Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Dăn' bury, Conn...

16,537 | Flint, Mich.... Dăn' ville, Va..

16,520 Fond dū Lăe', Wis.. Dăv' en port, Ia.

35,254 Frēe' port, Ill. Dāy' tòn, o

85,333 Gāles' bârg, Ill... De eā' târ, Ill..

20,754 Găl' ves ton, Tex..... De troit', Mich...

285,704 Glouces' tér (glos'-), Mass. Du būque' (doo būk'), Ia... 36,297 Glóv' ērs ville, N. Y...... Du lūth', Minn...

52,969 Hā' gērs town, Md. East' on, Pa..

25,238| Hăm' 1 tôn, 0. Eau Clāire' (0-), Wis.... 17,517 Hā' vēr hill (-il), Mass. Elgin, III

22,433 Hā' zle tón, Pa.... E liz'ả both, N. J..

52,130 | Hỏ'bỏ ken, N. J. Elk' härt, Ind..

15,184 Höl' yoke, Mass.
El mi' rå, N. Y...... 35,672 Hoūs' tón (hūs'-), Tex..
El Pä' so,
Tex...

15,906 Ish' pe ming, Mich.. E' rie, Pa

52,733 Ith' å eå, N. Y.. Ev' ang ville, Ind...

59,007 Jăek' són ville, Fla. Ev' ēr étt, Mass..

24,336 Jāmes' town, N. Y. Fäll Riv' er, Mass..

104,863 Jānes' ville, Wis.... 0.

17,613 Johns' town, Pa.. Fitch' bârg, Mass. ...

31 531 Jõ' li ět, Ill..

13,103 15,110 13,258 18,607 37,789 26,121 18,349 13,591 23,914 37,175 14,230 59,364 45,712 44,633 13,255 13,136 28,429 22,892 13,185 35,936 29.353

Find' lāy,

LESSON 183

CITIES OF THE UNITED STATES

Census of 1900

Jõp' lin, Mo......
Kål a må zoo', Mich.
Kắn kd kềe', Ill..
Kē' o kŭk, la..
Kēy Wěst, Fla.
Kings' tón, N. Y..
Knox' ville, Tenn
Là Crosse', Wis..
Lä fāy étte', Ind.....
Lăn' ess tẼr, Pa...

26,023, Lå re' do, Tex......
24,404 Lậw' rençe, Mass.
13,595 Lěad' ville, Col...
14,641 Lěav' en worth, Kan..
17,114 | Lễb' ả nón, Pa.
24,535 Lew' is tón, Me
22,637 Lěx' ing ton, Ky..
28,895 Li' må, 0..
18,116 Loek' port, N. Y..
41,459 Lõ' ğans port, Ind..

13,429 62,559 12,455 20,735 17,628 23,761 26,369 21,723 16,581 16,204

Lo rāin', o.

0.......
Los An' ġěl ěs, Cal.
Lou' is ville, Ky.
Low' ell, Mass.
Lờnch' bârg, Va.
Lýnn, Mass....
Mc Kēes' port, Pa.
Mā' cón, Ga....
, Mal' den, Mass..
Măn' chẽs tẼr, N. H..
Măn is tẼe', Mich.
Mång' fiēld, 0...
Măr i nětte', Wis....
Măr' i on, Ind..
Märl' bór o, Mass..

16,028 | Măs' sil lón, 0.
102,479 Měd' fõrd, Mass.
204,731 | Měm' phis, Tenn....
94,969 Me nõm' i nēe, Mich..
18,891 Měr' i den, Conn...
68,573 Me rỉd' ì an, Miss..
34,227 Mid' dle town, N. Y.
23,272 Mil wąu' kee, Wis....
33,664 Min ne åp' o lis, Minn..
56,987 MŌ bïle', Ala
14,260 | Mõ lĩne', Ill...
17,640 Mỏnt elâir', N. J..
16,195 Můn' çie, Ind
17,337 Més kē' gòn, Mieh.
13,609 Nătch'ěz, Miss.

11,944 18,244 102,320 12,818 24,296 14,050 14,522 285,315 202,718 38,469 17,248 13,962 20,942 20,818 12,210

LESSON 184

CITIES OF THE UNITED STATES

Census of 1900

New' ark (nū' ērk), N. J.. 246,070 Os wē' go, N. Y.......
New Běd' fõrd, Mass.. 62,442 Ot' tå wå, Ill.
New Brit' ain, Conn.

25,998 | Ot tăm” wa, Ia.. New' burg, N. Y....

