Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

wirionedd i dŷ Israel: holl der- mercy and truth toward the fynau'r ddaear a welsant iach- house of Israel : and all the awdwriaeth ein Duw ni.

ends of the world have seen the

salvation of our God. 4 Cenwch yn llafar i'r Ar 5 Shew yourselves joyful unte glwydd, yr holl ddaear : llefwch, the Lord, 'all ye lands : sing, ac ymlawenhewch, a chenwch.

rejoice, and give thanks. 5 Cenwch i'r Arglwydd gyd 6 Praise the Lord upon the â'r delyn; gydâr delyn, a llef harp : sing to the harp with : psalm.

psalm of thanksgiving. 6 Ar udgyrn a sain cornet 7 With trumpets also, and cenwch

yn
llafar o flaen

yr

Ar. shawms: O shew yourselves jor. glwydd y Brenhin.

ful before the Lord the King. 7 'Rhued y môr a'i gyflawn 8 Let the sea make a noise, der; y byd a'r rhai a drigant and all that therein is : the o'i fewn.

round world, and they that

dwell therein. 8 Cured y llifeiriaint eu dwy 9 Let the floods clap their law; a chyd-ganed y mynydd. hands, and let the hills be joyful oedd,

together before the Lord : for he 90 flaen yr Arglwydd: canys is come to judge the earth. y mae'n dyfod i farnu'r ddae 10 With righteousness shall ar: efe a farna'r byd â chyf- he judge the world : and the iawnder, a'r bobloedd âg union- people with equity. deb. Psal. xcix. Dominus regnavit. Psal. xcix. Dominus regnavit

. R

THE

THE , be the asu; y bobloedd

people never so impatient : eistedd y mae rhwng y cerub- he sitteth between the cheru. iaid ; ymgynhyrfed y ddaear. bims, be the earth never so un

2 Mawr yw'r Arglwydd yn quiet. Sïon, a dyrchafedig yw efe gor 2 The Lord is great in Sion : holl bobloedd.

and high above all people, 3 Moliannant dy Enw mawr 3 They shall give thanks unac ofnadwy; canys sanctaidd to thy Name : which is great, yw.

wonderful, and holy. 4 A nerth у Brenhin a hoffa

4 The King's power loveth farn : ti a sicrhệi uniondeb, judgement; thou hast prepared barn a chyfiawnder a wnai di equity: thou hast executed judge

ment and righteousness in Jacob5 Dyrchefwch yr Arglwydd ein

5. O magnify the Lord our Duw, ac ymgrymmwch o flaen ei God : and fall down before his 'stoldraed ef: canys sanctaidd yw. footstool, for he is holy.

6 Moses ac Aaron ym mhlith 6 Moses and Aaron among ei offeiriaid ef; a Samuel ym his priests, and Samuel among mysg y rhai a alwant ar ei Enw: such as call upon his Name : galwasant ar yr Arglwydd, ac these called upon the Lord, and efe a'u gwrandawodd

hwynt. he heard them. © Llefarodd wrthynt yn y

7 He spake unto them out of golofn gwmmwl: cadwasant ei the cloudy pillar : for they kept

[ocr errors]

uwch yr

yn Iacob.

4

CENA

dystiolaethau, a'r ddeddf a rodd- his testimonies, and the law that odd efe iddynt.

he gave them. 8 Gwrandewaist arnynt, 0 Ar

8 Thou heardest them, O glwydd ein Duw: Duw oeddit Lord our God : thou forgavest yn eu harbed, ïe, pan ddïelit them, O God, and punishedst am eu dychymygion.

their own inventions, 9 Dyrchefwch yr Arglwydd 9. O inagnify the Lord our ein Duw, ac ymgrymmwch ar God, and worship him upon his ei fynydd sanctaidd: canys sanct- holy hill : for the Lord our God aidd yw'r Arglwydd ein Duw. is holy. Psal. c. Jubilate Deo.

