Page images
PDF
EPUB

I

holl annuwiolion y tir a wasg 10 As for the dregs thereof : ant, ac a yfant ei waelodion. all the ungodly of the earth shall

drink them, and suck them out. 9 Minnau a fynegaf yn dragy 11 But I will talk of the God of wydd, ac a ganaf i Dduw lacob. Jacob : and praise him for ever. '10 Torraf hefyd holl gyrn y

12 All the horns of the un‘rhai annuwiol ; a chyrn y rhai godly also will I break : and the cyfiawn a ddyrchefir.

horns of the righteous shall be

exalted. Psal. lxxvi. Notus in Judæa.

Psal. Ixxvi. Notus in Judæa. HYNOD yw Duw yn ludah; N Jewry is God known : his

mawr yw ei Enwef yn Israel. 2 Ei babell hefyd sydd yn 2 At Salem is his tabernacle : Salem, a'i drigfa yn Sion. and his dwelling in Sion.

3 Yna y torrodd efe saethau'r 3 There brake he the arrows bwa, y tarian, y cleddyf hefyd of the bow : the shield, the a'r frwydr.

sword, and the battle. 4 Gogoneddusach wyt a chad 4 Thou art of more honour arnach nâ mynyddoedd yr ys- and might : than the hills of the pail.

robbers. 5 Yspeiliwyd y cedyrn galon, 5 The proud are robbed, they hunasant eu hûn: a'r holl wýr have slept their sleep : and all o nerth ni chawsant eu dwy- the men whose hands were law.

mighty have found nothing. 6 Gan dy gerydd di, O Dduw 6 At thy rebuke, O God of Iacob, y

rhoed y cerbyd a'r Jacob : both the chariot and march i gysgu.

horse are fallen. 7 Tydi, tydi, wyt ofnadwy; 7 Thou, even thou art to be a phwy a saif o'th flaen pan feared : and who may stand in ennyno dy ddigter ?

thy sight when thou art angry? 8°O'r nefoedd y peraist glyw. 8 Thou didst cause thy judgeed barn ; ofnodd, a gostegodd ment to be heard from heaven : y ddaear,

the earth trembled, and was still, 9 Pan gyfododd Duw i farn, 9 When God arose to judgei achub holl rai llednais y ment : and to help all the meek tir.

10 Dïau cynddaredd dyn a'th 10 The fierceness of man shall folianna di: gweddill cynddar- turn to thy praise : and the fierceedd a waherddi.

ness of them shalt thou refrain. 11 Addunedwch, a thelwch 11 Promise unto the Lord your i'r Arglwydd eich Duw: y rhai God, and keep it, all ye that are oll ydynt o'i amgylch ef, dygant round about him : bring presents anrheg i'r ofnadwy.

unto him that ought to be feared. 12 Efe a dyr ymaith yspryd 12 He shall refrain the spirit tywysogion : y mae yn ofnadwy of princes : and is wonderful i frenhinoedd y ddaear.

among the kings of the earth. Psal. lxxvij. Voce mea ad Dominum. Psal. lxxvii. Voce mea ad Dominus

M llef y gwaeddais ar Will cry unto God with my ac efe a'm gwrandawodd. I cry with my voice, and he

shall hearken unto me.

upon earth.

u

I

[ocr errors]

OS:

8 Is his mercy

2 Yn nydd fy nhrallod y ceis 2 In the time of my trouble

yr Arglwydd : fy archoll I sought the Lord : my sore redodd liw nos, ac ni pheid- ran, and ceased not in the nightld: fy enaid a wrthododd ei season; my soul refused comliddanu.

fort. 3 Cofiais Dduw, ac a'm cy 3 When I am in heaviness, I ryblwyd: cwynais, a. ther-' will think

upon
God :
when

my sgwyd fy yspryd.

