Page images
PDF
EPUB

and goats.

ac

13 Deuaf i'th dy âg offrym 12 I will go into thine house mau poeth: talaf iť fy addun- with burnt-offerings : and will edau,

pay thee

my vows, which I pro14 Y rhai a adroddodd fy mised with my lips, and spake ngwefusau, ac a ddywedodd fy with my mouth, when I was in ngenau yn fy nghyfyngder. trouble.

15 Offrymmaf iť boeth 13 I will offer unto thee fat offrymmau breision, y'nghyd burnt-sacrifices, with the incense àg arog!darth hyrddod ; aberth- of rams : I will offer bullocks af ychain a bychod.

16 Deuwch, gwrandêwch, y 14 O come hither, and hearkrhai oll a ofnwch Dduw; a en, all ye that fear God : and I mynegaf yr hyn a wnaeth efe will tell you what he hath done i'm henaid.

for my soul. 17 Llefais arno â'm genau, 15 Í called unto him with my ac efe a ddyrchafwyd â'm taf- mouth : and gave him praises od.

with my tongue. 18 Pe edrychaswn ar anwir 16 If I incline unto wickededd yn fy nghalon, ni wran, ness with mine heart : the Lord dawsai'r Arglwydd.

will not hear me, 19 Duw yn ddïau a glybu 17 But God hath heard me :

a wrandawodd ar laisfy and considered the voice of my ngweddi.

prayer. 20 Bendigedig fyddo Duw, yr 18 Praised be God who hath hwn ni throdd fy ngweddi oddi- not cast out my prayer : nor wrtho, na'i drugaredd ef oddi- turned his mercy from me. wrthyf finnau. Psal. lxvii. Deus misereatur.

Psal. lxvii. Deus miscreatur.
UW a drugarhâo wrthym. G and bless us : and shew us

OD be

: wynned ei wyneb arnom. the light of his countenance,

and be merciful unto us; 2 Fel yr adwaener dy ffordd ar 2 That thy way may be known y ddaear, a'th iachawdwriaeth upon earth : thy saving health ym mhlith yr holl genhedloedd. among all nations. 3 Molianned

у

bobl di, O 3 Let the people praise thee, Dduw; molianned yr holl bobl O God : yea, let all the people dydi.

praise thee. 4 Llawenhâed y cenhedloedd, 4 O let the nations rejoice and a byddant hyfryd : canys ti a be glad : for thou shalt judge ferni'r bobl yn uniawn, ac a the folk righteously, and govern lywodraethi’r cenhedloedd ar y the nations upon earth. ddaear.

5 Molianned y bobl di, O 5 Let the people praise thee, Dduw; molianned yr holl bobl O God : let all the people praise dydi.

thee. 6 Yna'r ddaear a rydd ei 6 Then shall the earth bring ffrwyth; a Duw, sef ein Duw forth her increase : and God, ni, a'n bendithia.

even our own God, shall give

us his blessing 7 Duw a'n bendithia; a holl 7 God shall bless us : and all

ac

derfynau'r ddaear a'i hofnant the ends of the world shall fear ef.

him.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. Ixvïï. Exurgat Deus.

Psal. Ixviii. Exurgat Deus.
L

ET God arise, and let his ei elynion : a fföed ei gase enemies be scattered : let ion o'i flaen ef.

them also that hate him flee be

fore him. 2 Chweli hwynt fel chwalu 2 Like as the smoke vanishmwg: fel

у
tawdd
cwyr

wrth y eth, so shalt thou drive them tân, difether

у

rhai annuwiol o away: and like as wax melteth flaen Duw.

at the fire, so let the ungodly

perish at the presence of God. 3 Ond llawenycher y rhai 3 But let the righteous be cyfiawn, a gorfoleddant ger bron glad and rejoice before God : Duw; a byddant hyfryd o la- let them also be merry and wenydd.

joyful. 14 Cenwch i Dduw, canmol 4 O sing unto God, and sing wch ei enw: dyrchefwch yr praises unto his Name : magnify hwn sydd yn marchogaeth ar y him that rideth upon the heanefoedd, a'i Enw yn IAH, à vens, as it were upon an horse; gorfoleddwch ger ei fron ef. praise him in his Name JAH,

and rejoice before him. 5 Tad

yr

amddifaid a Barnwr 5 He is a Father of the fathery gweddwon yw Duw yn ei less, and defendeth the cause of breswylfa sanctaidd.

the widows : even God in his

holy habitation. 6 Duw sydd yn gosod yr unig 6 He is the God that maketh mewn teulu: yn dwyn allan y men to be of one mind in an rhai a rwymwyd mewn gefyn- house, and bringeth the prisoners nau; ond y rhai cyndyn a bres out of captivity : but letteth the wyliant grasdir.

runagates continue in scarceness. 7 Pan aethost, o Dduw, o 7 O God, when thou wentest flaen dy bobl, pan gerddaist forth before the people : when trwy'r anialwch;

thou wentest through the wil.

derness, 8. Y ddaear a grynodd, a'r 8 The earth shook, and the nefoedd a ddiferasant o flaen heavens dropped at the presence Duw: Sinai yntau a grynodd o of God : even as Sinai also was flaen Duw, sef Duw Israel. moved at the presence of God,

who is the God of Israel. 9 Dyhidlaist wlaw graslawn, 9 Thou, O God, sentest a O Dduw, ar dy etifeddiaeth : ti gracious rain upon thine inhea'i gwrteithiaist wedi ei blino. ritance : and refreshedst it when

it was weary: 10 Dy gynnulleidfa di sydd

10 Thycongregation shall yn trigo ynddi: yn dy ddaioni, dwell therein : for thou, O God, 0 Dduw, yr wyt yn darparu i'r hast of thy goodness prepared tlawd.

