Page images
PDF
EPUB

யஉ பினபுபோர்சசேவகரும ஆயிரஞ்சேனைக்குத்தலைவ ார்களுடைய ஊழியக்காரரும் இயேசுவைப்பிடித்

மயூ து அவரைச்கட்டி,

யங முதலாவது அன்

வன்பவனிடத்திற் கொண்டுபோ னார் ள; அந்த அன்னா அவ்வருஷத்துப்பிரதான ஆசாரிய திய காயிபாவென வ க்குமாமனாயிருந்தான்.

யச ஒரே மனிதன் சனங்களுக்குப் பதிலாக மடிந்துபோ லை ல் நலமாயிருக்குமென்று யூதருக்கு ஆலோசனை சொன் னவன் அந்தக் காயிபாவே.

யரு

சீமோன பேதுருவுமவேறொரு சீஷனும் இயேசுவு க்கு சென்றார்கள். அல்லாமலும் அந்தச்சீஷன பிரதா ன் ஆசாரியனுக்கு அறிமுகமுள்ளவனாப் இயேசுவுடனேகூ ப்பிரதான ஆசாரியனுடைய மாளிகைக்குட் பிரவேசித தான்.

யசு பேதுரு வெளிவாசற்படியிலே நின்றான். ஆதலாற் பிரதான ஆசாரியனுக்கு அறிமுகமுள்ள அந்தமற்றசசீஷ னவெளியேபோய், வாசலைக்காக்கிறவ ட னே சொல்லிப் பேதுருவை உள்ளே அழைத்துக்கொண்டான்.

யஎ அப்பொழுது வாசலைக்காக்கிறவேலைக்காரி பேதுரு வைநோக்கி, நீயும் அந்த மனிதனுடைய சீஷரிலொருவ னல்லவாவென்றாள். அவன் நான் அப்படிப்பட வனலலவெ

ני

[ocr errors]

[ocr errors]

யஅ குளிர்ச்சியான காலமானபடியினாலே வேலைக்காரரு ம் ஊழியக்காரருமநெருபுண்டாக்கி, நி றுகுளிர் காயந் தார்கள்: அவர்களுடனேபேதுருவும் நின்று குளிர்காயந்

ன்

தான்.

யாகூஎபிரதான ஆசாரியன் இயேசுவானவருடையசீஷரை யும் போதகத்தையுங்குறித்து அவரிடத்தில் வினாவினான்.

உய அவனுட னே இயேசுவானவர்சொன்னதாவது, அந் தரங்கத்திலே நான் ஒன்றும்பேசாமல் வெளியரங்கமாய் லோகத்துடனே பேசினேன் ; செப் ஆலயத்திலேயும யூதர் களெல்லாருங் கூடிவருகிற தேவாலயத்திலேயும் எப்பொழு தும் உபதேசம்பணனினேன்.

உக என்னத்திற்கு நீர் என்னிடத்தில் விசாரிக்கிறீர்? எனக்குச் செவிகொடுத்தவர்களுக்கு நான் சொல்லியவைக ளைக்குறித்து அவர்களிடத்திலே விசாரிப்பீராக: நான்பேசி னவைகளை அறிந்திருக்கிறார்களே என்றார்.

உஉ இப்படி அவர்சொன்னபொழுது சமீபமாய் நின்ற ஊழியக்காரரிலொருவன் பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படி மாறுத்தரவுசொல்லலாமாவெனறுசொல்லி, இயேசுவான வரை ஒரு அடி அடித்தான், அவனுடனே இயேசுவானவர்

23 Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?

24 Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.

25 And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I

am not.

26 One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?

27 Peter then denied again and immediately the cock crew.

28 Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

29 Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?

30 They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.

31 Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:

32 That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.

33 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?

34 Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?

உங நான் தகாதவிதமாய்ச்சொன்னேனானால், தகாத் தாயிருக்கிறதை ஒப்புவி: நானதகுதியாய்ச்சொல்லியிருக்க, என்னத்தினாலே என்னை அடிக்கிறாயென் றார்.

உச அன்னா என்பவன் கட்டப்பட்டவரான அவரைப் பிரதான ஆசாரியனான காயிபாவினிடத்திற்கு அனுப்பியிரு

ந்தான்.

உரு சீமோனபேதுரு நினறுகுளிர்காய்ந்தான். அப்பொ ழுது சிலர் அவனைநோக்கி, நீயும் அவனுனடயசீஷரிலொரு வனல்லவாவென்றார்கள், அதற்கவன நானலலவெனறு மறு தலித்தான் .

உசு பின்பு பிரதான ஆசாரிய டைய வேலைக்காரரி லாருவனு மாய்ப்பேதுருவினாலே காதற்வெட்டப்பட்ட வனுக்குஇனத்தாலுமாயிருந்தவன் அவனை நோக்கி, நான் உன்னை அவரோடேகூடத்தோட்டத்திலே காணவில்லையா வென்றான்.

உஎ அப்பொழுது ே துருமறுபடியும் மறுதலித்தான் : உடனே சேவலகூவிற்று.

உஅ

விடியற்காலமானபொழுது அவர்கள் காயிபாவினி டத்திலிருந்து இயேசுவானவரைப்பெரியதுரையின் நியாய ஸ்தலத்திற்குக் கொண்டுபோனார்கள்; அசூசிப் படாமற்பஸ்காவைப்பொசிக்கும்படிக்குத்தாங்கள் அந்த நியாயஸ்தலத்துக்குட்பிரவேசிக்கவில்லை.