Psal. c. Jubilate Deo. ENWCH yn llafar i'r Ar

0

Be joyful in the Lord, all glwydd, yr holl ddaear.

ye lands : serve the Lord 2Gwasanaethwch yr Arglwydd with gladness, and come before mewn llawenydd: 'deuwch o'i his presence with a song. flaen ef â chân.

3 Gwybyddwch mai'r Ar 2 Be ye sure that the Lord he glwydd sydd Dduw: efe a’n is God : it is he that hath made gwnaeth, ac nid ni ein hun- us, and not we ourselves; we ain: ei bobl ef ydym, a def- are his people, and the sheep of aid ei borfa.

his pasture. 4 Ewch i mewn i'w byrth ef 3 O go your way into his gates å diolch, ac i'w gynteddau â with thanksgiving, and into his mawl: dïolchwch iddo, a ben- courts with praise : be thankful dithiwch ei Enw.

unto him, and speak good of his

Name. 5 Canys da yw'r Arglwydd : 4 For the Lord is gracious, ei drugaredd sydd yn dragy- his mercy is everlasting : and wydd, a'i wirionedd hyd gen- his truth endureth from genehedlaeth a chenhedlaeth. ration to generation. Psal. ci. Misericordiam et judicium.

Psal. ci. Misericordiam et judicium. ANAF am drugaredd a Y

barn: i ti, Arglwydd, y and judgement: unto thee, canaf.

O Lord, will I sing. 2 Byddaf ddeallus mewn 2 O let me have understandffordd berffaith. Pa bryd y ing : in the way of godliness. deui attaf? rhodiaf mewn per

3 When wilt thou come unto ffeithrwydd fy nghalon o fewn me : I will walk in my house fy nhỷ

with a perfect heart. 3 Ni osodaf ddim anwir o 4 I will take no wicked thing flaen fy llygaid: cas gennyf in hand; I hate the sins of un

у rhai cildynnus; ni løn faithfulness : there shall no such wrthyf fi.

cleave unto me. 4 Calon gyndyn a gilia oddi 5 A froward heart shall de. wrthyf: nid adnabyddaf ddyn part from me : I will not know drygionus.

à wicked person. 5 Torraf ymaith yr hwn 6 Whoso privily slandereth 3, enllibio ei gymmydog yn his neighbour : him will I destroy: ddirgel : yr uchel o olwg, a'r 7 Whoso hath also a proud balch ei galon, ni allaf ei ddi- look and high stomach : I will

not suffer him.

waith

oddef.

6 Fy llygaid fydd ar ffydd 8 Mine eyes look upon such loniaid y tir, fel y trigont gydâ as are faithful in the land : that mi: yr hwn a rodio mewn they may dwell with me. ffordd' berffaith, hwnnw a'm 9 Whoso leadeth a godly life : gwasanaetha i.

he shall be my servant. 7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr 10 There shall no deceitful un a wnelo dwyll : ni thrig yn person dwell in my house : be fy ngolwg yr un a ddywedo that telleth lies shall not tarry gelwydd.

in my sight. 8 Yn fore y torraf ymaith 11 I shall soon destroy all the holl annuwiolion y tir, ‘i dài- ungodly that are in the land : wreiddio holl weithredwyr an- that I'may root out all wicked wiredd o ddinas yr Arglwydd. doers from the city of the Lord.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

'BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. cii. Domine, exaudi.

Psal. cii. Domine, exaudi.
RGLWYDD, clyw fy EAR my prayer, O Lord :

and let

my crying come attat.

unto thee. 2 Na chudd dy wyneb oddi 2 Hide not thy face from me wrthyf yn nydd fy nghyfyng- in the time of my trouble : inder, gostwng dy glust attaf: cline thine ear unto me when yn y dydd y galwyf, brysia, I call; O hear me, and that gwrando fi.

right soon. 3 Canys fy nyddiau a ddar 3 For my days are consumfuant fel mậg, a'm hesgyrn a ed away like smoke : and my boethasant fel aelwyd.

bones are burnt up as it were

a fire-brand. 4 Fy nghalon a darawyd, ac 4 My heart is smitten down, a wywodd fel llysieuyn ; 'fel yr and withered like grass : so that anghofiais fwytta fy mara. I forget to eat my bread.

