Page images
PDF
EPUB

U

૮ માટે નૅ તાહારો હાથ અથવા તાહારો પગ તને ઠોકર ખવ ડાવઈ તો તોહન કાપીનાઁખીને તાહારી પાસેથી પૈકીદે તાહારે ધૃત બે હાથે અથવા બે પગે હું અનંત આગમાં નંખાએ એ કરતાં અંગડા અથવા કુંડા થઇને] જીવનમાં પેશવું તને શારૂં છે

9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast

it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell.fire.

૯ ને જે તાહારી આંખ તને ઠોકર ખવડાવેછે તો તેહેન કાહાડીનાંખીને તાહારી પાસેથી પૈકીદે તાહારી છતી બે આંખ તું નરકની આગમાં ન્ખાએ એ કરતાં કાંણા [થઈને] જીવનમાં પેશવું તને શારૂં છે

10 Take heed that ye despise not one of these little anes; for I say unto you, That in heaven their angels do' always behold the face of my Father which is in heaven. ૧. આ નાઁાઁનામાઁના એકને તમે ન વખાડો માટે ખબર દાર થાઓ કેમકે હું તમને કહુંછુઊં કે આકાશમાં તેઓના દુત નાહારા આકાશમાંના બાપનું નેહા શા તેઓછું

11 For the Son of man is come to save that which was lost.

૧૧ વસી જે ખાવાએલું તેહુને તારવાને નાંણાના દીકરા આ અવાધે *

12 How think ye! if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?

૧૨ તને શું ધારોા ને કાઈ નાંશને શો ગેર્યાં હોએ ને તેમાં થી એક ભુલ્લું પડે તો ૐ નર્વાણુન પાહાડ પર તે નથી મુકતો ને જઈને તે ભુલા પડેલાને નથી શોધતો

13 And if so be that he find it, verily I say unto you, I he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.

'

૧૭ ને જો કદાશ તે તેહેને જડે તો હું તમને શાર્યું કહુંઊ કે જૈ નયંણું ભુલાં પડેલાં નહોતાં તે કરતાં વહતી ખુશી તે શબંધી તે કરેછે

14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

૧૪ અઁન આ નાંહાંનામાંથી એકનો નાશ થાએ હૈવી તમારા આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા નથી

15 [ Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

૧૫ વલી ને તાહારો ભાઈ તારે ઊલટો વાંક કરે તો હું ન ને તું તથા તે એકઠા થઇને તેણેને ઠપકો દે ને તે તાહાર શાંભલ શે તો તે તાહારા ભાઈને ખેલવી લીધોછે

16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

૧૬ પશુ ને તે ન શાંભાશે તા એક બે જણ બીન તાહારી શાથે લે એમાટે કે હરેક ભાત બે અથવા તરણ શાહેદોના માહાથી શાખીત થાએ

17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.

૧૭ ને તે તે તેનું ન માનશે તેા મંડલીને કહું ને ને તે મંડલી શું પણ ન માનશે તો તે તાહારી આગલ પરદેશીના તથા દાણી ના જેહેવા થાએ

18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

૧૮ હું તમને શાચું કહુંછુઊં કે જે કંઇ તને પરથવી પર અઁધ કર શે તે આકાશમાં બુધ રખાશે ને જે કંઈ તને પરથી પર છાડ શા તે આકાશમાં છેડાશે

19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. ૧૮ વતી હું તમને કહુંઊ કે ને પરથવી પર તમારામાંના બે કંઇ એક વાત શુધી એકચીત થઇને તે ભાગશે તો માહારા આ કારામાંના બાપથી તેને શારૂ તે કરાશે

20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

૩૦ કેમકે નહીં બે અથવા તરણુ નાહારે નાંને એકઠા થએલા તહીં તેઓની વચમાં હું

21 | Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times ?

