Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

neb chwi â geiriau ofer: canys of God. Let no man deceivé oblegid y pethau hyn y mae dig- you with vain words : for beofaint Duw yn dyfod ar blant yr cause of these things cometh anufudd-dod. Na fyddwch gan the wrath of God upon the hynny gyfrannogion â hwynt: children of disobedience. Be canys yr oeddych chwi gynt not ye therefore partakers with yn dywyllwch, ond yr awrhon them: for ye were sometimes goleuni ydych yn yr Arglwydd. darkness, but now are ye light Rhodiwch fel plant y goleuni; in the Lord : walk as children (canys ffrwyth yr Yspryd sydd of light; (for the fruit of the ym mhob daioni, a chyfiawnder, Spirit is in all goodness, and å gwirionedd) gan brofi beth righteousness, and truth;) provsydd gymmeradwy gan yr Ar. ing what is acceptable unto the glwydd. Ac na fydded i chwi Lord. And have no fellowship gyd-gyfeillach â gweithredoedd with the unfruitful works of anffrwythlawny tywyllwch; eithr darkness, but rather reprove yn hytrach argyoeddwch hwynt: them: for it is a shame even canys brwnt

yw adrodd y pethau to speak of those things which a wneir ganddynt hwy yn ddir are done of them in secret. gel. Eithr pob peth, wedi'r ar But all things that are regyoedder, a eglurír gan y goleuni: proved are made manifest by luro, goleuni yw. o herwydd make manifest is light. Where

sydd paham y mae efe yn dywedyd, fore he saith, Awake, thou that Deffro di yr hwn wyt yn cysgu, sleepest, and arise from the a chyfod oddiwrth y meirw; a dead, and Christ shall give Christ a oleua i ti.

thee light. Yr Efengyl. St. Luc xi. 14.

The Gospel. St. Luke xi. 14. C oedd efe yn

ESUS was casting out a gythraul, a hwnnw oedd devil, and it was dumb. fud. A bu, wedi i'r cythraul And it came to pass, when the fyned allan, i'r mudan lefaru: a'r devil was gone out, the dumb bobloedd a ryfeddasant. Eithr spake; and the people wonrhai o honynt a ddywedasant, dered. But some of them said, Trwy Beelzebub, pennaeth y He casteth out devils through cythreuliaid, y mae efe yn bwrw Beelzebub, the chief of the allan gythreuliaid. Ac eraill, devils. And others, tempting gan ei demtio, a geisiasant ganddo him, sought of him a sign arwydd o'r néf. Yntau, yn gwyb- from heaven. But he, knowod eu meddyliau hwynt, a ddy- ing their thoughts, said unto wedodd wrthynt, Pob teyrnas them, Every kingdom divided wedi ymrannu yn ei herbyn ei against itself is brought to dehun, a anghyfanneddir; a thỹ solation; and a house divided yn erbyn tŷ, a syrth. Ac os Sa- against a house falleth. If Sa tan hefyd sydd wedi ymrannu tan also be divided against him yn ei erbyn ei hun, pa fodd y self, how shall his kingdon saif ei deyrnas ef? gan eich bod stand ? because ye say, that yn dywedyd, mai trwy Beelze- cast out devils through Beelze bub yr wyf fi yn bwrw allan bub. And if I by Beelzebu gythreuliaid. Ac os trwy Beel- cast out devils, by whom zebub yr wyf fi yn bwrw allan your sons cast them out? ther

bwrw allan J

[ocr errors]

gythreuliaid, trwy bwy y mae fore shall they be your judges. eich plant chwi yn eu bwrw But if I with the finger of hwynt allan? am hynny y bydd- God cast out devils, no doubt ant hwy yn farnwýr arnoch chwi. the kingdom of God is come Eithr os myfi trwy fys Duw yd- upon you.

