Page images
PDF
EPUB

graslawn a thrugarog yw efe, is gracious and merciful, slow to hwyrfrydig i ddigofaint, a mawr anger, and of great kindness, ei drugaredd, ac edifeiriol am and repenteth him of the evil. ddrwg. Pwy a ŵyr a dry efe, Who knoweth if he will return, ac edifarhâu, a gweddill bendith and repent, and leave a blessing ar ei ol; sef bwyd-offrwm, a behind him, even a meat-offerdïod-offrwm i'r Arglwydd eich ing and a drink-offering unto Duw? Cenwch udgorn yn Si- the Lord your God ? Blow the on, cyssegrwch ympryd, gelwch trumpet in Zion, sanctify a fast, gymanfa, cesglwch y bobl, cys- call a solemn assembly, gather segrwch y gymanfa, cynhullwch the people, sanctify the congregayr henuriaid, cesglwch y plant, tion, assemble the elders, gather a'r rhai yn sugno bronnau: deu- the children, and those that suck ed y prïod-fab allan o’i ystafell, the breasts ; let the bridegroom a'r brïod-ferch allan o'stafell ei go forth of his chamber, and gwely: wyled yr offeiriaid, gwein- the bride out of her closet; let idogion yr Arglwydd, rhwng the priests, the ministers of the y porth a'r allor; a dywedant, Lord, weep between the porch Arbed dy bobl, O Arglwydd, ac and the altar, and let them say, na ddyro dy etifeddiaeth i warth, Spare thy people, O Lord, and i lywodraethu o'r cenhedloedd give not thine heritage to rearnynt. Paham y dywedent ym proach, that the heathen should mhlith y bobloedd, Pa le y mae rule over them: wherefore should eu Duw hwynt ?

they say among the people,

Where is their God? Yr Efengyl. St. Matth. vi. 16. The Gospel. St. Matth. vi. 16. AN

HEN ye fast, be not as fel y rhagrithwyr, yn wyneb drist:

canys anffurfio eu hwyneb- countenance : for they disfigure au y maent, fel yr ymddangosont their faces, that they may api ddynion eu bod yn ymprydio. pear unto men to fast. Verily Yn wîr meddaf i chwi, Y maent I say unto you, They have yn derbyn eu gwobr. Eithr pan their reward. Bút thou, when ymprydíech di, enneinia dy ben, thou 'fastest, anoint thine head, a golch dy wyneb; fel nad ym- and wash thy face, that thou ddangosech i ddynion dy fod yn appear not unto men to fast, ymprydio, ond i'th Dad yr hwn but unto thy Father which is sy yn y dirgel : a'th Dad, yr in secret; and thy Father, which hwn sydd yn gweled yn y dirgel, seeth in secret, shall reward a dâl i ti yn yr amlwg. Na thee openly. Lay not up for thrysorwch iwcħ' drysorau ar y yourselyes treasures upon earth, ddaear, lle y mae gwyfyn a rhwd where moth and rust doth coryn llygru, a lle y mae lladron rupt, and where thieves break yn cloddio trwodd, ac yn lladr- through and steal : but lay 'up atta. Eithr trysorwch iwch' for yourselves treasures in headrysorau yn y nêf ; lle nid oes ven, where neither moth nor na gwyfyn na rhwd yn Hygru, a rust doth corrupt, and where lle nis cloddia lladron trwodd, thieves do not break through ac nis lladrattant. Cánys lle nor steal: for where your treay mae eich trysor, yno y bydd sure is, there will your heart eich calon hefyd,

be also.

Y Sul cyntaf yn y Garawys. The first Sunday in Lent.
Y Colect.

The Collect. mwymaymprydiaist ddeu- o distant fast forely days and gain niwrnod a deugain nôs ; forty nights ; Give us grace to Dyro i ni râs i ymarfer o gyfryw use such abstinence, that, our ddirwest; fel y byddo i ni, gan Alesh being subdued to the ostwng ein cnawd i'r Yspryd, Spirit, we may ever obey thy byth ufuddhâu i'th dduwiol an- godly motions in righteousness, nog mewn iawnder a gwîr sanct- and true holiness, to thy hoeiddrwydd, i'th anrhydedd a'th

nour and glory, who livest and ogoniant, yr hwn wyt yn byw reignest with the Father and ac yn teyrnasu gyda'r Tad, a'r the Holy Ghost, one God, world Yspryd Glân, yn un Duw, heb without end. Ámen. drange na gorphen. Amen.

