Page images
PDF
EPUB

ddiried ynot.

heddyw ein bara beunyddiol. A day our daily bread. And formaddeu i ni ein dyledion, Fel y give us our trespasses, As we formaddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac give them that trespass against nac arwain ni i brofedigaeth; us. And lead us not into tempEithr gwared ni rhag drwg. tation; But deliver us from evil. Amen.

Amen. Gweinidog. Arglwydd, iachâ Minister. O Lord, save thy dy was,

servant ; Atteb. Yr hwn sydd yn ym

Answer. Which putteth his

trust in thee. Gweinidog: Anfon iddo borth Minister. Send him help from o'th sancteiddfa.

thy holy place; Atteb. Ac byth yn nerthol Answer. And evermore mighymddiffyn ef.

tily defend him. Gweinidog. Na ad i'r gelyn Minister. Let the

enemy

have gael y llaw uchaf arno.

no advantage of him; Atteb. Nac i'r enwir nesâu Answer. Nor the wicked api'w ddrygu.

proach to hurt him. Gweinidog: Bydd iddo, 0 Ar Minister. Be unto him, O glwydd, yn dŵr cadarn,

Lord, a strong tower, Åtteb. Rhag wyneb ei elyn. Answer. From the face of his

enemy. Gweinidog. Arglwydd, gwran Minister. O Lord, hear our do ein gweddïau.

prayers. Atteb. A deled ein llêf hyd Answer. And let our cry come attat.

unto thee. Gweinidog

Minister. O Arglwydd, edrych ymlawr O Lord, look down from ac esmwythâ ar dy was hwn. relieve this thy servant. Look Edrych arno â golwg dy drugar- upon him with the eyes of thy edd, dyro iddo gysur a drogel mercy, give him comfort and ymddiried ynot, ymddiffyn ef sure confidence in thee, defend rhag perygl y gelyn, a chadw him from the danger of the ef mewn tangnefedd dragywydd- enemy, and keep him in perpeol a dïogelwch; trwy Iesu Grist tual peace and safety; through ein Harglwydd. Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen.
RGLYW ni, Holl-gyfoethog
a Thrugaroccaf Dduw ac

H Η
EAR us, Almighty and

most merciful God and Iachawdwr; estyn dy arferedig Saviour; extend thy accustomed ddaioni i hwn dy wasanaethwr, goodness to this thy servant sydd ofidus gan ddolur. Sanct- who is grieved with sickness. eiddia, ni a attolygwn i ti, dy Sanctify, we beseech thee, this dadol gospedigaeth hon iddo thy fatherly correction to him; ef; fel y bo i'w wybyddiaeth o'i that the sense of his weakness wendid anghwanegu nerth i'w may add strength to his faith, ffydd, a difrifwch i'w edifeirwch. and seriousness to his repentFel os bydd dy ewyllys roddi ance: That, if it shall be thy iddo ei gynnefin iechyd, y bo good pleasure to restore him to iddo dreulio y rhan arall o'i his former health, he may lead

ER

fywyd yn dy ofn, ac i'th ogon- the residue of his life in thy iant; neu dyro iddo râs i gym- fear, and to thy glory: or else, meryd felly dy ymweliad, fel y give him grace so to take thy bo iddo, yn ol diweddu y fuch- visitation, that, after this painedd boenedig hon, drigo gydâ ful life ended, he may dwell thi yn y fuchedd dragywyddol; with thee in life everlasting; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. through Jesus Christ our Lord. Amen.

Amen. Yna cynghored y Gweinidog y Then shall the Minister exhort claf yn y ffurf hon, neu'r cyf the sick person after this form, or