அவர்கள்

.

உகூ ஆதலாற்பிலாததெனனுந்துரை அவர்களிட ததிற்கு ப்போய் இந்தமனி ன்மேல் என்ன குற்றஞ்சாட்டுகிறீர்க ளென றான்.

ங) அவனுடனே அவர்கள் சொன்னது, இவனபொல்லா ங்குசெய்தவன்லலாதிருந்தால், இவனை உமக்கு ஒப்புக்கொ

க்கமாட்டோமென்றார்கள்.

ஙக ஆதலாற்பிலாததெனபவன அவர்களைநோக்கி. இவ னை நீங்களே கொண்டுபோய், உங்கள் நியாயசாஸ்திரத்தின் படி இவனுக்கு நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுங்களென்றான். அத ற்குயூதர்கள் சொன்னது, ஒருவனுக்கு மரணத்தைக்கொடு க்கிறதற்கு எங்களிடத்தில் அதிகாரமில்லையேயென்றார்கள்:

ங யேசுவானவர் தமக்கு மரணம் வரும் வகைபைக குறித்துச்சொன்னவசனம நிறைவேறத்தக்கதாக (அப்ப டிப்பேசினார்கள்.)

ஙங அ பொழுது பிலாததானவன மறுபடியும் நியாய ஸதலத்திற்குட்பிரவேசித்து இயேசுவை அழைத்து, நியூத் ருடைய இராசனாவென்று கேட்டான்.

ஙச அவனுடனே இயேசுவானவர்சொன்னது, இதை நீ ர் உமமாலே சொல்லுகிறீரோ அல்லது மற்றவர்கள் என

35 Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?

36 Jesus answered, My kingdom is not of this world if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

37 Pilate therefore said unto him, Art thon a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

38 Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.

39 But ye have a custom, that I should release unto you one at the will passover: ye therefore that Irelease unto you the King of the Jews?

40 Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a rob ber.

CHAPTER XIX.

1 Christ is scourged, crowned with thorns, and beaten. 4 Pilate is desirous to release him, but being overcome with the outrage of the Jews, he delivered him to be crucified. 23 They cast lots for his garments. 26 He commendeth his mother to John. 28 He dieth. 31 His side is pierced. 38 He is buried by Joseph and Nico

demus.

THEN Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

ஙரு பிலாததுமறுமொழியாகச்சொன்னது,நானயூதனா? உன்னுடையதேசத்தாரும் பிரதான ஆசாரியரும் உன்னை எனக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்கள், என்னசெய்தாய்என்றான்.

கசு அதற்கு இயேசுவானவர்சொன்னது, என இராச்சி யம் இவ்வுலகத்தின் தன்மையுள்ளதல்ல, என் இராசசியம இவ்வுலகத்தின் தன்மையுள்ளதானால் நான் யூதர்கையில் அக ப்படாதபடிக்கு என ஊழியக்காரர்போராட்டஞ்செய்வா ர்கள்: என இராசசியம வென்றார்.

மமையின தன்மையுடையதல்ல

ஙஎ அப்பொழுது பிலாததானவன் அவரைநோக்கி, ஆத லால நீ இராசனலலவாவென்றான். இயேசுவானவர்சொன் னது, நீர்சொல்லுகிறபடி நான இராசன்தான், சத்தியத் தைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்கும்படிக்கு நான் பிறந்தேன்: அதற்காகவே இவ்வுலகத்திறகுவந்தேன்; சத்தியத்தின் தன் மையுள்ளவனெவனோ அவன் எனக்குச்செவிகொடுக்கிறா னெனறார்.

நஅ அதற்குப்பிலாதது, சத்தியம் எதுஎன்றுசொல்லி, மறுபடியுமயூதரிடத்திறகுப்போய அவர்களைநோக்கி, நா

ன் அவனிடத்தில் ஒருகுற்றமுங்காணேன்.

கூகூ பஸ்காபண்டிகையிலே நான் உங்களுக்காக ஒருவ னை விடுதலைபண்ணுகிறது வழக்கமாயிருக்கிறதே; ஆகை நான யூதருடைய ராசனை உங்களுக்காக விடுதலை பண்ண உங்களுக்கு விருப்பமுண்டாவென்றான்.

யால்

சாய அப் பொழுது அவர்களெல்லாரும் இவனையல்ல, பர பாவை விடுதலைபண்ணவேண்டுமென்று கூப்பிட்டார்கள்: பரபாவெனபவன் கள்ளனாயிருந்தான்.

யாகூ. அதிகாரம்.

((க) பிலாததுகிறிஸ்துவை அடிப்பித்ததும், (உ) சேவகர் அவரைப்பரியாசஞ்செய்த்தும், (அ) பிலாத்து மறுபடி யும் அவரைப்பரிசோதித்து, (யகூ ) அவரைச் சிலுவையில் அறையும்படி ஒப்புக்கொடுத்ததும், (யஅ) அவரைச்சிலு வையில் அறைந்து, உஙு க) அவருடைய வஸ்திரங்களைப் பங்கிட்டதும், (உரு யேசுவானவர் தமமுடையதா யோடுஞ் சீஷனோடும் பேசினதும், (ங) அவர் மரித்தது ம, (ஙக) சேவகர் அவருடைய விலாவிலேகுத்தின் (ஙஅ) யோசேப்பும் நிக்கோதேமும் அவரைக்கல்லறை யிலவைத்ததும.)

அப்பொழுது பிலாததெனபவன இயேசுவைப்பிடித்து

12

« PreviousContinue »