Page images
PDF
EPUB

Dăn' bury, Conn...

16,537 | Flint, Mich.. Dăn' ville, Va. .

16,520 Fond dū Lăe', Wis. Dăv' en port, Ia.

35,254 Frēe' pārt, Ill. Dāy' tón, 0.

85,333 Gāles' birg, Ill. .. De cā' tûr, Ill......

20,754 | Găl' ves tón, Tex...... De troit', Mich...

285,704 Glouces' tēr (glos'-), Mass. . Du būque' (doo būk'), Ia... 36,297 Glóv' ērs ville, N. Y Du lūth', Minn.

52,969 Hā' gērs town, Md. East' on, Pa..

25,238 Hăm' il ton, 0. Eau Clāire' (ā-), Wis.. 17,517 | Hā' vēr hill (-il), Mass. Eloġin, Ill

22,433 Hā' zle tòn, Pa.. E lìz' å běth, N. J..

52,130 | Hỏ'bỏ ken, N. J. Elk' härt, Ind....

15,184 Hol' yõke, Mass. El mi' rå, N. Y.

35,672 Hoūs' tón (hūs'-), Tex. El Pä' so, Tex..

15,906 Ish' pe mîng, Mich.. E' ríe, Pa

52,733 Ith' á eå, N. Y. Ev' ang ville, Ind.

59,007 Jăck' són ville, Fla. Ev' ēr étt, Mass..

24,336 Jāmes' town, N. Y .... Fäll Riv' er, Mass.

104,863 Jānes' ville, Wis.... Find' lāy, 0

17,613 Johns' town, Pa. Fitch' bûrg, Mass.

31 531 Jõ'li ět, Ill.

13,103 15,110 13,258 18,607 37,789 26,121 18,349 13,591 23,914 37,175 14,230 59,364 45,712 44,633 13,255 13,136 28,429 22,892 13,185 35,936 29,353

[blocks in formation]

Lõ ràin', 0.

0.....
Los An' ġěl ěs, Cal...
Lgu' is ville, Ky.
Low' ell, Mass.
Lynch' bûrg, Va.
Lýnn, Mass....
Mc Kēes' port, Pa.
Mā' cón, Ga......
Mal' den, Mass.
Mån' chěs tēr, N. H..
Măn is tệe', Mich.
Măng' fiễld, 0....
Măr i nětte', Wis.....
Măr' ión, Ind..
Märl' bor o, Mass..

16,028 | Măs' sil lón, 0.
102,479 Měd' fõrd, Mass
204,731 Měm' phis, Tenn..

94,969 Me nõm'i nēe, Mich...
18,891 Měr' i den, Conn..
68,573 Me rid' i an, Miss..
34,227 Mid' dle town, N. Y
23,272 Mil wąu' kee, Wis.
33,664 Mẫn ne åp' o lis, Minn..
56,987 Mo bïle', Ala
14,260 Mo line', Ill.

Ill....
17,640 Mỏnt elàir', N. J.
16,195 Mún' çie, Ind
17,337 Mės kē' gön, Mieh.
13,609 Nătch'ěz, Miss.

11,944 18,244 102,320 12,818 24,296 14,050 14,522 285,315 202,718 38,469 17,248 13,962 20,942 20,818 12,210

LESSON 184

CITIES OF THE UNITED STATES

Census of 1900

New' ark (nū' ērk), N. J.. 246,070 Os wē' go, N. Y.
New Běd' fõrd, Mass... 62,442 Ot' tå wå, Ill...
New Brit' ain, Conn.

25,998 | Ot tăm' wa, Ia.... New' blirg, N. Y.

24,943 Ow' ěng bór o, Ky.. New' eås tle, Pa.

28,339 På dū' eåh, Ky. New Hā' ven, Conn

108,027 Pås sā' ìu, N. J. New Or' le ans, La...... 287,104 Păt' ēr són, N. J. New Ro chělle', N. Y.. 14,720 Paw tủek' ět, R. I.. Nôr' fólk, Va....

