Page images
PDF
EPUB

unig y perthyn dibenion bywyd belong the issues of life and ac angau; Edrych i lawr o'r nểf, death; Look down from heayn ostyngedig ni a attolygwn i ven, we humbly beseech thee, ti, â golygon dy drugaredd ar y with the eyes of mercy upon plentyn hwn, ý sydd yr awrhon thiş child now lying upon the yn gorwedd ar ei glaf wely; bed of sickness : Visit him, O ymwel

, O Arglwydd, ag ef a'th Lord, with thy salvation ; deiachawdwriaeth ; gwared ef yn liver him in thy good appointdy nodedig amser da o’i boen ed time from his bodily pain, gorphorol, ac achub ei enaid er and save his soul for thy mermwyn dy drugareddau : fel, os cies' sake: That, if it shall be bydd dy ewyllys i estyn ei ddydd- thy pleasure to prolong his days iau yma ar y ddaear, y byddo here on earth, he may live to iddo fyw i ti, a hyfforddio dy thee, and be an instrument of ogoniant, gan dy wasanaethu yn thy glory, by serving thee faithffyddlawn, a gwneuthur daioni fully, and 'doing good in his yn ei genedl; os amgen, derbyn generation; or else receive him ef i'r preswylfeydd nefol hynny, into those heavenly habitations, Ile mae eneidiau'r sawl a hunant where the souls of them that yn yr Arglwydd Iesu yn mwyn- sleep in the Lord Jesus enhâu anorphen orphwysfa a ded- joy perpetual rest and felicity. wyddwch. Caniattâ hyn Ar- Grant this, O Lord, for thy glwydd, er dy drugareddau yn mercies' sake, in the same thy yr unrhyw dy Fab di, ein Har. Son our Lord Jesus Christ, glwydd ni Iesu Grist; yr hwn, who liveth and reigneth with sydd yn byw ac yn teyrnasu thee and the Holy Ghost, ever gydâ thi a'r Yspryd Glân, byth one God, world without end. yn un Duw, heb drangc'na Amen. gorphen. Amen.

A Prayer for a sick person,

when Gweddi dros ddyn claf, llena

there appeareth small hope of weler fawr obaith o'i wellhâd.

recovery. O Dad y trugareddau, a Duw Father of mercies; and borth yn amser anghenoctid; only help in time of need; We Attat ti y rhedwn am gymmorth fly unto thee for succour in bedros dy wasanaethydd hwn, yn half of this thy servant, here gorwedd yma dan dy law di lying under thy hand in great mewn dirfawr wendíd corph. weakness of body. Look graEdrych arno yn rasusol, O Ār- ciously upon him, O Lord; and glwydd; a pho mwyaf y gwan- the more the outward man dehycho y dyn oddiallan, nertha cayeth, strengthen him, we beef fwyfwy, ni a attolygwn i ti, seech thee, so much the more å'th rấs ac a'th Lân Yspryd yn continually with thy, grace and y dyn oddimewn. Dyro iddo holy Spirit in the inner man. ddiffuant edifeirwch am holl Give him unfeigned repentance gyfeiliorni ei fuchedd o'r blaen, for all the errors of his life past, a ffydd ddïysgog yn dy Fab and stedfast faith in thy Son Iesu ; fel y dilëer ei bechodau . Jesus ; that his sins may be done trwy dy drugaredd di, ac y selir away by thy mercy, and his

men.

ei bardwn yn y nêf, cyn iddo pardon sealed in heaven, before fyned oddiyma, ac na weler ef he go hence, and be no more mwyach. Da y gwyddom, Ar- seen. We know, O Lord, that glwydd, nad oes un gair rhý there is no word impossible with anhawdd i ti; ac y gelli, os thee; and that, if thou wilt, mynni, ei godi ef etto ar ei draed, thou canst even yet raise him up, - a chaniattâu iddo hwy hoedl yn and grant him a longer continu

ein plith. Er hynny, yn gym- ance amongst us: Yet, forasmaint a bod (hyd y gwel dyn) much as in all appearance the amser ei ddattodiad ef yn tynnú time of his dissolution draweth yn agos, felly parottöa a chym- near, so fit and prepare him, hwysa ef, ni a attolygwn i ti, we beseech thee, against the erbyn awr angau; fel, ar oí hour of death, that after his de ei ymadawiad oddiyma mewn parture hence in peace, and in tangnefedd, ac yn dy ffafr di, y thy favour, his soul may be rederbynier ei enaid ef i'th deyrn- ceived into thine everlasting as dragywyddol, trwy haedded- kingdom, through the merits igaethau a chyfryngiad Iesu and mediation of Jesus Christ, Grist dy unig Fab di, ein Har- thine only Son, our Lord and glwydd ni a'n Iachawdwr. A. Saviour. Amen.