heart is vexed, I will complain. 4 Deliaist fy llygaid yn ne

4 Thou hoidest mine eyes o: synnodd arnaf, fel na all- waking : I am so feeble, that I · lefaru.

cannot speak. 5 Ystyriais y dyddiau gynt, 5 I have considered the days of ynyddoedd yr hen oesoedd.

old : and the years that are past. 6 Cofio yr ydwyf fy nghân y 6 I call to remembrance my

yr ydwyf yn ymddiddan song : and in the night I comm calon ; fy yspryd sydd yn mune with mine own heart, and awilio yn ddyfal.

search out my spirits. 7 Ai yn dragywydd y bwrw'r Will the Lord absent himirglwydd heibio ? ac oni bydd self for ever : and will he be no fe boddlawn mwy?

more intreated ? 8 A ddarfu ei drugaredd ef

clean
gone

for ros byth? a balla ei addewid ever : and is his promise come f yn oes oesoedd ?

utterly to an end for evermore? 9 A anghofiodd Duw drugar 9. Hath God forgotten to be lâu? a gauold efe ei drugar gracious : and will he shut up

his diau mewn soriant?

loving-kindness in displeasure ? 10 A dywedais, Dyma fy 10 And I said, It is mine own agwendid: etto cofíaf Aynydd- infirmity: but I will remember pedd deheulaw y Goruchaf. the years of the right hand of

the most Highest. 11 Cofiaf weithredoedd

yr 11 I will remember the works Arglwydd : ïe, cofiaf dy wŷrth- of the Lord : and call to mind

thy wonders of old time. 12 Myfyriaf hefyd ar dy holl 12 I will think also of all thy waith, ac am dy weithredoedd works : and my talking shall be y chwedleuaf.

of thy doings. 13 Dy ffordd, O Dduw, sydd 13 Thy way, O God, is holy: yn y cyssegr: pa dduw mor who is so great a God as our fawr a'n Duw ni?

God? 14 Ti yw y Duw sydd yn 14 Thou art the God that gwneuthur rhyfeddodau: dan- doeth wonders : and hast degosaist dy nerth ym mysg y clared thy power among the

people. 15 Gwaredaist â'th fraich dy 15 Thou hast mightily delibobl, meibion Iacob a Ioseph. vered thy people : even the sons

of Jacob and Joseph. 16 Y dyfroedd a'th welsant, O 16 The waters saw thee, O Dduw, y dyfroedd a'th welsant: God, the waters saw thee, and

a ofnasant; y dyfnderau were afraid : the depths also hefyd a gynhyrfwyd.

were troubled. 17 Y cymmylau a dywallt 17 The clouds poured out

T

iau gynt.

bobloedd.

hwy

asant ddwfr: yr wybrennau a water, the air thundered : and
roddasant dwrf: dy saethau hef- thine arrows went abroad.
yd a gerddasant.

18 Twrf dy daran a glywyd 18 The voice of thy thunder o amgylch: mellt a oleuasant y was heard round about : the byd ; cyffrôdd a chrynodd y lightnings shone ddaear.

ground; the earth was moved,

and shook withal. 19 Dy ffordd sydd yn y môr, 19 Thy way is in the sea, and a'th lwybrau yn y dyfroedd thy paths in the great waters : mawrion; ac nid adweinir dy ôl. and thy footsteps are not known.

20 Tywysaist dy bobl fel 20 Thou leddest thy people defaid, trwy law Moses ac like sheep :- by the hand of No Aaron.

ses and Aaron.

upon the

G fy mhobl: gostyngwch eich

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. lxxviii. Attendite, popule.

