Page images
PDF
EPUB

young children.

ni cheidw'r ddinas, ofer y gwyl Except the Lord keep the ia'r ceidwad.

city : the watchman waketh

but in vain. Ofer i chwi fore-godi, myned It is but lost labour that ye yn hwyr i gysgu, bwytta bara haste to rise up early, and so gofidiau ; felly y rhydd efe hûn late take rest, and eat the bread i'w anwylyd.

of carefulness : for so he giveth

his beloved sleep. Wele plant ydynt etifeddiaeth Lo, children and the fruit of yr Arglwydd : ei wobr ef yw the womb : are an heritage and ffrwyth y groth.

gift that cometh of the Lord. Fel y mae saethau yn llaw Like as the arrows in the hand y cadarn : felly y mae plant of the giant : even so are the ieuengctid.

Gwŷn ei fyd y gwr a lanwodd Happy is the man that hath ei gawell saethau â hwynt: nis his quiver full of them : they gwaradwyddir hwy pan ym- shall not be ashamed when they adidanant â'u gelynion yn y speak with their enemies in the porth.

gate. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab:

Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad: yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. ! Yna y dywaid yr Offeiriad,

I Then the Priest shall say,
Gweddïwn.
Arglwydd, trugarhå wrthym. Lord, have mercy upon us.
Crist, trugarhá wrthym.

Christ, have mercy upon us.
Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us.

UR EIN nefoeddSancteiddier

, Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i it is in heaven. Give us this ni heddyw ein bara beunyddiol. day our daily bread. And forA maddeu i ni ein dyledion, Fel give us our trespasses, As we y maddeuwn ni i'n dyledwýr. forgive them that trespass am Ac nac arwain ni i brofedig- gainst us.

And lead us not inaeth ; Eithr gwared ni rhag to temptation; But deliver us drwg: Canys eiddot ti yw'r from evil: For thine is the kingdeyrnas, A'r gallu, A'r gogon- dom, The power, and the glory, iant, Yn oes oesoedd. Amen. For ever and ever. Amen.

Gweinidog. Arglwydd, cadw Minister. O Lord,' save this dy wasanaeth-wraig hon. woman thy servant;

Atteb. Yr hon sydd yn ym Answer. Who putteth her ddiried ynot.

trust in thee. Gweinidog. Bydd iddi yn dwr Minister. Be thou to her a cadarn;

strong tower; Atteb. Rhag wyneb ei gel Answer. From the face of her yn.

enemy.

Let us pray:

[ocr errors]

our

Gweinidog. Arglwydd, erglyw Minister. Lord, hear ein gweddïau.

prayer. Atteb. A deued ein llêf hyd Answer. And let our cry come attat.

unto thee. Gweinidog. Gweddïwn. Minister. Let us pray. HOOL

COLLalluog Dduw, nyni nyo O Alumighty God hwessive ti, ryngu bodd it waredu dy that thou hast vouchsafed to wasanaeth-wraig hon oddiwrth deliver this woman thy servant y mawr boen a'r perygl ar En- from the great pain and peril edigaeth Dyn-bach ; Caniattâ, of Child-birth; Grant, we beni a attolygwn i ti, drugaroccaf seech thee, most merciful FaDad, allu o honi, trwy dy gyn- ther, that she, through thy horthwy di, fyw yn ffyddlawn, help, may both faithfully live, a rhodio yn ol dy ewyllys di and walk according to thy will, yn y fuchedd bresennol hon, a in this life present; and also hefyd bod yn gyfrannog o'r go- may be partaker of everlastgoniant tragywyddol yn y fuch- ing glory in the life to come; edd a ddaw; trwy Iesu Grist ein through Jesus Christ our Lord. Harglwydd. Amen.

Amen. Rhaid i'r Wraig a ddel i dalu Diolch, offrymmu'r Offrymmau defodol; ac o bydd Cymmun, iawn yw iddi gymmeryd y Cymmun bendigedig.

ol

Y COMMINASIWN, Neu, Gyhoeddiad Digofaint a Barnedigaethau Duw yn erbyn Pech

aduriaid: gydâ rhyw Weddïau i'w harfer ar y Dydd Cyntaf o'r Garawys, ac ar Amserau eraill, pan drefno'r Ordinari. Ar ol y Foreol Weddi, ar ddiwedd Litani

уп y modd arferedig, yr Offeiriad, yn y lle y darllenir y Gwasanaeth, neu yn y Pulpud, a ddya

waid, Y Brodyr, yn y Brif Eglwys BRETHREN, in the Pridduwiol, nid amgen na bod yn a godly discipline, that, at the nechreu'r Garawys, roi cyfryw beginning of Lent, such persons ddynion ag oeddynt bechadur as stood convicted of notorious iaid cyhoedd, i benyd cyhoedd, sin were put to open penance, a'u poeni yn y byd yma, modd and punished in this world, y byddai eu heneidiau gadwedig that their souls might be saved yn nydd yr Arglwydd; ac megis in the day of the Lord; and y gallai eraill, wedi ei rhybuddio that others, admonished by their trwy eu hesampl hwy, fod yn example, might be the more ofnusach i wneuthur ar gam.