A commendatory Prayer for a Gweddi gymmynol dros ddyn sick person at the point of declaf ar drangcedigaeth. parture.

Almighty God, with whom hwn

y ysprydoedd y rhai cyfiawn a berffeith- men made perfect, after they iwyd, wedi cael eu gwared o'u are delivered from their earthly carcharau daearol ; Ýr ým yn prisons; We humbly commend ostyngedig yngorchymmyn enaid the soul of this thy servant, our dy wasanaethydd hwn, ein brawd dear brother, into thy hands, as anwyl, i'th ddwylaw di, megis i into the hands of a faithful ddwylaw Creawdr ffyddlawn, ac Creator, and most merciful Sa. Iachawdwr trugaroccaf; gan viour; most humbly beseeching ufudd attolwg i ti, gael iddo thee, that it may be precious in fod yn werthfawr yn dy olwg. thy sight. Wash it, we pray Golch ef, ni a erfyniwn arnat, thee, in the blood of that imy'ngwaed yr Oen difrycheulyd maculate Lamb, that was slain hwnnw, a laddwyd er mwyn to take away the sins of the dilëu pechodau'r byd ; fel, gan world ; that whatsoever defilegael glanhâu a dilëu pa lwgr ments it may have contracted bynnag (ond antur) a gasglodd in the midst of this miserable ym mherfedd y byd adfydig a and naughty world, through drygionus hwn, trwy chwantau'r the lusts of the flesh, or the cnawd, ac ystrywiau Satan, y wiles of Satan, being purged caffo ei gyflwyno yn bur ac yn and done away,

it

may ddifeius yn dy olwg di. A dysg sented pure and without spot i ninnau, y rhai ým yn byw ar before thee. And teach us who ei ol ef, ganfod yn hwn ac eraill survive, in this and other like gyffelyb ddrychau marwoldeb o daily spectacles of mortality, to ddydd bwygilydd, mor freuol a see how frail and uncertain our

O do

be pre

B Tad y trugareddau, a Duw Blessed Lord, the Father of

bregus yw ein cyflwr ein hunain, own condition is; and so to ac felly cyfrif ein dyddiau, fel y number our days, that we may dygom ein calonnau yn ddifrifol seriously apply our hearts to i'r cyfryw ddoethineb sanctaidd that holy and heavenly wisdom, a nefol, tra bom byw yma, a’n whilst we live here, which may dygo o'r diwedd i fywyd tragy- in the end bring us to life everwyddol, trwy haeddedigaethau lasting, through the merits of Iesu Grist dy unig Fab di, ein Jesus Christ thine only Son our Harglwydd ni. Amen.

Lord. Amen. Gweddi dros y rhai a fo mewn

blinder yspryd, neu anhedd- A Prayer for persons troubled in wch cydwybod.

mind or in conscience.

, O , pob diddanwch, ni a attolygwn all comforts; We beseech thee, i ti, edrych â golwg tosturi a look down in pity and comthrugaredd ar dy wasanaethwr passion upon this thy afflicted cystuddiedig yma. Yr wyt ti servant. Thou writest bitter yn ysgrifenu pethau chwerwon things against him, and makest yn ei erbyn ef, ac yn gwneuthur him to possess his former iniiddo feddiannu ei gamweddau quities; thy wrath lieth hard gynt; y mae dy ddigofaint yn upon him, and his soul is full pwyso yn drwm arno, a'i enaid of trouble: But, o merciful sydd lawn o flinder; eithr, O God, who hast written thy holy Dduw trugarog, yr hwn a 'sgrif- Word for our learning, that we, enaist dy Air sanctaidd er a- through patience and comfort ddysg i ni; fel, trwy amynedd a of thy holy Scriptures, might diddanwch dy Lân Ysgrythyrau, have hope ; give him a right y gallem gael gobaith; dyro iddo understanding of himself, and iawn ddealltwriaeth o'i gyflwr of thy threats and promises ; ei hun, ac o’th fygythion a'th that he may neither cast away addewidion di; fel nad ymad- his confidence in thee, nor place awo â'i obaith arnat ti, ac na it any where but in thee. Give ddodo ei ymddiried ar ddim him strength against all his arall ond tydi. Nertha ef yn temptations, and heal all his erbyn ei holl brofedigaethau, a distempers. Break not the iachâ ef o'i holl anardymherau. bruised reed, nor quench the Na ddryllia'r gorsen-ysig, ac na smoking flax. Shut not up thy ddiffodd y llîn yn mygu. Na tender mercies in displeasure; chau dy drugareddau mewn sor but make him to hear of joy iant; eithr par iddo glywed lla- and gladness, that the bones wenydd a gorfoledd, fel y lla- which thou hast broken may wenycho'r esgyrn a ddrylliaist. rejoice. Deliver him from fear Gwared ef rhag ofn y gelyn, a of the enemy, and lift up the dyrcha lewyrch dy wynebpryd light of thy countenance uparno, a dyro iddo dangnefedd, on him, and give him peace, trwy ryglyddon a chyfryngdod through the merits and medilesu Grist ein Harglwydd. Ac ation of Jesus Christ our Lord.

