Page images
PDF
EPUB

22 αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰς πόντος, εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ 23 Ἰησοῦ, εἰπὼν, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; ἀπεκρίθη

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ 24 κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ ̓́Αννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.

25

Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος· εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο 26 ἐκεῖνος, καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον, 27 Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ ̓ αὐτοῦ; πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

28

̓ΑΓΟΥΣΙΝ οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον. ἦν δὲ πρωΐα· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ ̓ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα. 29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος πρὸς αὐτοὺς, καὶ εἶπε, Τίνα κατη30 γορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου ; ἀπεκρίθησαν

καὶ εἶπον αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακοποιὸς, οὐκ ἄν σοι 31 παρεδώκαμεν αὐτόν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· 32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπε σημαίνων ποίῳ 33 θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραι

τώριον πάλιν ὁ Πιλάτος, καὶ ἐφώνησε τὸν Ἰησοῦν, καὶ 34 εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; ἀπεκρίθη

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ̓Αφ' ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι 35 εἶπον περὶ ἐμοῦ; ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε 36 ἐμοί· τί ἐποίησας; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἦγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασι37 λεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ ̓Ιησοῦς, Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι,

27 8 om. D. τίνα D.

28 οὖν om. B. 34 αὐτῷ om. B.

ἦν δὲ πρωΐ C. 36 ἀπεκρ. ἰησοῦς Β.

29 καὶ φησὶ,

1

Acts 23. 2.

22 unto them: behold, they know what I said. And when he had thus spoken, one of the officers which stood by ostruck Jesus 1with the palm of his hand, saying, An- o Jer. 20. 2. 23 swerest thou the high priest so? Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if 24 well, why smitest thou me? PNow Annas had him bound unto Caiaphas the high priest. And Simon Peter stood and warmed himself. said therefore unto him, Art not thou also one 26 disciples? He denied it, and said, I am not.

sent p Matt. 26.57.

q

They a Matt. 26. of his Mark 14. 69. One of

the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in 27 the garden with him? Peter then denied again and rimmediately the cock crew.

S

Pi

Luke 22. 58.

r Matt. 26.74. Mark 14. 72.

Luke 22. 60.
Matt. 27. 2.
Mark 15. 1.
Acts 3. 13.

ch. 13. 38.

Luke 23. I.

t Acts 10. 28.

28¶s Then led they Jesus from Caiaphas unto 2 the hall of judgment: and it was early; tand they them-s selves went not into the judgment hall, lest they should 29 be defiled; but that they might eat the passover. late then went out unto them, and said, What accu- & 11. 3. 30 sation bring ye against this man? They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would 31 not have delivered him up unto thee. Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, 32 It is not lawful for us to put any man to death: "that u Matt. 20. 19. the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, 33 signifying what death he should die. Then Pilate x Matt. 27.11. entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews? 34 Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, 35 or did others tell it thee of me? Pilate answered, Am

X

I a Jew? Thine own nation and the chief priests have

ch. 12. 32, 33.

& 7.14. Luke

36 delivered thee unto me: what hast thou done? y Jesus y 1 Tim. 6. 13. answered, My kingdom is not of this world: if my z Dan. 2. 44. kingdom were of this world, then would my servants 12. 14. ch. 6. fight, that I should not be delivered to the Jews: but 15. & 8. 15. 37 now is my kingdom not from hence. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born,

1 Or, with a rod.

2 Or, Pilate's house, Matt. 27. 27.

Ff

καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας, ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἶν πὼν, πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, 39 Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν, ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν 40 ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων ; ἐκραύγασαν

οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βα19 ραββᾶν· ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλάτος τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐμαστίγωσε. καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κε3 φαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτὸν, καὶ ἔλεγον, Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 4 ῥαπίσματα. Ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλάτος, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ιδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν 5 αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον, καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάστιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον, σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ 7 αἰτίαν. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυ-τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν.

