυσμού σαρκός πνεύματος, επιτε

and Heb. vi. ver. 18. clause 2. λούντες αγιωσύνην έν φόβω Θεού.

b And I had no rest in my spirit, Having therefore these promises, dearly because I found not Titus my brother: beloved, a let us cleanse ourselves from all but taking my leave of them, I went filthiness of the flesh and spirit, perfect from thence into Macedonia, 2 Cor. ing holiness b in the fear of God.

ii. 13. a See on Matt. v. ver. 48. clause 1

VER. 7. b See on Acts ix. ver. 31. clause 1.

Ου μόνον δε εν τη παρουσία αυτού, VER. 2.

αλλά και εν τη παρακλήσει η παρεκλήθη Χωρήσατε ημάς ουδένα ήδικήσαμεν, ου- εφ' υμίν, αναγγέλλων ημϊν την υμών επιδένα έφθείραμεν, ουδένα έπλεονεκτήσαμεν. υπέρ εμού ώστε με μάλλον χαρήναι,

πόθησιν, τον υμών οδυρμόν, τον υμών ζήλον Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have de- the consolation wherewith he was com

And not by his coming only, but by frauded no man.

forted in you, when he told us your VER. 3.

earnest desire, your mourning, your ferΟυ προς κατάκρισιν λέγω προείρηκα vent mind toward me ; so that I rejoiced γαρ ότι έν ταϊς καρδίαις ημών εστε εις το the more. συναποθανείν και συζήν.

VER. 8. I speak not this to condemn you : a for

“Οτι εί και έλύπησα υμάς εν τη επιστοI have said hefore, that ye are in our

λή, ου μεταμέλομαι εί και μετεμελόμην. hearts to die and live with you.

βλέπω γαρ ότι η επιστολή εκείνη, εί και

προς ώραν, έλύπησεν υμάς. . See on chap. iii. ver. 2. clause 2.

a For though I made you sorry with VER. 4.

a letter, I do not repent, though I did Πολλή μοι παρρησία προς υμάς, πολλή τepent : for I perceive that the same μοι καύχησις υπέρ υμών πεπλήρωμαι τη epistle hath made you sorry, though it παρακλήσει, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί were but fm a season. πάση τη θλίψει ημών:

a For out of much affliction and ana Great is my boldness of speech to- guish of beart I wrote unto you with ward

great is my glorying of you: many tears; not that ye should be • I am filled with comfort, I am exceed grieved, but that ye might know the ing joyful in all our tribulation. love which I have more abundantly a See on chap. iii. ver. 12.

unto you. But if any have caused

grief, he hath not grieved me, but in • See on chap. i. ver. 14. c See on Rom. v. ver. 3. clause 1.

part: that I may not overcharge you

all, 2 Cor. ii. 4, 5. VER. 5.

VER. 9. Και γαρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίας, ουδεμίαν έσχηκεν άνεσιν ή σαρξ ημών, αλλ'

Νύν χαίρω, ουχ ότι ελυπήθητε, αλλ' εν παντί θλιβόμενοι έξωθεν μάχαι, έσωθεν | γαρ κατά Θεόν, ίνα εν μηδενί ζημιωθήτε

ότι ελυπήθητε εις μετάνοιαν ελυπόθητε φόβοι:

εξ ημών. a For, when we were come into Mace Now I rejoice not that ye were made donia, our flesh had no rest, but we were sorry, but that ye sorrowed to repentance : troubled on every side ; without were for ye were made sorry after a godly fightings, within were fears.

manner, that ye might receive damage by a See on Acts xx. ver 1.

us in nothing .

*Or, according to God.
VER. 6.
'Αλλ' ο παρακαλών τους ταπεινούς, πα-

VER. 10. ρεκάλεσεν ημάς ο Θεός, εν τη παρουσία Η γαρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν εις Τίτου

σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται και

you,

Α. D. 60,

2 COR. VΙΙ. 10-16.--VIII. 1.

Α. D. 60.

δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργά- του αδικήσαντος, ουδε είνεκεν του αδικηθένζεται.

τος· αλλ' είνεκεν του φανερωθήναι την σπουa For godly sorrow worketh repentance

δην υμών την υπέρ ημών προς υμάς, ενώto salvation not to be repented of : b but

πιον του Θεού. the sorrow of the world worketh death. a Wherefore though I wrote unto you, * But what think ye? A certain the wrong, nor for his cause that suffered

I did it not for his cause that had done man had two sons ; and he came to the first, and said, son, go work to sight of God might appear unto yout.

wrong, but that our care for you in the day in my vineyard. He answered

a See on ver. 8. and said, I will not ; but afterward he repented, and went. And he came

VER. 13. to the second, and said likewise. And Δια τούτο παρακεκλήμεθα επι τη παhe answered and said, I go, sir; and | ρακλήσει υμών περισσοτέρως δε μάλλον went not. Whether of them twain | εχάρημεν επί τη χαρά Τίτου, ότι αναπέdid the will of his father? They say παυται το πνεύμα αυτού από πάντων υμών: unto him, The first. Jesus saith unto

Therefore we are comforted in your them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the

comfort: yea, and exceedingly the more kingdom of God before you, Matt. joyed we for the

joy of Titus, becuuse his

spirit was refreshed by you all. m. 28-31. And Peter remembered the words of Jesus, which said unto

VER. 14. him, Before the cock crow thou shalt “Οτι εί τι αυτώ υπέρ υμών κεχαύχημα, deny me thrice. And he went out, 1 ου κατησχύνθην· αλλ' ώς πάντα έν αληand wept bitterly, xxvi. 75.

θεία ελαλήσαμεν υμίν, ούτω και η καύχηA merry heart maketh a cheerful σις ημών και επί Τίτου, αλήθεια εγενήθη. countenance : but by sorrow of the

For if I have bousted any thing to heart the spirit is broken, Prov. xv. him of you, I am not ashamed; but as 13. And God said to Jonah, Doest

we speak all things to you in truth, even thou well to be angry for the gourd ? so our boasting, which I made before And he said, I do well to be angry, Titus, is found a truth. even unto death, Jon. iv. 9. Saying, I have sinned in that I have betrayed

VER. 15. the innocent blood. And they said, Και τα σπλάγχνα αυτου περισσοτέρως What is that to us ? see thou to that. | εις υμάς έστιν, αναμιμνησκομένου την πάνAnd he cast down the pieces of silver των υμών υπακοήν ως μετά φόβου και τρόin the temple, and departed, and | μου εδέξασθε αυτόν. went and hanged himself, Matt. And his * inward affection is more Χανii. 4, 5.

abundant toward you, whilst he rememVER. 11.

bereth the obedience of you all, how with Ιδού γαρ αυτό τούτο το κατά Θεόν | fear and trembling ye received him.

•Gr. bowels are. λυπηθήναι υμάς, πόσην κατειργάσατο υμίν σπουδών, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκ

VER. 16. τησαν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλ Χαίρω ότι εν παντί θαρρώ εν υμίν. λο ζήλον, αλλ' εκδίκησιν ; εν παντί συνεσ

a I rejoice therefore that I have confiτήσατε εαυτούς αγιους είναι εν τώ πράγ- | dence in you in all things. ματι.

a And we have confidence in the For behold this self same thing, that ye Lord touching you, that ye both do sorrowed after a godly sort, what care- and will do the things which we comfulness it wrought in you, yea, what mand you, 2 Thess. iii. 4. Having clearing of yourselves, yea, what indig- confidence in thy obedience, I wrote nation, yea, what fear, yea, what vehe- unto thee, knowing that thou wilt also ment desire, yea, what seal, yea, what do more than I say, Philem. 21. revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this CHAP. VIII. VER. 1. matter.

Γνωρίζομεν δε υμίν, αδελφοί, την χάριν VER. 12.