other like. R

DEA

EARLY beloved, know hyn, mai'r Holl-alluog this, that Almighty God Dduw sydd Arglwydd ar fywyd is the Lord of life and death, ao angau, ac ar bob petha and of all things to them perberthyn iddynt; megis ieuengc- taining, as youth, strength, , tid, nerth, iechyd, oedran, gwen- health, age, weakness, and sickdid, a haint. Am hynny pa beth ness. Wherefore, whatsoever bynnag yw dy glefyd, gwybydd your sickness is, know you ceryn ddïammeu mai ymweliad tainly, that it is God's visitaDuw ydyw. Ac am ba achos tion. And for what cause soever bynnag yr anfonwyd y, clefyd this sickness is sent unto you; hwn arnat, ai er profi dy ddi- whether it be to try your paoddefgarwch er esampl i eraill, tience for the example of others, ac er mwyn caffael dy ffydd yn and that your faith may be nydd yr Arglwydd yn ganmol- found in the day of the Lord adwy, yn barchedig, ac yn an- laudable, glorious, and honourrhydeddus, er ychwaneg o ogon- able, to the increase of glory iant a didrange ddedwyddwch;

and endless felicity; or else it neu ddanfon y clefyd hwn i gospi be sent unto you to correct and ac i gyweirio ynot ti beth byn- amend in you whatsoever doth nag sydd yn anfoddhâu golwg offend the eyes of your heavenly ein Tad nefol; gwybydd yn Father; know you certainly, ddïammeu, os tydi a fyddi wîr that if you truly repent you of edifeiriol am dy bechodau, a your sins, and bear your sickchymmeryd dy glefyd yn ddïodd- ness patiently, trusting in God's efgar, gan ymddiried' yn nhru- mercy, for his dear Son Jesus garedd Duw, er mwyn ei anwyl Christ's sake, and render unto Fab Iesu Grist, a rhoddi iddo him humble thanks for his ostyngedig ddïolch am ei dadol fatherly visitation, submitting ymweliad, a bod i ti ymddar- yourself wholly unto his will

, ostwng yn hollol i'w ewyllys it shall turn to your profit, and ef, yr ymchwel i’th fudd, ac help you forward in the right y'th gymmorth rhagot i'r un way that leadeth unto everlastiawn ffordd a dywys i fuchedd 'ing life. dragywyddol. 1 Os y dyn ymweledig a fydd yn 1 If the person visited be very sick,

drymglaf, yna y dichon y Curad then the Curate may end his exorphen y cyngor yn y fan hon, hortation in this place, or else neu aed rhagddo.

proceed.

TAKE therefore in good part A

awus gospedigaeth yr Ar the chastisement of the

yn

glwydd: canys (megis y dywaid Lord: For (as St. Paul saith in Sant Paul yn y ddeuddegfed the twelfth Chapter to the HeBennod at yr Hebreaid) y neb brews) whom the Lord loveth y mae'r Arglwydd yn ei garu, y he chasteneth, and scourgeth mae yn ei geryddu, ac yn fflan- every son whom he receiveth. gellu pob mab a dderbynio. Os If ye endure chastening, God goddefwch gerydd, y mae Duw dealeth with you as with sons; yn ymddwyn tuagattoch megis for what son is he whom the tuagat feibion : canys pa fab father chasteneth not? But if sydd, yr hwn nid yw ei dad yn ye be without chastisement, ei geryddu? Eithr os heb gerydd whereof all are partakers, then yr ydych, o'r hon y mae pawb are ye bastards, and not sons. yn gyfrannog, yna bastardiaid Furthermore, we have had faydych, ac nid meibion. Heblaw thers of our flesh, which corhynny ni a gawsom dadau ein rected us, and we gave them cnawd i'n ceryddu, ac a'u parch- reverence: shall we not much asom hwy; onid mwy o lawer y rather be in subjection unto byddwn ddarostyngedig i Dad the Father of spirits, and live? yr ysprydoedd, a byw? Canys For they verily for a few days hwynt-hwy wir dros ychydig chastened us after their own ddyddiau a'n ceryddent, fel y pleasure; but he for our profit, gwelent hwy yn dda; eithr hwn that we might be partakers er lesâd i ni, fel y byddem gyf- of his holiness. These words, rannogion o'i sancteiddrwydd ef. good brother, are written in Y geiriau hyn, garedig frawd, holy Scripture for our comsydd yn ysgrifenedig yn yr Ys- fort and instruction; that we grythyr Lân, er cysur ac addysg should patiently, and with i ni, fel y dygom yn oddefgar ac thanksgiving, bear our heavenyn ddiolchgar gospedigaeth ein ly Father's correction, whensoTad nefol, pa bryd bynnag trwy ever by any manner of adverfodd yn y byd ar wrthwyneb sity it shall please his gracious yr ewyllysio ei radlawn ddaioni goodness to visit us. And there ef ymweled â ni. Ac ni ddylai should be no greater comfort fod cysur mwy gan Gristian- to Christian persons, than to ogion, nâ chael eu gwneuthur yn be made like unto Christ, by gyffelyb i Grist, trwy ddïoddef suffering patiently adversities, yn ufuddgar wrthwyneb, trallod, troubles, and sicknesses. For a chlefydau. Canys nid aeth efe he himself went not up to joy, ei hun i fynu i'r llawenydd, nes but first he suffered pain; he yn gyntaf iddo ddïoddef poen; entered not into his glory benid aeth efe i mewn i'w ogoniant, fore he was crucified. So truly nes dïoddef angau ar bren crog. our way to eternal joy is to Felly yn wîr yr uniawn ffordd suffer here with Christ; and i ni i'r gorfoledd tragywyddol, our door to enter into eternal ydyw, cyd-ddïoddef yma gydá life is gladly to die with Christ; Christ: a'n drws i fyned i mewn that we may rise again from i fywyd tragywyddol ydyw, death, and dwell with him in marw yn llawen gydâ Christ; everlasting life. Now there fel y cyfodom drachefn o angau, fore, taking your sickness, which ac y trigom gydag ef ym mywyd is thus profitable for you, patragywyddol. Yn awr gan hyn- tiently, I exhort you, in the

