Page images
PDF
EPUB

A LUKA.

[ocr errors]

N PO

poe i

MOKUNA I.

8 A i kana hana ana i ka

oihana a ke kahuna i mua o No ka hanau ana o loane.

ke Akua, i ka manawa o ko. 0 ka mea ua nui ka na papa;

hoao i ka hoopo 9 E like me ka oihana nopono i ka moo olelo no ka

mau a ke kahuna, o kana mau mea a makou i manao hana keia e kuni i ka mea io aku nei,

ala, i kona hele ana i loko o 2 E like me ka lakou hai ka luakini a ka Haku. ana mai ia mait mea ia ma 10 A o ka nui o ka poe kou, ka ka poe hoalawehana kanaka, ua pule aku la lakou i ike maka'i, mai ke kumu: mawahó, i ka wa i kuniia'i mai;

ka mea ala. 3 Manao iho la au he mea 11 Ilaila ikeia aku la eia pono no’u, i ko'u ike maopo- ka anela a ka Haku' e ku po ana ia mau mea a pau, ana ma ka aoao akau o ke mai kinohi mai, e palapala kuahu kukuni mea ala. hoakaka aku ia oe e Teo 12 A ike aku la Zakaria' pilo ka mea i kaulana; ia ia, haalulu iho la, a kau

4 I ike-oe i ka oia io o ua mai la ka makau ia ia. mau mea la i aoia 'ku ai ia oe. 13 A i mai la ka anela ia 5 KE au i ke alii o Mai ,

ua e-noho ana kekahi kahuna, o le, a e hanau ana kau waZakaria kona inoa, no ka pa

hine o Elisabeta ike keiki pa o Abia, a o kana wahine

kane, a e kapa aku oe i kona Elisabeta kona inoa, no na

inoa o Ioane. kaikamahine a Aarona.

14 He hauoli-kou, a me 6 I maikai pu laua i mua i ka olioli, hę nui ka poe e ke alo o ke Akua e hele ana hauoli i kona hanau ana. me ka hala ole, ma ke kana 15 No ka mea e nui auawai a me na oihana a pau a nei oia i mua o ke alo o ka ka Haku.

Haku, aole oia e inu i ka 7 Aohe hoi a laua keiki, waina, aole hoi i ka mea no ka mea he pa o Elisabe- awaawa; e piha ia i ka Uhata, he nui no hoi na makahiki ne Hemolele, mai ka opu a lana.

mai o kona makuwahine.

pau ole.

e

ana,He

Ka hanau ang o loune. LUKA Ka wanana a Zakaria. o ko lakou mau noho, a ua palapala, palapala aku la, i hookiekie ae la oia i ka poe iho la, O loane kona inoa.haahaa,

Kahaha iho la ka naau o 53 Ua hoomaona mai kela lakou a pau. i ka poe pololi i ka mea mai 64 A wehea koke iho la kai, a ua hookuke kela i ka kona waha a me kona elelo, poe waiwai i hele nele aku. a olelo aku la ia, hoolea aku

54 Ua kokua mai oia i ka- la i ke Akua. na kauwa ia Iseraela me ka 65 Kau mai ka makau i ka hoomanao ana i kona aloha:

poe a pau e kokoke mai ana i 55 E like me kana olelo ko lakou wahi. Kukui ka ana mai i ko kakou poe ku- lono o ua mau mea la a puni puna ia Aberahama ma me ka aina mauna o Iudaia. kona anoano, no ka manawa .66 A o ka poe a pau i lo

"he, hoopaa iho la ma ko la56 Noho pu iho la Maria kou naau, kamailio me Elisabeta ekolu paha ma aha la uanei ke ano o keia lama, alaila hoi aku la i kona keiki? Ai ia ia ka lima o hale.

ka Haku. 57 | A ua hiki ko Elisabe 67 A ua piha kona makuta manawa e hanau ai, hanau akane o Zakaria i ka Uhane iho la oia he keiki kane. Hemolele, olelo aku la oia,

58 Lohe iho la kona mau i aku la, hoalauna a- me na hoaba 68 E hoomaikažia ka Hanau i ko ka Haku haawi ana ku ke Akua no Iseraela, no mai i ke aloha nui ia ia, oli- ka mea ua hiki mai ia, va oli pu lakou me ia.

hoola mai i kona poe kanaka. 59 A i ka po awalu, hele 69 Ua kukulu iluna oia i mai lakou e okipoepoe i ke ka mea mana i loko .o ka keiki, kapa iho la ou ia hale o ka kauwa, o Daia o Zakaria, o ka inoa o ko- vida, e ola'i kakou; na makuakane.

70 I like me kana hai ana 60 Olelo aku la kona ma mai ma ka waha o kana mau kuwahine, i aku la, Aole loa; kaula hemolele, mai ke kuaka e kapaia aku no ia o mu mai o ke ao nei, Ioane.

71 I pakele kakou i ko 61 I mai la lakou ia ia, kakou poe enemi a me ka liAohe ou hoahanau i heaia ma o ka poe a pau ke inaina aku ia inoa.

mai ia kakou; 62 Kuhikuhi lakou i kona 72 I ka hana mai i ke makuakane, i kana inoa e aloha i oleloia'i i ko kakou makemake ai e kapa aku ia ia. poe kupuna, a i ka hoomanao 63 Kuhikuhi kela i papa- iho i kana olelo hemolele;

e

nau ai.

