Page images
PDF
EPUB

esau.

lawn sugn: cedr-wydd Libanus, are full of sap : even the cey rhai a blannodd efe;

dars of Libanus which he hath

planted; 17 Lle y nytha'r adar: y 17 Wherein the birds make ffynnid-wŷdd yw tŷ'r ciconia. their nests : and the fir-trees are

a dwelling for the stork. 18 Y'mynyddoedd uchel sydd 18 The high hills are a refuge noddfa i'r geifr; a'r creigiau i'r for the wild goats : and so are cwningod.

the stony rocks for the conies. 19 Efe a wnaeth y lleuad i 19 He appointed the moon for amserau nodedig: yr haul a certain seasons : and the sun edwyn ei fachludiad.

knoweth his going down. 20 Gwnai dywyllwch, a nos 20 Thou makest darkness that fydd : ynddi yr ymlusga pob it may be night: wherein all the bwystfil coed.

beasts of the

forest do move. 21 Y cenawon llewod a ruant 21 The lions roaring after am ysglyfaeth, ac a geisiant eu their prey : do seek their meat bwyd gan Dduw.

from God. 22 Pan godo haul, ymgasgl 22 The sun ariseth, and they ant, a gorweddant yn eu lloch- get them away. together : and

lay them down in their dens. 23 Dyn a â allan i'w waith, 23 Man goeth forth to his ac i'w orchwyl hyd yr hwyr. work, and to his labour : until

the evening 24 Mor lïosog yw dy weithr 24 O Lord, how manifold are edodd, O Arglwydd ! gwnaeth- thy works : in wisdom hast thou * ost hwynt oll mewn doethineb: made them all; the earth is full llawn yw'r ddaear o'th gyfoeth. of thy riches.

25 Felly y mae'r môr mawr, 25 So is the great and wide Uydan : yuo y mae ymlusgiaid sea also : wherein are things heb rifedi, bwystfilod bychain a creeping innumerable,

both mawrion.

small and great beasts. 26 Yno'r â'r llongau: yno y 26 There go the ships, and mae'r lefiathan, yr hwn a lun- there is that Leviathan : whom iaist i chwrae ynddo.

thou hast made to take his pas

time therein. 27 Y rhai hyn oll a ddisgwyl 27 These wait all upon thee : 5 iant wrthyt; am roddi iddynt eu that thou mayest give them meat bwyd yn ei brød.

in due season. 3 28 Å roddech iddynt, a gasgl 28 When thou givest it them as ant : agori dy law, a diwellir they gather it : and when thou hwynt å daioni.

openest thy hand they are filled

with good. 29 Ti a guddi dy wyneb, 29 When thou hidest thy face i hwythau a drallodir dygi y- they are troubled: when thou tak

maith eu hanadl, a threngant, est away their breath they die, and gir a dychwelant i'w llwch.

are turned again to their dust. 30 Pan ollyngych dy yspryd, 30 When thou lettest thy Ś y crëir hwynt; ac yr adnew- breath go forth they shall be yddi wyneb y ddaear.

made : and thou shalt renew the face of the earth.

31 Gogoniant yr Arglwydd 31 The glorious Majesty of fydd yn dragywydd: yr Ar- the Lord shall endure for ever : glwydd a lawenycha yn ei the Lord shall rejoice in his weithredoedd.

works. 32 Efe a edrych ar y ddaear, 32 The earth shall tremble at a hi a gryna : efe a gyffwrdd â'r the look of him : if he do but mynyddoedd, a hwy a fygant. touch the hills, they shall smoke.

33 Canaf i'r Arglwydd tra 33 I will sing unto the Lord fyddwyf fyw: canaf i'm Duw as long as I live : I will praise tra fyddwyf.

my God while I have my being. 34 Bydd melus fy myfyrdod 34 And so shall my words am dano: mi a lawenychaf yn please him : my joy shall be in yr Arglwydd.

the Lord. 35 Darfydded y pechaduriaid 35 As for sinners, they shall o'r tir, na fydded yr annuwiol- be consumed out of the earth, ion mwy. Fy enaid, bendithia and the ungodly shall come to di'r Arglwydd. Molwch yr Ar an end : praise thou the Lord, glwydd.

O my soul, praise the Lord.

arnser.

more.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. cv. Confitemini Dominv. Psal. cv. Confitemini Domino.

O Give thanks

unto the Lord glwydd; gelwch ar ei Enw: mynegwch ei weithredoedd ym tell the people what things he mysg y bobloedd.

hath done. 2 Cenwch iddo, canmolwch 2 0 let

your songs be of him, ef: ymddiddenwch am ei holl and praise him: and let your talkryfeddodau ef.

ing be of all his wondrous works 3 Gorfoleddwch yn ei Enw 3 Rejoice in his holy Name : sanctaidd : llawenyched calon y let the heart of them rejoice rhai a geisiant yr Arglwydd. that seek the Lord.

