Page images
PDF
EPUB

அதன் பின்பு இயேசுவானவர் தீபேரியாவின கடற் கரையிலே சீஷருககுத்த மமை மறுபடியுங்காண்பித்தார்; அங்கேகாண்பித்த பிரகாரமாவது,

உ சீமோனபேதுருவுந் தீதிமு என்னப்பட்ட தோமா வுங் கலிலேயா நாட்டிலுள்ள கானாவூரானாகிய நாத்தான் வேலுஞ் செபேதேயுவினகுமாரரும் அவருடைய சீஷரில் வேறிரண்டுபேருங் கூடிய ருக்குங் காலத்திலே சீமோன ருமற்றவர்களைநோக்கி, நான் மீன்பிடிக்கப்போகிறே னென்றான. அவர்கள் நாங்களும் உன் டனே கூடவருகி றோமென்றார்கள்.

கூ உடனே அவர்கள் புறப்பட்டுப்போய்ப்படவேறினார் கள்; அந்தஇராததிரியிலே அவர்கள் ஒன்றும்பிடிக்கவில்லை. ச விடியற்காலமானபொழுது, இயேசுவானவர் கரையி லே நின்றார்: அவரை இயேசுவென்று சீஷர் அறியாமலிருந் தார்கள்.

ரு அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களை நோக்கி, பிள்ளைகளே, போசனமபண்ணுகிறதற்கு ஏதாகிலும் உங்க ளிடத்தில் உண்டாவெனறார். அதற்கவர்கள் ஒன்றுமில்லை யென்றார்கள்.

சு அவர்சொன்னது, நீங்கள் படவுக்கு வலதுபுறமாக லையைப்போடவேண்டும், அப்பொழுது உங்களுக்கு அக ப்படுமென்றார். அந்தப்படி அவர்கள்போட்டுத்திரளான மீனகள அகப்பட்டதினாலே அதை இழுக்கமாட்டாதிருந் தார்கள்.

எ ஆதலால இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த சீஷனபேது ருவை நோக்கி, அவர்கர்த்தரென்றான, அவர்கர்த்தரெனறு சீமோனபேதுருகேட்டவுடனே தானவஸ்திரமில்லாதவனா

ன்படியினாலே சட்டையைக்கட்டிக்கொண்டு கடலிலே குதித்தான்.

அ மற்றசசீஷர் ஏறக்குறைய இருநூ றுமுழம்மாததிரங் கரைக்குத் தூரத்திலே யிருந்தபடியினாலே, மீன்களுட னே வலையையிழுத்துக்கொண்டு படவினோடே (கரையை) சேர்

ந்தார்கள்.

கூ அவர்கள்கரையிற்சேர்ந்திறங்கினபொழுது, அக்கினி க்கரிகள் இருக்கிறதையும் அதினமேலமீனவைத்திருக்கிற தையும் அ

பப

த்தையுங்கண்டார்கள்.

ய பின்பு இயேசுவானவர்சொன்னது, நீங்கள் இப்பொழு துபிடித்த மீன்களிற்சிலகொண்டுவாருங்களென்றார்.

யக அப்பொழுது சீமோனபேதுரு படவுக்குத்திரும்பி நூற்றைமப த்துமூன்று பெரியமீன்களால் நிறைந்தவலையை

12 Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

13 Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.

14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples after that he was risen from the dead.

15 ¶ So, when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

16 He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.

17 He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedstwhither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

யஉஎ பினபு இயேசுவானவர் அவர்களையழைத்துப்போ னமபண்ணவாருங்களென்றார். அப்பொழுது அவரைக்கர் த்தரெனறு சீஷர் அறிந்தபடியினாலே, அவர்களில் ஒருவனா யினும் நீர் ஆரென்று கேட்கத்துணியவில்லை.

று

யக அன்றியும் இயேசுவானவர்சேர்ந்து, அப்பத்தையும் மீனையும் எடுத்து அவர்களுக்குப் பரிமாறினார்.

யச இயேசுவானவர் மரித்தோரிலிருந்தெழுந்தபினபு, தமது சீஷருககுக்காடடினதரிசனைகளில் இது மூன்றாவது.

