Page images
PDF
EPUB

ac yr ydych chwithau yn fy ni- not mine own glory; there is anrhydeddu innau. Ac nid wyf one that seeketh and judgeth. fi yn ceisio fy ngogoniant fy hun; Verily, verily, I say unto you, y mae a'i cais, ac a farn. Yn If a man keep my saying, he wîr, yn wîr, meddaf i chwi, Os shall never see death. Then ceidw neb fy ymadrodd i, ni wêl said the Jews unto him, Now efe farwolaeth yn dragywydd. we know that thou hast a deYna y dywedodd yr Iuddewon vil: Abraham is dead, and the wrtho, Yrawrhon y gwyddom fod prophets; and thou sayest, If gennyt gythraul.' Bu Abraham

a man keep my saying, he shall farw, a'r prophwydi; ac meddi never taste of death. Art thoù di, Os ceidw neb fy ymadrodd i, greater than our father Abranid archwaetha efe farwolaeth yn ham, which is dead ? and the dragywydd. Ai mwy wyt ti nag prophets are dead: whom makAbraham ein tad ni, yr hwn a fu est thou thyself? Jesus anfarw? a'r prophwydi a fuant swered, If I honour myself, feirw : pwy yr wyt ti yn dy my honour is nothing; it is wneuthur dy hun Yr Iesu a my Father that honoureth me, attebodd, Os wyf fi yn fy ngo- of whom ye say, that he is goneddu fy hun, fy ngogoniant i your God: yet ye have not nid yw ddim : fy Nhad yw'r hwn known him; but I know him: sydd yn fy ngogoneddu i, yr hwn and if I should say, I know yr ydych chwi yn dywedyd mai him not, I shall be a liar like eich Duw. chwi yw... Ond nid unto you; but I know him, adnabuoch chwi ef; eithr myfi a'i and keep his saying. Your hadwaen ef: ac os dywedaf nad father Abraham rejoiced to see adwaen ef, myfi a fyddaf debygi my day, and he saw it, and chwi, yn gelwyddog: ond mi a'i was glad. Then said the Jews hadwaen ef, ac yr wyf yn cadw ei unto him, Thou art not yet ymadrodd ef. Gorfoledd oedd fifty years old, and hast thou gan eich tad Abraham weled fy seen Abraham? Jesus said unnydd i; ac efe a'i gwelodd hefyd, to them, Verily, verily, I say ac a lawenychodd. Yna y dy- unto you, before Abraham was, wedodd yr Iuddewon wrtho, Nid I am. Then took they up.' wyt ti ddengmlwydd a deugain stones to cast at him : but Jeetto, ac a welaist ti Abraham? sus hid himself, and went out Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, of the temple. Yn wir, yn wîr, meddaf i chwi, Cyn bod Abraham, yr wyf fi

. Yna hwy a godasant gerrig i'w taflu atto ef. A'r Iesu a ymguddiodd, ac a aeth allan o'r deml. Y Sul nesaf o flaen y Pasc. The Sunday next before Easter. Y Colect.

The Collect. Ouvir foethog a thrasyn ALMIGHTY and everlasting o'th garedigol serch ar ddyn, a love towards mankind, hast ddanfonaist dy Fab ein sach- sent thy Son, our Saviour Jesus awdwr Iesu Grist, i gymmeryd Christ, to take upon him our arno ein cnawd, ac i ddïoddef flesh, and to suffer death upon

Howy ,

angau ar y groes, fel y gallai pob the cross, that all mankind rhyw ddyn ddilyn esampl ei fawr should follow the example of ostyngeiddrwydd ef ; Caniattâ his great humility; Mercifully o'th drugaredd fod i ni ganlyn grant, that we may both follow esampl ei ddïoddefaint, a bod the example of his patience, and hefyd yn gyfrannogion o'i gyf- also be made partakers of his odiad; trwy yr unrhyw Iesu Grist resurrection ; through the same ein Harglwydd. Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen. Yr Epistol. Phil. ii. 5.

