Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

NI
TI o'r , is

byd, ac eglur yw na 9210A WE brought nothing into ddwyn dim allan chwaith. Yrtain we can carry nothing out. Arglwydd a roddodd, a'r Ar- The Lord gave, and the Lord glwydd a gymmerodd ymaith; hath taken away; blessed be the bendigedig fyddo Enw yr Ar- Name of the Lord. 1 Tim. vi. 7. glwydd. i Tim. vi. 7. Iob i. 21. Job i. 21.

Gwedi eu dyfod i'r Eglwys, y After they are come into the darllenir un o'r Psalmau hyn yn Church, shall be read one or both canlyn, neu'r ddwy.

of these Psalms following: Dixi, Custodiam. Psal. xxxix. Dixi, Custodiam. Psal. xxxix. YWEDAIS, Cadwaf fy

ways : that I offend not in od: cadwaf ffrwyn yn fy ngen- my tongue. au, tra fyddo'r annuwiol yn fy 'I will keep my mouth as it ngolwg.

were with a bridle : while the

ungodly is in my sight. Tewais yn ddistaw, ïe, tewais I held my tongue, and spake â daioni : a'm dolur a gyffrôdd. nothing : I kept silence, yea,

even from good words; but it

was pain and grief to me. Gwresogodd fy nghalon o'm My heart was hot within me, mewn : tra'r oeddwn yn myf- and while I was thus musing yrio, ennynodd tân, a mi a lef- the fire kindled : and at the last erais â'm tafod.

I spake with my tongue; Arglwydd, par i mi wybod fy Lord, let me know mine end, niwedd, a pheth yw mesur fy and the number of my days : neddiay be dar awypwyf o ba that Je may be certified how long

Wele, gwnaethost fy nyddiau Behold, thou hast made my fel dyrnfedd ; a'm heinioes sydd days as it were a span long : megis diddym yn dy olwg di: ine age is even as nothing dïau mai cwbl wagedd yw pob in respect of thee; and verily dyn, pan fo ar y goreu.

every man living is altogether

vanity. Dyn yn ddïau sydd yn rhodio For man walketh in a vain mewn cysgod, ac yn ymdraff- shadow, and disquieteth himself erthu yn ofer : efe a dyrra olud, in vain : he heapeth up riches, ac nis gŵyr pwy a'i casgl. and cannot tell who shall gather

them. Ac yn awr beth a ddisgwyliaf, And now, Lord, what is my O Arglwydd : fy ngobaith sydd hope : truly my hope is even

in thee. Gwared fi o'm holl gam Deliver me from all mine weddau : ac na osod fi yn war- offences : and make me not a adwydd i'r ynfyd.

rebuke unto the foolish. Aethum yn fud, ac nid agorais I became dumb, and opened fy ngenau : canys ti a wnaethost not my mouth : for it was thy hyn.

doing.

ynot ti.

Tyn dy bla oddiwrthyf : gan Take thy plague away from ddyrnoddy law y darfüm i.

me : I am even consumed by

means of thy heavy hand. Pan gospit ddyn â cheryddon When thou with rebukes dost am anwiredd, dattodit fel gwyf- chasten man for sin, thou makyn ei ardderchogrwydd ef : est his beauty to consume away, gwagedd yn ddïau yw pob dyn. like as it were a moth fretting

a garment : every man there

fore is but vanity. Gwrando fy ngweddi, Ar Hear my prayer, O Lord, and glwydd, a chlyw fy llef ; na with thine ears consider my thaw wrth fy wylofain : canys calling : hold not thy peace at ymdeithydd ydwyf gydâ thi, ac my tears. alltud, fel fy holl dadau.

For I am a stranger with thee : and a sojourner, as all

my fathers were. Paid â mi, fel y cryfhawyf : spare me a little, that. I cyn fy myned, ač na byddwyf may recover my strength : before mwy.

I go hence, and be no more seen. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Glory be to the Father, and to Mab : ac i'r Yspryd Glân; the Son: and to the Holy Ghost;

Megis yr oedd yn y dechreu, y As it was in the beginning, is mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Domine, refugium. Psal. xc. Domine, refugium. Psal. xc. :

refuge : from one generahedlaeth;

tion to another. Cyn gwneuthur y mynydd Before the mountains were oedd, a llunio o honot y ddaear brought forth, or ever the earth a'r byd : ti hefyd wyt Dduw and the world were made : thou o dragywyddoldeb hyd dragy- art God from everlasting, and wyddoldeb.

world without end. Troi ddyn i ddinystr : a dy Thou turnest man to destrucwedi, Dychwelwch, feibion dyn- tion : again thou sayest, Come ion.

again, ye children of men. Canys mil o flynyddoedd yd For a thousand years in thy ynt yn dy olwg di fel doe : sight are but as yesterday : seewedi'r el heibio, ac fel gwyliad- ing that is past as a watch in wriaeth nos.

the night. Dygi hwynt ymaith megis â

as thou scatterest llifeiriant; y maent fel hûn : y them, they are even as a sleep : bore, y maent fel llysieuyn à and fade away suddenly like the newidir.

grass. Y bore y blodeua, ac y tyf : In the morning it is green, pryd-nawn y torrir ef ymaith, and groweth up : but in the ac y gwywa.

evening it is cut down, dried up,

and withered. Canys yn dy ddig difeth

For we

consume away in wyd ni : ac yn dy lidiogrwydd thy displeasure : and are afraid y'n brawychwyd.

at thy wrathful indignation.