Ас о

ny, os cymmeri dy glefyd yn Name of God, to remember the oddefgar (ac yntau yn gystal profession which you made una hyn ar dy les) yr ydwyf fi to God in your Baptism. And yn eiriol arnat, yn Enw Duw, forasmuch as after this life goffau y broffes a wnaethost i there is an account to be given Dduw yn dy Fedydd. unto the righteous Judge, by herwydd, ar ol y fuchedd hon, whom all must be judged, with bod yn ddir wneuthur cyfrif out respect of persons, I require i'r Barnwr cyfiawn, gan ba un you to examine yourself and y bernir pob dyn heb dderbyn your estate, both toward God wyneb; yr wyf yn erchi i ti ym- and man; so that, accusing and chwilio & thi dy hun, a'th gyflwr condemning yourself for your tuagat Dduw a dyn; fel y bo i own faults, you may find merti, trwy dy gyhuddo a'th farnu cy at our heavenly Father's dy hunan am dy feiau dy hun, hand for Christ's sake, and not allu cael trugaredd ar law ein be accused and condemned in Tad nefol er mwyn Crist, ac nid that fearful judgement. Therebod yn gyhuddedig ac yn farn- fore I shall rehearse to you edig yn amser y farn ofnadwy the Articles of our Faith, that honno. Am hynny yr adroddaf you may know whether you i ti Fannau ein Ffydd ni, fel y do believe as a Christian man gellych wybod a wyt ti yn credu should, or no. fel y dylai Gristion, ai nad wyt.

Yną yr elrydd y Gweinidog Fan, Here the Minister shall rehearse nau'r Ffydd, gan ddywedyd fel the Articles of the Faith, suying hyn,

thus, A

OST thou believe in God Dad Holl-gyfoethog, Cre

the Father Almighty, awdr nef a daear?

Maker of heaven and earth? Ac yn Iesu Grist, ei unig And in Jesus Christ his only. anedig Fab ef, ein Harglwydd begotten Son our Lord? And ni? A'i genhedlu o'r Yspryd that he was conceived by the Glân; ei eni o Fair Forwyn; Holy Ghost, born of the Virgin iddo ddïoddef dan Pontius Pi- Mary; that he suffered under latus, ei groes-hoelio, ei farw, Pontius Pilate, was crucified, a'i gladdu; disgyn o hono i dead, and buried; that he went uffern; a'i gyfodi' hefyd y tryd- down into hell, and also did rise ydd dydd; ac esgyn o hono again the third day; that he i'r nefoedd ; a'i fod yn eistedd ascended into heaven, and sitar ddeheulaw Duw Bad Holl- teth at the right hand of God alluog ; ac y daw efe oddiyno the Father Almighty; and from yn niwedd y byd, i farnu byw thence shall come again at the a meirw?

end of the world, to judge the

quick and the dead? Ac a wyt ti yn credu yn yr

And dost thou believe in the Yspryd Glân ; yr Eglwys lấn Holy Ghost; the holy CathoGatholig ; Cymmun y Saint ; lick Church; the Communion of Maddeuant pechodau; Adgyf- Saints; the Remission of sins ; odiad y cnawd; a Bywyd tra- the Resurrection of the flesh; gywyddol gwedi angau ? and everlasting Life after death?

