Page images
PDF
EPUB

ENWCH yn llafar i Dduw SING

:

Psal. lxxxi. Exultate Deo.

Psal. Lxxxi. Exultate Deo. ING we merrily unto God

our strength : make a cheerllawen i Dduw Iacob.

ful noise unto the God of Jacob. 2 Cymmerwch psalm, a moes 2 Take the psalm, bring hiwch dympan, y delyn fwyn a'r ther the tabret : the merry hary nabl.

with the Jute. 3 Udgenwch udgorn yn y lloer 3 Blow up the trumpet in the newydd, yn yr amser nodedig, new-moon: even in the time yn nydd ein huchelwyl. appointed, and upon our solemn

feast-day. 4 Canys deddf yw hyn i Is 4 For this was made a statute rael, a defod i Dduw Iacob. for Israel : and a law of the God

of Jacob. 5 Efe a'i gosododd yn dyst

5 This he ordained in Joseph iolaeth yn Ioseph, pan aeth efe for a testimony : when he came allan trwy dir yr Aipht: lle y out of the land of Egypt, and clywais iaith ni ddeallwn. had heard a strange language.

6. Tynnais ei ysgwydd oddi 6 I eased his shoulder from wrth y baich: ei ddwylaw a the burden : and his hands were ymadawsant â'r crochanau. delivered from making the pots. 7 Mewn cyfyngder y gel

r Thou calledst upon me in waist, ac mi a'th waredais: troubles, and I delivered thee : gwrandewais di yo nirgelwch y and heard thee what time as daran : profais di wrth ddyfr- the storm fell upon

thee. oedd Meribah.

8 I proved thee also : at the

waters of strife. 8 Clyw, fy mhobl, a mi a 9 Hear, O my people, and I dystiolaethaf i ti: Ísrael, os will assure thee, o Israel : if gwrandewi arnaf;

thou wilt hearken unto me, 9 Na fydded ynot dduw ar 10 There shall no strange god all; ac nac ymgrymma i dduw be in thee : neither shalt thou dïeithr.

worship any other god. 10 Myfi yr Arglwydd dy 11 I am the Lord thy God, Dduw yw'r hwn a'th ddug di who brought thee out of the allan o dir yr Aipht: Hleda dy land of Egypt : open thy mouth safn, a mi a'i llanwaf.

wide, and I shall fill it. 11 Ond ni wrandawai fy 12 But my people would not mhobl ar fy llef ; ac Israel hear my voice : and Israel would ni’m mynnai.

not obey me. 12 Yna y gollyngais hwynt 13 So I gave them up unto their y'nghyndynrwydd eu calon: aeth- own hearts' lusts : and let them ant wrth eu cyngor eu hunain. follow their own imaginations.

13 O na wrandawsai fy mhobl 14 O that my people would arnaf; na rodiasai Israel yn fy have hearkened unto me : for if ffyrdd!

Israel had walked in my ways, 14 Buan y gostyngaswn eu 15 I should soon have put down gelynion, ac y troiswn fy llaw their enemies : and turned my yn erbyn eu gwrthwynebwyr. hand against their adversaries.

15 Caseion yr Arglwydd a 16 The haters of the Lord gymmerasent arnynt ymostwng should have been found liars :

iddo ef : a'u hamser hwythau but their time should have enfuasai'n dragywydd.

dured for ever. 16 Bwydasai hwynt hefyd a 17 He should have fed them brasder gwenith: ac â mel o'r also with the finest wheat-flour : graig y'th ddiwallaswn.

and with honey out of the stony rock should I have satisfied thee.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. lxxxii. Deus stetit.

Psal. lxxxii. Deus stetit.
Duw.wedd yn sefyllonghymn GOD standeth

in the congre mhlith y duwiau y barn efe. Judge among gods.

2 Pa hyd y bernwch ar gam? 2 How long will ye give wrong ac y derbyniwch wyneb y rhai judgement : and accept the perannuwiol?

sons of the ungodly? 3 Bernwch y tlawd a'r ym 3 Defend the poor and fatherddifad : cyfiawnhewch y cys- less : see that such as are in need tuddiedig a'r rheidus.

and necessity have right. 4. Gwaredwch y tlawd a'r 4 Deliver the out-cast and anghenus : achubwch hwynt o poor : save them from the hand law

у
rhai annuwiol.

of the ungodly. 5 Ni wyddant, ac ni ddeall 5 They will not be learned nor ant; mewn tywyllwch y rhod- understand, but walk on still in iant: holl sylfaenau y ddaear a darkness : all the foundations symmudwyd o'u lle.

of the earth are out of course. 6 Myfi a ddywedais, Duwiau 6 I have said, Ye are gods : ydych chwi; a meibion y Gor- and ye are all the children of uchaf ydych chwi oll.

the most Highest. 7. Eithr byddwch feirw fel 7 But ye shall die like men : dynion, ac fel un o'r tywysogion and fall like one of the priny syrthiwch.