When a strong wyf yn bwrw allan gythreuliaid, man armed keepeth his padíammeu ddyfod teyrnas Duw lace, his goods are in peace ; attoch chwi. Pan fyddo un cryf but when a stronger than he arfog yn cadw ei neuadd, y mae shall come upon him, and overyr hyn sydd ganddo mewn hedd come him, he taketh from him wch : ond pan ddel un cryfach all his armour wherein he trust, nag ef arno, a'i orchfygu, efe a ed, and divideth his spoils. ddwg ymaith ei holl arfogaeth He that is not with me is aef, yn yr hon yr oedd yn ym- gainst me: and he that gaddiried, ac a ran ei anrhaith ef. thereth not with me scattereth. Y neb nid yw gydâ mi, sydd When the unclean spirit is yn fy erbyn: a'r neb nid yw yn gone out of a man, he walketh casglu gydâ mi, sydd yn gwa- through dry places, seeking rest; sgaru. Pan el yr yspryd aflan and finding none, he saith, i allan o ddyn, efe a rodia mewn · will return unto my house lleoedd sychion, gan geisio gor- whence I came out. And when phwysdra ; a phryd na chaffo, he cometh, he findeth it swept efe a ddywaid, Mi a ddychwelaf and garnished. Then goeth he i'm tŷ o'r lle y daethum allan. and taketh to him seven other A phan ddel, y mae yn ei gael spirits more wicked than himwedi ei ysgubo a'i drefnu. Yna self, and they enter in, and yr â ef ac y cymmer atto saith dwell there; and the last state yspryd eraill, gwaeth nag ef ei of that man is worse than the hun; a hwy a ânt i mewn, ac a first. And it came to pass, as arhosant yno: a diwedd .

dyn he spake these things, a certain hwnnw fýdd gwaeth nâ'i dde- woman of the company lift up chreuad. A bu fel yr oedd efe her voice, and said unto him, yn dywedyd hyn, rhyw wraig o'r Blessed is the womb that bare dyrfa a gododd ei llếf, ac a ddy- thee, and the paps which thou wedodd wrtho, Gwŷn fyd y groth hast sucked. But he said, Yea a'th ddug di, a'r bronnau a sugn- rather, blessed are they that aist. Ond efe a ddywedodd, Yn hear the Word of God, and hytrach gwŷn fyd y rhai sydd yn keep it. gwrando

gair Duw, ac yn ei gadw.

Y pedwerydd Sul yn y Garawys. The fourth Sunday in Lent.
Y Colect.

The Collect.
, ni a attolygwn

Almighty God, we, i ni y rhai a haeddasom yn gyf- who for our evil deeds do woriawn gael ein poeni am ein drwg thily deserve to be punished, by weithredoedd, trwy gonffordd dy the comfort of thy grace may râs di allu yn drugarog gael mercifully be relieved; through hawsåd; trwy ein Harglwydd a'n our Lord and Saviour Jesus Iachawdwr Iesu Grist. Amen. Christ. Amen.

[ocr errors]

Yr Epistol. Gal. iv. 21. The Epistle. Gal. iv. 21.

mi, y
rhai

VELL me, ye that desire to ydych yn bod dan y ddeddf, onid ydych chwi not hear the law? For it is yn clywed y ddeddf ? Canys y written, that Abraham had two mae yn ysgrifenedig, fod i Abra- sons, the one by a bond-maid, ham ddau fab; un o'r wasanaeth- the other by a free-woman. ferch, ac

un o'r wraig rødd. But he who was of the bondEithr yr hwn oedd o'r wasan woman was born after the flesh; aeth-ferch, a aned yn ol y cnawd; but he of the free-woman was a'r hwn oedd o'r wraig rødd, by promise. Which things trwy'r addewid. Yr hyn bethau are an allegory: for these are ydynt mewn alegori : canys y the two covenants; the one rhai hyn yw y ddau destament; from the mount Sinai, which un yn ddïau o fynydd Sina, yn gendereth to bondage, which is cenhedlu i gaethiwed, yr hon yw Agar. For this Agar is mount Agar. Canys yr Agar yma yw Sinai in Arabia, and answermynydd Sina yn Arabia, ac y eth to Jerusalem which now is, mae yn cyfatteb i'r Ierusalem and is in bondage with her sydd yn awr, ac y mae yn gaeth children. But Jerusalem which hi a'i phlant. Eithr y Ierusalem is above is free; which is the honno uchod, sydd rødd, yr hon mother of us all. For it is yw. ein mam ni oll. Canys ys- written, Rejoice, thou barren grifenedig yw, Llawenhâ' di oyr that bearest not; break forth ammhlantadwy, yr hon nid wyt and

