Page images
PDF
EPUB

TABLAU Cyffredin i gael y Llythyren Sul, a Lle-

oedd y Prifiau, yn y Calendar.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Blynydd-

oedd ein
Harg.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2900 3000
3100

3500
3200
3300 3400

3600

3700
4000 4100 4200 4300

4400 4500 4600
4700

5100
4800, 4900 5000

5200

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Gael y Llythyren Sul am y Fl- I Gael y Mis, a Dyddiau'r Mis, wrth ba

wyddyn a fynner, anghwaneg-mewn unrhyw flwyddyn ein Harglwydd,
wch ei phedwaredd Ran at Flwy- wneuthuredig o gyfan Gantoedd o Flunya
ddyn yr Arglwydd, gan adael hei-ddoedd, ac yn yr holl Flynyddoedd rhwa

bio'r Toriadau, ac hefyd y Rhif ng hynny a'r ganfod Flwyddyn nesaf yn
yr hwn yn Nhabl I. sy'n sefyll ym Tabl ll. am y cyfryw Flwyddyn wneuth-
Mrig y Golofn, ym mha un y mae urcdig o gyfan Gantoedd, a deliwch fulw
Rhifedi'r Cantoedd a gynhwysir ferbyn a hi yn y drydedd 'Golofn : yna
Jyn y flwyddyn lionno i'w cael : ||edrychwch yn Nhall II. aw yr un Rhir
rhennwch y Śwm wrth 7; ac os yn y Golofn dan un rhyw Brif; a phan
ni bydd Gweddill, yna A yw yliycol aty Llaw Aswy, ac yn y Gulon syn.
Llythyren Sul; ond os bydd rhyw taf.chwi gewch y Mis

a'r Dydd y dylid rhui
Rif yogweddill

, yna y Llythyren y Prif hwnnw wrthynt yn y Calendar tros
sy'n sefyll dan y Rhif hwnnw ym Y Llythyren N gyferbyn a rhyw Ganno.
Mrig y Tabl, yw y Llythyren Sul.

edd Blynyddoedd yn Nbabl II. a ddengys
y Blynyddoedd hynny fydd fyth i'w cyfrif
yn Flynyddoedd Naid, yn y Calendar Ne
wydd; ond am yr holl Gannoedd Blynydd.
(oedd eraill, niaent i'w cyfrif yn Flynydd.
Joedd Cyffredin.

TABL
TABL I GAEL DYDD PASG, O'r Amser Presennol bydd gy

Flwyddyn 1899 gyfrifedig, yn ol y Calendar rhagflaenol.
Prifiau. Dydd o'r Llythy.

Mis. Sul. 14 Mawr. 21 с MAEE

CAE'R Tabl hwn yn cynnwys cymmaint o'r Calendar 3 22 D

ag fydd angenrheidiol i sefydlu'r Rasg: i gael yr 23 E hwn, edrychwch am Brif y flwyddyn yn y Golofn gyn11 24

Laf o'r Tabl, a chyferbyn ag ef y cewch Ddydd y Ll. 25

awn Lleuad Basg; yna edrychwch yn y drydedd Golofn 26

am y Llythyren Sul nefaf ar ol Dydd y Llawn Lleuad, a'r 8

27 B Dydd o'r Mis yn sefyll gyferbyn a'r Llythyren Sul honno

28 с yw Dydd Pajg. Os digwydd y Llawn Lleuad ar Ddydd 16

29 D Sul, yna (yn ol y Rheol gyntaf) y Sul canlynol yw Dydd 5

30 E
31

I gael y Prif, dodwch yn at Fiwyddyn ein Harglwydd, 13 Ebril

G ac yna rhennwch wrth 19; y Gweddill, os bydd peth,

ydyw'r Prif; ond os ni fydd dim Gweddill, yna 19 yw'r

3 B Prif. ΙΟ

I gael y Llythyren Sul, yn ol y Calendar, hyd y
Flwyddyn 1799 gyfrifedig, anghwanegwch ei phed-

А 18 E waredd Ran at Flwyddyn yr Arglwydd, gan adael

G 7 heibio y Torriadau, ac hefyd y Rhif 1: rhennwch

21 F y Swm wrth 7; ac os ni bydd Gweddil, yna A yw

3/ E IS y Llythyren sul; ond os bydd un Rhif yngweddill,

D 10

yna'r Llythyren yn sefyll gyferbyn a'r Rhif hwnnw
II
yn y Dafien fechan hon, yw y Llythyren Sul.