8 Cyfod, o Dduw, barna'r 8 Arise, O God, and judge thou ddaear: canys ti a etifeddi'r the earth : for thou shalt take holl genhedloedd.

all heathen to thine inheritance. Psal lxxxiii. Deus, quis similis 2 Psal. Ixxxiii. Deus, quis similis?

thy tongue, O na fydd lonyddO

, Dduw.

refrain not thyself, O God. 2 Canys wele, dy elynion 2 For lo, thine enemies make sydd yn terfysgu; a'th gaseion a murmuring : and they that yn cyfodi eu pennau.

hate thee have lift up their head. 3. Ymgyfrinachasant yn ddi 3 They have imagined crafchellgar yn erbyn dy bobl, actily against thy people : and ymgynghorasant yn erbyn dy taken counsel against thy serai dirgel di.

cret ones. 4 Dywedasant, Deuwch, a 4 They have said, Come, and difethwn hwynt fel na bydd- let us root them out, that they ont yn genedl; ac na chofier be no more a people : and that Enw Israel mwyach.

the name of Israel may be no

more in remembrance. 8 Canys ymgynghorasant yn 5 For they have cast their

ces.

O Dduwi na oloidence

iaid;

unfryd ; ac ymwnaethant i’th heads together with one consent: erbyn.

and are confederate against thee; 6 Pebyll Edom, a'r Ismael 6 The tabernacles of the Eiaid ; y Moabiaid, a'r Hagar- domites, and the Ismaelites : the

Moabites, and Hagarens ; 7 Gebal, ac Ammon, ac Ama 7 Gebal, and Ammon, and lec; y Philistiaid, gydâ phres- Amalek : the Philistines, with wylwyr Tyrus.

them that dwell at Tyre. 8 Åssur hefyd a ymgwplys 8 Assur also is joined with odd â hwynt: buant fraich i them : and have holpen the blant Lot.

children of Lot. 9 Gwna di iddynt fel i Mid 9 But do thou to them as unto ian ; megis i Sisera, megis i the Madianites : unto Sisera, and Iabin, wrth afon Cison:

unto Jabin at the brook of Kison; 10 Yn Endor y difethwyd 10 Who perished at Endor : hwynt: aethant yn dail i'r and became as the dung of the ddaear.

earth. 11 Gwna eu pendefigion fel 11. Make them and their Oreb, ac fel Zeeb; a'u holl dy- princes like Oreb and Zeb : yea, wysogion fel Zebah, ac fel Zal- make all their princes like as munnah:

Zeba and Salmana; 12 Y rhai a ddywedasant, 12 Who say, Let us take to Cymmerwn i ni gyfanneddau ourselves : the houses of God Duw i'w meddiannu.

in possession. 13 Gosod hwynt, O fy Nuw, 13 0 my God, make them fel olwyn; fel sofl o flaen y like unto a wheel : and as the gwŷnt.

stubble before the wind; 14 Fel y llysg tân goed, ac 14 Like as the fire that burneth fel

y
goddeithiaffam fynydd- up the wood : and as the flame

that consumeth the mountains. 15 Felly erlid di hwynt â'th 15 Persecute them even so dymmestl, a dychryna hwynt with thy tempest : and make a'th gorwynt.

them afraid with thy storm. 16 Llanw eu hwynebau à 16 Make their faces ashamed, gwarth; fel y ceisiont dy Enw, O Lord : that they may seek 0 Arglwydd.

thy Name. 17 Cywilyddier a thralloder 17 Let them be confounded and hwynt yn dragywydd ; ïe, gwar- vexed ever more and more : let adwydder, a difether hwynt: them be put to shame, and perish.

18 Fel y gwypont mai tydi, 18 And they shall know that yr hwn yn unig wyt Iehofah thou, whose Name is Jehovah : wrth dy Enw, wyt Oruchaf ar art only the most Highest over yr holl ddaear.

all the earth. Psal. lxxxiv. Quam dilecta !

Psal. Ixxxiv. Quam dilecta ! FOR hawddgar yw dy bebyll How amiable are thy dwellу

ings : thou Lord of hosts! 2 Fy enaid a hiraetha, ïe, ac 2 My soul hath a desire and a flysia am gynteddau'r Ar- longing to enter into the courts glwydd: fy nghalon a’m cnawd of the Lord : my heart and my å waeddant am y Duw byw. flesh rejoice in the living God.