[ocr errors]

TY claf a ettyb,

The sick person shall answer, Hyn oll yr wyf yn ei gredu All this I stedfastly believe. yn ddilys.

Yna'r ymofyn y Gweinidog ág ef, Then shall the Minister examine beth ydymo efe ai bod yn zoir edi whether he repent him truly of his feiriol am ei bechodau, ac mewn sins, and be in charity with all cariad perffaith â'r holl fyd, ai

the world; exhorting him to forpeidio ; gan eiriol arno faddeu o give, from the bottom of his heart, cigion ei galon i bob dyn a wnaeth all persons that have offended yn ei erbyn: ac os efe a wnaeth him; and if he hath offended any yn erbyn eraill, ar ofyn o hono other, to ask them forgiveness ; faddeuant iddynt ; a y gwnaeth

and where he hath done injury efe.gam neu drawsder â neb, ar or wrong to any man, that he wneuthur o hono iawn hyd yr eithaf

make amends to the uttermost of y gallo. Ac, oddieithr iddo ym his power. And if he hath not mlaen llaw wneuthur ei lywodraeth before disposed of his goods, let am ei ddâ, rhybuddier ef yna i

him then be admonished to make wneuthur ei Ewyllys, a hefyd his Will, and to declare his Debts, dangos o hono am ei Ddyled, pa

what he oweth, and what is owing faint sydd arno, a pha faint sydd o unto him ; for the better discharg. Ddyled ildo; er mwyn rhyddhâu ing of his conscience, and the quiet. ei gydwybod yn well, a heddwch ness of his Executors. But men i'w

'Sycutorion. Eithr y mae yn should often be put in remembrance angenrheidiol rhybuddio dynion yn

to take order for the settling of fynych am wneuthur trefn ar eu their temporal estates, whilst they obyd, a'u tiroedd, tră fyddont are in health. mewn iechyd. Y geiriau hyn, y rhai a ddywedwyd 1 These words before rehearsed may uchod, a ellir eu cymmwyll, cyn

be said before the Minister begin dechreu o'r Gweinidog ei Weddi, his Prayer, as he shall see cause.

megis ag y gwelo efe achos. 1 Na esgeulused y Gweinidog eiriol | The Minister should not omit ear

cleifion cyfoethogion (a hynny yn nestly to move such sick persons as gwbl ddifrifol) ar iddynt ddangos are of ability to be liberal to the haelioni i'r tlodion.

poor. Yma y cynhyrfir y dyn clwyfus i | Here shall the sick person be moved wneuthur Cyffes hyspysol o'i bech to make a special Confession of odau, os efe a glyw ei gydwybod his sins, if he feel his conscience mewn cythrwfi gan un defnydd troubled with any weighty matter. o bwys. Ar ol Guffes honno,

After which Confession, the Priest y gollwng yr Offeiriad ef (os efe shall absolve him (if he humbly yn ostyngedig ac yn ffyddlawn a'i and heartily desire it) after this dymuna) yn y wedd hon.

sort. EIN IN Harglwydd Iesu Grist

, OUR Lord Jesus Christ, who iant i'w Eglwys, i ollwng pob Church to absolve all sinners pechadur a fyddo gwîr edifeiriol, who truly repent and believe in ac yn credu ynddo ef, o'i fawr him, of his great mercy forgive drugaredd a faddeuo i ti dy gam- thee thine offences: And by his weddau : a thrwy ei awdurdod authority, committed to me, I ef a ganiatâwyd' i mi, y'th oll- absolve thee from all thy sins, yngaf o'th holl bechodau, Yn 'In the Name of the Father, and Enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ys- of the Son, and of the Holy pryd Glân. Amen.

Ghost. Amen.

« PreviousContinue »