4 Ceisiwch yr Arglwydd a'i 4 Seek the Lord and his nerth : ceisiwch ei wyneb ef bob strength : seek his face ever

5 Cofiwch ei ryfeddodau y 5 Remember the marvellous rhai a wnaeth efe; ei wŷrth- works that he hath done : his iau, a barnedigaethau ei en- wonders, and the judgements of au;

his mouth, 6 Chwi had Abraham ei was 6 O ye seed of Abraham his ef, chwi meibion Jacob ei ethol- servant ye children of Jacob cdigion,

his chosen. 7 Efe yw'r Arglwydd ein 7 He is the Lord our God : Duw ni: ei farnedigaethau ef his judgements are in all the sydd trwy'r holl ddaear.

world. 8 Cofiodd ei gyfammod byth, 8 He hath been alway mindy gair a orchymmynodd efe i ful of his covenant and profil o genhedlaethau:

mise : that he made to a thou.

sand generations ; 9 Yr hyn a ammododd efe 9 Even the covenant that be àg Abraham, a'i lw i Isaac; made with Abraham : and the

oath that he sware unto Isaac;

10 A'r hyn a osododd efe yn 10 And appointed the same una ddeddf i Iacob, ac yn gyfam- to Jacob for a law : and to Israel mod tragywyddol i Israel; for an everlasting testament;

11 Gan ddywedyd, I ti y 11 Saying, Unto thee will I rhoddaf dir Canaan, rhandir give the land of Canaan : the eich etifeddiaeth.

lot of your inheritance; 12 Pan oeddynt ychydig o 12 When there were yet but rifedi, ïe, ychydig, a dïeithriaid a few of them : and they stranynddi:

gers in the land; 13 Pan rodient o genhedlaeth 13 What time as they went i genhedlaeth, o'r naill deyrn- from one nation to another : from as at bobl arall :

one kingdom to another people; 14 Ni adawodd i neb eu gor

14 He suffered no man to do thrymmu: Ře, ceryddodd fren- them wrong : but reproved even hinoedd o'u plegid;

kings for their sakes; 15 Gan ddywedyd, Na chyff 15 Touch not mine Anointyrddwch a'm rhai enneiniog, ac ed : and do my prophets no na ddrygwch fy mhrophwydi. harm.

16 Galwodd hefyd am new 16 Moreover, he called for a yn ar y tir: a dinystriodd holl dearth upon the land : and degynhaliaeth bara.

stroyed all the provision of

bread. 17 Anfonodd wr o'u blaen 17 But he had sent a man behwynt, Ioseph, yr hwn a werth- fore them : even Joseph, who wyd yn was.

was sold to be a bond-servant; 18 Cystuddiasant ei draed ef 18 Whose feet they hurt in mewn gefyn: ei enaid a aeth the stocks : the iron entered mewn heiyrn:

into his soul; 19 Hyd yr amser y daeth ei 19 Until the time came that air ef : gair yr Arglwydd a'i his cause was known : the word profodd ef.

of the Lord tried him. 20 Y brenhin a anfonodd, ac 20 The king sent, and delia'i gollyngodd ef; llywodraeth- vered him : the prince of the wr y bobl, ac a'i rhyddhaodd ef. people let him go free.

21 Gosododd ef yn arglwydd 21 He made him lord also of ar ei dý, ac yn llywydd ar ei his house : and ruler of all his ☆ holl gyfoeth:

substance; 22 I rwymo ei dywysogion ef 22 That he might inform his wrth ei ewyllys ; ac i ddysgu princes after his will : and teach doethineb i'w henuriaid ef. his senators wisdom.

23 Aeth Israel hefyd i'r Aipht; 23 Israel also came into Ea Iacob a ymdeithiodd yn nhir gypt : and Jacob was a stranger Ham.

in the land of Ham. 24 Ac efe a gynnyddodd ei 24 And he increased his peobobl yn ddirfawr ; a'u ple exceedingly : and made gwnaeth yn gryfach nâ'u gwrth- Them stronger than their enewynebwyr.

25 Trodd eu calon hwynt i 25 Whose heart turned so, gasâu eu bobl ef, i wneuthur that they hated his people : and yn ddichellgar â'i weision. dealt untruly with his servants.

26 Efe a anfonodd Moses ei 26 Then sent he Moses his

ac

[ocr errors]

mies;

was; ac Aaron, yr hwn a ddew- servant : and Aaron whom he isasai.

had chosen. 27 Hwy a ddangosasant ei ar 27 And these shewed his to wyddion ef yn eu plith hwynt, kens among them : and wona rhyfeddodau yn nhir Ham. ders in the land of Ham.

28 Efe a anfonodd dywyllwch, 28 He sent darkness, and it ac a dywyllodd ; ac nid an was dark : and they were not ufuddhasant hwy ei air ef. obedient unto his word.

29 Efe a drodd eu dyfroedd yn 29 He turned their waters into waed, ac a laddodd eu pysgod. blood : and slew their fish.

30 Eu tir a heigiodd lyffaint 30 Their land brought forth yn ystafelloedd eu brenhin- frogs : yea, even in their kings oedd.

chambers. 31 Efe a ddywedodd, a daeth 31 He spake the word, and cymmysgbla, a llau yn eu holl there came all manner of flies: fro hwynt.

and lice in all their quarters. 32 Efe a wnaeth eu gwlaw 32 He gave them hail-stones hwynt yn genllysg, ac yn fflam- for rain : and flames of fire in mau tân yn eu tir.

their land. 33 Tarawodd hefyd eu gwin 33 He smote their vines also wydd, a'u ffigyswydd; ac a and fig-trees : and destroyed the ddrylliodd goed eu gwlad hwynt. trees that were in their coasts.

