Page images
PDF
EPUB

y nefol. Eithr hyn meddaf, o heavenly. Now this I say, brefrodyr, na ddichon cig a gwaed thren, that flesh and blood canetifeddu teyrnas Duw; ac nad not inherit the kingdom of God; yw llygredigaeth yn etifeddu an- neither doth corruption inherit llygredigaeth. Wele, yr wyf yn incorruption. Behold, I shew dywedyd i chwi ddirgelwch: Ni you a mystery: We shall not hunwn ni oll; eithr ni a newidir all sleep, but we shall all be oll mewn moment, ar darawiad changed, in a moment, in the llygad, wrth yr udgorn diwedd- twinkling of an eye, at the last af. Canys yr

dgorn a gân, a'r trump, (for the trumpet shall meirw a gyfodir yn anllygredig, sound,) and the dead shall be a ninnau a newidir. O herwydd raised incorruptible, and we shall rhaid i'r llygradwy hwn wisgo be changed. For this corruptible anllygredigaeth, ac i'r marwol must put on incorruption, and hwn wisgo anfarwoldeb. A phan this mortal must put on immorddarffo i'r llygradwy hwn wisgo tality. So when this corruptible anllygredigaeth, ac i'r marwol shall have put on incorruption, hwn wisgo anfarwoldeb, yna y and this mortal shall have put bydd yr ymadrodd a 'sgrifen- on immortality; then shall be wyd; Angau a lyngewyd mewn brought to pass the saying that buddugoliaeth. O angau, pa le is written, Death is swallowed y mae dy golyn? O uffern, pa up in victory. O death, where le mae dy fuddugoliaeth ? Colyn is thy sting? O grave, where is angau yw pechod, a grym pech- thy victory? The sting of death od yw'r gyfraith. Ond i Dduw is sin, and the strength of sin y byddo'r dĩolch, yr hwn sydd is the law. But thanks be to yn rhoddi i ni fuddugoliaeth God, which giveth us the victory trwy ein Harglwydd Iesu Grist. through our Lord Jesus Christ. Am hynny, fy mrodyr anwyl, Therefore, my beloved brethren, byddwch sicr, a drymmod, a be ye stedfast, unmoveable, al helaethion y'ngwaith yr Ar- ways abounding in the work of glwydd yn wastadol, a chwi'n the Lord, forasmuch as ye know gwybod nad

yw eich llafur chwi that your labour is not in vain yn ofer yn yr Arglwydd.

in the Lord. | Pan ddelont at y Bedd, tra fyddo'r When they come to the Grave,

Corph yn ei barottói i'w ddodi yn while the Corpse is made ready to be y ddaear, y dywaid yr Offeiriad, laid into the earth, the Priest shall neu'r Offeiriad a'r Ysgolheigion a say, or the Priest and Clerks shall ganant:

sing : DYN

YN a aned co wraig: sydd Maw that is born of a wot ac sydd yn llawn trueni. Y mae time to live, and is full of miefe yn blaguro fel llysieuyn, ac sery. He cometh up, and is cut a dorrir i lawr; ac a ddiflanna down, like a flower ; he fleeth fel cysgod, ac ni saif.

as it were a shadow, and never Y'nghanol ein bywyd yr ydym continueth in one stay. mewn angau: gan bwy y mae In the midst of life we are in i ni geisio ymwared, ond gennyt death : of whom may we seek ti, O Arglwydd, yr hwn am ein for succour, but of thee, O Lord, pechodau wyt yn gyfiawn yn who for our sins art justly disadigllawn?

pleased ?

na

Er hynny, Arglwydd Dduw Yet, O Lord God most holy, sancteiddiaf, Arglwydd galluoc- O Lord most mighty, O holy caf, O sanctaidd a thrugaroccaf and most merciful Saviour, de Iachawdwr, na ollwng ni i ddygn liver us not into the bitter pains chwerwaf boenau angau tragy- of eternal death. wyddol.

Ti, Arglwydd, a adwaenost Thou knowest, Lord, the seddirgelion ein calonnau : crets of our hearts; shut not chaua dy glustiau trugarog oddi thy merciful ears to our praywrth ein gweddïau; eithr arbed er; but spare us, Lord most nyni, 0 Arglwydd sancteiddiaf, holy, O God most mighty, O O Dduw galluoccaf, O sanctaidd holy and merciful Saviour, thou a thrugarog Iachawdwr; tydi most worthy Judge eternal, sufdeilyngaf Farnwr tragywyddol, fer us not, at our last hour, for na âd i ni, yn yr awr ddiwedd- any pains of death, to fall from af, er neb rhyw boenau angau, thee. syrthio oddiwrthyt. TYna, tra fydder yn bwrw pridd ar Then, while the earth shall be cast

y Corph gan ryw rai a fo yn sefyll upon the Body by some standing yno, yr Offeiriad a ddywaid,