The Epistle. Phil. ii. 5. B YDDED ynoch y meddwl

ET this mind be in you,

L yma, yr hwn oedd hefyd which was also in Christ yng Nghrist lesu: yr hwn, ac Jesus: who, being in the form efe yn ffurf Duw, ni thybiodd of God, thought it not robbery yn drais fod yn ogyfuwch â to be equal with God; but Duw: eithr efe a'i dibrisiodd ei made himself of no reputation, hun, gan gymmeryd arno ag- and took upon him the form of wedd gwâs, ac a wnaed mewn a servant, and was made in the cyffelybiaeth dynion. A'i gael likeness of men : and being mewn dull fel dyn, efe a'i dar- found in fashion as a man, he ostyngodd ei hun, gan fod yn humbled himself, and became ufudd hyd angau, ïe, angau'r obedient unto death, even the groes. Oherwydd paham, Duw death of the cross. Wherefore a'i tra-dyrchafodd yntau, ac a God also hath highly exalted roddes iddo Enw, yr hwn_sydd him, and given himoa Name goruwch pob enw : fel yn Enw'r which is above every name; Iesu y plygai pob glîn o'r nef- that at the Name of Jesus every olion, a'r daearolion, a than knee should bow, of things in ddaearolion bethau; ac y cy- heaven, and things in earth, and ffesai pob tafod fod Iesu Grist things under the earth; and yn Arglwydd, er gogoniant Duw that every tongue should confess Tad.

that Jesus Christ is Lord, to the

glory of God the Father. Yr Efengyl. St. Matth. xxvii. 1. A Phan ddaeth, y bore, cyd- The Gospel. St. Matth. xxvii. 1.

yr offeiriaid a henuriaid

HEN the morning was

WA
у
bobl

yn come, all the chief priests erbyn yr Iesu, fel y rhoddent and elders of the people took ef i farwolaeth. Ac wedi idd- counsel against Jesus, to put ynt ei rwymo, hwy a'i dygasant him to death. And when they ef ymaith, ac a'i traddodasant had bound him, they led him ef i Pontius Pilat y rhaglaw. away, and delivered him to Yna pan welodd Iudas, yr hwn Pontius Pilate the governour, a'i bradychodd ef, ddarfod ei Then Judas who had betrayed gondemnio ef, bu edifar ganddo; him, when he saw that he was ac a ddug drachefn y deg ar condemned, repented himself, hugain arian i'r arch-offeiriaid and brought again the thirty a'r henuriaid, gan ddywedyd, pieces of silver to the chief Pechais, gan fradychu gwaed priests and elders, saying, I gwirion. Hwythau a ddywed- have sinned, in that I have beasant, Pa beth yw hynny i ni? trayed the innocent blood. And edrych di. Ac wedi iddo daflu'r they said, What is that to us?

arian yn y deml, efe a ymad- see thou to that. And he cast awodd, ac a aeth ac a ymgrog- down the pieces of silver in the odd. A'r arch-offeiriaid a gym- temple, and departed, and went merasant yr arian, ac a ddywed- and hanged himself. And the asant, Nid cyfreithlawn i'ni eu chief priests took the silver bwrw hwynt yn y drysorfa ; pieces, and said, It is not lawful canys gwerth gwaed ydynt. Ac for to put them into the treawedi iddynt gyd-ymgynghori, sury, because it is the price of hwy a brynasant â hwynt faes blood. And they took counsel, y crochenydd, yn gladdfa dïeithr- and bought with them the potiaid. Am hynny y galwyd y ter’s field, to bury strangers in. maes hwnnw, Maes y gwaed, Wherefore that field was called, hyd heddyw. (Yna y cyflawn- The field of blood, unto this wyd yr hyn a ddywedwyd trwy day. (Then was fulfilled that Iereinias y prophwyd, gan ddy- which was spoken by Jeremy wedyd, A hwy a gymmerasant the prophet, saying, And they y deg ar hugain arian, pris y took the thirty pieces of silver, prisiedig, yr hwn a brynasant the price of him that was vagan feibion Israel, ac a'u rhoi- lued, whom they of the children sant hwy am faes y crochenydd, of Israel did value, and gave megis y gosododd yr Arglwydd them for the potter's field, as i mi.) A'r Iesu á safodd ger the Lord appointed me.) And bron y rhaglaw: a'r rhaglaw Jesus stood before the govera ofynodd iddo, gan ddywedyd, nour; and the governour asked Ai ti yw Brenhin yr Iuddewon? him, saying, Art thou the King A'r lesu a ddywedodd wrtho, of the Jews? And Jesus said Yr wyt ti yn dywedyd. A unto him, Thou sayest. And phan gyhuddid ef gan yr arch- when he was accused of the offeiriaid a'r henuriaid, nid at- chief priests and elders, he antebodd efe ddim. Yna y dy- swered nothing. Then saith wedodd Pilat wrtho, Oni chlywi Pilate unto him, Hearest thou di faint o bethau y maent hwy not how many things they wityn eu 'tystiolaethu yn dy erbyn ness against thee? And he andi? Ac nid attebodd efe iddo swered him to never a word, un gair ; fel y rhyfeddodd y insomuch that the governour rha law yn fawr. Ac ar yr marvelled greatly. Now at that wyl honno yr arferai y rhaglaw feast the governour was wont to ollwng yn rhŷdd i'r bobl un release unto the people a pricarcharor, yr hwn a fynnent. soner, whom they would. And Ac yna yr oedd ganddynt garch- they had then a notable priaror hynod, a elwid Barabbas. soner, called Barabbas. ThereWedi iddynt gan hynny ym- fore when they were gathered gasglu y'nghŷd, Pilat a ddywed- together, Pilate said unto them, odd wrthynt, Pa un a fynnwch Whom will ye that I release i mi ei ollwng yn rhýdd i chwi; unto you? Barabbas, or Jesus Barabbas, ai yr Iesu, yr hwn which is called Christ? For he a elwir Crist? canys efe a wydd- knew that for envy they had ai mai o genfigen y traddod- delivered him. When he was asent ef. Ac efe yn eistedd ar set down on the judgementyr orseddfaingc, ei wraig a ddan- seat, his wife sent unto him, fonodd atto, gan ddywedyd, Na saying, Have thou nothing to