34 Efe a ddywedodd, a daeth 34 He spake the word, and y locustiaid, a'r lindys, yn an- the grasshoppers came, and caeirif;

terpillars innumerable : and did 36 Y rhai a fwyttasant yr eat up all the grass in their land, holl laswellt yn eu tir hwynt, and devoured the fruit of their ac a ddifasant ffrwyth eu daear ground. hwynt.

35 He smote all the first-born 36 Tarawodd hefyd bob cynt- in their land : even the chief afanedig yn eu tir hwynt, blaen- of all their strength. ffrwyth

eu holl nerth hwynt. 36 He brought them forth 37 Ac a'u dug hwynt allan also with silver and gold : there âg arian ac aur ; ac heb un llesg was not one feeble person among yn eu llwythau.

their tribes. 38 Llawenychodd yr Aipht 37 Egypt was glad at their pan aethant allan : canys syrth- departing : for they were afraid iasai eu harswyd arnynt hwy. of them.

39 Efe a danodd gwmmwl 38 He spread out a cloud to yn dô, a thân i oleuo liw be a covering : and fire to give

light in the night-season. 40 Gofynasant, ac efe a ddug 39 At their desire he brought soflieir ; ac a'u diwallodd â bara quails : and he filled them with nefol.

the bread of heaven. 41 Efe a holltodd y graig, 40 He opened the rock of a'r dyfroedd a ddylifodd; cerdd- stone, and the waters flowed asant ar hŷd leoedd sychion yn out : so that rivers ran in the afonydd.

dry places. 42 Canys efe a gofiodd ei 41 For why? he remembered air sanctaidd, ac Abraham ei his holy promise : and Abraham

his servant.

nos.

was.

43 Ac a ddug ei bobl allan 42 And he brought forth his ewn llawenydd ; ei etholedig- people with joy : and his chosen n mewn gorfoledd.

with gladness; 44 Ac a roddes iddynt dir 43 And gave them the lands of edd y cenhedloedd: a medd- the heathen: and they took the lainnasant lafur y bobloedd. bours of the people in possession;

45 Fel y cadwent ei ddeddfau 44 That they might keep f, ac y cynhalient ei gyfreith- his statutes : and observe his 14. Molwch yr Arglwydd. laws.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. cvi. Confitemini Domino. Psal. cvi. Confitemini Domino. MlWroclic yr Arglwydd: Give thanks

unto the Lord, anys da yw: o herwydd ei mercy endureth for ever. Irugaredd a bery yn dragywydd.

2 Pwy a draetha nerthoedd 2 Who can express the noble yr Arglwydd ? ac a fynega ei acts of the Lord : or shew forth holl fawl ef?

all his praise? 3 Gwyn eu byd a gadwant 3 Blessed are they that alarn, a'r hwn a wnel gyfiawn- way keep judgement : and do ler bob amser.

righteousness. 4 Cofia fi, Arglwydd, yn

4 Remember me, O Lord, acil dy raslonrwydd i'th bob1; cording to the favour that thou ymwêl â mi a'th iachawdwr- bearest unto thy people : 0 viiaeth.

sit me with thy salvation ; 5 Fel y gwelwyf ddaioni dy 5 That I may see the felicity etholedigion, fel y llawenych- of thy chosen and rejoice in

wyf yn llawenydd dy genedl the gladness of thy people, and di, fel y gorfoleddwyf gyda'th give thanks with thine inheritetifeddiaeth. 6 Pechasom gydâ'n tadau;

6 We have sinned with our gwnaethom gamwedd, anwir- fathers : we have done amiss, eddus fuom.

and dealt wickedly. 7 Ein tadau ni ddeallasant 7 Our fathers regarded not dy ryfeddodau yn yr Aipht, ni thy wonders in Egypt, neither chofiasant lïosoğrwydd dy dru- kept they thy great goodness gareddau; eithr gwrthryfelgar in remembrance : but were dis

fuont wrth y môr, sef y môr obedient at the sea, even at the El coch.

Red sea. 8 Etto efe a'u hachubodd 8 Nevertheless, he helped them hwynt er mwyn ei Enw, i beri for his

Name's sake: that

he might - adnabod ei gadernid.

make his power to be known. 9 Ac a geryddodd y môr

9 He rebuked the Red sea coch, fel y sychodd efe: 'a thy- also, and it was dried up : so he wysodd hwynt trwy'r dyfnder, led them through the deep, as megis trwy'r anialwch.

through a wilderness. 10 Achubodd hwynt hefyd o 10 And he saved them from law eu digasog; ac a'u gwared- the adversary's hand : and deliodd o law y gelyn.

vered them from the hand of

ance.

[ocr errors]
[ocr errors]

the enemy.

« PreviousContinue »