11 Yr Arglwydd a roddes y 11 The Lord gave the word :

for the poor.

for ever.

gair; mawr oedd myntai y rhai great was the company of the a'i pregethent.

preachers. 12 Brenhinoedd byddinog a 12 Kings with their armies ffoisant ar ffrwst : a'r hon a did flee, and were discomfited : drigodd yn tý a rannodd yr and they of the houshold diyspail.

vided the spoil. 13 Er gorwedd o honoch ym 13 Though ye have lien amysg y crochanau, byddwch fel mong the pots, yet shall ye be. .esgyll colommen wedi eu gwisgo as the wings of a dove : that is âg arian, a'i hadenydd âg aur covered with silver wings, and melyn.

her feathers like gold. 14 Pan wasgarodd yr Holl 14 When the Almighty scatalluog, frenhinoedd ynddi, yr tered kings for their sake : then oeddhi yn wen fel eira yn were they as white as snow in Salmon.

Salmon. 15 Mynydd Duw sydd fel 15 As the hill of Basan, so is mynydd Basan ; yn fynydd God's hill : even an high hill, as cribog fel mynydd Basan. the hill of Basan.

16 Paham y llemmwch, chwi 16 Why hop ye so, ye high fynyddoedd cribog? dyma'r hills this is God's hill, in the mynydd a chwennychodd Duw which it pleaseth him to dwell : ei breswylio ; ïe, preswylia'r yea, the Lord will abide in it Arglwydd ynddo byth.

17 Cerbydau Duw, ydynt ug 17 The chariots of God are ain mîl, sef miloedd o angyl- twenty thousand, even thouion: yr Arglwydd sydd yn eu sands of angels : and the Lord plith megis yn Sinai yn y cys- is among them, as in the holy segr.

place of Sinai. 18 Dyrchefaist i'r uchelder, 18 Thou art gone up on high, caethgludaist gaethiwed : der- thou hast led captivity captive, byniaist roddion i ddynion; ïe, and received gifts for men : yea, i'r rhai cyndyn hefyd, fel y even for thine enemies, that the preswyliai'r Arglwydd Dduw you Lord God might dwell among eu plith.

them. 19 Bendigedig fyddo'r Ar 19 Praised be the Lord dai. glwydd, yr hwn a'n llwytha ly : even the God who helpeth beunydd â daioni ; sef Duw us, and poureth his benefits ein iachawdwriaeth.

20 Ein Duw ni sydd Dduw 20 He is our God, even the iachawdwriaeth ; ac i'r Ar- God of whom cometh salvation : glwydd Dduw y perthyn dïang, God is the Lord, by whom we faau rhag marwolaeth.

21 Duw yn ddïau a archolla 21 God shall wound the head ben ei elynion; a choppa wallt- of his enemies : and the hairy og yr hwn a rodio rhagddo yn scalp of such a one as goeth on ei gamweddau.

still in his wickedness. 22 Dywedodd yr Arglwydd, 22 The Lord hath said, I will Dygaf fy mhobl drachefn ó bring my people again, as I did Basan, dygaf hwynt drachefn o from Basan : mine own will I ddyfnder y môr.

bring again, as I did sometime from the deep of the sea.

upon us.

escape death.

[ocr errors]

23 Fel y trocher dy droed 23 That thy foot may be dipped y'ngwaed dy elynion, á thafod in the blood of thine enemies : dy gwn yn yr unrhyw.

and that the tongue of thy dogs

may be red through the same. 24 Gwelsant dy fynediad, O 24 It is well seen, O God, how Dduw ; mynediad fy Nuw, fy thou goest : how thou, my God Mrenhin, yn y cyssegr.

and King, goest in the sanc

tuary. 25 Y cantorion a aethant o'r 25 The singers go before, the blaen; a'r cerddorion ar ol; yn minstrels follow after : in the eu mysg yr oedd y llangcesau midst are the damsels playing yn canu tympanau.

with the timbrels. 26 Bendithiwch Dduw yn y 26 Give thanks, O Israel, uncynnulleidfaoedd, sef yr Ar- to God the Lord in the congreglwydd, y rhai ydych o ffyn- gations : from the ground of the non Israel.

heart. 27 Yno y mae Beniamin 27 There is little Benjamin fychan â'u llywydd, tywysog- their ruler, and the princes of ion Iudah a'u cynnulleidfa ; Judah their counsel : the princes tywysogion Zabulon, a thywys- of Zabulon, and the princes of ogion Naphthali.

