Page images
PDF
EPUB

BIBLIOTHECA

ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA.

ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA.

CATALOGUE

DE

LIVRES ET D'ÉCRITS

SUR

L'HISTOIRE NATURELLE DES POISSONS ET DES CÉTACÉS, LA
PISCICULTURE, LES PÊCHES, LA LÉGISLATION DES PÊCHES, ETC.

RÉDIGÉ PAR

D. MULDER BOSGOED,

Bibliothécaire du „Rotterdamsch Lees kabinet”.

HARLEM,
CHEZ LES HÉRITIERS LOOSJES.

1874.

ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA.

CATALOGUS

VAN

BOEKEN EN GESCHRIFTEN

OVER DE

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS VAN
DE VISSCHEN EN WALVISSCHEN, DE KUNSTMATIGE VISCHTEELT, DE

VISSCHERIJEN, DE WETGEVING OP DE VISSCHERIJEN, ENZ.

[ocr errors]

BEWERKT DOOR

D. MULDER BOSGOED,
Bibliothecaris van het Rotterdamsch Lees kabinet.

HAARLEM,
DE ERVEN LOOSJES.

1874.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Heb ik in het voorberigt van mijne » Proeve eener ichthyologische bibliographie” reeds in het kort de aanleiding tot het bewerken van deze bibliographie vermeld, thans, nu dit werk in zooveel uitgebreider en vollediger vorm het licht ziet, geloof ik het toen medegedeelde hier wel te mogen herhalen en er zelfs iets aan te moeten toevoegen, vooral ook omdat mijne » Proeve” slechts in beperkten kring werd verspreid.

Het is bekend dat van de »Inzendingen uit Nederland, door bemiddeling van het College voor de zeevisscherijen, verzonden naar de internationale tentoonstelling van visscherij-voortbrengselen enz., te Bergen in Noorwegen, Augustus 1865”, een afzonderlijken catalogus in het licht is gegeven, waarin ook is opgenomen eene lijst van werken over de visscherijen, en van plakkaten, wetten en besluiten daartoe betrekkelijk. Voor die lijst heb ik in der tijd eene kleine, onbeduidende bijdrage geleverd ; maar juist door het bijeenbrengen van dat weinige kwam ik tot de overtuiging, dat er op dat gebied nog heel wat te verzamelen was en werd de lust bij mij opgewekt, om daaraan mijne snipperuren te besteden.

Ik besloot dus op den ingeslagen weg voort te gaan en voorloopig van alles, wat mij over de visscherijen onder de oogen kwam, aanteekening te houden. Maar van eenvoudig dit te doen tot het ijverig opsporen van alles, wat op dien belangrijken tak van nijverheid betrekking heeft, was slechts een enkele stap.

Was het aanvankelijk mijn plan, om mij uitsluitend tot de visscherijen te bepalen, later kwam ik tot de overtuiging, dat eene lijst van de voornaamste werken over de natuurlijke geschiedenis

7

[ocr errors]

783401

« PreviousContinue »