Page images
PDF
EPUB

சக அவன் முதலாவது தன்சகோதரனாகிய சீமோனைக் கண்டு மேசியாவைக்கண்டோமென்று அவனுடனேசொ ன்னான, மேசியாவென்பதற்குக் கிறிஸ்து என்று அருத்த மாம்.

சஉ பினபு அவனை இயேசுவினிடத்திற்கு அழைத் கொண்டு ே போனான், இயேசுவானவர் அவனைப்பார்த்து நீ யோனாவின் மகனாகிய சீமோன: இனிக்கேபாவென்றழைக்க ப்படுவாயென்றார், கேபா என்றாலும் பேதுரு என மொக்கும்.

சங மறுநாளிலே இயேசுவானவர் கலிலேயாநாட்டுக் குப்போகமனசாய்ப்பிலிப்புவைக்கண்டு, நீயெனக்குப்பின்

றார்.

சென்றுவாவென

சச பிலிப்பெனபவன் அந்திரேயா பேதுரு என்பவர்க ளுடைய ஊராகிய பெத்சாயிதாபட்டினத்தான்.

சரு பிலிப்பெனபவன நாத்தான வேலைக்கண்டு அவனு டனே சொன்னது, வேதத்திலே மோசேயுந் தீர்க்கதரி சிகளும் எழுதப்பட்டவரைக் கண்டோம், நாசரேத்தூரி லிருந்து வந்த யோசேப்பின் குமாரனாகிய இயேசு அவ ரேயெனறான்.

சசு அதற்கு நாத்தான்வேல் நாசரேத்தூரிலிருந்தும் ஒருநன்மைதோன்றுமாவென்றான், பிலிப்பு நீ வந்து பாரெ

ன்றான்.

கபட

சஎ அந்தப்படி இயேசுவானவர் நாத்தான வேலைத்தம் மிடத்திற்குவரககண்டு, அவளைக்குறித்து இவனே மிலவாதமெய்யான இஸ்ரவேலனென்றார்.

சஅ அதற்கு நாத்தான்வேல் நீர் என்னையெப்படியறிந் திருக்கிறீரென்றான்; அவ க்குமாறுத்தரமாக இயேசுவா னவர்சொன்னது, பிலிப்பு உன்னையழைக்கிறதற்குமுனனே நீ அத்திமரத்தின் கீழிருக்கிறபொழுது உன்னைக் கண் னென்றார்.

டே

சுகூ அதற்கு நாத்தானவேல், இரபீ, நீரே பராபரனு டையகுமாரன; நீரே இஸ்ரவேலரின் இராசாவென்றான். ருய அதற்கு இயேசுவானவர், அத்திமரத்தின் கீழே உன னைக்கண்டேனென்று நான் உன் டனேசொன்னதினாலே விசுவாசித்தாய்; லும் பெரிதானவைகளைக்காண்பா யென்றார்.

ருக பின்னும் அவர் அவனைநோக்கி, இதுமுதல நீங்கள் வானந்திறந்திருக்கிறதையுந் தேவதூதர்கள் மனித யகுமாரனிடத்திலிருந்தேறுகிறதையும் அவர்மேலிறங்கு கிறதையுங்காண்பீர்களென்று மெய்யாகவே உங்க

[ocr errors]
[ocr errors]

CHAPTER II.

1 Christ turneth water into wine; 12 departeth into Capernaum, and to Jerusalem, 14 where he purgeth the temple of buyers and sellers. 19 He foretelleth his death and resurrection. 23 Many believed because of his miracles, but he would not trust himself with them.

AND the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there :

2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.

3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.

4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.

5 His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.

6 And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.

7 Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. Aud they filled them up to the brim.

8 And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.

9 When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was (but the servants which drew the water knew ;) the governor of the feast called the bride

groom.

10 And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.

11 This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.

உ. அதிகாரம்.

[(க) கானாவூரிலே கிறிஸ்து தண்ணீரைப் பழ இரசமாகச் செய்த்தும், (யங) அவர் எருசலே முககுபபோய்த்தேவா லயத்திலுள்ள அக்கிரமக்காரரைவெளியே துரத்தினது ம், (அ) அதைக்குறித்து யூதர்கள் அவரிடத்தில் வினா வினதும.)

மூன்றாம் நாளிலே கவிலேயா நாட்டிலுள்ள கானாவூரிலே ஒருகவியாணம் நடந்தது. இயேசுவின்தாயும் அங்கேயிரு ந்தாள்.

உ அல்லாமலும் இயேசுவும் அவருடைய சீஷருங் கலி யாணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

ங அப்பொழுது திராட்ச இரசங்குறைந்திருந்தபடியா ல் இயேசுவினுடையதாய் அவரைநோக்கி, அவர்களுக்கு ராட்ச இரசமில்லையென்றாள்.

ச அதற்கு இயேசுவானவர் ஸ்திரியே, எனக்கும் டீ என்ன? எ வடைய நேரமவரவில்லையேயென்றார். ரு பின்பு அவருடையதாய் பணிவிடைக்காரரை நோக கி, அவர் உங்களுக்குச்சொல்லுகிறபடியே செய்யுங்களென

றாள்.

[ocr errors]

உன்

சு அங்கே யூதர்கள் தங்களைச்சுத்திகரிக்கிற முறைமை பின்படியே ஒவ்வொன்று இரண்டு மூன்று பெரியகுடந்தண் ணீரைக்கொள்ளுகிற ஆறு கற்சாடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்

தன்.