Psal. lxxviii. Attendite, popule.
(EAR
my law, o

my peo

ple : incline your ears unto clust at eiriau fy ngenau.

the words of my mouth. 2 Agoraf fy ngenau mewn 2 I will open my mouth in dïareb: traethaf ddamhegion o'r a parable : I will declare hard cynfyd :

sentences of old ; 3 Y rhai a glywsom ac, a 3 Which we have heard and wybuom, ac a fynegodd ein known : and such as our fathers tadau i ni.

have told us; 4 Ni chelwn rhag eu meib 4. That we should not hide ion, gan fynegi i'r oes a ddel them from the children of the foliant yr Arglwydd, a'i nerth, generations to come ; but to a'i ryfeddodau y rhai a wnaeth shew the honour of the Lord, efe,

his mighty and wonderful works

that he hath done., 5 Canys efe a sicrhâodd dyst 5 He made a covenant with iolaeth yn Iacob, ac a osododd Jacob, and gave Israel a law : li gyfraith yn Israel, y rhai a which he commanded our fore orchymmynodd efe i'n tadau fathers to teach their chileu dysgu i'w plant:

dren;

6 That their posterity might 6 Fel y gwybyddai'r oes a know it: and the children which ddel, sef y plant a enid; a phan were yet unborn; gyfodent, y mynegent hwy i'w 7 To the intent that when plant hwythau:

they came up : they might shew

their children the same; 7 Fel y gosodent eu gobaith 8 That they might put their ar Dduw, heb anghofio gweith- trust in God : and not to forget redoedd Duw, eithr cadw ei or the works of God, but to keep chymmynion ef:

his commandments; 8 Ac na byddent fel eu tad 9 And not to be as their fore au, yn genhedlaeth 'gyndyn a fathers, a faithless and stubborn gwrthryfelgar; yn genhedlaeth generation : a generation that ni osododd ei ehalon yn uniawn, set not their heart aright, and

an

fel pentwr.

ac nid yw ei hyspryd ffyddlawn whose spirit cleaveth not stedEs gydâ Duw.

fastly unto God; 9 Meibion Ephraim, yn arf 10 Like as the children of og ac yn saethu â bwa, a Ephraim : who being harnessed, droisant eu cefnau yn nydd y and carrying bows, turned themfrwydr.

selves back in the day of battle. 10 Ni chadwasant gyfammod 11 They kept not the coveDuw, eithr gwrthodasant rodio nant of God : and would not yn ei gyfraith ef;

walk in his law; 11 Ac anghofiasant ei weith 12 But forgat what he had redoedd a'i ryfeddodau, y rhai a done : and the wonderful works ddangosasai efe iddynt.

that he had shewed for them. 12 Efe a wnaethai wŷrthiau 13 Marvellous things did he o flaen eu tadau hwynt yn nhir in the sight of our forefathers, yr Aipht, ym maes Soan.

in the land of Egypt : even in

the field of Zoan. 13 Efe a barthodd y môr, 14 He divided the sea, and ac a aeth â hwynt drwodd; let them go through : he made gwnaeth hefyd i'r dwfr sefyll the waters to stand on

heap. 14 Y dydd hefyd y tywysodd 15 In the day-time also he led efe hwynt â chwmmwl, ac ar them with a cloud : and all the hŷd y nos â goleuni tân. night through with a light of fire.

15 Efe a holltodd y creigiau 16 He clave the hard rocks in yn yr anialwch; a rhoddes the wilderness : and gave them ddïod oddiyno megis o ddyfn- drink thereof, as it had been derau dirfawr.

out of the great depth. 16 Canys efe a ddug ffrydiau 17 He brought waters out of allan o'r graig, ac a dynnodd i the stony rock : so that it gushlawr megis afonydd o ddyfroedd. ed out like the rivers.