யரு அவர்கள்போசனமபண்ணினபினபு இயேசுவான வர்சீமோனபேதுருவை நோக்கி, இயோனாவினகுமாரனாகி யசீமோனே, இவர்களிலும் நீ என்னிடத்தில் அதிகமாய் அன்புகூருகிறாயாவென்றார். அதற்கவனசொன்னது, ஆண் டவரே, நான் உமமிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறதை நீர் அறி ந்திருக்குறீரென்றான அவர்சொன்னது, என ஆட்டுக்குட்டி களைப்போஷிப்பாயாகவென்றார்.

யகா பினபு அவர் இரண்டாந்தரம் அவனைநோக்கி, இயோனாவினகுமாரனாகியசீமோனே, என்னிடத்தில் அன புகூருகிறாயாவென்றார். அதற்கவனசொன்னது, ஆண்டவ ரே, நான் உமமிடத்தில் அன்புகூருகிறதையறிந்திருக்கிறீ ரென்றான். அவர்சொன்னது, என ஆடுகளைமேய்ப்பாயாக வென்றார்.

யஎ பினபு அவர்மூன்றாந்தரம் அவனை நோக்கி, இயோ னாவினகுமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாயாவென்றார். என்னிடத்தில் அன்புகூருகிறாயாவெ ன்று அவர்மூன்றாந்தரந்தன்னுடனேசொன்னபடியினாலே பேதுருதுக்கம் அடைந்து ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றை யும் அறிந்திருக்கிறீர்: நான் உம்மிடத்தில் அன்புகூருகிற தையும் அறிந்திருக்கிறீர் என்றான். இயேசுவானவர்சொ ன்ன து, என் ஆடுகளைப்போஷிப்பாயாக.

யஅ

அல்லாமலும் நீ இளவய ள்ளவனாயிருககையில் நீயே உன் அரையிற் கச்சைகட டிக்கொண்டு உன் இஷட ப்படிக்கு நடந்துதிரிந்தாய். நீ முதிர்ந்தவயதுள்ளவனாயிரு க்கும்பொழுது உன்கைகளை நீட்டுவாய். மேலுமவேறொரு வன் உன் அரையிற்கச்சைகட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்திற்குக் கொண்டுபோவானென்று மெய்யாகவே உன் க்குச்சொல்லுகிறேனெ ன றார்.

யகூ அவன் பராபரனுக்குப் புகழுண்டாகத்தக்கதாக அடையுமமண வகையைக்குறித்து இப்படிச்சொன ர். அப்படிச்சொன்னபின்பு எனக்குப்பினசெனறுவாவென்று

20 Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?

21 Peter seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.

23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die : yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, if I will that he tarry till I come, what is that to thee?

24

This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things; and we know that his testimony is true.

25 And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen,

உய அந்தப்படி பேதுரு (பின்செல்லுகையில்) திரும்பி ப்பார்த்து இயேசுவுக்கு அன்பாயும் இராப்போசனமபண ணுகையில் அவருடையமார்பிலே சாய்ந்து ஆண்டவரே, உமமைக்காட்டிக்கொடுப்பவனயா பாவ னன்று கேட்டுமிரு

ந்த சீஷனும் பின்செல்லுகிறதைக்கண்டு,

உக இயேசுவானவரைநோக்கி, ஆண்டவரே, வனஎன னமாயிருப்பான் என்றான்.

உஉ அதற்கு யசுவானவர்சொன்னது, நானவருமள வும இவனிருக்க எனக்குச்சித்தமானால் அதினாலே உனக் கென்ன? நீயேயெனக்குப்பின்செலலெனறார்.

உங அதினாலே அந்தச்சீஷன மரிப்பதில்லையெனகிறபே ச்சுச்சகோதரருக்குள்ளேயுண்டாயிற்று: இயேசுவானவர் அவன் மரிப்பதில்லையென்று சொல்லாமல் நான்வருமளவும் அவனிருக்க எனககுச்சித்தமானால் அதினாலே உனககென் னவென்று சொனனார்.

உச

அந்தச் சீஷனே இந்தச் சங்கதிகளைக்குறித்துச்சா ட்சிகொடுத்து இவைகளையெழுதியிருக்கிறான். அவனுடைய சாட்சிமெயயென்றறிந்திருக்கிறோம். அன்றியும் இயேசு வானவர்செய்த மற்ற அநேக்காரியங்களுமுண்டு. அவை கள் ஒவ்வொன்றாய எழுதப்பட்டால அதினாலேயுண்டாகு மபுத்தகங்கள்வைக்கிறதற்கு உலகம் போதாதென்றெண் ணுகிறேன். ஆமென்.

« PreviousContinue »