TI,Alwydd,

fiuost yn bres- LORÐ, thou hast been our

i ni

As soon

Dysgʻi ni felly gyfrif ein displeasant us to number our

Gosodaist ein hanwiredd

ger

Thou hast set our misdeeds dy fron : ein dirgel bechodau before thee : and our secret y'ngoleuni dy wyneb.

sins in the light of thy coun

tenance. Canys ein holl ddyddiau ni a For when thou art angry all ddarfuant gan dy ddigofaint di : our days are gone : we bring treuliasom ein blynyddoedd fel our years to an end, as it were chwedl.

a tale that is told. Yn nyddiau ein blynyddoedd The days of our age are threey mae deng mlynedd a thrugain; score years and ten; and though ac os o gryfder y cyrhaeddir men be so strong, that they come pedwar ugain mlynedd : etto eu to fourscore years : yet is their nerth sydd boen a blinder; strength then but labour and canys ebrwydd y derfydd, a ni sorrow; so soon passeth it away, a ehedwn ymaith.

and we are gone. Pwy a edwyn nerth dy sor But who regardeth the power iant : canys fel y mae dy ofn, of thy wrath : for even therey mae dy ddigter.

after as a man feareth, so is thy

displeasure. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau : fel y dygom ein calon days : that we may apply our i ddoethineb.

hearts unto wisdom. Dychwel, Arglwydd, pa hyd : Turn thee again, O Lord, at ac edifarhâ o ran dy weision. the last : and be gracious unto

thy servants. Diwalla ni yn fore â'th dru O satisfy us with thy mercy, garedd : fel y gorfoleddom ac and that soon : so shall we rey llawenychom dros ein holl joice and be glad all the days ddyddiau.

of our life. Llawenhâ ni yn ol y dyddiau Comfort us again now after y cystuddiaist ni : a'r blynydd the time that thou hast plagued oedd y gwelsom ddrygfyd. us : and for the years wherein

we have suffered adversity. Gweler dy, waith tuagat dy Shew thy servants thy work : weision : a'th ogoniant tuagat and their children thy glory. eu plant hwy. Å bydded prydferthwch

yr

And the glorious Majesty of Arglwydd ein Duw arnom ni : the Lord our God be upon us : a threfna weithred ein dwylaw prosper thou the work of our ynom ni ; ïe, trefna waith ein hands upon us, o prosper thou dwylaw.

our handy-work. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd now, and ever shall be : world yn wastad : yn oes oesoedd. without end. Amen. Amen. 1 Ar ol hynny y canlyn y Llith, wedi 9 Then shall follow the Lesson taken ei chymmeryd o'r bymtheg

fed Ben out of the fifteenth Chapter of the nod o Epistol cyntaf Sant Paul at former Epistle of Saint Paul to the y Corinthiaid.

Corinthians.

1

1 Cor. xv. 20.

1 Cor. xv. 20. Nawr Crist a gyfodwyd YN

OW is Christ risen from oddiwrth y meirw, ac a wnaed yn flaen-ffrwyth y rhai a first-fruits of them that slept. hunasant. Canys, gan fod marw- For since by man came death, olaeth trwy ddyn, trwy ddyn by man came also the resurrechefyd y mae adgyfodiad y meirw. tion of the dead. For as in Oblegíd megis yn Adda y mae Adam all die, even so in Christ pawb yn meirw, felly hefyd yng shall all be made alive.