Amen.

men.

TYN gymmaint a bob pob rhyw ddyn yn ddarostyngedig i lawer o beryglon

disyfyd, heintiau, a cħlefydau, ac byth yn anhyspys pa bryd yr ymadawant â'r fuchedd hon; herwydd paham, er mwyn gallu o honynt fod bob amser mewn parodrwydd i farw, pa bryd bynnag y rhyngo bodd i'r Holl-alluog Dduw alw am danynt ; bid i'r Curadiaid yn ddyfal, o amser i umser (ac yn enwedig yn amser pla, neu ryw haint lynol arall) gynghori eu Plwyfolion i gymmeryd yn fynych fendigedig Gymmun Corph a Gwaed ein Iachawdwr Crist, pan finistrir ef yn gyhoedd yn yr Eglwys; fal, gan wnend felly, y bo tai o achos iddynt, yn eu hymweliad disymmwth, i fod yn anheddychol yn eu meddwl o ddiffyg hynny. Ond os y claf ni bydd abl i ddyfod i'r Eglwys, ac etto yn dymuno cymmeryd y Cymmun yn ei ; yna y bydd rhaid iddo fynegi hynny mewn pryd i'r Curad, gan urwyddocâu hefyd pa sazel un y sydd yn darparu cymmuno gydag ef (y rhai a fyddant dri, neu ddau o'r lleiaf) a chwedi cael lle cyfaddas yn nhy y claf gyda phob peth angenrheidiol felly yn burod, fel y gallo y Curad finistrio yn barchedig, ministried ef yno y Cymmun bendigedig, gan ddechreu ar y Colect, Epistol, a'r Efengyl, yma yn canlyn. Y Colect.

The Collect. Hwo syfoethog a bythfywiol Dduw, gwneuth- ALMIGHTY,

everliving God,

Maker of mankind, who urwr dynol ryw, yr hwn wyt yn dost correct those whom thou cospi y rhai a gerych, ac yn dost love, and chastise every ceryddu pawb a'r a dderbyniech; one whom thou dost receive; Nyni a attolygwn i ti drugarhâu We beseech thee to have mercy wrth dy was hwn yma ymweled- upon this thy servant visited ig gan dy law, ac i ti ganiatâu with thine hand, and to grant gymmeryd o hono ei glefyd yn that he may take his sickness ddïoddefus, a chaffael ei iechyd patiently, and recover his bodily corphorol drachefn (os dy rad- health, (if it be thy gracious lawn ewyllys di yw hynny) a will;) and whensoever his soul pha bryd bynnag yr ymadawo shall depart from the body, it ei enaid a'i gorph, bod o hono may be without spot presented yn ddi-frycheulyd wrth ei gyf- unto thee; through Jesus Christ lwyno i ti; trwy Iesu Grist ein our Lord. Amen. Harglwydd. Amen.