afraid to offend. Yn lle hynny (hyd onid ad Instead whereof, (until the newydder y ddywededig ddis- said discipline may be restored gyblaeth, yr hyn a ddylid ei ddy- again, which is much to be muno yn fawr) fe dybiwyd fod wished,) it is thought good, that yn dda, yr amser hwn (yn eich at this time in the presence gŵydd chwi oll) ddarllain yr of you all) should be read the

[ocr errors]

CURS

[ocr errors]

ymadrodd cyffredin o felldith- general sentences of God's cursion Duw yn erbyn pechaduriaid ing against impenitent sinners, anedifeiriol,

y

rhai a gasglwyd gathered out of the seven and allan o'r seithfed bennod ar twentieth Chapter of Deutehugain o Deuteronomium, a ronomy, and other places of lleoedd eraill o'r Ysgrythyr Lan; Scripture; and that ye should a bod i chwi atteb i bob ymad- answer to every Sentence, Arodd, Amen: er mwyn, gwedi men: To the intent that, being darfod felly eich rhybuddio am admonished of the great indigfawr ddigllonder Duw yn er nation of God against sinners, byn pechaduriaid, gallu eich ye may the rather be moved gwahodd yn gynt i ddifrifol a to earnest and true repentance; gwîr edifeirwch; a bod i chwi and may walk more warily in rodio yn ddïesgeulusach y dydd- these dangerous days; fleeing iau enbyd hyn; gan gilio oddi- from such vices, for which ye wrth gyfryw feiau ag yr ydych affirm with your own mouths chwi yn sicrhâu â'ch geneuau the curse of God to be due. eich hunain, fod melldith Duw yn ddyledus am danynt. MEI

ÉLLDIGEDIG yw'r neb URSED is the man that mak

a wnel ddelw gerfiedig eth any carved or molten neu doddedig, i'w haddoli. image, to worship it. A'r Bobl a attebant ac a ddywed- | And the People shall answer and ant, Amen.

say, Amen. Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that hwn a felldithio ei dad neu ei fam. curseth his father or mother. Atteb. Amen.

Answer. Amen. Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that hwn a symmudo derfyn tir ei removeth his neighbour's landgymmygog.

mark Atteb. Amen.

Answer. Amen. Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that hwn a baro i'r dall gyfeiliorni maketh the blind to go out of allan o'i ffordd. Atteb. Amen.

Answer. Amen. Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that hwn a ŵyro farn y dïeithr, yr perverteth the judgement of the amddifad, a'r weddw.

stranger, the fatherless, and wiAtteb. Amen.

dow. Gweinidog. Melldigedig yw'r Answer. Amen. neb a darawo ei gymmydog yn Minister. Cursed is he that ddirgel.

smiteth his neighbour secretly. Atteb. Amen.

Answer. Amen.
Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that
hwn a orweddo gydâ gwraig ei lieth with his neighbour's wife.
gymmydog.

Answer. Amen.
Atteb. Amen.

Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that hwn a gymmero wobr er dïen taketh reward to slay the ineidio gwirion.'

nocent. Alteb. Amen.

Answer. Amen.

his way.

[ocr errors]

the pro

our

Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed is he that hwn a roddo ei ymddiried mewn putteth his trust in man, and dyn, ac a gymmero ddyn yn taketh man for his defence, and ymddiffyn iddo, ac yn ei galon a in his heart goeth from the gilio oddiwrth yr Arglwydd. Lord. Atteb. Amen.

Answer. Amen. Gweinidog. Melldigedig yw'r Minister. Cursed are the unannhrugarog, y godinebus, a'r merciful, fornicators, and adulrhai a dorrant brïodas, a'r cy- terers, covetous persons, idolabyddion, addolwyr delwau, en- ters, slanderers, drunkards, and llibwŷr, meddwon, a'r cribddeil- extortioners. wŷr. Atteb. Amen.

Answer. Amen.
Gweinidog.

