Page images
PDF
EPUB

ருங அந்தநேரம, உன்குமாரன பிழைத்திருக்கிறானெ ன்று இயேசுவானவர் தன் டனேசொன்ன மணிநேரமே யன்று தகப்பனானவன் அறிந்தான்: பின்பு அவனும் அவ டையகு குடும்பத்தாரனைவரும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள்.

ருச இயேசுவானவர் யூதேயாவைவிட்டுக்கலிலேயா நா ட்டிற்குத்திரும்பிப்போனபொழுது, இந்த இரண்டாம அற்புதத்தைச்செய்தார்.

ரு. அதிகாரம்.

[(க) கிறிஸ்து எருசலேமுக்குப்போய் முப்பத்தெட்டுவரு ஷமவியாதிப்பட்டவனைக்குணமாக்கினதும், (யகா) அத ற்காக யூதர்கள் அவரைத் துன்பப்படுத்த யோசனைபண் ணினதும், (யகூ) அவர்களுக்கு இயேசுவானவர் தமது தன்மையைக் குறித்தும், (ஙஉ) தமக்காக யோவானசொ ன்னசாட்சியைக்குறித்தும், (நச) தமதுகிரியைகளின் சா ட்சியைக்குறித்தும், (ஙஎ) பிதாவானவர்கொடுத்த சாட் சியைக்குறித்தும் புத்திகளைச் சொல்லியதும்.]

அதினபின்பு யூதருடைய பண்டிகையுண்டானபொழுது, இயேசுவானவர் எருசலேமுக்குப்போனார்.

உ அந்த எருசலேம்நகரத்திலே ஆட்டுவாசலின்ருகே எபிரேயுப்பாஷையிலே பெதெஸ்தாவென்னப்பட்ட ஒரு குளமிருக்கின்றது. அதற்கு ஐந்து மண்டபங்களுண்டு.

ங அவைகளிலே குருடர், சப்பாணிகள், சூம்பின் உறு புடையவர்களமுதலான அநேகவியாதிக்காரர் படுத்துக் கொண்டு சலம் அசைகிறவரைக்கும் பார்த்திருந்தார்கள். என்னத்தினாலெனிற் சிலகாலங்களிலே தேவதூதனோ ருவன் அந்தக்குளத்திலிறங்கிச் சலத்தைக்கலக்குகிறதுஞ்சல ங்கலக்கப்பட்டபின்பு, முதலாவது அதற்குட்படுகிறவ னோ அவன் எந்த வியாதிப்பட்டவனாயிருந்தாலுங் அடைகிறது வழக்கமாயிருந்தது.

ரு அதின பொருட்டாக அங்கேமுப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியுள்ள ஒரு மனிதனிருந்தான்.

சா படுத்திருந்த அவனை இயேசுவானவர்கண்டு, அவன அநேக நாள்வியாதியுள்ளவனென்று அறிந்து, அவனைநோ க்கி, நீ சொஸ்தமடையவிரும்புகிறாயா என்றார்.

எ வியாதிப்பட்டவன் அவருக்கு மாறுத்தரமாகச்சொ ன்னது, ஆண்டவனே, சலஙகலக்கப்படுகிறபொழுது,என் னைக்குளத்திற்கொண்டுபோய் விடுகிறதற்கு ஒருவருமில் நான் நடந்துபோகிறதற்குமுன்னாகவேறொருவன இறங்கு

[ocr errors]

னவ

ணம்

8 Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9 And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked and on the same day was the sabbath.

10

The Jews therefore said unto him that was cured, it is the sabbath day it is not lawful for thee to carry thy bed.

11 He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.

12 Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?

13 And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.

14 Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.

15 The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

16 And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17 But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God.

19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do; for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

இயேசுவானவர்சொன்னது, எழுந்திரு, உன்ப ககை
த்துக்கொண்டுந் வன்றார்.

யே

கூ உட னே அந்த மனிதன் குணம்டைந்து தன்ப யையெ த து கொண்டுநடந்துபோனான்: அந்தநாள் ஓய வுநாளாயிருநதது.

டு

ய எ ஆதலாலயூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனைநோக்கி, ஓய்வுநாளாயிருக்கிற படியால், நீ ப க்கையையெடுத்துப் போகிறது நிபாயமலலவென்றார்கள்.

க அவர்களுக்கவனசொன்னது, என்னைக் ணமாககின வர் என்னை நோக உன் படுக்கையையெடுத்துக் காண்டு நடவென்று சொன்னாரென்றான்.

யஉ அதற்கவர்கள்சொன்னது, உனப் ககையையெடுத் கொண்டுந வென் உன் னே சொன்ன மனிதன்

[ocr errors]

ககை

று

எவன் என்றுகேட்டார்கள்.

யங அவ்விடத்திற்சனக கூடடமிருந்தபடியினாலே இயே சுவானவர் விலகியிருந்தார்.

யச ஆகையாற்குணமாக்கப்பட்டவன் அவரை அறியவி ல்லை அதற்குப்பின்பு இயேசுவானவர் தேவாலயத்திலே அவனைக்கண்டு இதோ குணம் அடைந்தாய்: அதிகக்கேடு உனக்கு வாராதபடிக்கு இனிப்பாவஞ் செய்யாதிருபப பாயாக வன்றார்.