Yr Epistol. Heb. xii. 5. The Epistle. Heb. xii. 5. IY

, despise pan y'thargyoedder ganddo. Lord, nor faint when thou art Canys y neb y mae'r Arglwydd rebuked of him. For whom the yn ei garu, y mae yn ei gerydd- Lord loveth he chasteneth; and u; ac yn fflan-gellu pob mab a scourgeth every son whom he dderbynio.

receiveth. Yr Efengyl. St. Ioan v. 24. The Gospel. St. John v. 24. YN Nahwin yn wir

, weddaf V ERU, Ye ventily heareth unto gwrando fy ngair i, ac yn credu word, and believeth on him that i'r hwn a’m hanfonodd i, a gaiff sent me, hath everlasting life, fywyd tragywyddol, ac ni ddaw and shall not come into coni farn; eithr efe a aeth trwodd demnation; but is passed from o farwolaeth i fywyd.

death unto life.

Gwedi hyn yr Offeiriad a â y'mlâen, yn ol y ffurf osodedig uchod, i'r Cymmun bendigedig ; gan ddechreu ar y geiriau hyn (Chwychwi y sawl sydd yu wîr, &c.] Pan gyfranner y Sacrament bendigedig, cymmered yr Offeiriad yntau ei hun y Cymmun yn gyntaf; ac ar ol hynny, ministried i'r rhai a ddarpar. wyd i gymmuno gydâ'r claf, ae yn ddiweddaf oll i'r dyn claf. Eithr o bydd neb, naill ai o ddirdra dolur, neu o herwydd eisiau rhybudd mewn amser dyladwy i'r Curad, neu o eisiau cyfeillyddion i gymmeryd gydag ef, neu oblegid rhyw rwystr cyfiawn arall, heb gymmeryd Sacrament Corph a Gwaed Crist ; yna dangosed y Curad, os efe sydd wir edifeiriol am ei bechodau, ac yn credu yn ddiysgog ddarfod i Iesu Grist ddioddef angau ar y Groes drosto, a cholli ei Waed dros ei Brynedigaeth ef, gan goffa yn ddifrif y mawr ddaioni sydd iddo ef o hynny, a chan ddiolch iddo o'i galon am dano, ei fod efe yn bwytta rc yn yfed Corph a Gwaed ein Iachawdwr Crist yn fuddiol i iechyd ei Enaid, er nad yw efe yn derbyn y Sacrament a'i enau. Pan ymweler a'r claf, ac yntau yn cymmeryd y Cymmun bendigedig yr un amser ; bid yna i'r Offeiriad, er mwyn prysuro yn gynt, dorri ymaith ffurf yr Ymweliad, lle mae'r Psulm [Ynot ti, 0 Arglwydd, y gobeithiais, &c.] ac aed yn uniawn i'r Cymmun.

Yn amser Pla, Clefyd y Chwys, neu gyfryw amserau heintiau neu glefydau lýn, pryd na aller cael yr un o'r Plwyf neu'r Cymmydogion i gymmuno gyda'r cleifion yn eu tai, rhag, ofn cael yr haint, ar hyspysol ddeisyfiad y claf, fe all y Gweinidog yn unig gymmuno gydag ef.

Y DREFN AM GLADDEDIGAETH Y MARW. Noder yma, Na ddylid arfer y Gwasanaeth a ganlyn dros neb a fo marw heb fedydd, neu dan Ysgymmundod, neu a'u lladdasant eu hunain. Yr Offeiriad a'r Clochydd, wrth gyfarfod â'r Corph wrth borth y Fynwent, ac yn myned o'i flaen i'r Eglwys, neu tu a'r Bedd, a ddywedant, neu a ganant, yw'r adayfodiad

Am the resurrection and the bywyd,

Ar life, saith the Lord : he that glwydd: yr hwn sydd yn credu believeth in me, though he ynof fi, er iddo farw, a fydd were dead, yet shall he live: byw. A phwy bynnag sydd yn and whosoever liveth and befyw, ac yn credu ynof fi, ni lieveth in me shall never die. bydd marw yn dragywydd. St. St. John xi. 25, 26. Ioan xi. 25, 26.

Know that

ту

Redeemer yn fyw, ac y saif yn y di. wedd ar y ddaear. Ac er ar ol stand at the latter day upon the fy nghroen i bryfed ddifetha'r earth. And though after my corph hwn, etto caf weled Duw skin worms destroy this body, yn fy nghnawd: yr hwn a gaf yet in my flesh shall I see God: fi im' fy hun ei weled, a’m llyg- whom I shall see for myself, aid a'i gwelant, ac nid arall. and mine eyes shall behold, Job xix. 25, 26, 27.

and not another. Job xix. 25, 26, 27,

MYR

YFI a wn fod fy Mhrynut I liveth, and that he shall

« PreviousContinue »