8 Οτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον 9 ἐφοβήθη, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ το ἔδωκεν αὐτῷ. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν κι ἔχω ἀπολῦσαί σε; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ ̓ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· 12 διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλάτος ἀπολῦσαι αὐτόν. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα αὑτὸν ποιῶν, ἀντιλέγει τῷ 13 Καίσαρι. ὁ οὖν Πιλάτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος

4 οὖν om. A. 6 σταύρωσον αὐτόν. λέγει Β. 10 οὖν om. Α. 11 ἀπεκρ. ἰησοῦς Β. 13 ἀκούσας τῶν λόγων τούτων C.

7 υἱὸν θεοῦ Α. 12 βασιλέα ἑαυτὸν Α.

ἐπὶ βήματος Β.

1 John 3. 19.

Luke 23. 4.

c Matt.27.15.

Luke 23. 17.

19. & 27. 26. Luke 18.33.

Mark 15. 15.

ver. 6.

and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that ais of the a ch. 8. 47. 38 truth heareth my voice. Pilate saith unto him, What & 4. 6. is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in b Matt. 27.24. 39 him no fault at all. c But с ye have a custom, that I ch. 19. 4, 6. should release unto you one at the passover: will ye Mark 15. 6. therefore that I release unto you the King of the 40 Jews? Then cried they all again, saying, Not this d Acts 3. 14. man, but Barabbas. eNow Barabbas was a robber. e Luke 23.19. 19 Then a Pilate therefore took Jesus, and scourged him. a Matt. 20. 2 And the soldiers platted a crown of thorns, and put it 3 on his head, and they put on him a purple robe, and said, Hail, King of the Jews! and they smote him 4 with their hands. Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, 5 that ye may know that I find no fault in him. Then b ch. 18. 38. came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold 6 the man! When the chief priests therefore and offi- c Acts 3. 13. cers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, 7 and crucify him: for I find no fault in him. The Jews answered him, dWe have a law, and by our law he d Lev. 24. 16. ought to die, because e he made himself the Son of God. e Matt. 26.65. 8 ¶When Pilate therefore heard that saying, he was 10. 33. 9 the more afraid; and went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? f But f Isai. 53. 7. 10 Jesus gave him no answer. Then saith Pilate unto 14. him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to I release thee? Jesus answered, & Thou couldest have no g Luke 22. power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee 12 hath the greater sin. And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, hIf thou let this man go, thou art not Cæsar's friend : h Luke 23. 2. i whosoever maketh himself a king speaketh against i Acts 17. 7.

13 Cæsar. ¶When Pilate therefore heard that saying,

he brought Jesus forth, and sat down in the judgment

ch. 5. 18. &

Matt. 27. 12,

53. ch. 7. 30.

εἰς τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθά· 14ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει 15 τοῖς Ιουδαίοις, Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. οἱ δὲ ἐκραύγασαν, ̓Αρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, 16 Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. τη Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου 18 τόπον, ὃς λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ· ὅπου αὐτὸν ἐσταύ

ρωσαν, καὶ μετ ̓ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, 19 μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος,

καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον, Ἰησοῦς ὁ 2ο Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. τοῦτον οὖν τὸν

τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος, ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γε21 γραμμένον Ἑβραϊστὶ, Ἑλληνιστὶ, Ῥωμαϊστί. ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· ἀλλ ̓ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασιλεύς εἰμι 22 τῶν Ἰουδαίων. ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος, Ο γέγραφα, γέ23 γραφα. Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν,

ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτών 24 ἄρραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ̓ ὅλου, εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτὸν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Διεμερία σαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

25

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγ26 δαληνή. Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ, Γύναι, ἰδοὺ 27 ὁ υἱός σου. εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.

14. ὥρα ἦν ὡσεὶ C. ὡσεὶ τρίτη· καὶ C.
καὶ ἤγαγον Α. om. D.

13 γαβαθά. D. έλαβον δὲ τὸν ἰησοῦν om. B. τῆς πόλεως tr. A.

26 ἴδε ὁ υἱὸς C.

τό παρ

30 ὁ τόπος

« PreviousContinue »