24,943 Ow' ěns bór o, Ky New' eås tle, Pa.

28,339 På dū' eåh, Ky. New Hā' ven, Conn

108,027 Păs sā' ìu, N. J. New Or' le ans, La.. 287,104 Păt' ēr són, N. J. New Ro chělle', N. Y...... 14,720 Paw tắck' ět, R. I. Nôr' fólk, Va...

46,624 Pěn så co' lå, Fla. Nor' ris town, Pa..

22,265 Pe õ' rỉ å, III Nôrth åmp' tón, Mass 18,643 Pērth Am' boy, N. J. Nôr' wịch, Conn....

17,251 | Pē' tērs bûrg, Va.. Oak' land, Cal..

66,960 Phil å děl' phỉ á, Pa. Oğ' den, Utah.

16,313 Pi' qua (pik' wa), 0. O' må-hą, Neb..

102,555 Pịtts' bûrg, Pa.. Or' anġe, N. J.

24,141 Plāin' fiēld, N. J. Osh' kosh, Wis

28,284 Plým' oùth, Pa.

22,199 10,588 18,197 13,189 19,446 27,777 105,171 39,231 17,747 56,100 17,699

21,810 1,293,697

12,172 321,616 15,369 13,649

[blocks in formation]

St. Loū' is, Mo..
Săn dis' kỷ,

0..
Săn Trăn ¢is' eỹ, Cal . ...
Săn Jo se' (ho sä'), Cal....
Săn ả tõ' ga, N. Y.....
Så văn' nåh, Ga...
Sehe nbe' tả dỷ, N. Y.
Serăn' tón, Pa..
Se åt' tle, Wash...
Sē dā' li á, Mo.
Sha mũ' kin, Pa.
She boy' ğan, Wis.
Shěn an do' åh, Pa...
Shrēve' port, La.
Sioux City (s00), Ia.
Sóm' ēr ville, Mass...
South Běnd', Ind
Spö kăne', Wash.
Stăm' fõrd, Conn
Steü' ben ville, 0....
Stoek' tón, Cal ....
Strēa' tõr,

Ill.. Su pē' rỉ õr, Wis. Sýr' à cūse, N. Y Tå eo' må, Wash

575,238 | Tăm på', Fla..

19,664 Täun' tón, Mass... ..., 342,782 Těr' re Hante (-hot), Ind.. 21,500 To lē' do, 0........ 12,409 Troy, N. Y.. 54,244 Un' ion, N. J 31,682 | U' ti ea, N. Y. 102,026 Vieks' bûrg, Miss 80,671 | Văn cõnnes (-sănz), Ind... 15,231 Wā' eo, Tex... 18,202 | Wil' thăm, Mass.. 22,962] Wush' ing ton, D. C. 20,321 | Wa' tēr loo, Ia. 16,013 Wa' tēr town, N. Y...... 33,111 Wạ' ter vliet (-vlēt), N. Y. 61,643 Wau' sau (wą' są), Wis.... 35,999 | Wíchoi tại Kan.... 36,848 Wil' liams pārt, Pa. 15,997 Wil' mịng tòn, Del. 14,349 Wī nö' nå, Minn. 17,500 Wõ' bûrn, Mass 14,079 Woon soek' ět, R. I.... 31,091 Worces' tér (woos'), Mass. 107,384 Yönk' ērs, N, Y 37,714 Zānes' ville, 0.

15,839 31,036 36,673 131,822 60,651 15,187 56,383 14,834 10,249 20,686 23,481 278,718 12,580 21,696 14,321 12,354 24,671 28,757 76,508 19,714 14,254 28,204 118,421 47,931 23,533 LESSON 186 STATES, TERRITORIES AND CAPITALS NOTE-In reciting the following lessons it is suggested that the teacher call only the names in the first column, requiring the students to write from memory the accompanying names of the capitals. Sq. Miles Capital

Census of 1900 Al å bä' mà, Ala....

51,540..Mõnt ğóm' ēr ġ..... 30,346 A lăs' kå Ter., Alaska Ter... 531,409.. Sit' kå..

1,396 Ar i zõ' nå, Ariz.... 113,929. . Phoē' nix

5,544 Ar' kan sąs (-sąw), Ark.. 53,845.. Little Roek.

38,307 Căl i fôr' ni á, Calif... 155,980. . Săe rå měn' to.

29,282 Cổl o rä'do, Colo.... 103,845..Děn' ver.