cry, thou that travailest yn heppilio ; tor allan a llefa, yr for the desolate hath hon nid wyt yn esgor : canys i'r many more children than she unig y mae llawer mwy o blant which hath an husband. Now nag i'r hon y mae iddi wr. A we, brethren, as Isaac was, ninnaù, frodyr, megis yr oedd are the children of promise. Isaac, ydym blant yr addewid. But as then he that was born Eithr megis y pryd hwnnw, yr after the flesh persecuted him hwn a anwyd yn ol y cnawd, a that was born after the Spirit ; erlidiai

yr
hwn

a anwyd yn ol even so it is now. Nevertheyr yspryd ; felly yr awrhon hef- less, what saith the Scripture? yd. Ond beth y mae'r ysgrythyr Cast out the bond-woman and yn ei ddywedyd ? Bwrw allan y her son ; for the son of the wasanaeth-ferch, a'i mab; canys bond-woman shall not be heir ni chaiff mab y wasanaeth-ferch with the son of the free-woman. etifeddu gydâ mab y wraig rydd. So then, brethren, we are not Felly, frodyr, nid plant i'r was children of the bond-woman, anaeth-ferch ydym, ond i'r wraig but of the free. rydd. Yr Efengyl. St. Ioan vi. 1. The Gospel. St. John vi. 1.

Iesu a aeth YR

tros fôr Gali ESUS went over the sea of lea, hwnnw yw môr Tiberias. A thyrfa fawr a'i canlyn Tiberias. And a great multitude odd ef; canys hwy a welsent ei followed him, because they saw arwyddion y rhai a wnaethai efe his miracles which he did on ar y cleifion. A'r Iesu a aeth i them that were diseased. And fynu i'r mynydd, ac a eisteddodd Jesus went up into a mountain,

not :

[ocr errors]

yno gyda'i ddisgyblion. A'r pasc, and there he sat with his disgwyl yr Iuddewon, oedd yn agos. ciples. And the Passover, a Yna'r Iesu a ddyrchafodd ei lyg- feast of the Jews, was nigh. aid, ac a welodd fod tyrfa fawr When Jesus then lift up his yn dyfod atto; ac a ddywedodd eyes, and saw a great company wrth Phylip, Ó ba le y prynwn come unto him, he saith unto ni fara, fel

у
caffo

у rhai hyn Philip, Whence shall we buy fwytta? (A hyn a ddywedodd efe bread, that these may eat? (And i'w brofi ef : canys efe a wydd- this he said to prove him; for ai beth yr oedd 'efe ar fedr ei he himself knew what he would wneuthur.) Phylip a'i hattebodd do.) Philip answered him, Two ef, Gwerth dau can ceiniog o fara hundred peny-worth of bread nid yw ddigon iddynt hwy, fel is not sufficient for them, that y gallo pob un o honynt gym- every one of them may take a meryd ychydig. Un o'i ddisgybl- little. One of his disciples, Anion a ddywedodd wrtho, An- drew, Simon Peter's brother, dreas, brawd Simon Petr, Y mae saith unto him, There is a lad yma ryw fachgennyn, a chanddo here, which hath five barleybum torth haidd, a dau bysgod- loaves, and two small fishes : yn; ond beth yw hynny rhwng but what are they among so cynnifer? A'r Iesu a ddywed- many? And Jesus said, Make odd, Perwch i'r dynion eistedd the men sit down. Now there i lawr. Ac yr oedd glas-wellt was much grass in the place. lawer

yn y fan honno. Felly y So the men sat down, in numgwŷr a eisteddasant i lawr, ber about five thousand. And y'nghylch pum mîl o nifer. A'r Jesus took the loaves, and when Iesu á gymmerth y torthau, ac he had given thanks he distriwedi iddo ddiolch, efe a'u rhan- buted to the disciples, and the nodd i'r disgyblion, a'r disgybl- disciples to them that were set ion i'r rhai oedd yn eistedd; down; and likewise of the fishes felly hefyd o'r pysgod gymmaint as much as they would. When ac a fynnasant. Ac wedi eu they were filled, he said unto digoni hwynt, efe a ddywedodd his disciples, Gather up the wrth ei ddisgyblion, Cesglwch fragments that remain, that noy briw-fwyd gweddill, fel na thing be lost. Therefore they choller dim. Am hynny hwy gathered them together, and a'i casglasant, ac a 'lanwasant filled twelve baskets with the ddeuddeg basgedaid o'r briw- fragments of the five barleyfwyd, or pum torth haidd a loaves, which remained over and weddillasai gan y rhai a fwyttas- above unto them that had eaten, ent. Yna y dynion, pan welsant Then those men, when they had yr arwydd a wnaethai'r Iesu, a seen the miracle that Jesus did, ddywedasant, Hwn yn ddiau said, This is of a truth that wr Prophwyd oedd ar ddyfod Prophet that should come into