5 Gan lais fy nhuchan y 5 For the voice of my groane glynodd fy esgyrn wrth fy ing: my bones will scarce cleave nghnawd.

to my flesh. 6 Tebyg wyf i belican

yr

6 I am become like a pelican anialwch: ydwyf fel dylluan in the wilderness : and like an y diffaithwch.

owl that is in the desert. 7 Gwyliais, ac ydwyf feľ n I have watched, and am aderyn y to, unig ar ben y even as it were a sparrow : that tý.

sitteth alone upon the house-top: 8 Fy ngelynion a'm gwarad 8 Mine enemies revile me wyddant beunydd : y rhai a the day long : and they that are ynfydant wrthyf, a dyngasant mad upon me are sworn toges yn fy erbyn.

ther against me. 9 Canys bwytteais ludw fel 9 For I have eaten ashes as it bara, a chymmysgais fy nïod were bread : and mingled my âg wylofain;

drink with weeping; 10 O herwydd dy lid di a'th 10 And that because of thine ddigofaint: canys codaist fi i indignation and wrath : for thou fynu, a theflaist fi i lawr. hast taken me up, and cast me

down.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

like grass.

a dust.

iant ;

iant ;

shall appear;

11 Fy nyddiau sydd fel cysg 11 My days are gone like a od yn cilio; a minnaú fel glas- shadow : and I am withered welltyn a wywais.

12 Tithau, Arglwydd, a bar 12 But, thou, O Lord, shalt hei yn dragywyddol, a'th goff- endure for ever : and thy readwriaeth hyd' genhedlaeth a membrance throughout all genechenhedlaeth

rations. 13 Ti a gyfodi, ac a drugarhei 13 Thou shalt arise, and have wrth Șion : canys yr amser i mercy upon Sion : for it is time drugarhâu wrthi, ïe, yr amser that thou have mercy upon her, nodedig, a ddaeth.

yea, the time is come. 14 Oblegid y mae dy weision 14 And why? thy servants yn hoffi ei meini, ac yn tosturio think upon her stones : and it wrth ei llwch hi.

pitieth them to see her in the 15 Felly'r cenhedloedd ofnant Enw'r Arglwydd, a holl 15 The heathen shall fear thy frenhinoedd у ddaear dy ogon- Name, O Lord : and all the

kings of the earth thy Majesty; 16 Pan adeilado'r Arglwydd 16 When the Lord shall build Sion, y gwelir ef yn ei ogon- up Sion : and when his glory

11 Efe a edrych ar weddi'r 17 When he turneth him unto gwael, ac ni ddïystyrodd eu the prayer of the poor destitute : dymuniad.

and despiseth not their desire. 18 Hyn a 'sgrifenir i'r gen 18 This shall be written for hedlaeth

ddel :

a'r bobl those that come after : and the a grëir a foliannant yr Ar- people which shall be born shall glwydd.

praise the Lord. 19 Canys efe a edrychodd 19 For he hath looked down o uchelder ei gyssegr : yr Ar. from his sanctuary : out of the glwydd a edrychodd o'r nefoedd heaven did the Lord behold the ar y ddaear;

I wrando uchenaid y 20 That he might hear the carcharorion; ac i ryddhâu plant mournings of such as are in angau;

captivity : and deliver the chil

dren appointed unto death; 21 I fynegi Enw'r Arglwydd 21 That they may declare the yn Sion, a'i foliant yn leru. Name of the Lord in Sion : and salem;

his worship at Jerusalem; 22 Pan gasgler y bobl y'nghyd, 22 When the people are gaa'r teyrnasoedd i wasanaethu'r thered together ; and the kingArglwydd.