133,859 Còn năct' 1 eắt (-nét' -), Conn. 4,845..Härt' ford

79,850 Děl' å wâre, Del... 1,950..Do' vēr

3,329 Flór' i då, Fla. 59,268.. Tăl lå hås' see

2,981 Geôr' ġi á, Ga. 58,980..At lăn' tả.

89,872 I'då ho, Idaho..

84,290.. Boi' se City (boi' zā).. 5,957 Il lĩ nois' (noi' or nois' ), Ill. 56,000..Spring' fiēld

34,159 In di ăn' å, Ind...

35,910. . In di an åp' o lis.... 169,164 In' di an Ter., Ind. Ter.. 65,304.. Täh' lě quäh

1,482 I' o wà, Ia.

55,470. . Des Moines' (d’ moin').. 62,139 Kằn' gas, Kan... 81,700.. To pē' kå...

33,608 Kěn tủek' ġ, Ky... 40,000. . Frånk' fort.

9,487 Lou ï gï ä' nå, La.

45,420..Bắt' on Rouge (ro0zh).. 11,269 Māine, Me.. 33,156..Au gắs' tải

11,683 Mā' rý lănd, Md. 9,860..An nắp' o lis

8,402 Mås så chū' sětts, Mass.. 8,040.. Bôs' tón ..

560,892 Mich' i gan, Mich. 57,430. Lăn' sing

16,485 Min ne sẽ' tả, Minn. 79,205.. St. Paul'.

163,065 Mis sis sipo pi, Miss.. 46,340..Jắck' són ..

7,816 Mig sou'ri, Mo.. 68,735..Jěf' fēr són City.

9,664

1

.

LESSON 187

STATES, TERRITORIES AND CAPITALS

Sq. Miles

Capital Món tä' nå, Mont...

145,310.. Hěl' e nå Ne brăs' kå, Neb.

76,185..Lín eoln,. Ne vä' då, Nev...

109,740.. Cär' són City..

Census of 1900

10,770 40,169 2,100

[ocr errors]

1

0 hi' o,

Sq. Miles Capital

Census of 1900 New Hămp' shïre, N. H. ...... 9,005..Còn' eộrd.

19,632 New Jēr' sey, N. J. 7,455.. Trěn' tón.

73,307 New Măx'Yeo Ter., N.Mex.Ter. 122,000..Săn tả Fe”.

5,603 New York', N. Y.... 47,620..Al' bá ný.

94,151 North Căr o lī' nå, N. C...... 52,240. . Rą' leigh ..

13,643 North Da kõ' tå, N. Dak... 75,000. . Bỉs' märek..

3,319 0... 40,760..Co lům' bús

125,560 Ok li hỏ' me, Okla. 4,687.. Găth' rie.

10,006 Or' e ğön, Or..... 94,560..Sā' lem..

4,258 Pěnn sýl vā' ni á, Pa. 44,985. .Hăr' ris bürg

50,167 Prov' i dençe..

175,597 Rhode Isl' and, R. I..

1,088

New' port discontinued) 22,034 South Căr o li' na, s. C...... 30,170 Co lům' bi à .

21,108 South Da kõ' tå, S, Dak. 76,620.. Pierre (pēer).

2,306 Těn nes sēe', Tenn.. 41,750.. Năsh' ville..

80,865 Těx' as, Tex... 265,780..Aus' tin.

22,258 U' tạh, Utah. 82,190. .Salt Lāke City..

53,531 Vēr mont', Vt.. 9,136.. Mõnt pē' li ēr.

6,266 Vir gin' i å, Va. 40,125..Rich' mỏnd

85,050 Wash' îng tón, Wash.. 66,880..0 lõm' ph ả.

4,082 West Vîr ġin' i à, W. Va... 24,645..Chärles' tón

11,099 Wis eón' sin, Wis 54,450.. Măd' i són

19,164 Wý o'ming, Wyo....

97,575.. Chey ěnne' (shi én').... 14,087

{

1

1

LESSON 188

LARGEST CITIES OF THE WORLD

City

Am' stêr dăm
Ant' wērp.
Bảng k ko
Bär çē lõ' nå.
Běl' fåst
Bēr' lin.
Bồm bẫy'
Bôr deaux' (-do')....

Country
Hol' land....
. Běl' ġi úm...
Si am'
.Spāin....
Ire' land ...
Průs' sia (průsh' à).
In' di à
France

Population

512,953 277,576 250,000 272,481

255,950 1,843,000

821,764 256,906

« PreviousContinue »