the world. Y pummed Sul yn y Garawys. The fifth Sunday in Lent. Y Colect.

The Collect. (I a

än attolygwn i ti, Holl. WE beseech thee, Almighty honot yn drugarog ar dy' bobl; upon thy people; that by thy

i'r byd.

[ocr errors]
[ocr errors]

fel y bo iddynt, trwy dy fawr great goodness they may be ddaloni, gael byth eu llywodr. governed and preserved everaethu a'u cadw mewn enaid a more, both in body and soul; chorph; trwy Iesu Grist ein Har- through Jesus Christ our Lord. glwydd. Amen.

Amen. Yr Epistol. Heb. ix. 11. The Epistle. Heb. ix. 11. "RIST wedi dy fod yn Arch: CHI

HRIST being come an Offeiriad y daionus bethau High Priest of good things a fyddent, trwy dabernacl mwy to come, by a greater and more a pherffeithiach, nid o waith perfect tabernacle, not made llaw, hynny yw, nid o'r adeil- with hands; that is to say, not adaeth yma, nid chwaith trwy of this building; neither by the waed geifr a lloi, eithr trwy ei blood of goats and calves; but waed ei hun yr aeth efe un- by his own blood he entered waith i mewn i'r cyssegr, gan in once into the holy place, gael i ni dragywyddol ryddhad. having obtained eternal redempOblegid os ydyw gwaed teirw tion for us. For if the blood a geifr, a lludw anner wedi ei of bulls and of goats, and the daenellu ar y rhai a halogwyd, ashes of an heifer sprinkling yn sancteiddio i bureiddiad y the unclean, sanctifieth to the cnawd; pa faint mwy y bydd purifying of the flesh; how i waed Crist, yr hwn trwy yr much more shall the blood of yspryd tragywyddol a'i hoffrym- Christ, who, through the etermodd ei hun yn ddifai i Dduw, nal Spirit, offered himself withburo eich cydwybod chwi oddi- out spot to God, purge your wrth weithredoedd meirwon i conscience from dead works to wasanaethu y Duw byw? Ac serve the living God? And for am hynny y mae efe yn Gyf- this cause he is the Mediator ryngwr y cyfammod newydd, of the new testament, that by megis trwy fod marwolaeth yn means of death, for the redempymwared oddiwrth y troseddau tion of the transgressions that oedd dan y cyfammod cyntaf, were under the first testament, y cai y rhai a alwyd dderbyn they which are called might addewid yr etifeddiaeth dragy- receive the promise of eternal

inheritance. Yr Efengyl. St. Ioan viii. 46. ESU a ddywedodd, Pwy o hon

The Gospel. St. John vüi. 46.

ESUS said, Which of you od ? ac od wyf fi yn dywedyd y

JES

convinceth me of sin ? and gwîr, paham nad ydych yn credu if I say the truth, why do y

mi? Y mae yr hwn sydd o not believe me? He that i Dduw, yn gwrando geiriau Duw: of God heareth God's words am hynny nid ydych chwi yn eu ye therefore hear them not, be gwrando, am nad ydych o Dduw. cause ye are not of God.

The Yna'r attebodd yr Iuddewon, ac answered the Jews, and y dywedasant wrtho ef, Ond da unto him, Say we not yr ydym ni yn dywedyd, mai that thou art à Samaritan, a Samaritan wyt ti, a bod gennyt hast a devil? Jesus gythraul? Yr Iesu a attebodd, ed, I have not a devil ; Nid oes gennyf gythraul ; ond I honour my Father, and yr wyf fi yn anrhydeddu fy Nhad, do dishonour me. And I se

wyddol.

sa we

answe

« PreviousContinue »