3 Aderyn y to hefyd a gafodd 3 Yea, the sparrow hath found

oedd ;

dau.

yn Sïon.

4

ŷ, a'r wennol nýth iddi, lle her an house, and the swallow

gesyd ei chywion; sef dy a nest where she may lay her Lorau di, O Arglwydd y llu- young : even thy altars, O'Lord edd, fy Mrenhin, a'm Duw. of hosts, my King and my God.

4 Gwŷn fyd preswylwýr dy 4 Blessed are they that dwell û ; yn wastad y’th folian- in thy house : they will be altant.

way praising thee. 5 Gwŷn ei fyd y dyn y mae

Ś Blessed is the man whose i gadernid ynot; a'th ffyrdd strength is in thee : in whose in eu calon :

heart

are thy ways. 6 Y rhai yn myned trwy ddy 6 Who going through the vale fryn Bacha, a'i gwnant yn ffyn- of misery use it for a well : and non: a'r gwlaw a leinw'r llyn- the pools are filled with water.

7 They will go from strength 7 Ant o nerth i nerth ; yma to strength : and unto the God ddengys pob un ger bron Duw of gods appeareth every one of

them in Sion. 8 O Arglwydd Dduw'r llu 8 O Lord God of hosts, hear oedd, clyw fy ngweddi: gwran- my prayer : hearken, O God of do, O Dduw Iacob.

Jacob. 9 O Dduw ein tarian, gwel, 9 Behold, O God our deac edrych ar. wyneb dy En- fender : and look upon the face neiniog

of thine Anointed. 10 Canys gwell yw diwrnod 10 For one day in thy courts : yn dy gynteddau di nâ : mîl: is better than a thousand. dewiswn gadw drws yn nhỹ fy 11 I had rather be a doorNuw, o flaen trigo ym mhebyll keeper in the house of my God : annuwioldeb.

than to dwell in the tents of un

godliness. 11 Canys haul a tharian yw'r 12 For the Lord God is a light Arglwydd Dduw: yr Arglwydd and defence : the Lord will give a rydd râs a gogoniant: ni at- grace and worship, and no good tal efe ddim daioni oddiwrth y thing shall he withhold from rhai o rodiant

yn

berffaith. them that live a godly life. 12 0 Arglwydd y lluoedd, 13 ( Lord God of hosts : gwŷn fyd y dyn a ymddiried blessed is the man that putteth ynot.

his trust in thee. Psal. lxxxv. Benedixisti, Dominc. Psal. lxxxv. Benedixisti, Domine.

ORD, thou art become graglwydd, i'th dir: dychwelaist gaethiwed Jacob.

hast turned away the captivity

of Jacob. 2 Maddeuaist anwiredd dy 2 Thou hast forgiven the ofbobl: cuddiaist eu holl bech- fence of thy people : and cood.

vered all their sins. 3 Tynnaistymaith dy holl 3 Thou hast taken away all thy lid: troaist oddiwrth lidiog- displeasure : and turned thyself rwydd dy ddigter.

from thy wrathful indignation. 4 Tro ni, O Dduw ein hiach 4 Turn us then, O God our awdwriaeth, a thor ymaith dy Saviour : and let thine anger ddigofaint wrthym.

cease from us.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

me word shall rehears i TIA F vriteth up the people ac e vas jorn there.

e singers aise and trum cers mail le rehearse : 11 my 0 prunus shall be in thee. Tags KRUIII. Domine Deus. rei cud of my salvation,

ve ried day and night

fixe : V let my prave

o by presence, ineline : ISHTE 36

ar mto ny calling.

I sou is full of trou

k ny ire iraweth nigh tinres

un counted as one of Timi ini un nu jown into the pit:

mve Teen even as a ban oleh 12

I m no strength.

See uung the dead, like ner, tra fet u. 20 nen ilac are wounded, morrs Tie E. a mi je in je prave : who are 11 hoti nw: li TU Nu ucinorinee, and are vidiureti tvar.

IT ITW num civ hand. Brasoriais sr.

à Tou hast laid me in the ne tilvá, yn is wat : in a place of dark

15. Inu in the teed. 7 y mae dy drieotaint yı oline nuignation liech hard Drwyn arnal; a ich het ion- upon me: anu chou hast vered nan yma gultaist.

me with all cày sworms

i Twu bast put away mine Peliheaist fy nghydnabod acquaintance tar rom me : and "Adimethyl; yanaethost i ya made me to be ablurred of them. Whether idriznt: gwarchaewyd 8 I am so fast in prison : that Be) wall awn silan.

I cannot get torth.

« PreviousContinue »