Yr Epistol. 2 Cor. vi. 1. NYMI

The Epistle. 2 Cor. vi. 1. TYNÍ, gan gyd-weithio, yd

ym yn attolwg i chwi, na E then, as workers togedderbynioch râs Duw yn ofer. (Canys y mae efe yn dywedyd, you also, that ye receive not Mewn amser cymmeradwy y'th the grace of God in vain; (for wrandewais : ac yn nydd iach- he saith, I have heard thee awdwriaeth y'th gynnorthwyais: in a time accepted, and in the wele

yn awr yr amser cymmer- day of salvation have I sucadwy; wele yn awr ddydd yr coured thee : behold, now is iachawdwriaeth) Heb roddi dim the accepted time; behold, now achos tramgwydd mewn dim, fel is the day of salvation ;) givna feier ar y weinidogaeth: eithr ing no offence in any thing, that gan ein dangos ein hunain ym the ministry be not blamed ; mhob peth, fel gweinidogion but in all things approving Duw, mewn amynedd mawr, ourselves as the ministers of mewn cystuddiau, mewn angh- God, in much patience, in afenion, mewn cyfyngderau, mewn flictions, in necessities, in disgwïalennodiau, mewn carcharau, tresses, in stripes, in imprisonmewn terfysgau, mewn poenau, ments, in tumults, in labours, mewn gwyliadwriaethau, mewn in watchings, in fastings; by ymprydiau, mewn purdeb, mewn pureness, by knowledge, by gwybodaeth, mewn hîr ymaros, long-suffering, by kindness, by mewn tiriondeb yn yr Yspryd the holy Ghost, by, love unGlân ; mewn cariad diragrith, feigned, by the word of truth, y'ngair y gwirionedd, yn nerth by the power of God, by the Duw, trwy arfau cyfiawnder ar armour of righteousness on the ddehau ac ar aswy, trwy barch ac right hand and on the left, ammharch, trwy anglod a chlod; by honour and dishonour, by megis twyllwŷr, ac er hynny yn evil report and good report; as eirwir; megis anadnabyddus, ac deceivers, and yet true; as uner hynny yn adnabyddus; megis known, and yet well known; yn meirw, ac wele byw ydym; as dying, and behold, we live; megis wedi ein ceryddu, ac heb as chastened, and not killed; ein lladd; megis wedi ein tristâu, as sorrowful, yet alway rejoicond yn oestad yn llawen; megis ing; as poor, yet making many

yn dlodion, ond yn cyfoethogi rich; as having nothing, and llawer; megis heb ddim gennym, yet possessing all things. ond etto yn meddiannu pob peth. Yr Efengyl. St. Matth. iv. 1.

