Page images
PDF
EPUB

UITGEGEVEN DOOR DE

NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ

TER BEVORDERING VAN

NIJVERHEID.

REDACTEUREN:

A. H. van der Boon Mesch. H. C. van Hall. D. Pas.

E. H. von Baumhauer.

-

F. W. C. Krecke.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

INHOUD

VAN HET TWEE EN DERTIGSTE DEEL.

.Bladz. 1:

[blocks in formation]

Ramee en Rameevezel, door F. W. VAN EEDEN..
Zijdeteelt in Nederland, door H. C. VAN HALL..
Nieuwe wijze om brood te bereiden, door Justus von Liebig.
Met de gebruiksaanwijzing van het Horsfords-Liebig'sche
bakpoeder, als naschrift, door Dr. L. MULDER........
Duinplanten, die tot de duinbeplanting kunnen worden aan-
bevolen, door F. W. VAN EEDEN.....
Programma voor de Tentoonstelling van Photographie,
Natcurzelfdruk en Kleurendruk, te houden te Groningen
in Julij 1869, ter gelegenheid der Algemeene Vergadering
van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid.....

Over den ringvormigen steenbakkersoven, met voortdurende
werking, van Fried. Hoffmann en A. Licht, door w. K. J. S.
Museum van grondstoffen en natuurvoortbrengselen uit de
Nederlandsche overzeesche Kolonien en Bezittingen....
Methode van melk-analyse, door E. H. VON BAUMHAUER.
(Met eene plaat).....

Zamenstelling van onvervalschte koemelk, door E. H. VON
BAUMHAUER..

Over de middelen om het hout tegen de vernieling van den
paalworm te beschutten, door E. H. VON BAUMHAUER.
Over de aardoliën der Nederlandsche Oost-Indische bezittin-
gen, door E. H. VON BAUMHAUER. (Met twee tabellen).
Ons dagelijksch brood, door Dr. L. MULDER...
Over de zoogenaamde concrete-suiker, door J. W. GUNNING.
Bloemen-albums, door v. E...

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Verslag betreffende de aanmoediging der kunstmatige Oes-
terteelt in Nederland, door de Nederl. Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid: uitgebragt door Directeuren
der Maatschappij in de Algemeene Vergadering te Gro-
ningen, den 13en Julij 1869...

Bladz. 249.

Ooftboomteelt; verslag ingediend aan het Departement Gro-
ningen, door H. C. VAN HALL en T. M. A. JACOMETTI.
Verslag aangaande het gebruik van faecale stoffen in den
Landbouw, uitgebragt door Directeuren, in de Algemeene
Vergadering te Groningen, den 13en Julij 1869.
Verslag betreffende den toestand der turf-industrie in Ne-
derland; uitgebragt door Directeuren der Nederl. Maat-
schappij ter bevordering van Nijverheid, in de Algemeene
Vergadering te Groningen, den 13en Julij 1869
Visscherijen in Friesland en Groningen in 1868..
Museum van grondstoffen, natuurvoortbrengselen en volksvlijt
uit de Nederlandsche overzeesche Koloniën en Bezittingen;
overzigt der voornaamste bijdragen sedert de oprigting
ontvangen...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Lokushars en arrowroot, door H. C. VAN HALL.
De Landbouw in 1868, door H. C. VAN HALL.
De Galega, als voedergewas en nijverheidsplant, door
L. NAGEL.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Bijvoegsel over de Galega, door H. C. VAN HALL.
Scheikundige werkingen bij het Boterkarnen, door H. M.
HARTOG...

Beknopt Overzigt van de Ambachts- en Fabrieksnijverheid
in Nederland over 1868, door D. PAS......
Internationale Tentoonstelling ten behoeve van Ambachts-
lieden, te Londen in 1870...

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Clémandot's methode tot het verglazen van aardewerk.
Water, photographische zilverbaden enz. van organische stof
te zuiveren....

Anilinebruin tot het kleuren van photographien, enz.
Maiche's verbeterde stijfselbereiding.

Aanwijzing van cyan bij aanwezigheid van chloor, door

F. S. Barff... . . .

[blocks in formation]

Kit tegen vuur en water bestand..

Onbrandbaar maken van kleederen..

Onderscheid van echte en nagemaakte kirsch.

Zwart kleuren van zink en messing.

Lood in wijnsteenzuur..

Invloed van kunstverlichting op den dampkring..

Glas-vergulding..

Opsporing van inmengselen in vlugtige oliën van lipbloe-

men. (pepermunt-olie).........

Herwinnen van bruinsteen bij chloorbereiding..

Roest in de tarwe......

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Het beschermen van de oogen der metaal- en steenwerkers
Luchtdigt graphietkit voor stoomketels, enz.

[blocks in formation]

Reactie op eiwit-ligchamen.....

Opsporing van aloë in mengsels.

Phosphorus als reagens op metalen

Verplatinizeeren van koper, messing, nieuw-zilver en
dergelijken...

Reiniging van boekdruk-letters, door Schubarth.

Zuivering van tannine uit den handel..

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »