Page images
PDF
EPUB

Α. D. 59.

1 coR. XI. 22-32.

Α. D. 59.

έχοντας και τί υμίν είπω ; επαινέσω υμάς εν τούτω ; ουκ επαινώ.

VER. 27. What? have ye not houses to eat and

"Ωστε ός αν εσθέη τον άρτον τούτου, η to drink in? or despise ye the Church of πίνο το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος God, and shame them * that have not?

έσται του σώματος και αίματος του What shall I say to you ? shall I praise

Κυρίου. you in this? I praise you not.

Wherefore whosoever shall eat this
Or, that are poor.

bread, and drink this cup of the Lord,

unworthily, shall be guilty of the body VER. 23.

and blood of the Lord. Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, και

VER. 28. και παρέδωκα υμίν, ότι ο Κύριος Ιησούς έν

Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και τη νυκτί ή παρεδίδοτο, έλαβεν άρτον

ούτως εκ του άρτου εσθίετω, και εκ του For I have received nf the Lord that Tornpiou kivétW which also I delivered unto you, That

But let a man erumine himself, and the Lord Jesus the same night in which so let him eat of that bread, and drink he was betrayed took bread:

of that cup.

. VER. 24.

VER. 29. και ευχαριστήσας έκλασε, και είπε: ο γάς εσθίων και σπίνων αναξίως, κρίμα Λάβετε, φάγετε: τούτό μου έστι το σώμα | εαυτώ εσθίει και πίνει, μη διακρίνων τη το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο ποιείτε εις | σώμα του Κυρίου. την εμήν ανάμνησιν.

For he that eateth and drinketh un* Anl when he had given thanks, he worthily, eateth and drinketh * damnabrake it, and said, Take, eat : this is tion to himself, a not discerning the my body, which is broken for you : this Lord's body. do * in remembrance of me.

*Or, judgment. * Or, for a remembrance.

• But strong meat belongeth to * See on Matt. xxvi. ver. 26. them that are of full age, even those VER. 25.

who, by reason of use, have their

senses exercised to discern both good Ωσαύτως και το ποτήριον, μετά το | and evil, Heb. ν. 14. δειπνήσαι, λέγων: Τούτο το ποτήριον, ή καινη διαθήκη εστιν εν τω εμώ αίματι:

VER. 30. τούτο ποιείτε οσάκις αν πίνητε, εις την Διά τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και εμήν ανάμνησιν.

άρρωστοι, και κοιμώνται ικανοί. a After the same manner also he took For this cause many are weak and the cup, when he had supped, saying, sickly among you, and many sleep. This cup is the new testament in my blood : this do ye, as oft as ye drink it,

VER. 31. *in remembrance of me.

Ει γάς εαυτούς διεκρίνομεν, ουκ αν έκρι-
Or, for a remembrance.

νόμεθα. a See on Matt. xxvi. ver. 27, 28.

For if we would judge ourselves, we

should not be judged. VER. 26.

VER. 32. Οσάκης γάρ αν εσθίησε τον άρτον τούτον, και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον

Κρινόμενοι δε, υπό του Κυρίου παιδευόμετου Κυρίου καταγγέλλετε, άχρις ού αν θα, ένα μή συν τω κόσμω κατακριθώμεν. έλθη.

But when we are judged, a we are For as often as ye eat this bread, and chastened of the Lord, that we should drink this cup, *ye do shew the Lord's not be condemned with the world. death a till he come.

a Thou shalt also consider in thine * Or, shew ye.

heart, that, as a man chasteneth his

son, so the LORD thy God chasteneth a See on Matt. xxiv. ver. 30. thee, Deut. viii. 5. Behold, happy

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A. D. 59,

1 COR. XI. 32–34.-XII. 1-4.

A.D. 59.

is the man whom God correcteth;

VER. 34. therefore despise not thou the chastening of the Almighty : For he mak

Ει δέ τις πεινα, εν οίκω εσθιέτω, ίνα μη eth sore, and bindeth up; he wound- ais xgbuse ouvépzenobe. Ta dè done, dis eth, and his hands make whole, Job ły izow, datábuas. V. 17, 18. That he may withdraw man And if any man hunger, let him eat from his purpose, and hide pride from at home; that ye come not together unto man. He keepeth back his soul from * condemnation. And the rest will I the pit, and his life from perishing by set in order when I come. the sword. He is chastened also