Minister.
VN awr, yn gymmaint a'u OW seeing that all they

NAVE bod hwy oll yn felldigedig

accursed (as (fel y tystia Dafydd brophwyd) phet David beareth witness) ỳ rhai sy yn cyfeiliorni ac yn who do err and go astray from myned ar ddidro oddiwrth Or- the commandments of God; let chymmynion Duw; moeswch i us (remembering the dreadful ni (gan feddylio am y farn ofn- judgement hanging over adwy sydd goruwch ein pennau, heads, and always ready to fall ac fyth ger ein llaw) ymchwelyd upon us) return unto our Lord at ein Harglwydd Dduw â chwbl God, with all contrition and gystudd, a gostyngeiddrwydd ca- meekness of heart; bewailing lon; gan ddwyn galar a thrym- and lamenting our sinful life, der dros ein buchedd bechad- acknowledging and confessing urus, gan gydnabod a chyffesu our offences, and seeking to ein camweddau, a cheisio dwyn bring forth worthy fruits of ffrwythau addas i edifeirwch. penance. For now is the ax Canys yr awr hon y mae'r fwyall put unto the root of the trees, wedi ei gosod ar wreiddyn y so that every tree that bringeth preniau; fel y torrir i lawr, ac not forth good fruit is hewn y bwrir yn tân, bob pren nid down, and cast into the fire. yw yn dwyn ffrwyth đa. Peth It is a fearful thing to fall of nadwy yw syrthio yn nwylaw into the hands of the living y Duw byw! Efe a wlawia ar God: he shall pour down rain yr annuwiolion, faglau, tân a upon the sinners, snares, fire brwmstan, a phoeth-wŷnt yst- and brimstone, storm and temormus: dyma ran eu phïol hwynt. pest; this shall be their portion Canys wele, y mae'r Arglwydd to drink. For lo, the Lord is yn dyfod allan o'i fangre, i ym come out of his place to visit weled âg anwiredd preswylwŷr the wickedness of such as dwell y ddaear.

Ond pwy a oddef upon the earth. But who may ddydd ei ddyfodiad ef? a phwy abide the day of his coming? a saif pan ymddangoso efe? Ei Who shall be able to endure wyntyll sydd yn ei law: ac efe when he appeareth ? His fan is a lwyr-lanhâ ei lawr-dyrnu, ac in his hand, and he will purge a gasgl ei wenith i'w ysgubor; his floor, and gather his wheat eithr yr us a lysg efe ã thân into the barn; but he will burn

calonnau; y

anniffoddadwy. Dydd yr Ar- the chaff with unquenchable glwydd a ddaw fel lleidr o hyd fire. The day of the Lord comnos: a phan ddywedant, Tang- eth as a thief in the night: and nefedd, a dïogelwch; yna y when men shall say, Peace, and maedinystr disymmwth yn dyfod all things are safe, then shall ar eu gwarthaf, megis gwewŷr sudden destruction come upon esgor ar un a fo beichiog; ac ni them, as sorrow cometh upon ddïangant hwy ddim. Yna yr a woman travailing with child, ymddengys cynddaredd Duw and they shall not escape. Then yn y dydd digofaint, yr hwn a shall appear the wrath of God ddarfu i'r pechaduriaid anhydyn in the day of vengeance, which ei bentyrru ar eu gwarthaf eu obstinate sinners, through the hunain, trwy gyndynrwydd eu stubbornness of their heart, have

rhai a ddïystyrent heaped unto themselves ; which olud daioni, dïoddefgarwch, ac despised the goodness, patience, ymaros Duw, pan ydoedd efe and long-sufferance of God, yn eu galw hwy yn wastad i when he calleth them continuedifeirwch. Yna y galwant arnaf ally to repentance. Then shall (medd yr Arglwydd) ond ni they call upon me, (saith the wrandawaf; y’m ceisiant yn fore, Lord,) but I will not hear; they ond ni'm cânt: a hynny, o her- shall seek me early, but they wydd mai cas fu ganddynt wyb- shall not find me; and that, be odaeth, ac ni ddewisasant ofn cause they hated knowledge, yr Arglwydd ; ond casau fy and received not the fear of nghyngor, a dirmygu fy nghosp- the Lord, but abhorred my edigaeth. Yna y bydd rhŷ counsel, and despised my corhwyr curo, wedi cau'r drws; à rection. Then shall it be too rhy hwyr galw am drugaredd, late to knock when the door pan yw amser cyfiawnder. Och, shall be shut; and too late to mor aruthrol llef y farn gyf- cry for mercy when it is the iawnaf a draethir arnynt_hwy, time of justice. O terrible voice pan ddywedir wrthynt, Ewch, of most just judgement, which chwi

у

rhai melldigedig, i'r tân shall be pronounced upon them, tragywyddol, yr hwn a barotto when it shall be said unto them, wyd i ddiafol ac i'w angylion! Go, ye cursed, into the fire everAm hynny, frodyr, ymochelwn lasting, which is prepared for yn brydol, tra parhão dydd yr the devil and his angels. Thereiachawdwriaeth : canys y mae'r fore, brethren, take we heed nos yn dyfod, pan na ddichon betime, while the day of salvaneb 'weithio. Eithr tra fyddo tion lasteth; for the night comgennym oleuni, credwn yn y eth, when none can work. But goleuni, a rhodiwn fel plant y let us, while we have the light, goleuni ; rhag ein bwrw i'r ty- believe in the light, and walk as wyllwch eithaf, lle y mae wylof- children of the light; that we ain a rhingcian dannedd. Na be not cast into utter darkness, ddïystyrwn ddaioni Duw, yr where is weeping and gnashing hwn sydd yn ein galw yn drugar- of teeth. Let us not abuse the og i wellhâu; ac, o'i ddidrange goodness of God, who calleth dosturi, yn addaw i ni faddeu us mercifully to amendment, ant am a aeth heibio, os nyni and of his endless pity promis(â chwbl feddwl, ac â chalon eth us forgiveness of that which

« PreviousContinue »