Nephthali. 28 Dy Dduw a orchymmyn 28 T God hath sent forth odd dy nerth : cadarnhâ; o strength for thee : stablish the Dduw, yr hyn a wnaethost thing, O God, that thou hast

wrought in us, 29 Brenhinoedd a ddygant i 29 For thy temple's sake at ti anrheg er mwyn dy deml yn Jerusalem : so shall kings bring Ierusalem.

presents unto thee.

30 When the company of the 30 Cerydda dyrfa'r gwayw- spear-men, and multitude of the ffyn, cynnulleidfa y, gwrdde mighty are scattered abroad adeirw, gydâ lloi'r bobl, fel y mong the beasts of the people, delont yn ostyngedig â darnau so that they humbly bring pieces arian: gwasgar y bobl sy dda of silver : and when he hath ganddynt ryfel.

scattered the people that delight 31 Pendefigion a ddeuant o'r 31 Then shall the princes Aipht ; Ethiopia a estyn ei come out of Egypt : the Moridwylaw'n brysur at Dduw. ans' land shall soon stretch out

her hands unto God. 32 Teyrnasoedd y ddaear, 32 Sing unto God, 0 ye cenwch i Dduw; canmolwch yr kingdoms of the earth : O sing Arglwydd,

praises unto the Lord; 33 Yr hwn a ferchyg ar nef 33 Who sitteth in the heavens y nefoedd, y rhai oedd erioed : over all from the beginning : lo, wele efe yn anfon ei lef, a honno he doth send out his voice, yea, yn llef nerthol.

and that a mighty voice. 34 Rhoddwch i Dduw gadern 34 Ascribe ye the power to id: ei oruchelder sydd ar Israel, God over Israel : his worship, a'i nerth yn yr wybrennau. and strength is in the clouds.

35 Ofnadwy wyt, o Dduw, 35 O God, wonderful art thou

ynom ni.

in war;

o'th
gyssegr: Duw Israel

yw

efe in thy holy places : even the sydd yn rhoddi nerth a chad- God of Israel ; he will give ernid i'r bobl. Bendigedig fyddo strength and power unto his Duw.

people; blessed be God.

my soul.

ot.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. lxix. Salvum me fuc.

Psal. lxix. Salvum me fac.

AVE O God : for the waAC

y dyfroedd a ddaethant i mewn hyd at fy enaid.

2 Soddais mewn tom dwfn, 2 I stick fast in the deep mire, Elle nid oes sefyllfa : daethum i where no ground is : I am come

ddyfnder dyfroedd, a'r ffrwd a into deep waters, so that the lifodd drosof.

floods run over me. 3 Blinais yn llefain, sychodd 3 I am weary of crying; my fy ngheg: pallodd fy llygaid, throat is dry : 'my sight faileth tra’r ydwyf yn disgwyl wrth fy me for waiting so long upon my Nuw.

God. 4 Amlach nâ gwallt fy mhen 4 They that hate me without yw y rhai a'm casânt heb achos: a cause are more than the hairs cedyrn yw fy ngelynion dïachos, of my head : they that are mine y rhai a'm difethent : yna y enenties, and would destroy me telais yr hyn ni chymmerais. guiltless, are mighty.

5 O Dduw, ti a adwaenost fy 5 I paid them the things that ynfydrwydd; ac nid yw fy I never took : God, thou knownghamweddau guddiedig rhag- est my simpleness, and my faults

are not hid from thee. 6 Na chywilyddier o'm plegid 6 Let not them that trust in i y rhai a obeithiant ynot ti, Ar- . thee, O Lord God of hosts, be glwydd Dduw y lluoedd : na ashamed for my cause : let not waradwydder o'm plegid i y those that seek thee be conrhai a'th geisiant di, o Dduw founded through me, O Lord Israel.

God of Israel. ? Canys er dy fwyn di y 7 And why? for thy sake dygais warthrudd, ac y todd have I suffered reproof : shame cywilydd fy wyneb.

hath covered my face. 8 Aethum ddïeithr i'm 8 I am become a stranger unbrodyr, ac fel estron gan blant to my brethren : even an alien fy mam.

unto my mother's children. 9 Canys zel dy dŷ a'm hys 9 For the zeal of thine house liri odd; a gwaradwyddiad y rhai hath even eaten me : and the

a'th waradwyddent di a syrth- rebukes of them that rebuked iodd arnaf fi.

thee are fallen upon me. 10 Pan wylais, gan gystuddio 10 I wept, and chastened myfy enaid ag ympryd, bu hynny self with fasting : and that was yn waradwydd i mi.

turned to my reproof. 11 Gwisgais hefyd sachliain ; 11 I put on sackcloth also : ac aethum yn ddiareb iddynt. and they jested upon me.

12 Yn fy erbyn y chwedleuai'r 12 They that sit in the gate rhai a eisteddent yn y porth; speak against me : and the

yn

[ocr errors]
« PreviousContinue »