doms also, to serve the Lord. 23 Gostyngodd efe fy nerth 23 He brought down my у

ffordd; byrhaodd fy nydd- strength in my journey : and iau.

shortened my days 24 Dywedais, Fy Nuw, na 24 But I said, O my God, chymmer fi ymaith y'nghanol take me not away in the midst fy'nyddiau : dy flynyddoedd di of mine age

as for thy years, sydd yn oes oesoedd.

they endure throughout all ge

nerations. 25 Yn y dechreuad

у
seiliaist 25 Thou, Lord, in the begin-

[ocr errors]

earth;

20

ar

ties;

y ddaear; a'r nefoedd ydynt ning hast laid the foundation of waith dy ddwylaw.

the earth ; and the heavens are

the work of thy hands. 26 Hwy a ddarfyddant, a thi 26 They shall perish, but thou a barhei : ïe, hwy oll a heneidd- shalt endure : they all shall wax iant fel dilledyn; fel gwisg y old as doth a garment; newidi hwynt, a hwy a new 27 And as a vesture shalt thou idir.

change them, and they shall be 27 Tithau'r un ydwyt, a'th changed: but thou art the same, flynyddoedd ni ddarfyddant. and thy years shall not fail.

28 Plant dy weision a bara 28 The children of thy serhânt, a'u had a sicrhêir ger dy vants shall continue : and their fron di.

seed shall stand fast in thy sight Psal. ciii. Benedic, anima mea. Psal. ciii. Benedic, anima mea. FY

O.my a ynof, soul : and all that is within ei Enw sanctaidd ef.

me praise his holy Name. 2 Fy enaid, bendithia'r Ar

2 Praise the Lord, O my glwydd; ac nac anghofia ei holl soul : and forget not all his ddoniau ef;

benefits; 3 Yr hwn sydd yn maddeu dy 3 Who forgiveth all thy sin : holl anwireddau; yr hwn sydd and healeth all thine infirmiyn iachâu dy holl lesgedd ;

4. Yr hwn sydd yn gwaredu 4 Who saveth thy life from dy fywyd o ddistryw : yr hwn destruction : and crowneth thee sydd yn dy goroni ả thrugaredd with mercy and loving-kindac â thosturi;

ness; 5 Yr hwn sydd yn diwallu dy 5 Who satisfieth thy mouth enau à daioni ; fel yr adnew- with good things : making thee yddir dy ieuengetid fel yr eryr. young and lusty as an eagle.

6 Yr Arglwydd sydd yn 6 The Lord executeth rightgwneuthur cyfiawnder a barn eousness and judgement : for all i'r rhai gorthrymmedig oll. them that are oppressed with

wrong 7 Hyspysodd ei fyrdd i Mo

7 He shewed his ways unto ei weithredoedd i feibion Moses : his works unto the chil. Israel.

dren of Israel. 8 Trugarog a graslawn yw'r 8 The Lord is full of comArglwydd ; hwyrfrydig i lid, a passion and mercy : long-suffermawr o drugarogrwydd. ing, and of great goodness.

9 Nid byth yr ymryson efe: 9 He will not alway be chidac nid byth y ceidw efe ei ing : neither keepeth he his anddigofaint.

ger for ever. 10 Nid yn ol ein pechodau y 10 He hath not dealt with us gwnaeth efe â ni; ac nid yn ol after our sins : nor rewarded us ein hanwireddau y taloald efe i ni. according to our wickednesses.

11 Canys cyfuwch ag yw'r 11 For look how high the nefoedd uwchlaw'r ddaear, y heaven is in comparison of the rhagorodd ei drugaredd ef ar y earth : so great is his mercy also rhai a'i hofnant ef.

toward them that fear him. 12 Cyn belled ag yw'r dwyr 12 Look how wide also the

ses ;

« PreviousContinue »