* Or, judgment. with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain :

a See on chap. iv. ver. 19. clause 1. So that his life abborreth bread, and his soul dainty meat. His flesh is

CHAP. XII.-VER. 1. consumed away, that it cannot be Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, ου seen; and his bones that were not Séaw úpäs äyrosiv. seen stick out. Yea, his soul draw

a Now concerning spiritual gifts, eth near unto the grave, and his life brethren, I would not have you ignorant. to the destroyers. If there be a mes

a See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2. senger with him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man

VER. 2. his uprightness; Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him

Οίδατε ότι έθνη ήτε, προς τα είδωλα from going down to the pit; I have tà áoara, des ar šysode, åncayóueyos. found a ransom. His flesh shall be Ye know that ye were Gentiles, carfresher than a child's : he shall return ried away unto these dumb idols, even as to the days of his youth : He shall ye were led. pray unto God, and he will be fa

VER. S. yourable unto him ; and be shall see

Διο γνωρίζω υμίν ότι ουδείς εν Πνεύhis face with joy : for he will render nto man his fighteousness. He και ουδείς δύναται είπείν Κύριον Ιησούν, ει

ματι Θεού λαλών, λέγει ανάθεμα Ιησούν: looketh upon men, and if any say, per ev sivaípa ti åyiş. I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me Wherefore I give you to understand, not; He will deliver his soul from a that no man speaking by the Spirit of going into the pit, and his life shall God calleth Jesus accursed : band see the light. Lo, all these things that no man can say that Jesus is the worketh God oftentimes with man, Lord, but by the Holy Ghost. To bring back his soul from the pit,

* Or, anathema. to be enlightened with the light of the

a But Jesus said, Forbid him not : living, xxxiii. 17-50. Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, for there is no man which shall do a and teachest him out of thy law;

miracle in my name that can lightly That thou mayest give him rest from speak evil of me,

Mark ix. 39.

b And Simon Peter answered and the days of adversity, until the pit be digged for the wicked, Psal.

xciv. 19, said, Thou
art the Christ, the Son

of 13. My son, despise not the chasten

the living God. And Jesus answered ing of the LORD; neither be weary Simon Bar-jona : for flesh and blood

and said unto him, Blessed art thou, of his correction: For whom the hath not revealed it unto thee, but LORD loveth he correcteth, even as a father the son in whom he delight my Father which is in heaven, Matt. eth, Prov. üi. 11, 12.

xvi. 16, 17. VER. 33.

VER. 4. "Ωστε, αδελφοί μου, συνερχόμενοι εις το

Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισί, το δε φαγείν, αλλήλους εκδέχεσθε

αυτο Πνεύμα Wherefore, my brethren, when ye but the same Spirit.

a Now there are diversities of gifts, come together to eat, tarry one for an. other.

a See on Matt. xxv. ver. 14.clause. 2.

A. D, 59.

1 COR. XII. 5-7.

A. D. 69.

goods. And unto one he gave five VER. 5.

talents, to another two, and to another Και διαιρέσεις διακονιών εισι, και ο αυ- | one; to every man according to his Tòc Kúpsos.

several ability; and straightway took And there are differences of * admi- his journey. Then he that had re

ceived the five talents went and traded nistrations, a but the sume Lord.

with the same, and made them other Or, ministeries.

five talents. And likewise he that a Neither be ye called masters : for had received two, he also gained other one is your Master, even Christ, Matt. two. But he that had received one xxiii. 10. Jesus Christ; (he is Lord went and digged in the earth, and hid of all,) Acts x. 36. For to this end his lord's money. After a long time Christ both died, and rose, and re

the lord of those servants cometh, and vived, that he might be Lord both of reckoneth with them. And so he that the dead and living, Rom. xiv. 9.

had received five talents came and

brought other five talents, saying, VER. 6.

Lord, thou deliveredst unto me five Kai diaspécess évepympátwy slois, dè talents ; behold, I have gained besides αυτός έστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα έν them five talents more. His lord said πάσιν. .

unto him, Well done, thou good and a And there are diversities of opera- ful over a few things, I will make

faithful servant : thou hast been faithtions, but it is the same God which thee ruler over many things : enter worketh all in all.

thou into the joy of thy lord. He also a See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2. that had received two talents came

and said, Lord, thou deliveredst unto VER. 7.

me two talents : behold, I have gain. “Εκάστω δε δίδοται η φανέρωσις του ed two other talents besides them. Πνεύματος προς το συμφέρον. .