fydded i ti a wnelych â'r cyf- do with that just man: for I iawn hwnnw: canys goddefais have suffered many things this lawer heddyw mewn breudd- day in a dream because of him. wyd o'i achos ef. A'r arch- But the chief priests and elders offeiriaid a'r henuriaid a ber- persuaded the multitude that swadiasant y bobl, fel y gofynent they should ask Barabbas, and Barabbas, ac y difethent yr Iesu. destroy Jesus. The governour A'r rhaglaw a attebodd ac a answered and said unto them, ddywedodd wrthynt, Pa un o'r Whether of the twain will ye ddau a fynnwch i mi ei ollwng that I release unto you? They yn rhydd i chwi? Hwythau said, Barabbas. Pilate saith a ddywedasant, Barabbas. Pi- unto them, What shall I do lat a ddywedodd wrthynt, Pa then with Jesus, which is called beth gan hynny a wnaf i'r Iesu, Christ? They all say unto him, yr hwn a elwir Crist? Hwythau Let him be crucified. And the oll a ddywedasant wrtho, Croes- governour said, Why, what evil hoelier ef. A'r rhaglaw a hath he done? But they cried ddywedodd, Ond pa ddrwg out the more, saying, Let him a wnaeth efe ? Hwythau a be crucified. When Pilate saw lefasant yn fwy, gan ddy- that he could prevail nothing, wedyd, Croes-hoelier ef. A but that rather a tumult was Philat, pan welodd nad oedd made, he took water, and washdim yn tycio, ond yn hytrached his hands before the multibod cynnwrf, a gymmerth ddwfr, tude, saying, I am innocent of ac a' olchodd ei ddwylaw ger the blood of this just person : bron y bobl, gan ddywedyd, see ye to it. Then answered all Dïeuog ydwyf fi oddiwrth the people, and said, His blood waed y cyfiawn hwn: edrych- be on us, and on our children. wch chwi. A'r holl bobl a Then released he Barabbas attebodd ac a ddywedodd, Bydded unto them: and when he had ei waed ef arnom ni, ac ar ein scourged Jesus he delivered him plant. Yna y gollyngodd efe Ba- to be crucified. Then the solrabbas yn rhýdd iddynt; ond diers of the governour took Jeyr Iesu a fflangellodd efe, ac sus into the common hall, and a'i rhoddes i'w groes-hoelio gathered unto him the whole Yna milwŷr y rhaglaw a gym- band of soldiers. And they merasant yr Iesu i'r dadleudý, stripped him, and put on him a ac a. gynnullasant atto yr holl scarlet robe. And when they fyddin. A hwy a'i dïosgasant had platted a crown of thorns ef, ac a roisant 'am dano fantell they put it upon his head, and o'sgarlad. A chwedi iddynt a reed in his right hand : and blethu coron o ddrain, hwy a'i they bowed the knee before gosodasant ar ei ben ef, a chorsen him, and mocked him, saying, yn ei law ddehau: ac a blyg- Hail, King of the Jews. asant eu gliniau ger ei fron they spit upon him, and took ef, ac a'i gwatworasant, gan the reed, and smote him on the ddywedyd, Henffych well, Bren- head. And after that they had hin yr Iuddewon. A hwy a mocked him they took the robe boerasant arno, ac a symmer- off from him, and put his own asant y gorsen, ac a'i tarawsant raiment on him, and led him ar ei ben. Ac wedi iddynt ei away to crucify him. And as