யரு அப்பொழுது அந்த மனிதன்போய்த்தனனைக்குண மாக்கினவர் இயேசுவென்று யூதருககறிவித்தான்.

[ocr errors]

யக ஓய்வுநாளிலே அவர் அப்படிச்செய்தபடியினாலே பூதர்கள் இயேசுவைத் துன்பப்படுத்தி அவரைக்கொலைசெ பயவகை தேடினார்கள்.

யஎ எ இயேசுவானவர் அவர்களைநோக்கி, என்பிதா இது வரைக்குங்கிரியைசெய்துவருகிறார், நானுங்கிரியை செய்து

வருகிறேனென்றார்.

யஅ அவர் ஓய்வுநாளைககாத்துக்கொள்ளாதிருந்ததுமல் லாமற் பராபபனைத்தமமுடைய சொந்தப்பிதாவென்றுஞ்

சொல்லித்தம்மையே பராபரனுக்குச்சமமாக்கின படியி னாலேயூதர்கள் பின்னும் அதிகமாய் அவரைக்கொலைசெய்ய வகைதேடினார்கள்.

யகூ அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களைநோக்கி, மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறதாவது, பிதா வானவர்செய்யக்குமாரன் காண்கிறதெதுவோ அதையே றி வேறொன்றையுந்தானாய்ச் செய்யமாட்டான்; ஆதலா அவர் செய்கறவைகளெவைகளோ அவைகளைக்குமாரனு

பன

20 For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

21 For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.

22 For the Father Judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son :

23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son, honoureth not the Father which hath sent him.

24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26 For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

27 And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.

28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,

29 And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil unto the resurrection of damnation.

:

30 I can of mine own self do nothing; as I hear, I judge and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

உய எப்படியென்றாற், பிதாவானவர் குமாரனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து தான் செய்கிறயாவையும் அவனுக்குக்காண் பிக்கிறார். நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இவைகளிலும் அதிகபெரிதானகிரியைகளையே அவனுக்குக்காண்பிப்பார். உக எவையெனிற் பிதாவானவர் மரித்தோரையெழுப்பி உயிரோடிருக்கச் செய்கிறதுபோலக் குமாரனுந் தன் டைய இஷ்டப்படியே மரித்தோரை உயிரோடிருக்கச்செய் கிறார்.

உஉ அல்லாமலும் பிதாவைக்கனம்பண்ணுகிறதுபோல எல்லாருங் குமாரனைக்கனம்பண்ணும்படிக்குப் பிதாவான வர் ஒருவருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக்கொடாமல் நியாயத்தீர்

பபின த்தார்.

உங

குமாரனைக் கனம்பண்ணாமலிருக்கிறவன் அனுப்பின பிதாவைக்கனம்பண்ணாமலிருக்கிறான்.

வன

உச என்வசனங்களுக்குச்செவிகொடுத்து என்னை அனு பபினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியசீவனுண்டு; ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குள் அகப்படாமல் மரணத்தை நீங்கிச் சீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறானென்று மெய்யாகவேயுங்

அதிகாரமயாவையுங் குமாரனுக்கொப்புக்கொடு

அவரை

களுக்குச்சொல்லுகிறேன்.

ரு அல்லாமலும மரித்தோர் பராபரனுடையகுமார னசத்தத்தைக்கேட்குங்காலம் வருகின்றது, இப்பொழுதே அதுவந்திருக்கின்றது : அதைக்கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பா ர்களெனறுமெய்யாகவே உங்களுக்குச்சொல்லுக்றேன்.

உசு என்னத்தினாலெனிற் பிதாவானவர் தமமில் தாமே சீவனையுடையவராயிருக்கிறதுபோலக்குமாரனுந் தன்னில் தானே சீவனையுடையவனாயிருக்கும்படி வல்லமையை அவ

னுக்குக்கொடுத்தார்.

உஎ அல்லாமலும் அவன் மனிதனுடையகுமாரனாயிருக் கிறபடியினாலே நியாயத்தீர்ப்புச்செய்யும்படிக்கு அதிகார த்தையும் அவனுக்குக்கொடுத்தார்.

உஅ இதைக்குறித்து ஆச்சரியப்படாதிருங்கள்: என்ன த்தினாலெனிற்பிரேதக்குழிகளிலுள்ள யாவரும் அவனுடைய சத்தத்தைககேட்குங்காலமவரும்.

உகூ அப்பொழுது நன்மைசெய்தவர்கள் சீவனை அடை யும்படிக்குந் தீமைசெய்தவர்கள் ஆக்கினையை அடையும் படிக்கும் எழுந்துபுறப்படுவார்கள்;

[ocr errors]

ஙய நானாய் ஒன்றுஞ் செய்யமாட்டேன்; நான் கேட்கிற படி நியாயந்தீர்க்கிறேன்: நான் என டைய சித்தத்தை யல்ல, என்னை அனுப்பின பிதாவினுடைய சித்தத்தையே

« PreviousContinue »