His lord said unto him, Well done, a But the manifestation of the Spirit been faithful over a few things, I will

good and faithful servant: thou hast is given to every man to profit withal.

make thee ruler over many things : a I would that ye all spake with enter thou into the joy of thy lord. tongues, but rather that ye prophe- Then he which had received the one sied : for greater is he that prophesi- talent came and said, Lord, I knew eth than he that speaketh with thee that thou wert an hard man, tongues, except he interpret, that the reaping where thou hast not sown. church may receive edifying, 1 Cor. and gathering where thou hast not xiv. 5. Wherefore tongues are for a strawed: And I was afraid, and sign, not to them that believe, but to went and hid thy talent in the earth : them that believe not : but prophesy- lo, there thou hast that is thine. His ing serveth not for them that believe lord answered and said unto him, not, but for them which believe. If Thou wicked and slothful servant, therefore the whole church be come thou knewest that I reap where I together into one place, and all speak sowed not, and gather where I have with tongues, and there come in those not strawed : Thou oughtest therefore that are unleamed or unbelievers, will to have put my money to the exchangthey not say that ye are mad? But ers, and then at my coming I should if all prophesy, and there come in have received mine own with usury. one that believeih not, or one unlearn- Take therefore the talent from him, ed, he is convinced of all, he is judged and give it unto him which hath tlen of all. And thus are the secrets of talents. For unto every one that his heart made manifest; and so, fall- hath shall be given, and he shall have ing down on his face, he will worship abundance: but from him that hath God, and report that God is in you not shall be taken away even that of a truth, 22–25. For the kingdom which he hath. And cast ye the unof heaven is as a man travelling into a profitable servant into outer darkfar country, who called his own ser ness : there shall be weeping and vants, and delivered unto them his gnashing of teeth, Matt. xxv. 1430.

A, D. 59.

I COR. xji. 7-14.

A. D. 59.

And he gave some, apostles ; and terpreter, let him keep silence in the some, prophets; and some, evange- church; and let him speak to himself, lists; and some, pastors and teach- and to God, 1 Cor. xiv. 27, 28. ers; for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the

VER. 11. edifying of the body of Christ, Eph. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το έν και το iv. 11, 12.

αυτό πνεύμα, διαιρούν ιδία εκάστω καθώς

βούλεται. . VER. 8. Ωι μεν γαρ δια του Πνεύματος δίδοται

a But all these worketh that one and λόγος σοφίας, άλλω δε λόγος γνώσεως, κα

the selfsame Spirit, dividing to every τα το αυτο Πνεύμα :

man severally as he will. • For to one is given by the Spirit,

a John answered and said, A man the word of wisdom ; to another the can receive nothing, except it be given word of knowledge by the same Spirit ;

him from heaven, John iii. 27. But a The Lord God hath given me the

we will not boast of things without tongue of the learned, that I should

our measure, but according to the

measure of the rule which God hath know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth distributed to us, a measure to reach morning by morning; he wakeneth

even unto you, 2 Cor. x. 13. mine ear to hear as the learned, Isa.

VER. 12. 1. 4. And he changeth the times and the seasons : he removeth kings, and Καθάπερ γας το σώμα έν έστι, και Betteth up kings : he giveth Wisdom | μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του into the wise, and knowledge to thern σώματος του ενός, πολλά όντα, έν έστι that know understanding, Dan. ii. 21. võua. cŰta tai Xplotós. VER. 9.

a For as the body is one, and hath 'Erigo dè mistis, ir tā avrõ riveupart that one body, being many, are one body;

many members, and all the members of άλλω δε χαρίσματα ιαμάτων, εν τω αυ

so also is Christ. τω Πνεύματι •

a See on Rom. xii. ver. 5. clause 1. a To another faith by the same Spirit; b to another the gifts of healing by the

VER. 13. same Spirit ; a See on Matt. xvii. ver. 20. clause 1. bis wv cãma iCanticonuer site 'lovdaños,

Και γαρ εν εν Πνεύματι ημείς πάντες b See on Matt. x. ver. 8. clause 1.

είτε “Ελληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι VER. 10.