του Θεού την δεδομένην εν ταϊς εκκλησίαις "Αρα εί και έγραφα υμίν, ουχ είνεκεν | της Μακεδονίας,

[ocr errors]
[ocr errors]

A. D. 60,
2 COR. VIII. 1-9.

A. D. 60. * Moreover, brethren, we do you to wit Praying us with much intreaty a that of the grace of God bestowed on the we would receive the gift, and take upon churches of Macedonia ;

us the fellowship of the ministering to

the saints. a For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me a See on Rom. xv. ver. 25. to write to you : For I know the for

VER. 5. wardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia,

Και ου καθώς ελπίσαμεν, αλλ' εαυτούς that Achaia was ready a year ago; | έδασκαν πρώτον τω Κυρίω, και ημϊν διά and your zeal hath provoked very

θελήματος Θεού. . many. Yet have I sent the brethren,

And this they did, not as we hoped, lest our boasting of you should be in a but first gave their ownselves to the vain in this behalf; that as I said, ye Lord, and unto us by the will of God. may be ready: Lest haply if they of

a See on Rom. vi. ver. 13. clause 2. Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not,

VER. 6. ye) should be ashamed in this same

Εις το παρακαλέσαι ημάς Τίτον, ένα confident boasting, 2 Cor. ix. 1-4. καθώς προενήρξατο, ούτω και επιτελέση For it hath pleased them of Macedo- | εις υμάς, και την χάριν ταύτην. nia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which

a Insomuch that we desired Titus, that are at Jerusalem, Rom. xv, 26. But as he had begun, so he would also finish

grace

also. as touching brotherly love ye need in you the same not that I write unto you: for ye

* Or, gift. yourselves are taught of God to love

a But thanks be to God, which put one another. And indeed ye do it toward all the brethren which are in the same earnest care into the heart all Macedonia : but we beseech

of Titus for you. For indeed he ac

, brethren, that ye increase more and cepted the exhortation ; but being

more forward of his own accord he more, 1 Thess. iv. 9, 10.

went unto you, ver. 16, 17. VER. 2.

VER. 7. “Οτι εν πολλή δοκιμή θλίψεως ή περισ. σεία της χαράς αυτών, και η κατά βάθους | πίστει, και λόγω, και γνώσει, και πάση

'Αλλ' ώσπερ εν παντί περισσεύετε, πτωχεία αυτών έπερίσσευσεν εις τον πλού- | σπουδή, και τη εξ υμών εν ημίν αγάπη, τον της απλότητος αυτών:

ίνα και εν ταύτη τη χάριτι περισσεύητε. How that in a great trial of affliction

Therefore, a as ye ubound in every a the abundance of their joy and their thing, in faith, and utterance, and deep poverty abounded unto the riches knowledge, and in all diligence, and in of their * liberality.

your love to us, see that ye abound in Simplicity.

this grace alsı. a For all they did cast in of their a That in every thing ye are enabundance; but she of her want did riched by him, in all utterance, and cast in all that she had, even all her in all knowledge, 1 Cor.i. 5. living, Mark xii. 44. VER. 3.

Ου κατ' επιταγήν λέγω, αλλά δια της "οτι κατά δύναμιν (μαρτυρώ) και υπέρ ετέρων σπουδής, και το της υμετέρας δύναμιν αυθαίρετοι, ,

αγάπης γνήσιον δοκιμάζων. . For to their power, I bear record,

a I speak not by commandment, but yea, and beyond their power they were by occasion of the forwardness of others, willing of themselves ;

and to prove the sincerity of your love. VER. 4.

a See on 1 Cor. vii. ver. 6. Μετά πολλής παρακλήσεως δεόμενοι ημών, την χάριν και την κοινωνίας της

VER. 9. διακονίας της εις τους αγίους, δέξασθαι Γινώσκετε γαρ την χάριν, του Κυρίου nuage

ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' υμάς έπ

*

VER. 8.