46,624 Pěn så co' là, Fla. Něr' ris town, Pa.

22,265 | Pe 0' rỉ ả, Ill Nôrth ămp' tón, Mass 18,643 Pērth Am' boy, N. J... Nôr' wich, Conn.

17,251 Pē' tērs bûrg, Va...... Oak' land, Cal..

66,960 Phil å děl' phỉ á, Pa.. Og' den, Utah..

16,313 Pi' qua (pik' wa), 0.. 0' mà hạ, Neb..

102,555 Pitts' bûrg, Pa... Or' anġe, N. J.

24,141 Plāin' fiēld, N. J. Osh' kosh, Wis....

28,284 | Plým' oŭth, Pa..

22,199 10,588 18,197 13,189 19,446 27,777 105,171 39,231 17,747 56,100 17,699

21,810 1,293,697

12,172 321,616 15,369 13,649

[blocks in formation]

Se åt' tle,

St. Loū' is, Mo..
Săn dis' kỳ, 0..
Săn Frắn cis' eÕ, Cal.
Sản Jo se' (họ sẽ'), Cal....
Săn ả tõ' gà, N. Y....
Så văn' nåh, Ga.
Sehe nbe' tả dỷ, N. Y.
Serăn' tón, Pa...

Wash...
Sē dā' li å, Mo..
Sha mõ' kĩn, Pa.
She boy' ğan, Wis...
Shěn an do' åh, Pa...
Shrēve' pārt, La.
Sioux City (800), Ia.
Sóm' ēr ville, Mass.
South Běnd', Ind
Spö kåne', Wash
Stăm' ford, Conn
Steü' ben ville, 0....
Stoek' tón,

Cal ....
Strēa' tõr,

Ill.. Su pē' ri õr, Wis. Sýr' à cūse, N. Y Tá eõ' må, Wash

575,238 | Tăm på', Fla....

15,839 19,664 Täun' tón, Mass.....

31,036 342,782 Těr' re Haute (-hot), Ind.. 36,673 21,500 To lē' do, 0.......

131,822 12,409 Troy, N. Y..

60,651 54,244 Un' ion, N. J

15,187 31,682 U' ti ca, N. Y.

56,383 102,026 Vieks' bûrg, Miss

14,834 80,671 Vín çěnnes' (-senz), Ind... 10,249 15,231 Wā' eo, Tex...

20,686 18,202 | Wil' thăm, Mass..

23,481 22,962| Wash' ăng tỏa, D. G..... 278,718 20,321 | Wa' tēr loo, Ia.

12,580 16,013 Wạ' tēr town, N. Y..

21,696 33,111 Wa' ter vliet (-vlēt), N. Y. 14,321 61,643 Wau' sau (wą są), Wis.... 12,354 35,999 Wich' i tą, Kan....

24,671 36,848 Wil' liams port, Pa ... 28,757 15,997 Wil' ming ton, Del.

76,508 14,349 Wi nõ' nå, Minn.

19,714 17,500 Wo' bûrn, Mass

14,254 14,079 Woon soek' ět, R. I.... 28,204 31,091 Worces' tēr (woos'), Mass. 118,421 107,384 Yönk' ērs, N, Y

47,931 37,714 | Zānes' ville, 0..

23,533

LESSON 186

STATES, TERRITORIES AND CAPITALS NOTE-In reciting the following lessons it is suggested that the teacher call only the names in the first column, requiring the students to write from memory the accompanying names of the capitals. Sq. Miles Capital

Census of 1900 Al å bä' må, Ala.... 51,540..Mönt gồm' ©r y.

30,346 A lăs' kå Ter., Alaska Ter... 531,409..Sỉt' kå..

1,396 Ar i zo' nå, Ariz.... 113,929. . Phoē' nix

5,544 Ar' kan sąs (-sąw), Ark..... 53,845.. Little Roek....

38,307 Căl fôr' ni à, Calif... 155,980. . Săe rå měn' to.

29,282 Cól o rä'do, Colo.... 103,845..Děn' ver.