και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν. 'Αλλα δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλω a For by one Spirit are we all baptized δε προφητεία, αλλά δε διακρίσεις πνευμά- into one body, ο φhether we be Jews on Twv, Tép dè gém yaworowy, dan dè * Gentiles, c whether we be bond or free; ερμηνεία γλωσσών

d and have been all made to drink into : To another the working of miracles; one Spirit. b to another prophecy; cto unother dis

• Gr. Greeks. cerning of spirits ; d to another divers

a See on Matt. iii. ver. 11. clause 3. kinds of tongues; éto another the interpretation of tongues:

b Is he the God of the Jews only?

is he not also of the Gentiles? Yes, of a See on Mark xvi. ver. 20.

the Gentiles also, Rom. ii. 29. b See on Acts xiii. ver. 1.

See on chap. vii. ver. 20. c Peter said, Ananias, why hath See on John iv.ver. 10. clause 3. Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Acts v. 3.

VER. 14. See on Acts ii. ver. 4. clause 2.

Και γάρ το σώμα ουκ έστιν εν μέλος, , • If any man speak in an unknown

άλλα πολλά. . tongue let it be by two, or at the most by three, and that by course ; and let For the body is not one member, but one interpret. But if there be no in- | many.

Α. D. 59.

1 COR. XII. 15--28.

Α. D. 59.

VER. 15.

VER. 23. Εάν είπη και πούς: “Ότι ουκ είμι χειρ, Και 8 δοκούμεν άτιμότερα είναι του σώ ουκ ειμι εκ του σώματος: ού παρά τούτο ματος, τούτοις τιμήν περισσοτέραν περιουκ έστιν εκ του σώματος και

τιθεμεν και τα άσχήμονα ημών ευσχηIf the foot shall say, Because I am

μοσύνην περισσοτέραν έχει. not the hand, I am not of the body ; is it And those members of the body, which therefore not of the body?

we think to be less honourable, upon these

we * bestow more abundant honour; and VER. 16.

our uncomely parts have more abundant Και εάν είστη το oύς: “Οτι ουκ ειμι οφ- comeliness. θαλμός, ουκ ειμι έκ του σώματος: ού παρά

* Or, put on. τούτο ουκ έστιν εκ του σώματος και And if the ear shall say, Because I am

VER. 24. not the eye, I am not of the body; is it Τα δε ευσχήμονα ήμών, ου χρείαν έχει. therefore not of the body?

'Αλλ' ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το υσ

τερούνται περισσοτέραν δούς τιμήν: VER. 17, Εί όλον το σώμα οφθαλμός, που η ακοή ; | but God hath tempered the body togetlier,

For our comely parts have no need : ει όλον ακοή, που η όσφρησης και

having given more abundant honour to If the whole body were an eye, where that part which lacked : were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?

VER. 25.

Ινα μη ή σχίσμα εν τω σώματι αλλά VER. 18.

το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσι τα μέλη. Νυνί δε ο Θεός έθετο τα μέλη, έν έκασ

That there should be no * schism in τον αυτών εν τω σώματι, καθώς ήθέλησεν. | the body; but that the members should

But now hath God set the members have the same care one for another. every one of them in the body, as it hath

* Or, division. pleased him. VER. 19.

VER. 26. Ει δε ήν τα πάντα έν μέλος, που το Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει σώμα;

πάντα τα μέλη είτε δοξάζεται ένα μέλος, And if they were all one member, συγχαίρει πάντα τα μέλη. where were the body?

& And whether one member suffer, all

the members suffer with it; or one memVER. 20.

ber be honoured, all the members rejoice Νύν δε πολλά μέν μέλη, έν δε σώμα. with it.

But now are they many members, yet a See on Rom. xii. ver. 15. but one body. VER. 21.

VER. 97. Ου δύναται δε οφθαλμός εισεϊν τη χειρί

Υμείς δε εστε σώμα Χριστού, και μέλη Χρείαν σου ουκ έχω» και πάλιν ή κεφαλή τους

εκ μέρους. ποσί χρείαν υμών ουκ έχω.

a Now ye are the body of Christ, and And the eye cannot say unto the hand, members in particular. I have no need of thee: nor again the a See on Rom. xii. ver. 5. clause 1. head to the feet, I have no need of you.

VER. 28.
VER. 22,

Και ούς μεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία 'Αλλά πολλώ μάλλον τα δοκούντα μέλη | πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, του σώματος ασθενέστερα υπάρχειν, αναγ- τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα κατά έστι.

χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήΝαy, much more those members of the σεις, γένη γλωσσών. body, which seem to be more feeble, are And God hath set some in the Church, necessary :

first apostles, secondarily prophets, thirdly

« PreviousContinue »