But Nghrist y bywhếir pawb. Eithr every man in his own order: pob un yn ei drefn ei hun: y Christ the first-fruits; afterblaen-ffrwyth yw Crist; wedi ward they that are Christ's, at hynny y rhai ydynt eiddo Crist, his coming. Then cometh the yn ei ddyfodiad ef. Yna y bydd end, when he shall have deliy diwedd, wedi y rhoddo efe y vered up the kingdom to God, deyrnas i Dduw a'r Tad; wedi even the Father; when he shall iddo ddilëu pob pendefigaeth, a have put down all rule, and all phob awdurdod a nerth. Canys authority, and power. For he rhaid iddo deyrnasu hyd oni must reign, till he hath put all osodo ei holl elynion dan ei enemies under his feet. The draed. Y gelyn diweddaf a ddin- last enemy that shall be deystrir yw'r angau: canys efe a stroyed is death. For he hath ddarostyngodd bob peth dan ei put all things under his feet. draed ef. Eithr pan yw yn dy- But when he saith, all things wedyd fod pob peth wedi eu are put under him, it is manidarostwng, amlwg yw mai oddi- fest that he is excepted, which eithr yr hwn a ddarostyngodd did put all things under him. bob peth iddo. A phan ddarost- And when all things shall be ynger pob peth iddo, yna'r Mab subdued unto him, then shall ei hun hefyd a ddarostyngir i'r the Son also himself be subject hwn a ddarostyngodd bob peth unto him that put all things uniddo ef; fel y byddo Duw oll yn der him, that God may be all oll. Os amgen, beth a wna y rhai in all. Else what shall they do a fedyddir dros y meirw, os y which are baptized for the dead, meirw ni chyfodir ddim? Paham if the dead rise not at all? Why ynte y bedyddir hwy, dros y are they then baptized for the meirw? a phaham yr ydym nin- dead ? and why stand we in nau mewn perygl bob awr? Yr jeopardy every hour? I protest ydwyf beunydd yn marw, myn by your rejoicing, which I have eich gorfoledd yr hon sydd gen in Christ Jesus our Lord, I die nyf yng Nghrist Iesu ein Har- daily. If after the manner of glwydd. Os yn ol dull dyn yr men I have fought with beasts ymleddais âg anifeiliaid yn É- at Ephesus, what advantageth phesus, pa lesâd fydd i mi, oni it me, if the dead rise not? Let chyfodir y meirw? Bwyttâwn, us eat and drink, for to morrow ac yfwn; canys y foru marw yr we die. Be not deceived: evil ydym. Na thwyller chwi: y mae communications corrupt good ymddiddanion drwg yn Uygru manners. Awake to righteousmoesau da. Deffrówch yn gyf- ness, and sin not; for some have iawn, ac na phechwch; canys not the knowledge of God. I nid oes gan rai wybodaeth am speak this to your shame. But

Dduw. Er cywilydd i chwi yr some man will say, How are the wyf yn dywedyd hyn. Eithr fe dead raised up? and with what a ddywaid rhyw un, Pa fodd y body do they come? Thou fool, cyfodir y meirw? ac â pha ryw that which thou sowest is not gorph y deuant? O ynfyd, y peth quickened, except it die. And yr wyt ti yn ei hau, ni fywhêir, that which thou sowest, thou oni bydd efe marw. A'r peth yr sowest not that body that shall wyt yn ei hau, nid y corph' a be, but bare grain, it

may

chance fydd yr ydwyt yn ei hau, ond of wheat, or of some other grain: gronyn noeth, ysgatfydd o wen- But God giveth it a body, as it ith, neu o ryw rawn arall. Eithr hath pleased him, and to every Duw sydd yn rhoddi iddo gorph seed his own body. All flesh is fel y mynnodd efe, ac i bob hedyn not the same flesh; but there ei gorph ei hun. Nid yw pob is one kind of flesh of men, cnawd unrhyw gnawd; eithr another flesh of beasts, another arall yw cnawd dynion, ac arall of fishes, and another of birds. yw cnawd anifeiliaid, a chnawd There are also celestial bodies, arall sydd i bysgod, ac arall i and bodies terrestrial; but the adar. Y mae hefyd gyrph nefol, glory of the celestial is one, and a chyrph daearol; ond arall yw the glory of the terrestrial is angogoniant y rhai nefol, ac arall other. There is one glory of у rhai daearol. Arall yw gogon- the sun, and another glory of iant yr haul, ac arall yw gogon- the moon, and another glory of iant y lloer, ac arall yw gogon- the stars; for one star differeth iant y ser; canys y mae rhagor from another star in glory. So rhwng seren a seren mewn go- also is the resurrection of the goniant. Felly hefyd y mae ad- dead : It is sown in corruption; gyfodiad meirw: efe a heuir it is raised in incorruption: It mewn llygredigaeth; ac a gyf- is sown in dishonour; it is raisodir mewn anllygredigaeth : efe ed in glory: It is sown in weaka heuir mewn ammharch; ac a ness; it is raised in power : It gyfodir mewn gogoniant: efe a is sown a natural body; it is heuir mewn gwendid; ac a gy- raised a spiritual body. There fodir mewn nerth: efe a heuir is a natural body, and there is yn gorph anianol; ac a gyfodir a spiritual body. And so it is yn gorph ysprydol. Y mae corph written, The first man Adam anianol, ac y mae corph yspryd- was made a living soul; the ol. Felly hefyd y mae yn ys- last Adam was made a quickgrifenedig, Y dyn cyntaf Adda ening spirit. Howbeit, that was a wnaed yn enaid byw, a'r Adda not first which is spiritual, but diweddaf yn yspryd yn bywhâu. that which is natural; and afEithr nid cyntaf yr ysprydol, terward that which is spiritual. ond yr anianol ; ac wedi hynny The first man is of the earth, yr ysprydol. Y dyn cyntaf o'r earthy: the second man is the ddaear

yn ddaearol, yr ail ddyn Lord from heaven. As is the yr Arglwydd o'r nêf. Fel y mae earthy, such are they that are y daearol, felly y mae y rhai earthy: and as is the heavenly, daearol : ac fel y mae y nefol, such are they also that are heafelly y mae y rhai nefol hefyd. venly. And as we have borne Ac megis y dygasom ddelw y the image of the earthy, we daearol,

ni a ddygwn hefyd ddelw shall also bear the image of the

« PreviousContinue »