6) B 12 12

Am y Ganrhif nesaf, sef, o'r Flwyddyn 1800 hyd 1

y Flwyddyn 1899 gyfrifedig, anghwanegwch at y flwy. 14 F ddyn redegol ei phedwaredd Ran yn unig, ac yna rhennwch 15

wrth 7, ac ewch ymlaen fel yn y Rheol ddiwaethaf. 16

Nodwch, Ym mhob Blwyddyn Naid, y Llythyren a geir 17 17

fel uchod, a fydd y Llythyren Sul o'r Dydd Naid allan, hyd 18

Ddiwedd y Flwyddyn.
19
20
21

[graphic]
[ocr errors]

31

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Y Drefn ain Forcol a Phrydnbawnol Weddi, i'w dywedyd beunydd a'i

harferu trwy'r Flwyddyn. Y

Forcol a'r Brydnhawnol Weddi a arferir yn y Man cynnefinol

o'r Eglwys, Capel, neu Gangell; oddi eithr i Ordinari'r Lle farnu yn amgenach.' A'r Canghellau a gant sefyll yn y modd yr oeddynt o'r Blaen,

Ac yma noder, Fod yn rhaid cadw a chynnal Adrlurniadau'r Eglwys a'i Gweinidogion, ar bob amser o'u Gweinidogaeth, yn yr un wedd ag yr oeddynt yn Eglwys Loegr, trwy Awdurdod y Parliament, yn yr ail Flwyddyn o Deyrnasiad Brenhin Edward y Chweched.

WEDDI FOREOL,

BOB DYDD TRWY'R FLWYDDYN.

Ar ddechreu'r Foreol Weddi, darllened y Gweinidog, å lêf uchel, ryw un neu ychwaneg o'r adnodau hyn o'r Ysgrythyr Lân rhai sydd yn canlyn. Ac yna dyweded yr hyn ý sydd ysgrifenedig ar ol yr unrhyro adnodau.

away from his

PAN.;ddychweloʻrannuwiol WHEN the wicked man hwn i wnaeth, a gwneuthur wickedness that he hath combarn a chyfiawnder, hwnnw a mitted, and doeth that which is geidw yn fyw ei enaid. Ezec. lawful and right, he shall save xviii. 27.

his soul alive. Ezek. xviii. 27. Yrwyf yn cydnabod fy ngham I acknowledge my transgresweddau, a'm' pechod sydd yn sions, and my sin is ever before wastad ger fy mron. Psal. li. 3. me. Psal. li. 3.

Cuddia dy wyneb oddiwrth Hide thy face from my sins, fy mhechodau, a dilja fy holl and blot out all mine iniquities. anwireddau. Psal. li. 9.

Psal. li. 9. Aberthau Duw ydynt yspryd The sacrifices of God are a drylliedig: calon ddrylliog, gys- broken spirit : a broken and a tuddiedig, o Dduw, ni ddir- contrite heart, O God, thou wilt mygi. Psal. li. 17.

not despise. Psal. li. 17. Rhwygwch eich calon, ac nid Rend your heart, and not eich dillad, ac ymchwelwch at your garments, and turn unto yr Arglwydd eich Duw: o her- the Lord your God: for he is wydd graslawn a thrugarog yw gracious and merciful, slow to efe, hwyrfrydig i ddigofaint, a anger, and of great kindness, mawr ei drugaredd, ac edifeiriol and repenteth him of the evil. an ddrwg. Toel ii. 13.