[blocks in formation]

Α. D. 60.

τώχευσε, πλούσιος ών· ίνα υμείς τη ενείου πτωχεία πλουτήσητε.

VER. 13. a For ye know the grace of our Lord

Ου γας ένα άλλους ανεσις, υμϊν δε θλίJesus Christ, b that, though he was rich, ψις" αλλ' εξ ισότητος

, εν τω νύν καιρώ το yet for your sakes d he became poor,

υμών περίσσευμα εις το εκείνων υστέρημα: e thai ye through his poverty might be

For I mean not that other men be rich.

eased, and ye burdened :
a See on John i. ver. 14. clause 4.

VER. 14.
b See on John X. ver. 30,
c See on John xii. ver. 27. dlause 4.

"Ινα και το εκείνων περίσσευμα γένηται See on Matt. viii. ver. 20.

εις το υμών υστέρημα, όπως γένηται ισότης, e If therefore ye have not been But by an equality, that now at this faithful in the unrighteous mammon,

time
your abundance

may be a supply who will commit to your trust the for their want, that their abundance true riches? Luke xvi. 11. I counsel also may be a supply for your want: thee to buy of me gold tried in the that there may be equality: fire, that thou mayest be rich ; and white raiment, that thou mayest be

VER. 15. clothed, and that the shame of thy Καθώς γέγραπται: “ο το πολύ, ουκ nakedness do not appear; and anoint έπλεόνασε και ο το ολίγον, ουκ ήλατthine eyes with eye-salve, that thou τόνησε. mayest see, Rev. iii. 18.

a As it is written, He that had ga

thered much had nothing over ; and he VER. 10.

that had gathered little had no lack. Και γνώμην εν τούτω δίδωμι τούτο γας υμίν συμφέρει, οίτινες ου μόνον το παή

a And when they did mete it with an σαι, αλλά και το θέλειν προενήρξασθε από omer, he that gathered much had noπέρυσι

thing over, and he that gathered little

had no lack: they gathered every And herein 1 give my advice: a for man according to his eating, Exod. this is expedient for you, who have be-xvi. 18. gun before, not only to do, but also to

VER. 16. be forward a year ago.

Χάρις δε τω Θεώ, τώ διδόντι την αυτήν • Or, willing.

σπουδήν υπέρ υμών εν τη καρδία Τίτου, a For I know the forwardness of But thanks be to God, which put your mind, for which I boast of you the same earnest care into the heart of to them of Macedonia, that Achaia Titus for you. was ready a year ago; and your

zeal

VER. 17. hath provoked very many, 2 Cor. ix. 2.

“Οτι την μεν παράκλησιν εδέξατος σπουVER. 11.

δαιότερος δε υπάρχων, αυθαίρετος εξήλθε Νυνί δε και το ποιήσαι επιτελέσατε· προς υμάς. όπως καθάπερ ή προθυμία του θέλειν, ούτω a For indeed he uccepted the exhorκαι το επιτελέσαι εκ του έχειν"

tation ; but being more forward, of his Now therefore perform the doing of own accord he went unto you. it; that as there was a readiness to

a See ver. 6. will, so there may be a performance

VER. 18. also out of that which ye have.

Συνεπέμψαμιν δε μετ' αυτού τον αδελ. VER. 12.

φόν, ου ο έπαινος εν τώ ευαγγελία δια Ει γάρ ή προθυμία πρόκειται, καθό εάν πασών των εκκλησιών: έχη τις ευπρόσδεκτος, ου καθο ουκ έχει. And we have sent with him the bro

a For if there be first a willing mind, ther, whose pruise is in the Gospel it is accepted according to that a man throughout all the churches; hath, and not according to that he hath

VER. 19.

(Ου μόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς a See on Luke xxi. ver. 3.

υπό των εκκλησιών συνέκδημος ημών, συν

not.

Α. D. 60.

2 coR VII. 19-24.--x. 1-5.