133,859 Còn nếct' 1 eắt (-nét' -), Conn. 4,845..Härt'ford

79,850 Děl' å wäre, Del. 1,950. .Do' vēr

3,329 Flór' i då, Fla.... 59,268.. Tăl lå hăs' see

2,981 Geôr' ġi å, Ga.... 58,980. . At lån' tå..

89,872 I'då hö, Idaho.

84,290. . Boi' se City (boi' zā). 5,957 Il li nois' (noi' or nois'), Ill. 56,000. .Spring' fiēld

34,159 In dỉ ăn' å, Ind.....

35,910. .In di an åp' o līs.. 169,164 In' di an Ter., Ind. Ter... 65,304.. Täh' lě quäh...

1,482 l' o wà, Ia. 55,470. . Des Moines' (d' moin')..

62,139 Kằn' gas, Kan.... 81,700.. To pē' kå.

33,608 Kěn tủek' ġ, Ky.... 40,000. . Frånk' fort

9,487 Lou i si ä' nå, La.

45,420..Bắt' on Rouge (ro0zh).. 11,269 Māine, Me. 33,156..Au gắs' tả

11,683 Mā', rý lănd, Md.. 9,860..An nắp' o lis

8,402 Mås så chū' sětts, Mass.. 8,040.. Bôs' tón

560,892 Mich' i ğan, Mich... 57,430..Lăn' sừng.

16,485 Min ne sẽ' tả, Minn... 79,205.. St. Pậul'

163,065 Mis sis síp' pi, Miss.. 46,340..Jăck' són ..

7,816 Mis sgu' ri, Mo. 68,735..Jef' fēr son City

9,664

LESSON 187

STATES, TERRITORIES AND CAPITALS

Sq. Miles Capital Món tä' nå, Mont...

145,310. . Hěl' e nå Ne brăs' kå, Neb.

76,185..Lin eoln,... Ne vä' då, Nev..

109,740.. Cär' son City.

Census of 1900

10,770 40,169 2,100 Sq. Miles Capital

Census of 1900 New Hămp' shïre, N. H....... 9,005.. Con' eôrd.

19,632 New Jēr' sey, N. J... 7,455.. Trěn' tón.

73,307 New Măx eo Ter., N.Mex.Ter. 122,000..Săn tả Fe'.

5,603 New York', N. Y..... 47,620..Al' bá ný

94,151 North Căr o li' nå, N. C...... 52,240..Ra' leigh

13,643 North Da kõ' tå, N. Dak... 75,000..Bis' märek.

3,319 O hi' 0, 0....... 40,760.. Co lům' bús

125,560 Ok li hỏ' me, Okla.. 4,687.. Găth' rie

10,006 Or' e gòn, Or. 94,560..Sā' lem..

4,258 Pěnn sýl vā' ni á, Pa. 44,985. . Hăr' ris bûrg

50,167

Prov' i dençe..... 175,597 Rhode Isl' and, R. I.

1,088

New' port (discontinued) 22,034 South Căr o li' na, S. C...... 30,170 Co lùm' bị ả ...

21,108 South Da kõ' tå, S, Dak. 76,620.. Pierre (pēer).

2,306 Těn nes sēe', Tenn.. 41,750. . Năsh' ville..

80,865 Těx' as, Tex... 265,780..Aus' tĩn.

22,258 U' tạh, Utah. 82,190..Salt Lake City..

53,531 Vēr mont', Vt. 9,136.. Mỏnt pē' li ēr.

6,266 Vir ġin' i à, Va. 40,125.. Rich' mond

85,050 Wash' ing ton, Wash... 66,880..0 lõm' pi ả

4,082 West Vīr ġin' i à, W. Va.... 24,645.. Chärles' tón

11,099 Wis eon'sĩn, Wis ... 54,450..Måd' i són

19,164 Wý õ ming, Wyo..

97,575..Chey ěnne' (shi ěn').... 14,087

{

[blocks in formation]
« PreviousContinue »