17 Er hynny 'chwanegasant 18 Yet for all this they sinned etto bechu yn ei erbyn ef, more against him : and provokgan ddigio'r Goruchaf yn y ed the most Highest in the wildiffaithwch.

derness. 18 A themtiasant Dduw yn 19 They tempted God in their eu calon, gan ofyn bwyd wrth hearts : and required meat for eu blys.

their lust. 19 Llefarasant hefyd yn er 20 They spake against God byn Duw; dywedasant, A ddi- also, saying Shall God prechon Duw arlwyo bwrdd yn yr paré a table in the wilderanialwch ?

ness? 20 Wele, efe a darawodd y 21 He smote the stony rock ingraig, fel y pistyllodu dwfr, ac deed, that the water gushed out, y llifodd afonydd; a ddichon and the streams flowed withal : efe roddi bara hefyd ? a ddar- but can he give bread also, or para efe gig i'w bobi?

provide flesh for his people? 21 Am hynny y clybu'r Ar 22 When the Lord heard this, glwydd, ac y digiodd: a thân he was wroth : so the fire was a ennynodd yn erbyn Iacob, a kindled in Jacob, and there digofaint hefyd a gynneuodd yn came up heavy displeasure aerbyn Israel;

gainst Israel;

[ocr errors]

a

22 Am na chredent yn Nuw, 23 Because they believed not ac na obeithient yn ei iachawd- in God : and put not their trust wriaeth ef:

in his help 23 Er iddo ef orchymmyn i'r 24 So he commanded the wybrennau oddiuchod, ac agor- clouds above : and opened the yd drysau'r nefoedd,

doors of heaven. 24 A gwlawio manna arnynt

25 He rained down manna i'w fwytta, a rhoddi iddynt ġd also upon them for to eat : and у nefoedd.

gave them food from heaven. 25 Dyn a fwyttaodd fara ang 26 So man did eat angels' ylion : 'anfonodd iddynt fwyd food : for he sent them meat yn ddigonol.

enough. 26 Gyrrodd y dwyrein-wŷnt 27 He caused the east-wind to yn y nefoedd : ac yn ei nerth blow under heaven : and through y dug efe ddeheu-wŷnt. his power he brought in the

south-west-wind. 27 Gwlawiodd hefyd gig arn 28 He rained flesh upon them ynt fel llwch, ac adar asgellog as thick as dust : and feathered fel tywod y môr.

fowls like as the sand of the sea. 28 Ac wnaeth iddynt 29 He let it fall among their gwympo o fewn eu gwersyll, tents : even round about their o amgylch eu preswylfeydd. habitation.

29 Felly y bwyttasant, ac 30 So they did eat, and were y llwyr-ddiwallwyd hwynt; ac well filled; for he gave them efe a barodd eu dymuniad idd- their own desire : they were not ynt.

disappointed of their lust. 30 Ni ommeddwyd hwynt o'r 31 But while the meat was hyn a flysiasant: Er hynny, tra yet in their mouths, the heavy yr ydoedd eu bwyd yn eu safnau, wrath of God came upon them,

31 Digllonedd 'Duw a gynneu- and slew the wealthiest of odd yn eu herbyn hwynt, ac a them : yea, and smote down laddodd y rhai brasaf o honynt, ac the chosen men that were in a gwympodd etholedigion Ísrael. Israel.

32 Er hyn oll pechasant etto, 32 But for all this they sinned ac ni chredasant i'w ryfeddod- yet more : and believed mot his

wondrous works. 33 Am hynny y treuliodd efe 33 Therefore their days did eu dyddiau hwynt mewn ofer- he consume in vanity : and their edd, a'u blynyddoedd mewn dy- years in trouble. chryn.

34 Pan laddai efe hwynt, hwy 34 When he slew them, they a'i ceisient ef, ac a ddychwel- sought him : and turned them ent, ac a geisient Dduw yn fore. early, and enquired after God.

35 Cofient hefyd mai Duw 35 And they remembered that oedd eu craig, ac mai'r goruchaf God was their strength : and that Dduw oedd eu gwaredydd. the high God was their redeemer.

36. Er hynny, rhagrithio yr 36 Nevertheless, they did but oeddynt iddo ef â'u genau, a flatter him with their mouth : dywedyd celwydd wrtho â'u and dissembled with him in tafod :

their tongue. 37 A’u calon heb fod yn un 37 For their heart was not whole

au ef.

« PreviousContinue »