by, the Priest shall say, Y symmaint a rhyngu badd FORASMUCH, as it hath

pleased Almighty God of drugaredd gymmeryd atto ei hun his great mercy to take unto enaid ein hanwyl frawd yma a himself the soul of our dear broymadawodd o'r byd, gan hynny ther here departed, we therefore yr ým ni yn rhoddi ei gorph ef commit his body to the ground; i'r ddaear, sef, daear i'r ddaear, earth to earth, ashes to ashes, lludw i'r ludw, pridd i'r pridd, dust to dust; in sure and cermewn gwîr ddïogel obaith o ad- tain hope of the Resurrection to gyfodiad i fuchedd dragywyddol, eternal life, through our Lord trwy ein Harglwydd Iesu Grist; Jesus Christ; who shall change yr hwn a newidia ein corph gwael our vile body, that it may be ni, fel y byddo yn gyffelyb i'w like unto his glorious body, acgorph gogoneddus ef, o herwydd cording to the mighty working,

galluog weithrediad, trwy yr whereby he is able to subdue alí wn y dichon efe ddarostwng things to himself. pob dim iddo ei hun. Yna y dywedir, neu y cenir,

I Then shall be said or sung, a glywais

yn Heard a voice from heaven,

I dywedyd wrthyf, Ysgrif saying unto me, Write, From ena, o hyn allan gwŷnfydedig henceforth blessed are the dead yw y meirw y rhai sy yn marw which die in the Lord : even so yn yr Arglwydd: felly y dywaid saith the Spirit; for they rest yr Yspryd ; canys y maent yn from their labours. gorphwyso oddiwrth eu llafur. | Yna y dywaid yr Offeiriad,

Then the Priest shall say, Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. Crist, trugarhâ wrthym.

Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhå wrthym. Lord, have mercy upon us.

EIN

UR which nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this heddyw ein bara beunyddiol. A day our daily bread. And formaddeu i ni ein dyledion, Fel y give us our trespasses, As we formaddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac give them that trespass against nac arwain ni i brofedigaeth; us. And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg. tion; But deliver us from evil. Amen.

Amen.
Offeiriad.

Priest. IOLL-alluog Dduw, gyda'r ALMIGHTY God, with oedd y rhai a ymadawsant oddi- them that depart hence in the yma yn yr Arglwydd, ac yn yr Lord, and with whom the souls hwn y mae eneidiau y ffydd- of the faithful, after they are deloniaid, wedi darfod eu rhydd- livered from the burden of the hâu oddiwrth faich y cnawd, flesh, are in joy and felicity; mewn llawenydd a dedwyddyd; We give thee hearty thanks, for Yr ydym yn mawr ddïolch i ti, that it hath pleased thee to defod yn wiw gennyt waredu ein liver this our brother out of the brawd hwn allan o drueni'r byd miseries of this sinful world; bepechadurus hwn;, gan attolygu seeching thee, that it may please i ti ryngu bodd iť, o’th radlawn thee, of thy gracious goodness, ddaioni, gyflawni ar fyrder nifer shortly to accomplish the numdy etholedigion, a phrysuro dy ber of thine elect, and to hasten deyrnas; modd y gallom ni, thy kingdom; that we, with all gyda'r rhai oll a ymadawsant a'r those that are departed in the byd mewn gwir ffydd dy Enw true faith of thy holy Name, bendigedig, gaffael i ni ddiwedd may have our perfect consumperffaith, a gwŷnfyd y'nghorph mation and bliss, both in body ac enaid, yn dy ddidrange a'th and soul, in thy eternal and dragywyddol ogoniant; trwy lesu everlasting glory; through JeGrist ein Harglwydd. Amen. sus Christ our Lord. Amen. Y Colect.

The Collect. O Drugarog Dduw, Tad ein O Merciful God, the Father hwn yw y cyfodiad a'r bywyd, who is the resurrection and the ym mha un pwy bynnag a gretto, life; in whom whosoever beå fydd byw, er iddo farw; a lieveth shall live, though he phwy bynnag a fo byw ac a die; and whosoever liveth, and gretto ynddo ef, ni bydd marw believeth in him, shall not die yn dragywydd; yr hwn hefyd eternally; who also hath taught a'n dysgodd (trwy ei Apostol us, by his holy Apostle Saint bendigedig Sant Paul) na thrist- Paul, not to be sorry, as men aem, fel rhai heb obaith, dros without hope, for them that y rhai a hunant ynddo ef ; Nyni sleep in him; We meekly beyn ostyngedig a attolygwn i ti, o seech thee, O Father, to raise us Dad, ein cyfodi ni o angau pech- from the death of sin unto the

od i fuchedd cyfiawnder ; fel y life of righteousness; that, when bo i ni, wedi ymado â'r fuchedd we shall depart this life, we may hon, orphwys ynddo ef, megis y rest in him, as our hope is thís mae ein gobaith fod ein brawd our brother doth; and that, at hwn ; ac ar y cyfodiad cyffredin the general Resurrection in the y dydd diweddaf, ein caffael yn last day, we may be found acgymmeradwy yn dy olwg di, a ceptable in thy sight; and rederbyn y fendith a ddatgan dy ceive that blessing, which thy garedig. Fab yr amser hwnnw i well-beloved Son shall then probawb a'r a'th ofnant ac a'th gar- nounce to all that love and fear ant, gan ddywedyd, Deuwch, thee, saying, Come, ye blessed chwi fendigedig blant fy Nhad, children of my Father, receive meddienwch y deyrnas a bar- the kingdom prepared for you ottowyd i chwi er pan seiliwyd from the beginning of the world