૨૧ તાહારે પીતરે તેદુંની પાશે આવીને કહું કે પરભુ માહા રો ભાઇ મારે ઊલટા કેટલી વાર વાંક કરે ને હું તેહેને નાર્ કરૂં શું શાત વાર સુધી

22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.

૨૨ ઈએ તેહુને કહું કે શાત વાર ઝુધીનું હું તને નથી કહે તા પણ શીતેર ગણી થાત વાર સુધી

23 ¶ Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. ૨૩ એમાટે આકાશનું રાજ એક રાજના સરખું છે જેણે પોતા ના ચાકરીથી શાળ સેવા ચાહો

24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.

૨૪ ને તે શાખ લેવા લાગા તાહારે દશ હશ્વર તાલતનો એક દેવાદાર તેહેની પાશે લા હતા

25 But forasmuch as he had not to pay, his lord.commanded him to be sold, and his wife, and children, all that he had, and payment to be made.

and

રૂપ પણ ચાલવાનું તેણેની પાસે ન છતાં તેણેના શંકેહુકમ કીધા કે તે તથા તેહેની બઇઅર તથા તેણેનાં છુઇ તથા જે ઘણું તેણેનું હતું તે વેચાએ ને દેવું વતાએ

26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.

૨૬ એાટે તે ચાકરે તેહેને પગે લાગીને વીનંતી કરતાં કહ્યું કે આ શાહેબ અને સુદત આપ એટલે હું તાહારૂં બધું વાલીશ

27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed lim, and forgave him the debt. ૨૭ તાહારે તે ચાકરના શેઠે દૃઆ કરીને તેહેને મુકી દીધો ને દે ૐ તેણેને માફ કીધું

28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.

૨૮ પણ તેજ ચાકરે બાહાર જઈને પોતાના શાથી ચાકરીમાંના એકને દીઠા જે તેહેના શા દીનારનો દેવાદાર હુતો તારે તેણે તે હુંન પકડીને ગર્યું દાબતાં કહ્યું કે હું પર જે નાહાર લેહશું છે તે વાલ 29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.

૨૯ માટે તેહેના શાથી ચાકરે તેહેને પગે લાગીને તેહેની વીનંતી કરતાં કહ્યું કે મને જુદત આપ એટલે હું તાહારૂં શઘણું વાલીશ

30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.

૩. તા તેણે મારું નહું પણ જઈને તે દેવું તે વાલે તાંહાં લગી તેણેને કેદખાનામાં નાંખા

31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.

૩૧ તાહારે જે જે થી તે તેણેના શાથી ચાર્કા દેખીને ઘણા દક્ષ ગીર થઆ માટે તેઓએ જઈને જે જે થઉં તે બધું પોતાના શેઠને કહું

32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:

૩ર તાહારે તેણેના શેઠે તેહેને પાશે તેડીને તેણેને કહું કે એ દુશઢ ચાકર તે નાહારી વીનંતી કીધી માટે ને તને તે બધું લેહેણું માર્ કીધું

33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?

૩૩ મે તને જેહેવી ટકીધી તેહેવી દમ છું તને પણ તાહારા શાથી ચાકર પર કરવી ઘટારથ નોહાતી

34 And his lord was wroth, and delivered him to the torinentors, till he should pay all that was due unto him. ૩૪ ને તેણેના શકે શુશે થઇને તે તેનું બધું દેવું વાલે તાંહાઁ સુધી શુઘ્ન દેનારાઆને તેહુને શાંપા

35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

૩૫ ને તને પોતાનાં મનથી પોત પેાતાના ભાઇના અપ રાધે માર્ નથી કરતા તા માહારા આકાશમાંનો બાપ પણ તમને *મજ કરશે

CHAP. XIX. ઓગણીશના અયો

1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judea beyond Jordan;

૧ ને ઇશ્યુએ એ વાતા પુરી કીધી તાહારે અઁન થીઁ કે ગાલ લીથી તે નીકલો ને ઈરદનને પેલેપારની ઇહુદાની શીખાનાં આએવો

« PreviousContinue »