And

[ocr errors]

cross.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

watwor, hwy a'i drosgasant ef o'r they came out they found a fantell, ac a'i gwisgasant a'i ddill- man of Cyrene, Simon by name; ad ei hun, ac a'i dygasant ef ym- him they compelled to bear his aith i'w groes-hoelio. Ac fel yr And when they were oeddynt yn myned allan, hwy a come unto a place called Golgawsant ddyn o Cyrene, a'i enw gotha, that is to say, a place of Simon : hwn a gymmellasant i a scull, they gave him vinegar ddwyn ei groes ef. A phan to drink mingled with gall: ddaethant i le a elwid Golgotha, and when he had tasted thereyr hwn a elwir Lle'r benglog, hwy of, he would not drink. And

a roisant iddo i'w yfed finegr yn they crucified him, and parted 1 gymmysgedig â bustl. Ac wedi his garments, casting lots : that

iddo ei brofi, ni fynnodd efe yfed. it might be fulfilled, which was Ac wedi iddynt ei groes-hoelio ef, spoken by the prophet, They hwy a rannasant ei ddillad, gan parted my garments among fwrw coelbren; er cyflawni'r peth them, and upon my vesture

a ddywedwyd trwy'r prophwyd, did they cast fots. And sitting i Hwy a rannasant fy nillad yn eu down they watched him there; s plith, ac ar fy ngwisg y bwrias- and set up over his head his

ant goelbren. A chan eistedd, accusation written, THIS IS

hwy a'i gwyliasant ef yno. A JESUS THE KING OF THE i gosodasant hefyd uwch ei ben ef JEWS. Then were there two

ei achos yn ysgrifenedig, HWN thieves crucified with him; one YW IESU BRENHIN YR on the right hand, and another IUDDEWON. Yna y croes on the left. And they that hoeliwyd gydag ef ddau leidr, passed by reviled him, wagging

un ar y llaw ddehau, ac un ar their heads, and saying, Thou ByTaswy:

A'r rhai oedd yn that destroyest the temple, and myned heibio a'i cablasant ef, buildest it in three days, save gan ysgwyd eu pennau, a dy- thyself: if thou be the son of wedyd, Ti yr hwn a ddinystri’r God, come down from the cross. deml, ac a'i hadeiledi mewn Likewise also the chief priests tridiau, gwared dy hun: os ti mocking him, with the scribes yw Mab Duw, disgyn oddiar and elders, said, He saved y groes. A'r un modd yr arch- others, himself he cannot save: offeiriaid hefyd, gan watwor, if he be the King of Israel, let gyda'r ysgrifenyddion a'r hen- him now come down from the uriaid, a ddywedasant, Efe a cross, and we will believe him. waredodd eraill, ei hunan nis . He trusted in God; let him degall efe ei waredu: os Brenhin liver him now, if he will have Israel yw, disgyned yr awrhon him: for he said, I am the Son oddiar y groes, ac ni' a gredwn of God. The thieves also, which iddo. Ymddiriedodd yn Nuw; were crucified with him, cast gwareded efe ef yr awrhon, os the same in his teeth. Now efe a'i myn ef : canys efé a from the sixth hour there was ddywedodd, Mab Duw ydwyf. darkness over all the land unto A'r un peth hefyd a edliwiodd. the ninth hour. And about

Ladron iddo, y rhai a groes- the ninth hour Jesus cried with hoeliasid gydag ef.

Ac o'r a loud voice, saying, Eli, Eli, chweched awr y bu tywyllwch lama sabachthani that is to say, ar yr holl ddaear, hyd y nawfed My God, my God, why hast

E

[ocr errors]
« PreviousContinue »