: y byd: Caniattâ hyn, ni a at- Grant this, we beseech thee, O tolygwn i ti, O drugarog Dad, merciful Father, through Jesus trwy Iesu Grist ein Cyfryngwr Christ, our Mediator and Rea'n Pryniawdr. Amen.

deemer. Amen. G Grist, in Chariot Du w su RAS ein Harglwydd Iesu The Christ, and the love of

THE grace Jechymdeithas yr Yspryd Glân, a God, and the fellowship of the fyddo gydâ ni oll byth bythoedd. Holy Ghost, be with us all everAmen.

more. Amen.

DIOLWCH GWRAGEDD AR OL ESGOR

PLANT;

YR HWN A ELWIR YN GYFFREDIN, RHYDDHAU,

NEU EGLWYSA.

[ocr errors]

TY Wraig, ar yr amser arferedig ar ol esgor, a ddaw i'r Eglwys wedi

ymwisgo yn weddus ; ac yno y gostwng ar ei gliniau yn rhyw le cyfaddas,
fel yr arferwyd, neu megis y trefno'r Ordinari: ac yna'r Offeiriad á
ddywaid wrthi,
N gymmaint a rhyngu bodd "ORASMUCH as it hath

pleased Almighty God of his ioni roddi i ti ryddhâd ymwar- goodness to give you safe deliedol, a'th gadw yn y mawr verance, and hath preserved you berygl wrth esgor; ti a ddïolchi in the great danger of Childyn ewyllysgar i Dduw am hynny, birth; you shall therefore give ac a ddywedi,

hearty thanks unto God, and say, (9 Yna y dywaid yr Offeiriad y (9 Then shall the Priest say the Psalm cxvi.)

cxvith Psalm.) Dilexi quoniam.

Dilexi quoniam. gennyf o'r Ar

: glwydd : ar fy llef a'm gweddïau:

of my prayer;

Am ostwng o hono ei glust That he hath inclined his ear attaf :

: am hynny llefaf dros fy unto me : therefore will I call nyddiau arno ef.

upon him as long as I live. Gofidion angau a'm cylchyn The snares of death compassed asant : a gofidiau uffern a'm dal- me round about : and the pains iasant; ing a blinder a gefais. of hell gat hold upon me.

Yna y gelwais ar Enw'r Ar I found trouble and heaviness, glwydd: Attolwg, Arglwydd, and I called upon the Name of gwared fy enaid.

the Lord : O Lord, I beseech

thee, deliver my soul. Graslawn yw'r Arglwydd, a Gracious is the Lord, and chyfiawn : a thosturiol yw ein righteous : yea, our God is merDuw ni.

ciful. Yr Arglwydd sydd yn

cadw
у

The Lord preserveth the simrhai annichellgar : tlodais, ac efe ple : I was in misery, and he a'm hachuboda.

helped me. Dychwel, o fy enaid, i'th Turn again then unto thy rest, orphwysfa : canys yr Arglwydd O my soul : for the Lord hath fu dda wrthyt.

rewarded thee. Oherwydd it' waredu fy enaid And why? thou hast deliveroddiwrth angau: fy llygaid oddi- ed my soul from death : mine wrth ddagrau, a'm traed rhag eyes from tears, and my feet Dithro.

from falling: Rhodiaf o flaen yr Arglwydd : I will walk before the Lord : yn nhir y rhai byw.

in the land of the living. Credais, am hynny y lleferais : I believed, and therefore will cystuddiwyd fi yn ddirfawr. I speak; but I was sore trou

Mi a ddywedais yn fy ffrwst : bled : I said in my haste, All Pob dyn sydd gelwyddog.

men are liars. Beth a dalaf i'r Arglwydd : What reward shall I give unam ei holl ddoniau i mi?

to the Lord : for all the benefits

that he hath done unto me? Phïol iachawdwriaeth a gym I will receive the

cup

of salmeraf : ac ar Enw'r Arglwydd vation : and call upon the Name y galwaf.

of the Lord. Talaf fy addunedau i'r Ar I will pay my vows now in glwydd : yn awr y'ngŵydd ei the presence of all his people : holl' bobl ;

in the courts of the Lord's Y'nghynteddoedd tŷ'r Ar- house, even in the midst of glwydd : yn dy ganol di, o le- thee, O Jerusalem. Praise the rusalem. Molwch yr Arglwydd. Lord.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad: yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Neu, Psal. cxxvii. Nisi Dominus. Or, Psal. cxxvii. Nisi Dominus. S

nid adeilada XCEPT the Lord build the y tŷ, ofer y llafuria ei adeiladwŷr wrtho : os yr Arglwydd lost that build it.

« PreviousContinue »