Α. D. 60.

to you:

τη χάριτι ταύτη τη διακονoυμένη υφ'
ημών προς την αυτού του Κυρίου δόξαν, και CHAP. 1X.-VER. 1.
προθυμίαν υμών.)

Περί μεν γαρ της διακονίας της εις τους And not that only, but who was also | αγίους περισσόν μοι έστι το γράφειν υμίν chosen of the churches to travel with us

For as touching the ministering to the with this grace, which is administered saints, it is superfluous for me to write by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready mind :

VER. 2. * Or, gift.

οίδα γαρ την προθυμίαν υμών, ήν υπέρ

υμών καυχώμαι Μακεδόσιν, ότι 'Αχαΐα VER. 20.

παρεσκεύασται από πέρυσι και ο εξ Στελλόμενοι τούτο, μήτις ημάς μω- υμών ζήλος ήρέθισε, τους πλείονας. μήσηται εν τη αδρότητι ταύτη τη διακονoυμένη υφ' ημών

For I know the forwardness of your

mind, for which I boast of you to them Avoiding this, that no man should of Macedonia, that Aahaia was ready blame us in this abundance, which is

a year ago ; and your seul hath pro. administered by us :

voked very many. VER. 21.

VER. 3. Προνοούμενοι καλά ου μόνον ενώπιον Κυ "Επεμψα δε τους αδελφούς, ίνα μη το ρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. καύχημα ημών το υπέρ υμών κενωθε έν

τώ μέρει τούτω ένα (καθώς έλεγον) παa Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also an | ρεσκευασμένοι ήτε: the sight of men.

Yet have I sent the brethren, lest our - See on Rom. xii. ver. 17. clause 2. behalf ; ihat, as I said, ye may be ready.

boasting of you should be in vain in this VER. 29.

VER. 4. Συνεπέμψαμεν δε αυτούς τον αδελφών ημών, δν εδοκιμάσαμεν εν πολλούς πολ.

Μήπως, εάν έλθωσι συν έμοί Μακελάκις σπουδαίον όντα, νυν δε πολύ σπου

δόνες, και εύρωσιν υμάς απαρασκευάστους, δαιότερον, πεποιθήσει πολλή τη εις υμάς. | καταισχυνθώμεν ημείς (ίνα μη λέγωμεν

υμείς) εν τη υποστάσει ταύτη της καυAnd we have sent with them our bro- Ιχήσεως. ther, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much

Lest haply if they of Macedonia come more diligent, upon the great confidence with me, and

find you unprepared, we which I have in you.

(that we say not, ye) should be ashamed

in this same confident boasting. VER. 23.

VER. 5. Είτε υπέρ Τίτου, κοινωνός έμος και εις υμάς συνεργός: είτε αδελφοί ημών, απόσ. 'Αναγκαίον ούν ήγησάμην παρακαλέσαι τολοι εκκλησιών, δόξα Χριστού.

τους αδελφούς ένα προέλθωσιν εις υμάς,

και προκαταρτίσωσι την προκατηγγελWhether

any do enquire of Titus, μένην ευλογίαν υμών, ταύτην ετοίμην είναι he is my partner and fellowhelper con

ούτως ώς ευλογίαν, και μη άσπες πλέοcerning you: or our brethren be en.

νεξίαν. . quired of, they are the messengers of the churches, and the glory of Christ. Therefore I thought it necessary to er

hort the brethren, that they would go VER. 24.

before unto you, and make up beforeΤην ούν ένδειξιν της αγάπης υμών, και hand your * bounty, t whereof we had ημών καυχήσεως υπέρ υμών, είς αυτούς | notice before, that the same might be ενδείξασθε, και εις πρόσωπον των εκκλη- ready, as a matter of bounty, and not σίων.

as of covetousness. Wherefore shew ye to them, and be * Gr. blessing. fore the churches, the proof of your love, + Or, which hath been so much spoken and of our boasting on your behalf. of before.

« PreviousContinue »