The Gospel. St. Matth. iv. 1. NA Y fynu i'r anialwch gan yr

, yspryd, i'w demtio gan ddiafol. to be tempted of the devil. And Ac wedi iddo ymprydio ddeugain when he had fasted forty days niwrnod a deugain nos, ar ol and forty nights, he was afterhynny efe a newynodd. A'r ward an-hungred. And when the temtiwr, pan ddaeth atto, a ddy- tempter came to him, he said, If wedodd, Os mab Duw wyt ti, thou be the Son of God, comarch i'r cerrig hyn fod yn fara. mand that these stones be made Ac yntau a attebodd ac a ddy- bread. But he answered and wedodd, Ysgrifenwyd, Nid trwy said, It is written, Man shall fara yn unig y bydd byw dyn, not live by bread alone, but by ond trwy bob gair a ddaw allan every word that proceedeth out o enau Duw. Yna y cymmerth of the mouth of God. Then the diafol ef i'r ddinas sanctaidd, devil taketh him up into the ac a'i gosododd ef ar binacl y holy city, and setteth him on a deml; ac a ddywedodd wrtho,, pinnacle of the temple, and saith Os Mab Duw wyt ti, bwrw dy unto him, If thou be the Son of hun i lawr: canys ysgrifenwyd, God, cast thyself down; for it is y rhydd efe orchymmyn i'w written, He shall give his angels angylion am danat, a hwy a'th charge concerning thee, and in ddygant yn eu dwylaw, rhag their hands they shall bear thee taro o honot un amser dy droed up, lest at any time thou dash wrth garreg. Yr Iesu a ddy, thy foot against a stone. Jesus wedodd wrtho, ysgrifenwyd said unto him, It is written adrachefn, Na themtia yr Ar- gain, Thou shalt not tempt the glwydd dy Dduw. Trachefn Lord thy God. Again, the devil y cymmerth diafol ef i fynydd taketh him up into an exceeding tra uchel, ac a ddangosodd iddo high mountain, and sheweth him holl deyrnasoedd y byd, a'u go- all the kingdoms of the world, goniant; ac a ddywedodd wrtho, and the glory of them; and Hyn oll a roddaf i ti, os syrthi i saith unto him, All these things lawr a'm haddoli i. Yna yr Iesu will I give thee, if thou wilt fall a ddywedodd wrtho, Ymaith, down and worship me. Then Satan : canys ysgrifenwyd, Yr saith Jesus unto him, Get thee Arglwydd dy Dduw a addoli, ac hence, Satan; for it is written, ef yn unig a wasanaethi. Yna Thou shalt worship the Lord thy y gadawodd diafol ef; ac wele, God, and him only shalt thou angylion a ddaethant ac a wein- serve. Then the devil leaveth iasant iddo.

him, and behold, angels came

and ministered unto him.
Yr qil Sul yn y Garawys.
Y Colect.

The second Sunday in Lent. HOLL-alluog Dduw, yr hwn The Collect.

wyt yn gweled nad gennym ddim meddiant o'n nerth that we have no power of ein hunain i'n cymmorth ein qurselves to help ourselves; Keep

oes

you by the

that every

hunain ; Cadw di ni oddifewn us both outwardly in our bodies, ac oddiallan, sef enaid a chorph; and inwardly in our souls; that fel yr ymddiffynner ni rhag pob we may be defended from all gwrthwyneb a ddigwyddo i'r adversities which may happen corph, a rhag pob drwg feddwl to the body, and from all evil a wna niweid 'na chynnwrf i'r thoughts which may assault and enaid; trwy Iesu Grist ein Har- hurt the soul; through Jesus glwydd. Amen.

Christ our Lord. Amen. ' Yr Epistol. 1 Thess. iv. 1. T'he Epistle. 1 Thess. iv. 1. Ymhellachgan hynny, WE beseech you, brethren,

and exhort i chwi, ac yn deisyf yn yr Ar Lord Jesus, that as ye have reglwydd Iesu, megis y derbynias- ceived

ceived' of us how ye ought to och gennym pa fodd y dylech walk, and to please God, so rodio, a boddloni Duw, ar i chwi ye would abound more, and gynnyddu fwyfwy. Canys chwi more. For ye know what coma wyddoch på orchymmynion a mandments we gave you by roddasom i chwi trwy'r Arglwydd the Lord Jesus. For this is the lesu. Canys hyn yw ewyllys will of God, even your sanctiDuw, sef eich sancteiddiad chwi, fication, that ye should abstain ar ymgadw o honoch rhag god from fornication ; ineb; ar fedru o bob un o honoch one of you should know how feddiannu ei lestr ei hun mewn to possess his vessel in sanctisancteiddrwydd, a pharch; nid fication and honour ; not in mewn gwŷn trachwant, megis y the lust of concupiscence, even Cenhedloedd, y rhai nid ad as the Gentiles which know waenant Dduw: na byddo i neb not God; that no man go beorthrymmu na thwyllo ei frawd yond and defraud his brother mewn dim; canys dïalydd yw'r in any matter ; because that Arglwydd ar y rhai hyn oll, megis the Lord is the avenger of all y dywedasom i chwi o'r blaen, ac such, as we also have forey tystiasom. Canys ni alwodd warned you, and testified. For Duw nyni i aflend ond i sanct tod nath not called us unto eiddrwydd. Am hynny y neb uncleanness, but unto holiness

. sydd yn dirmygu, nid dyn y He therefore that despiseth demae yn ei ddirmygu, ond Duw; spiseth not man, but God, who yr hwn hefyd a roddes ei Ys hath also given unto us liis pryd Glân i ni.