எ பின்பு இயேசுவானவர் பணிவிடைக்காரரை நோக்கி, சாடிகளிலே தண்ணீரை நிரப்புங்களென்றார் அவர்கள் அவைகள் நிறையநிரப்பினார்கள்;

அ அதன்பின்பு நீங்கள் இப்பொழுது (இதை) மொண டுபந்திவிசாரிப்புக்காரனிடத்திற்கொண்டுபோங்களென்றா

ர்; அவர்கள்கொண்டுபோனார்கள்.

கூ அப்பொழுது திராட்ச இரசமாயப்போன தண்ணீ ரைப்பந்திவிசாரிப்புக்காரன ருசிபார்த்து, அது இரசமா னவகையை அறியாமல் மணவாளனையவை யழைத்து,

ய எந்த மனிதனும் முன்பு நல்லதிராட்ச ரசத்தைவர ர்த்துச்சனங்கள் திருத்தியடைந்த பின்பு ருசி குறைந்ததை வார்ப்பான்; நீர் துவரைக்கும் நல்ல ரசத்தை வைத்திரு ந்தீரென்றான். தண்ணீரை மொண்டு காண்ட பணிவிடை காரர் அந்த இரசமுண்டானவகையையறிந்தார்கள். ப்படி இயேசுவானவ கலிலேயா நாட்டிலுள்ள கானாவூரிலே அற்புதங்களைச் செய்யத்தொடங்கித்தம்முடை யமகமையை வெளிப்படுத்தினார்; அவருடையசீஷர் அவரிட த்தில் விசுவாசமவைத்தார்கள்.

யக

12 After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples and they continued there not many days. 13 And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,

14 And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:

15 And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;

16 And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.

17 And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.

18 Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?

19 Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up. 20 Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it in three days?

up

21 But he spake of the temple of his body.

22 When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the Scripture, and the word which Jesus had said.

23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.

24 But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,

25 And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

யஉ

அதின்பின்பு அவரும் அவருடையதாயும் அவரு டையசகோதரருஞ்சீஷருங் கப்பர்நாகூமூருக்குப்போய்ச் சில நாள் அங்கேதங்கினார்கள்.

யாகூஎ பினபுயூதருடையபஸ்காப்பண்டிகை சமீபமாயிற்று. யச அப்பொழுது இயேசுவானவர் எருசலேமநகரத்தி ற்குப்போய்த்தேவாலயத்திலே மாடுகளையும் ஆடுகளையும் புறாக்களையுமவிற்கிறவர்களுங் காசுக்காரரும் உளுக்கார்ந் திருக்கிறதைக்கண்டு,

யரு கயிற்றால் ஒருகொறடாவை உண பண்ணி அவர்கள் யாவரையும் ஆடுமாடுகளையுந் தேவாலயத்திற்குப் புறம்பே துரத்திக்காசுக்காரருடைய காசுக்களைக்கொ காட்டிப்பலகை

களைக்கவிழ்த்து,

யகா புறாக்களைவிற்கிறவர்களைநோக்கி, இவ்விடத்திலிருந் துஇவைகளையெடுத்துக்கொண்டுபோங்கள்; என்பிதாவின் ஆலயத்தை வியாபார வீடாக்காதிருங்களென்றார்.

S

யஎ அ பொழுது உம்முடைய ஆலயத்தினிமித்தம் உண டானபத்திவயிராக்கியம் என்னைப்பட்சித் தன றெழுதி பிருக்கிறதை அவருடையசீஷர் நினைத்துக்கொண்டார்கள். யஅ எ பினபுயூதர்கள் அவரைநோக்கி, எந்த அற்புதத்தை யெங்களுக்குக்காண்பிக்கிறீர்? ப்படிப்ப டவைகளைச் செய்கிறீரேயென்றார்கள்.

யகூ அதற்கு இயேசுவானவர்சொன்னது ந்தத்தேவா லயததையிடித்துப்போடுங்கள், பின்பு நான் இ நாளுக்குள்ளேயெழுப்புவேனென்றார்.

தைமூன்று

உய யூதர்களசொன்னது, இந்தத்தேவாலயம் நாற்பத் தாறுவருஷமாகக்கடடப்பட்டதே, நீர் தைமூன்றுநாளு க்குள்ளேயெழுப்புவீராவென்றார்கள்.

.

உக அவர்தமமுடைய சரீரமாகிய தேவாலயத்தைக்குறி த்துப்பேசினார்.

பான

உஉ ஆதலால் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து பின்பு அவர்சொன்னதை அவருடைய சீஷர் நினைத்து வேத் த்தையும் இயேசுவானவர்சொன்ன வசனத்தையும் அதிக மாய்விசுவாசித்தார்கள்.

உஙள அந்தப்பஸ்காப்பண்டிகையின் காலத்திலே அவர் எருசலேமநகரத்திலிருக்கையில் அவர்செய்த அற்புதங்களை அநேகம்பேர்கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமவைத்தார்கள்.

உச அபபடியிருந்தும் இயேசுவானவர் அவர்களெல்லா ரையும் அறிந்தபடியினாலே தம்மை அவர்களுக்கு ஒப்புக்

கொடுக்கவில்லை.

உரு மனிதருள்ளத்திலிருப்பதை அவர் அறிகிறவரான படியால் மனிதரைக்குறித்து ஒருவரும் அவருக்கு அறிவை

2

« PreviousContinue »