73 I kana mea i hoohiki renio, ke kiaaina no Suria. ai no ko kakou kupuna no

3 Haele nui no `lakou a Aberahama, e haawi mai pau i ko lakou kulanakalkela ia kakou,

hale iho, e kakauia i loko o 74 I pakele kakou i ka ka palapala. lima o ko kakou poe enemi, i 4 Hele ae la Iosepa mai makau ole kakou, é malama Galilaia, mai loko ae o ke aku kakou ia ia,

kulanakauhale o Nazareta a 75 Me ka hemolele a me hiki i Iudaia i ke kulanakauka maikai, i mua o kona alo, hale o Davida, o Betelehema i na la a pau loa o ko kakou ka inoa (no ka mea, he mamo ola ana.

oia no ka ohana a Davida) 76 E ke keiki nei, e iia oe 5 E kakauia i loko o ka he kaula na ka Mea kiekie palapala, a

me Maria i loa,no ka mea e hele e oe ma- hoopalauia i wahine nana, mua o ka maka o ka Hakue koko ana. hoomakaukau i na ala nona. 6 Oiai laua malaila, ua

77 E hoike i kona poe hiki mai kona manawa e hakanaka i ke ola no ke kala ana mai i ko lakou hala, ng Ua hanau iho la oia i

78 No ka lokomaikai io o kana hiapo he keiki kane; ko kakou Akua, i loaa mai wahi iho la ia ia i ke kapa ai ia kakou ka hikina o ka keiki, hoomoeiho la ia ia "la, mai luna mai,

ma kahi e hanajia'i ka holo79 I malapalama no ka holona, no ka mea, ache poe e noho ana i ka pouli, a wahi kaawale no lakou i lome ka malu o ka make, e ala- ko o ka hale ahaaina. kaija'i ko kakou wawae ma

8 Aia i kela ajna, he mau ka aoao e pomaikai ai. kahu hipa e noho ana i ke

80 Nui ae la ua keiki la, kula, e kiai ana i ka lakou ikaika ae la kona manao; ua mau ohana hipa i ka po. noho kela ma kahi hahele 9 A! Kau mai la ka anehele a hiki i ka la ana i hoi- la a ka Haku io lakou la, ua keia'e ai i ka Iseraela. hoomalamalama mai la ka MOKUNA II.

nani o ka Haku i ko lakou

wahi a puni; makau loa iho No ka hanau ana o Iesu.

la lakou. A mau la, ua hoolahaia 10 Olelo mai la ka anela

ae la ka olelo a Kaisara ia lakou, E, mai makau ouAugusato, e kakauia i loko o kou, no ka mea, ke hai aku ka palapala, ko ia aina a pau. nei au i ka mea maikai ia

20 ke kinohou o keia oukou, i ka olioli nui e lilo kakau ana,

i ke kau ia Kuu ana no kanaka a pau;

[ocr errors]

Ao aku Ioane,

LUKA,

me ka bapatiso. 48 A ike laua ia ia, pihoi 3 A kaahele ia i ka aina a hoi iho la, a i aku la kona pau e kokoke mai ana i Iorimakuwahine ia ia, E ka’u ke dano, e ao ana i ka bapatiso iki, heaha kau mea i hana mai no ka mihi, no ke kala ana o nei ia maua pela? Ea, ua ka hala. imi ae nei maua me kou ma 4 Ua kakauia pela ma ka ku akane ia oe, me ka eha o buke o ka olelo a ke kaula, a ka naau.

Isaia i ka i ana mai, O ka leo 49 I mai la kela ia laua, o kekahi e hea ana i kahi naHeaha la hoi ka olua i imi helehele, E hoomakaukau mai nei ia'u? Aole anei olua oukou i ke alanui no ka Hai manao he pono no’u e lilo i ku, e hana i kona mau kuaka mea a kou Makua? moo i pololei.

50 Aole laua i ike i ke 5 E hoopihaia na awaawa ano o kana mea i olelo mai

a pau, e hoohaahaaia na: ai ia laua.

mauna a me na puu a pau, a, 51 Hoi aku la ia me laia e hoopololevia ka mea kekee, a hiki i Nazareta a hoolohe a e hoomanjaia na ala apuuia ia laua, a o kona makuwa- puu. hine ka i malama ia mau ole. 6 A e ike na kino a pau lo a pau i loko o kona naau. i ke ola o ke Akua.

52 Nui ae ka naau ao a. 7 I laila olelo aku la oia i nie ke kino o Iesu, a me ke ka nui o kanaka i hele mai io alohaia mai e ke Akua a me na la i ka bapatisoia eia, E ka na kanaka.

poe hanauna moo niho awa, MOKUNA III.

nawai oukou i ao aku e holo i

pakele ai i ka inaina e kaŭ No ke ao hele aria o Ioane.

mai ana? I ka umi o ka ma-. 8 E hua iho oukou i ka

kahiki a me kumama hua e ku ma ka mihi, mai lawe lima o ke aupuni o Tibe ohumu i loko ò oukou iho, rio Kaisara, o Ponetio Pila No kakou ke kupuna, o Abeto ke kiaaina no Iullaia, rahama, no ka mea, ke olelo a o Herode ke alii okana aku nei au ia oukou, he mana no Galilaia, a o kona kai ko ke Akua ke hoolilo ia mau kaina o Pilipo ke alii okana pohaku i mamo na Aberahano Ituria, me ka aina, me Terakoniti, a o Lusania ke alii g Ke waihoia nei ke koi okana no Abilene;

ma ke kumu o na laau, no lai2 A o Ana a me kaiapa la, o ka laau a pau aole e hua na kahuna nui, ua hiki mai mai i ka hua maikai e kuaia i ka olelo a ke Akua ia Ioane lalo,a e kiolaia aku ia i ke ahi. i kahi nahelehele..

10 A ninau mai la ka pos

A

ma.

« PreviousContinue »