holy Spirit. Yr Efengyl. St. Matth. xv. 21. The Gospel. St. Matth. xv. 21. 'R lesu a aeth oddiyno, ac

JES

ESUS went thence, and de

parted into the coasts of Tyre a Sidon. Ac wele, gwraigo

and Sidon. And behold, a woCanaan a ddaeth o'r parthau man of Canaan came out of hynny, ac a lefodd, gan ddy the same coasts, and cried unto wedyd wrtho, Trugarhă wrthyf, him, saying, Have mercy on O Arglwydd, fab Dafydd : y me, O Lord, thou Son of Damae fy merch yn ddrwg ei hwyl vid; my daughter is grievously gan gythraul. Eithr nid atteb- vexed with a devil. But he odd efe iddi un gair. A daeth answered her not a word. And ei ddisgyblion atto, ac a attolyg his disciples came and beasant iddo, gan ddywedyd, Go sought him, saying, Send her

llwng hi ymaith ; canys y mae hi away; for she crieth after us. yn llefain ar ein hôl. Ac efe a But he answered and said, I attebodd ac a ddywedodd, Ni'm am not sent, but unto the lost danfonwyd i ond at ddefaid coll- sheep of the house of Israel. edig tý Israel. Ond hi a ddaeth Then came she and worshipac a'i haddolodd ef, gan ddywed- ped him, saying, Lord, help yd, Arglwydd, cymmorth fi. Ac me. But he answered and said, efe a attebodd ac a ddywedodd, It is not meet to take the Nid da cymmeryd bara'r plant, children's bread, nd to cast a'i fwrw i'r cwn. Hithau a ddy- it to dogs. And she said, wedodd, Gwîr yw, Arglwydd: Truth, Lord; yet the dogs eat canys y mae'r cwn yn bwytta o'r of the crumbs which fall from briwsion sy'n syrthio oddiar their master's table. Then Jefwrdd eu harglwyddi. Yna yr sus answered and said unto her, attebodd yr Iesu, ac a ddywed- O woman, great is thy faith: odd wrthi, Ha wraig, mawr yw be it unto thee even as thou dy ffydd: bydded i ti fel yr wilt. And her daughter was wyț yn ewyllysio. A'i merch a made whole from that very iachawyd o'r awr honno allan. hour.

Y trydydd Sul yn y Garawys. The third Sunday in Lent. Y Colect.

The Collect. NYA TYNI a attolygwn i ti, Holl- W od look upon the hear

alluog Dduw, edrycho honot ar ddyfal ddeisyfiadau dy ty desires of thy humble serufudd weision, ac estyn deheu- vants, and stretch forth the right law dy. Fawredd i fod yn ym- hand of thy Majesty, to be our wared' i ni yn erbyn ein holl defence against all our enemies; elynion; trwy Iesu Grist ein through Jesus Christ our Lord. Harglwydd. Amen.

Amen.
Yr Epistol. Ephes. v. 1. The Epistle. Ephes. v. 1.
YDDWCH gan hynny ddi-

Beve therefore followers of

God, as dear children ; and wyl; a rhodiwch mewn cariad, walk in love, as Christ also hath megis y carodd Crist ninnau, ac loved us, and hath given hima'i rhoddodd ei hun trosom ni, self for us, an offering and a yn offrwm ac yn aberth i Dduw, sacrifice to God for a sweet

arogl peraidd. Eithr godineb, smelling savour. But fornicaa phob aflendid, neu gybydd-dra, tion, and all uncleanness, or cona henwer chwaith yn eich plith, vetousness, let it not be once megis y gweddai i saint, na serth- named amongst you, as becomedd, nac ymadrodd ffol, na choeg eth saints ; neither filthiness, ddigrifwch, pethau nid ydynt nor foolish-talking, nor jesting, weddus: eithr yn hytrach, rhoddi which are ot convenient; but diolch. Canys yr ydych chwi yn rather giving of thanks : for gwybod hyn, am bob putteiniwr, this ye know, that no whoreneu aflan, neu gybydd, yr hwn monger, nor unclean person, sydd ddelw-addolwr, nad oes nor covetous man, who is an iddynt etifeddiaeth yn nheyrn- idolater, hath any inheritance as Crist a Duw. Na thwylled in the kingdom of Christ, and

« PreviousContinue »