Joel ii. 13. Gan yr Arglwydd ein Duw y To the Lord our God belong mae trugareddau a maddeuant, er mercies and forgivenesses, though gwrthryfelu o honom i'w erbyn: we have rebelled against him : ni wrandawsom chwaith ar lais neither have we obeyed the voice yr Arglwydd ein Duw, i rodio yn of the Lord our God, to walk in ei gyfreithiau ef, y rhai a roddodd his laws which he set before us. efe o'n blaen ni. Dan. ix. 9, 10. Dan. ix. 9, 10.

Cospa fi, Arglwydd, etto mewn O Lord, correct me, but with barn; nid yn dy lid, rhag it' fy judgement; not in thine anger,

А

[ocr errors]

Siis anwyl gariadus frodyr, y Dhe Scripturem

ngwneuthur yn ddiddym. Ier. lest thou bring me to x. 24. Psal. vi. 1.

Jer. x. 24. Psal. vi. 1. Edifarhêwch; canys nesâodd Repent ye; for the 1 teyrnas nefoedd. St. Matth. iii. 2. of Heaven is at hand.

Mi a godaf, ac a âf at fy nhad, üi. 2. ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, I will arise, and go to pechais yn erbyn y nêf, ac o'th ther, and will say unto faen dithau ; ac mwyach nid ther, I have sinned aga ydwyf deilwng i'm galw yn fab ven, and before thee, an i ti. St. Luc xv. 18, 19.

more worthy to be called Arglwydd, na ddôs i farn â'th St. Luke xv. 18, 19. was; o herwydd ni chyfiawnheir Enter not into judgen neb byw yn dy olwg di. Psal. thy servant, O Lord; cxlii. 2.

sight shall no man livin Os dywedwn nad oes ynom tified. Psal. cxliii. 2. bechod, yr ydym yn ein twyllo If we say that we ha ein hunain, a'r gwirionedd 'nid we deceive ourselves, yw ynom. Os cyfaddefwn ein truth is not in us: bu pechodau, ffyddlawn yw efe a confess our sins, he is chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein and just to forgive us pechodau, ac y'n glanhâo oddi- and to cleanse us fron wrth bob anghyfiawnder. 1 Ioan righteousness. 1 St. Jo i. 8, 9. FY mae'r Ysgrythyr Lân yn

EARLY

DEAR ein cynhyrfu, mewn amrafael in sundry places to ack fannaú, i gydnabod ac i gyffesu and confess our man ein haml bechodau a'n han- and wickedness; and wiredd; ac na wnelem na'u should not dissemble cuddio na'u celu y'ngŵydd yr them before the face of Hollalluog Dduw ein Tad nefol; God our heavenly Fa eithr eu cyffesu â gostyngedig, confess them with an isel, edifarus, ac ufudd galon ; lowly, penitent, and er mwyn caffael o honom fadd- heart; to the end tha euant am danynt, trwy ei an obtain forgiveness of feidrol ddaioni a'i drugaredd ef. by his infinite goodness A chyd dylem ni bob amser a cy. And although we ddef yn ostyngedig ein pechodau all times humbly to acl ger bron Duw; etto ni a ddylem our sins before God; yn bennaf wneuthur hynny, pan we most chiefly so to ymgynnullom i gydgyfarfod, i we assemble and mee dalu dïolch am yr aml ddaioni to render thanks for a dderbyniasom ar ei law ef, i benefits that we have ddatgan ei haeddediccaf foliant, at his hands, to set i wrando ei sancteiddiaf Air ef, most worthy praise, to ac i erchi y cyfryw bethau ag a most holy Word, ar fyddo cymmwys ac angenrheid- those things which ar iol, yn gystal ar lês y corph a'r and necessary, as we enaid. Oherwydd paham myfi body as the soul. W a erfyniaf ac a attolygaf i chwi, pray and beseech you cynnifer ag y sydd yma 'n bres as are here present,

« PreviousContinue »